Paling Sering Dicari

1 Minta kembali ke dunia 2 Al Araf ayat 200 3 annissa ayat 19 4 al+araf ayat 200 5 Muhammad 6 at+taubah+ayat+128 7 keistimewaan berpikir 8 binatang+melahirkan 9 distribusi 10 Takdir 11 al maidah ayat 3 12 luqman 13 Al iklash halaman berapa 14 ali imran 133 15 Quran 16 Dengki 17 Maryam 18 hadits tentang utang 19 Sesungguhnya bayi yang gugur benar-benar akan memprotes Rabbnya bila kedua orangtuanya dimasukkan ke dalam api neraka. Hingga dikatakan kepadanya, ‘Wahai bayi yang gugur yang memprotes Rabbnya, masukkanlah kedua orangtuamu ke dalam surga.’ Ia pun menarik 20 ali imran 159 21 Surat Yasin ayat 36 22 ali imran 104 23 Sungguh Allah benar-benar akan mengangkat derajat seorang hamba-Nya yang shalih di surga”, maka ia pun bertanya, “Wahai Tuhanku bagaimana ini bisa terjadi?” Allah menjawab, “Berkat istighfar anakmu bagi dirimu” (HR. Ahmad) 24 Adam 25 Yunus 62-63 26 QS Al Araf ayat 200 27 Kiamat 28 Zina 29 ali imran 30 surah+al-alaq+ayat+1-5 31 Al-Baqarah ayat 143 32 al-baqarah+ayat+24 33 al-Tagabun ayat 2 34 Imran 35 Kaya 36 ali+imran+134 37 qs al isra ayat 32 38 al ahzab ayat 21 39 ali+imran+135 40 Al Maidah ayat 6 41 an-nahl ayat 91 42 ali+imran+136 43 Murka Allah 44 an-nisa-ayat-11 45 Surah Al Ikhlas 46 al insyirah ayat 7 47 Surah Ath-Thalaq (65) ayat 6-7: 48 al-Maidah ayat 6 49 Kontrol diri 50 kami 51 zakat penghasilan upah gaji 52 al bayyinah ayat 9 53 hud ayat 13 54 ar rum ayat 21 55 Air yang mensucikan 56 Kata buruk menyebabkan 57 Surat Al Baqarah 159 58 Rezeki 59 tiada+siapa+dapat+mengalahkan 60 menghapus amal 61 langit 62 an-nur yang buruk untuk yang buruk 63 taubat 64 at+taubah+ayat+129 65 ali imran 165 66 Telah menceritakan kepada kami (Abu Nu'aim) telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Hisyam) dari (Urwah) dari (Aisyah r.a) Hindun, ibu dari Mu'awiyah berkata, kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang 67 tafsir al araf ayat 200 68 Surat at takasur 69 al ikhlas 70 al hujurat ayat 10 71 QS.+Ar-Ra'd ayat 39 72 Hadis muslim 2459 73 Ayat+berapa+Allah+menyuruh+nabi+Musa+membawa+bangsa+Israel+keluar+dari+tanah+Mesir+dan+membawanya+ketanah+kanaan 74 riba 75 Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu) : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim) 76 Luqman+ayat+33 77 surat annisa 58 78 Surat 47 79 Al maidah ayat 6 -10 80 hadits rakaat shalat tarawih 81 Tumbuhan+ obat 82 Umur 40 tahun 83 Al-Hijr ayat 49-50 84 yunus+100 85 ar rum ayat 39 86 mencuri 87 kepemimpinan+wanita 88 hadits imam malik 1298 89 tafsir al a'raf ayat 200 90 surat al maidah ayat 2 91 Bantulah saudaramu, baik dalam keadaan sedang berbuat zhalim atau sedang teraniaya. Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. Bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zhalim?" Beliau menjawab: "Dengan menghalanginy 92 al isra ayat 7 93 ayat qs al a'raaf (7) :179 94 surat al hujurat ayat 11 95 Shalat 96 Surah at Taubah ayat 122 97 al+madinah+ayat+3 98 anak 99 Tafsir Al Baqarah ayat 45 100 hadis tentang memberkatinya dan memberi kedamaian

Hasil pencarian tentang Al+hijr

[[15 ~ AL-HIJR (LEMBAH HIJR, ANTARA MADINAH DAN SYAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 99 ayat ~ Surat al-Hijr...pelajaran yang dapat diambil dari kejadian-kejadian yang menimpa bangsa-bangsa terdahulu, termasuk penduduk Hijr...Selain itu, surat ini juga mengandung keterangan mengenai balasan baik dan buruk, posisi al-Qur'ân, dan...sikap orang-orang musyrik terhadap al-Qur'ân, dan bagaimana Nabi harus bersikap dalam menghadapi pengingkaran...pada permulaan sebagian surat adalah untuk menggugah pendengaran dan untuk menunjukkan kemukjizatan al-Qur'ân
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Mereka telah dijauhkan dari Al Qur’an, telah disiapkan meteor untuk menyerang...mereka demi menjaga Al Qur’an, dibawa turun oleh malaikat yang paling kuat, di mana setan tidak sanggup...Hal ini sebagaimana firman Allah Ta’ala di surah Al Hijr: 9: “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan...Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (Terj....Al Hijr: 9)

Sebagaimana bangsa-bangsa terdahulu, penduduk Hijr(1) juga mendustakan rasul yang diutus kepada mereka...mereka itu, berarti mereka telah mendustakan semua rasul, karena misi mereka adalah satu. (1) Penduduk Hijr...Hijr itu sendiri adalah sebuah lembah yang terletak di antara Madinah dan Syam....Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
(Dan sesungguhnya penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan) Al-Hijr, nama sebuah lembah yang terletak
-deskripsi"> Penduduk kota Al-Hijr ini adalah kaum Tsamud....Hijr tempat yang terletak di Wadi Qura antara Madinah dan Syam.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 80
Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al Hijr telah mendustakan rasul-rasul,
Allah menjungkir balikkan negeri itu dan menghujani mereka dengan batu dari tanah yang keras (lihat Al...Hijr: 74)

Al Hijr, 92) Lafal Al Jaan di sini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti adalah bermakna jin, dan lafal...Al Insu artinya manusia.
Riwayat Luth dalam surat Al Hijr ini, tidak diceritakan menurut urutan kejadian seperti pada surat Hud
tafsir-deskripsi"> Menurut ahli tafsir yang dimaksud dengan kota ini ialah kota kaum Tsamud Yaitu kota Al...Hijr.
sungguh telah nyata bagi kalian) kebinasaan mereka (dari puing-puing tempat tinggal mereka) di daerah Al-Hijr
-deskripsi"> Tsamud adalah kabilah yang terkenal yang menempati Hijr, dimana Allah Subhaanahu...

-deskripsi"> Al Qaari'ah menurut bahasa berarti yang menggentarkan hati, hari kiamat...dinamakan Al Qaari'ah karena ia menggentarkan hati.
Tuhan yang menurunkannya sebagaimana firman Allah Ta’ala, “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al...Al Hijr: 9).
dengan negeri-negeri di sekitarmu ialah negeri-negeri yang berada di sekitar kota Mekah, seperti negeri Al...Hijr, Sadum, Ma'rib dan lain-lain.
-deskripsi"> Tsamud adalah nama kabilah yang terkenal di kota-kota Hijr.

Tempat tinggal mereka, yang masyhur dalam buku-buku pakar Arab adalah di Hijr yang dikenal dengan kota-kota...Shâlih di Wâdî al-Qurâ....Al-Ashtakhriy pernah mengunjungi tempat tersebut....Dia menyebutkan bahwa di situ terdapat sebuah sumur yang disebut dengan sumur Tsamûd. al-Mas'ûdiy dalam...haji dari Syâm di dekat Wâdî al-Qurâ.
-deskripsi"> Di Hijr dan Yaman.
-deskripsi"> Mereka tinggal di Hijr; nama sebuah daerah pegunungan yang terletak di pinggir...Al ‘Alaq: 19), untuk kedekatan khusus ini menghendaki seseorang mendapatkan kelembutan-Nya, pengabulan...terhadap doa mereka serta diwujudkan-Nya keinginan mereka, oleh karena itu, nama-Nya “Al Qariib”...(Mahadekat) sering digandengkan dengan nama-Nya “Al Mujiib” (yang mengabulkan permohonan hamba-Nya
menyesatkan mereka semuanya,-- Kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka.” (lihat Al...Hijr: 39-40) Ini adalah sangkaan Iblis, tidak secara yakin, karena ia tidak mengetahui yang gaib, dan
[[6 ~ AL-AN'AM (HEWAN TERNAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 165 ayat ~ Surat al-An'âm yang berisikan 165 ayat...Al-An'âm diturunkan setelah surat al-Hijr, dan secara ringkas mengandung hal-hal sebagai berikut: a.
-deskripsi"> Tsamud adalah kabilah (suku) yang tinggal di Hijr dan sekitarnya, yaitu
-deskripsi"> Kaum Tsamud adalah sebuah kabilah yang terkenal di daerah Hijr.

-deskripsi"> Di Hijr dan Yaman.

antara mereka ada yang menyaksikan jejak peninggalan mereka dengan mata kepala seperti kaum Shalih di Hijr...Al Qamar: 43).
-deskripsi"> Tsamud adalah kabilah yang sudah dikenal yang tinggal di Hijr dan sekitarnya
tafsir-deskripsi"> Maqam Ibrahim Ialah tempat Nabi Ibrahim 'alaihis salam berdiri membangun Ka'bah, yaitu Hijr...Sebelumnya, hijr tersebut menempel dengan dinding Ka'bah, namun pada zaman Umar radhiyallahu 'anhu, diletakkan
Ketika itu, Saleh memiliki masjid di Hijr di daerah bukit yang ia biasa shalat di sana.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
[[1 ~ FATIHAH AL-KITAB (PEMBUKA KITAB SUCI) Pendahuluan: Makkiyyah, 7 ayat ~ Surat al-Fâtihah ini termasuk...Disebut al-Fâtihah (pembuka), karena letaknya yang berada urutan pertama surat-surat al-Qur'ân....Surat yang pertama diturunkan secara lengkap di antara surat-surat yang ada dalam al-Qur'ân ini merupakan...intisari dari seluruh kandungan al-Qur'ân yang kemudian diperinci oleh surat-surat sesudahnya....Oleh sebab itu, surat ini juga disebut dengan nama Umm al-Kitâb (induk al-Qur'ân).]]