Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Membunuh cicak pahala 5 ali imran 6 Ayat yang ada arti al quranyya 7 Surat yasin 8 Hadits Abu Daud Nomor 4432 9 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 10 al ikhlas 11 Bumi 12 Aman 13 al-insyirah ayat 5 14 surat thaha ayat 180 15 An-nisa ayat 58 16 dunia 17 AL HUJURAT AYAT 11 18 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 19 al bayyinah ayat 8 20 al fatiha ayat 1 21 akhlak 22 Ayat 43 23 al hasyr ayat 7 24 ali imran 159 25 laut 26 ali imran 64 27 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 28 al maidah ayat 3 29 BAHASA ARAB 30 Larangan mengikuti tradisi lokal 31 Iman 32 al baqarah ayat 219 33 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 34 awan 35 ciri ciri pasngan yang baik 36 annisa ayat 58 37 Ali Imran 110 38 pendidikan 39 Hadis Ibnu Majah 1934 40 Surat Al-Insan Ayat 20 41 surat Al furqan ayat 20 42 Ar-Rahman ayat 19 43 Sedekah 44 saba 15 45 Tafsir kepuasan kerja 46 Bersyukur 47 surat Al furqan ayat 9 48 al+mursalat+ayat+33 49 Ayat 216 50 Ayat kisah 51 Surah an Nisa ayat 3 52 Ibnu majah 127 53 Yunus 54 Palestina 55 Zakat fitrah 56 ayat twntang ahklak 57 Imran 30 58 AR RAHMAN 1 59 luqman 8 60 hadist kematian 61 Surat Al-Baqarah Ayat 286 62 gunung 63 riba 64 Rezeki dari allah 65 sebab 66 al baqarah ayat 4 67 Al+Ankabut+ayat+64 68 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 69 kalimat allah isa 70 Nabi Yahya 71 az zariyat ayat 56 72 al baqarah ayat 124 73 az+zalzalah+ayat+2 74 Ibrahim 40 75 buah buahan 76 allah maha tau 77 al hijr ayat 9 78 sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliian akhlak 79 ibrahim 22 80 Isteri dan anak adalah ujian 81 Al Imran ayat 7 82 luqman ayat 14 83 nabi yusuf 84 Surat+Al-Baqarah 85 surat+al+maidah+ayat+33 86 surah Ar-Ra’du ayat 11 87 Surat Al-Baqarah ayat 10 88 Surat Ibrahim+40+ 89 AL MAIDAH AYAT 2 90 surat an-nisa ayat 29 91 Ayat Pendidikan 92 allah+maha+tahu 93 Dunia adalah 94 annisa ayat 65 95 Maksiat 96 Alloh mengutus malaikat untuk menimpakan azab 97 Hadits Ahmad Nomor 20194 98 kafir+dibutakan+allah+qs 99 Al Baqarah ayat 30 100 zakat qardh

Hasil pencarian tentang Hadist+ibnu+majah+2172

Apakah yang Anda maksud Hadist ibnu majah 212?
-deskripsi"> Ibnu Majah berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Bisyr...: telah menceritakan kepadaku bapakku Yazid An Nahwiy, bahwa ‘Ikrimah menceritakan kepadanya dari Ibnu...(Hadits ini diriwayatkan pula oleh Nasa’i sebagaimana dikatakan Al Haafizh Ibnu Katsir juz 4 hal. 483...Ibnu Hibban juga meriwayatkan di halaman 438 di Mawaariduzh Zham’aan, demikian pula Ibnu Jarir di juz...Majah (2223) menghasankan hadits tersebut.)
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Ibnu Jarir berkata: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Manshur Ar...Az Zubairiy, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Syuraik dari Amr bin Dinar dari Ikrimah dari Ibnu...Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalan Ibnu Uyainah dari 'Amr, bahwa ia mendengar Ikrimah secara mursal....Imam Ahmad berkata, "Orang yang paling 'alim tentang 'Amr bin Dinar adalah Ibnu Uyainah."...Ibnul Madini berkata, "Ibnu Juraij dan Ibnu Uyainah adalah orang yang paling 'alim terhadap 'Amr bin
Ma’bud berkata: Al Mundziri berkata, “Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu...Majah secara singkat dan panjang.” Hadits tersebut dalam Nasa’i di juz 6 hal. 123, juz 17 hal. 13..., Ibnu Sa’ad juz 8 hal. 76 qaaf 1, dan Abu Nu’aim dalam Al Hilyah juz 3 hal. 276.)
tentang suaminya…dst.” (Hadits ini diriwayatkan pula oleh Bukhari secara mu’allaq, Nasa’i, Ibnu...Majah, Ibnu Jarir dan Hakim.
Syaikh Ibnu 'Utsaimin berkata, "Al Hamdu adalah menyifati yang dipuji dengan kesempurnaan disertai rasa...Hamdulillah 'alaa kulli haal" (segala puji bagi Allah dalam semua keadaan) sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu...Majah (3803).
-deskripsi"> Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu ‘Abbas...berusaha keras untuk (hapal) Al Qur’an, oleh karena itu Beliau sering menggerakkan kedua bibirnya.” Ibnu...(menguasai)nya-- Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacakannya.” Ia (Ibnu...(Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Ahmad, Thayalisi, Ibnu Sa’ad, Ibnu Jarir..., Al Humaidiy, dan Ibnu Abi Hatim).
-deskripsi"> Al Hafizh Ibnu Katsir berkata: Imam Abu ‘Amr Al Auza’i berkata (meriwayatkan...masing-masing istana ada istri-istri dan pelayan-pelayan yang layak untuk Beliau.” (Diriwayatkan oleh Ibnu...Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari jalannya, dan ini adalah isnad yang shahih sampai kepada Ibnu Abbas).

-deskripsi"> Menurut Mujahid, Sa’id bin Jubair dan lainnya dari Ibnu Abbas serta...Nafi’ bin Azraq, ia adalah seorang yang sering membantah Ibnu Abbas, ia pernah berkata kepadanya,...“Berhentilah wahai Ibnu Abbas!...Bangsa Romawi telah dikalahkan.” Ibnu Abbas berkata, “Memangnya kenapa?...Abbas, tentu aku tidak akan menjawabnya.” Selajutnya Ibnu Abbas berkata kepadanya, “Kasihanilah
-deskripsi"> Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas ia...Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir di juz 29 hal. 124-125 dimana para perawinya adalah...Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkannya dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 4 hal. 436 dan para perawinya adalah
-deskripsi"> Ibnu Jarir berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, ia berkata...bin Wadhih dari Al Husain (asalnya adalah Al Hasan, namun salah tulis) dari Yazid, dari Ikrimah, dari Ibnu...Ibnu Hatim meriwayatkan sebagaimana dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 3 hal. 251, dan Nasa’i sebagaimana...dalam Tafsir Ibnu Katsir, dan Ibnu Hibban hal. 434....Muridnya Al Qasim As Sayyaariy berkata, “Saya tidak berani menjaminnya.” Ibnu Abi Sa’daan berkata
Ibnu Abi Hatim menyebutkan, bahwa Ibnu Mas’ud berkata, “Apabila sudah tinggal orang-orang yang kekal...salah seorang di antara mereka tidak melihat ada orang selainnya yang diazab di neraka,” kemudian Ibnu
yang dimaksud oleh mereka adalah Al Walid Ibnu Mughirah di Mekah, atau Urwah ibnu Mas'ud Ats Tsaqafi
-deskripsi"> Ibnu Jarir berkata: Telah menceritakan kepadaku Al Mutsanna, ia berkata,...kami ‘Amr bin ‘Aun.” Ia berkata, “Telah mengabarkan kepada kami Hasyiim dari Hushain, yaitu Ibnu...Tentang nama sahabat yang meriwayatkan hadits ini diperselisihkan, menurut Ibnu Jarir adalah Abdullah...bin Muslim, menurut Ibnu Abi Hatim dalam Al Jarh wat Ta’dil adalah Ubaidullah bin Muslim, dalam At...Telah menceritakan kepada kami Warqa’ dari Ibnu Abi Najiih dari Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu
tafsir-deskripsi"> Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Maula bin ‘Aqil ia berkata: Ibnu...” Lalu ia (Ibnu Abbas) mulai berbicara dengan kami....Ketika ia (Ibnu Abbas) bangun (dan pergi), maka kami saling cela-mencela karena tidak bertanya kepadanya...Ketika ia datang, aku berkata, “Wahai Ibnu Abbas, kemarin engkau menyebutkan tentang sebuah ayat yang...Beritahukanlah kepadaku tentang ayat itu dan tentang beberapa ayat yang telah engkau bacakan.” Ia (Ibnu
Suddiy berkata, “Ia potong leher dan kakinya dengan pedang.” Namun Ali bin Thalhah berkata: Dari Ibnu...€œBeliau mengusap bagian atas kuda dan kakinya karena cinta kepadanya.” Pendapat ini dipilih oleh Ibnu...hanya karena sibuk melihatnya sampai lalai dari shalatnya, padahal kuda itu tidak bersalah.” Menurut Ibnu...Katsir, bahwa apa yang dirajihkan Ibnu Jarir perlu ditinjau kembali, karena bisa saja dalam syariat
-deskripsi"> Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Abu Hurairah...Al Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya juz 4 hal. 151, “Ibnu Jarir menyebutkan dengan susunan...yang asing sekali,” lalu ia menyebutkannya dan berkata, “Demikian pula Ibnu Abi Hatim dari Ahmad...bin Manshur dari Suraih bin Nu’man dari Ibnu Uyaynah.” Syaikh Muqbil berkata, “Saya tidak mengetahui
orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan) dari kalangan sahabat Nabi saw. antara lain adalah Ibnu...Masud dan Ibnu Abbas r.a.; mereka mengatakan kepadanya dengan nada sinis dan mengejek, ("Apakah yang
Ibnu Abbas mengatakan, "Saya tidak mengetahui tentang apa yang terjadi dengan golongan yang bersikap...Hakim telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa golongan tersebut ikut pula melakukannya dan bahkan takjub
Al A’masy meriwayatkan dari Hilal bin Yasaf ia berkata: Ibnu ‘Abbas pernah bertanya kepada Ka’ab...ab) menjawab, “Ia adalah bumi yang ketujuh dan di sana terdapat ruh-ruh orang-orang kafir.” Lalu Ibnu...Ia menjawab, “Ia adalah langit ketujuh, dan di sana terdapat ruh-ruh orang-orang mukmin.”Ibnu Abbas...tonggak kanan ‘Arsy.” Yang lain berpendapat, “Illiyyun adalah di dekat Sidratul Muntaha.” Menurut Ibnu
suatu masalah, yaitu bahwa Nabi saw. pada suatu hari menaiki keledai kendaraannya, lalu ia melewati Ibnu...Ketika melewatinya tiba-tiba keledai yang dinaikinya itu kencing, lalu Ibnu Ubay menutup hidungnya, maka...berkatalah Ibnu Rawwahah kepadanya, "Demi Allah, sungguh bau kencing keledainya jauh lebih wangi daripada
Ibnu Abbas, Umar dan Ali telah memutuskan denda seekor unta sebagai imbangan buruan seekor burung unta...Kemudian Ibnu Abbas dan Abu Ubaidah telah memutuskan mengganti sapi liar dan keledai liar dengan seekor...Ibnu Umar dan Ibnu Auf mengganti seekor kijang dengan seekor kambing sebagai kafaratnya, kemudian Ibnu
-deskripsi"> Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas...“Ya, Allah akan mematikanmu, kemudian membangkitkanmu dan akan memasukkanmu ke neraka Jahanam.” Ibnu
Namun yang lain berpendapat, bahwa Beliau adalah seorang yang salih, raja dan hakim yang adil, namun Ibnu...Ibnu Jarir dan Abu Najih meriwayatkan dari Mujahid bahwa ia (Dzulkifli) bukan seorang nabi, tetapi seorang
Ibnu Abi 'Ashim adalah seorang hafizh besar, biografinya ada dalam Tadzkiratul Huffaz juz 2 hal. 640,...Demikian juga seperti ini dalam Tafsir Ibnu Abi Hatim seperti yang disebutkan dalam Tafsir Ibnu Katsir

-deskripsi"> Ibnu Katsir menerangkan, bahwa para mufassir berbeda pendapat tentang...Menurut Ibnu Abbas, bahwa mereka adalah orang-orang dari Bani Israil yang membuat parit di bumi lalu
” Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dalam semua riwayat, Mujahid, Qatadah, Adh Dhahhak, As Suddiy, Al...Hal ini ditunjukkan pula oleh qiraat Abdullah (Ibnu Mas’ud) dan Ubay, “Was ‘alilladziina ar salnaa
Sedangkan menurut Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Al Hasan, dan Qatadah tentang firman Allah tersebut, “
Menurut Ibnu ‘Abbas, bahwa jumlah mereka 80 orang dengan wanitanya....yang berpendapat, bahwa jumlah mereka sepuluh orang, wallahu a’lam (lihat Qashasul Anbiyaa’ karya Ibnu...sebelumnya, anak-anak maupun orang dewasa (semuanya tenggelam).” lihat Qashasul Anbiyaa’ karya Ibnu
-deskripsi"> Ibnu Abbas berkata, “Dia (Balqis) berkata kepada kaumnya, “Jika ia menerima
Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, dari Ubay