Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 al+imran+ayat+56 3 Hadis+at+taubah+ayat+105 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 surah al a'raf ayat 79 9 zakat 10 penyakit 11 Jibril 12 at taubah ayat 105 13 Bumi bulat 14 al+ikhlas 15 at taubah ayat 60 16 Berfikir+positif 17 sombong 18 lokasi yang memudahkan 19 Hikmah 20 al+lail+ayat+1-2 21 Al maidah ayat 48 22 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 23 saba 16 24 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 25 an nisa ayat 58 26 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 27 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 28 yusuf ayat 111 29 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 30 Jihad 31 Lalai 32 surat+thaha+ayat+125 33 at tahrim ayat 6 34 al hujurat ayat 13 35 surat+thaha+ayat+126 36 Samiri 37 Ayat ayat larangan zina 38 Melindungi 39 Menyelam 40 Hadis kitab zabur 41 dalil+kitab+Zabur 42 Sakit 43 Injil 44 Zina 45 hadits kitab taurat 46 al-A’raf+ayat+204 47 Hadist kitab Zabur 48 an nisa ayat 1 49 al maidah ayat 2 50 Ali Imran 159 51 al+hijr+22 52 anjing 53 dalil+kitab+injil 54 AS+SAJADAH+AYAT+6 55 hr+muslim+288 56 Al Baqarah ayat 2 57 al baqarah ayat 188 58 Pengertian dalil kitab 59 yusuf 69 60 al maidah ayat 100 61 Berlomba lomba mengumpulkan harta 62 Negeri yang dijanjikan 63 surat+al-ahzab+ayat+33 64 AL HASYR AYAT 18 65 amal 66 MEMANCARKAN SPERMA 67 yusuf 31 68 surat+an-nahl+ayat+90 69 dalil kitab Taurat 70 As al jinn 6 71 al baqarah ayat 205 72 AL BAYYINAH AYAT 1 73 surat al-muthaffifin ayat 6 74 al baqoroh ayat 247 75 ad dariyah ayat 58 76 muhammad 31 77 kebiasaan 78 surah al-a'raf ayat 29 79 tafsiran+al-Maidah+ayat+48 80 ath-thalaq+ayat+2 81 pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua 82 Hadits Abu Daud Nomor 1335 83 ali imran 130 84 Rezeki 85 Bentuk bumi bulat 86 Ali+Imran+Ayat+190 latin 87 fangqolibu bini mati 88 rasul nabi hamba allah manusia 89 SURAH AL BAQAARAH AYAT 35 90 Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka, 91 al hujurat ayat 10 92 Seribu malaikat 93 Surah As-Syam Ayat 7 94 Ayat 38 95 Usaha 96 yunus ayat 5 97 ali+imran+110 98 Q.S. Al-Imran/3 : 190-191 99 surat ghafir ayat 49 100 Semangat

Hasil pencarian tentang Ar+ra'du+ayat+11

اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ


11. Allah menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya kembali; kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(karena dia melihat dirinya) sendiri (serba cukup) dengan harta benda yang dimilikinya; ayat ini diturunkan...Dan lafal Ra-aa tidak membutuhkan Maf'ul kedua; dan lafal An Ra-aahu berkedudukan sebagai Maf'ul Lah.
(Dan sesungguhnya kalian benar-benar akan melihatnya) kalimat ayat ini mengukuhkan makna ayat sebelumnya...(dengan pengetahuan yang yakin) lafal 'Ainal Yaqiin adalah Mashdar; demikian itu karena lafal Ra-aa
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
Dan menurut qiraat yang lain lafal Nazala dibaca Nazzala dan lafal Ar Ruuhu dibaca Ar Ruuha, sedangkan
Rabus Samaawaati Wal Ardhi (dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah) demikian pula lafal Ar-Rahmaan...dapat dibaca Ar-Rahmaanu dan Ar-Rahmaani disesuaikan dengan lafal Rabbun tadi.
Orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Walid ibnu Mughirah atau lainnya....Jumlah kalimat A'indahuu merupakan Maf'ul kedua dari lafal Ra-ayta, yang maknanya Akhbirnii, yakni ceritakanlah
(Demi langit yang mengandung hujan) hujan dinamakan Ar-Raj'u karena berulang datang pada musimnya.
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Karena sesungguhnya tiada sekali-kali aku bacakan kepada mereka ayat ini, "Maka manakah nikmat-nikmat...Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Lafal Idz menjadi Ma'mul dari lafal Ra-aahu.
(Dan perbuatan dosa) lafal Ar-Rujza ditafsirkan oleh Nabi saw. berhala-berhala (tinggalkanlah) hal itu
(Yang berada di atas) berta'alluq kepada ayat sebelumnya (jalan yang lurus) jalannya para nabi sebelum...Ar-Ra'd 43.)
Makna ayat ini menyerupakan duniawi dengan tumbuh-tumbuhan yang subur, kemudian menjadi kering dan dipecahkan...Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni
dalam tidurku, yakni bermimpi (sebelas buah bintang dan matahari serta bulan, kulihat semuanya) lafal ra-aytuhum...berkedudukan menjadi taukid atau pengukuh dari lafal ra-aytu di muka tadi (sujud kepadaku.") lafal saajidiina
tiupan yang kedua dari malaikat Israfil; jarak di antara kedua tiupan itu empat puluh tahun; dan jumlah ayat...ini berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Ar-Raajifah.
mengucap takbir dan sebagainya, di hari-hari yang berbilang, yaitu pada hari-hari melempar jumrah tanggal 11
(Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah) kepada...perihalnya; di dalam suatu qiraat dibaca dengan fathah yaitu annahu sebagai badal atau kata ganti dari Lafal ar-rahmah
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah...Ayat yang berbunyi: fa bi ayyi âlâ'i rabbikumâ tukadzdzibân dalam surat ini disebut sebanyak tiga puluh...Pengulangan ayat seperti ini kita temukan pula pada beberapa surat lain dalam al-Qur'ân yang, tentunya...Masing-masing ayat itu mengecam orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang disebut pada ayat
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah...Ayat yang berbunyi: fa bi ayyi âlâ'i rabbikumâ tukadzdzibân dalam surat ini disebut sebanyak tiga puluh...Pengulangan ayat seperti ini kita temukan pula pada beberapa surat lain dalam al-Qur'ân yang, tentunya...Masing-masing ayat itu mengecam orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang disebut pada ayat
(Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin) menurut qiraat yang lain dibaca Ar Riih dalam bentuk Mufrad...keadaan di masa lalu, maksudnya angin itu menggerakkannya (lalu Kami halau awan itu) di dalam ungkapan ayat
(Dialah yang meniupkan angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar-Riih dibaca Ar-Riyah (pembawa kabar gembira
Firaun tidak mau beriman (bersama tentaranya) bersama dengan pasukannya; di sini bala tentara dinamakan Ar
Kemudian harakat Ra dipindahkan kepada Qaf, selanjutnya huruf Ra dan hamzah Washalnya dibuang sehingga
Artinya matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat...surah Ar-Rahman.
Ar-Ra'd, 43.)...Istifham atau kata tanya pada ayat ini mengandung makna Taqrir yakni ketahuilah oleh kalian (berapa banyak
dipakai pula bilamana diperkirakan adanya huruf Ba sesudah lafal Tukallimuhum (dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat...(Q.S. 11 Hud, 36).
Pada ayat ini diperkirakan adanya Maf'ul kedua bagi lafal Ra-ayta, yaitu lafal ayat tadi, yang artinya
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.