Paling Sering Dicari

1 Hukum al ankabut 2 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 3 Ar rad ayat 11 4 Sabar 5 Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. 6 Surat+al+al isra+ayat+36 7 an+nisa+ayat+21 8 Tafsir ayat 22 9 Hukum+al+ankabut 10 surat an nisa ayat 135 11 al imran 12 ar rahman 13 yunus 14 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 15 luqman+ayat+14 16 Ali imran 104 17 waris 18 Dalil+tentang+kreatif 19 Riba 20 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 21 zakat 22 Surat Lukman ayat 32 23 ali imran 24 petunjuk 25 ikhlas 26 Surat nuh 27 Ibrahim 7 28 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 29 shalat 30 ali imran 97 31 Takwa 32 AL MAIDAH AYAT 3 33 hadits shalat 34 shaad 35 Ayat 1 36 Tajwid+surat+al+anbiya 37 wanita 38 Surat albakoroh 20_28 39 Surat al isra 40 al+anbiya+ayat+90 41 an nisa ayat 59 42 Surah Al hujurat ayat 6 43 al baqarah ayat 163 44 Jihad 45 ali+imran+146 46 Ali Imran 134 47 tajwid+al+a-raf+ayat+34 48 al+anbiya+ayat 90 49 musibah 50 ibadah 51 Surat Al baqarah ayat 284 52 Al ahzab ayat 21 53 Hadis hutang piutang 54 al+maidah+ayat+122 55 al-baqarah ayat 275 56 Kisah kaum sodo 57 Al+hujurat+ayat+56 58 al hujurat ayat 12 59 Surat+al+al+isra+ayat+36 60 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 61 katak 62 AL MAIDAH AYAT 76 63 ular 64 Al insyirah ayat 5 65 surga 66 Ali imran 103 67 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 68 al ikhlas 69 al-quran 70 surat muhammad ayat 15 71 Al-Hajj+ayat+41 72 tauhid 73 akhlak 74 Al hijr 94 75 ali imran 190 76 yunus 107 77 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 78 an nisa ayat 58 79 waktu 80 ayat Quran tentang sejarah 81 Haji 82 Muslim 83 Pendusta 84 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 85 Unsur surat Ibrahim ayat 18 86 al hajj ayat 78 87 Al mulk ayat 2 88 Ali imran 185 89 muhammad 35 90 al maidah ayat 2 91 unta 92 al+maidah+ayat+3 93 Zikir 94 al+jinn+25 95 Tujuan manusia diciptakan 96 tidak+akan+bergeser+dua+telapak+kaki+tentang+umurnya+untuk+apa+digunakan 97 Cahaya 98 Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abū Syaibah telah menceritakan kepada kami Abū Abdurrahman Al Muqri dari Sa'id bin Abū Ayyub telah menceritakan kepadaku Syurahbil bin Syarik dari Abū Abdurrahman Al Hubali dari Abdullah bin Amru bin Ash bahwa 99 al luqman ayat 17 100 hujan

Hasil pencarian tentang Al-A’raf+ayat+129

aku bertawakal) percaya dan bukan kepada selain-Nya (dan Dia adalah Rabb yang memiliki Arasy) yakni Al-Kursiy...Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya...Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat yang diturunkan paling akhir ialah firman-Nya, 'Sesungguhnya telah...At-Taubah 128-129). Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 104
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Quran), Allah tidak akan memberi
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 16
Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Al Quran) serta (mendustakan) menemui hari
Wahai Ahl al-Kitâb, mengapa kalian mendustakan ayat-ayat Allah yang diturunkan untuk menunjukkan kebenaran