Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 12 2 al hujurat ayat 13 3 An nur ayat 2 4 al baqarah ayat 275 5 Mukjizat nabi yusuf 6 Al imran ayat 31 7 al Maidah ayat 3 8 al hasyr ayat 18 9 al baqarah ayat 283 10 Isi kandungan surat al-hujurat ayat 12 11 At tahrim ayat 6 12 Arti surat albaqarah ayat 20-21 13 al isra ayat 23 14 Al-Maidah ayat 3 15 Al Baqarah ayat 30 16 At taubah ayat 105 17 Al maidah ayat 6 18 Al Maidah ayat 2 19 Gambar di atas kain 20 surat an nur ayat 2 21 surat an nisa ayat 11 22 Al maidah ayat 32 23 Riba 24 Al baqarah ayat 282 25 Ali imran 190 26 Menuntut ilmu 27 ayayat maat al quran tentang wudu 28 al hujurat ayat 12 sampai 13 dan artinya 29 ali imran 30 waris 31 Al ikhlas 32 Surat al isra ayat 32 33 Ayat 11 al baqarah b arab 34 ali imran 159 35 ali imran 92 36 Mentaati pemimpin 37 al baqarah ayat 285 38 ilmu 39 Zakat 40 Latin nya surat at Taubah ayat 91 41 Al isra ayat 32 42 Malaikat izrail 43 ali imran 191 44 Surat al ghafir ayat 60 45 an nisa ayat 29 46 Sedekah 47 Ar rum ayat 21 48 Ali imran ayat 159 49 al imran 102 50 al baqarah ayat 284 51 Surat ali imran ayat 190 52 at taubah ayat 24 53 anak 54 Al Mulk ayat 2 55 Menurut tafsir tarbawi 56 Al isra ayat 33 57 Yunus 40 58 Yunus ayat 40 59 Al-Maidah ayat 2 60 al imran 56 61 Ali imran 104 62 Bahasa latin qs al hujurat (13) 63 luqman 14 64 Qs qaf ayat 17-18 65 Al maidah ayat 33 66 Malaikat nakir 67 Al Baqarah ayat 287 68 ali imran 38 69 al ankabut ayat 45 70 Arti dari hurimat 71 An nisa ayat 19 72 Surat fusillat ayat 10 73 Malaikat Israfil 74 al baqarah ayat 286 75 Al maidah ayat 105 76 Contoh mad lazim harfi mukhoffaf 77 al hadid ayat 22 78 Maryam 79 Al Baqarah ayat 155 80 Zina 81 al furqan ayat 67 82 Perangilah orang-orang 83 al baqarah ayat 238 84 Surat al jumuah ayat 9-10 85 Ar rahman 86 An nisa ayat 136 87 Surat an nisa ayat 31 88 Kafir 89 ali imran 103 90 muhammad 91 Malaikat Munkar 92 al maidah ayat 1 93 YUSUF 94 luqman 13 95 an nisa ayat 59 96 Tentang baiat 97 Al maidah ayat 8 98 sabar 99 At taubah ayat 35 100 Luqman ayat 14

Hasil pencarian tentang Harta

(Dan kalian memakan harta pusaka) harta peninggalan (dengan cara mencampur-aduk) tanpa segan-segan lagi..., maksudnya kalian mencampur-baurkan harta warisan bagian wanita dan anak-anak dengan bagian kalian;...atau kalian mencampur-baurkan harta warisan mereka dengan harta kalian sendiri.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ujilah kemampuan berpikir anak-anak yatim tersebut, selidikilah keadaannya dan kemampuannya menggunakan harta...telah memenuhi kelayakan untuk menikah, dan menurut pendapat kalian mereka telah pandai memelihara harta..., maka serahkanlah harta-harta mereka....Janganlah kalian memakan harta anak-anak yatim dengan melampaui batas dan juga janganlah tergesa-gesa...Barangsiapa yang fakir, maka ia cukup memakan harta itu menurut yang sepatutnya.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 6
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada...mereka harta-hartanya....Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa...Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak...yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut.
Dalam ayat ini, Allah melarang para wali menmyerahkan harta mereka yang belum sempurna akalnya agar harta...para wali memberlakukan harta anak yatim sebagaimana mereka memberlakukan harta mereka dengan menjaganya...

-deskripsi"> Yakni berikanlah mereka makanan dari harta itu....mereka jika mereka memiliki harta....- bahwa harta akan diserahkan kepada mereka nanti setelah mereka sudah pandai mengaturnya.
Berikanlah kepada anak yatim harta yang berhak mereka miliki....Peliharalah harta itu demi kemaslahatan mereka....Jangan pula kalian mengambil harta mereka lalu memasukkannya ke dalam bagian dari harta kalian.
Harta fay' itu juga diberikan kepada kaum Muhâjirîn papa yang diusir dari kampung halaman dan harta benda...mereka, yang mengharapkan tambahan harta dan perkenan Allah, dan yang menolong Allah dengan jiwa dan...harta mereka.
Jika mereka menyatukan harta mereka dengan harta anak-anak yatim, mereka merasa berdosa dan jika mereka...pisahkan harta mereka dan dibuatkan makanan bagi mereka secara terpisah, maka mengalami kerepotan....Katakanlah, "Mengurus urusan mereka secara patut) misalnya mengenai campur-tangan dalam upaya mengembangkan harta...anak-anak yatim itu ketika mencampurkan hartanya kepada harta mereka (dari orang yang berbuat kebaikan...setimpal (sekiranya Allah menghendaki, tentulah Dia akan mempersulitmu) dengan melarang mencampurkan harta
Janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yang tidak bisa mengatur harta...benda, harta yang menjadi hak milik mereka....Karena harta mereka dan harta anak yatim itu seolah- olah harta kalian juga yang harus dijaga agar tidak
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 188
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil...dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada...harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
(Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu), artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian...dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain (Dan) janganlah (kamu bawa) atau ajukan (ia) artinya urusan harta...hakim-hakim, agar kamu dapat memakan) dengan jalan tuntutan di pengadilan itu (sebagian) atau sejumlah (harta
Dan harta yang paling ia sukai dari harta miliknya adalah Bairuha` (kebun) yang berhadapan dengan masjid...Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Amboi, itu adalah harta yang menguntungkan, itu...adalah harta yang menguntungkan!...['Abdullah bin Yusuf] dan [Rauh bin 'Ubadah] berkata; 'Itulah harta yang rabih (menguntungkan)....(harta yang menguntungkan).
menceritakan kepada kami [Ayyub] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] dia berlkata, barang siapa yang memanfaatkan harta...Sebagian ahlul ilmi berpendapat, jika seseorang memiliki harta yang wajib dikeluatkan zakatnya maka harta...zakat selain harta mustafad (yang dimanfa'atkan) maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat dari...harta mustafad tersebut hingga genap satu tahun, karena sesungguhnya dia mengeluarkan zakat dari harta...mustafad beserta harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya dan ini merupakan pendapatnya Sufyan Ats
laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Ayahku telah meninggal dunia dan meninggalkan harta..., namun dia tidak memberi wasiat terhadap harta yang ditinggalkannya, dapatkah harta itu menghapus dosa-dosanya...jika harta tersebut saya sedekahkan atas namanya?"
Laki-laki mendapatkan hak bagian dari harta peninggalan orangtua dan kerabat karibnya sebagai warisan...Demikian pula bagi wanita, ada hak bagian dari harta peninggalan itu, tanpa dihilangkan atau dikurangi...Bagian-bagian tersebut telah ditentukan demikian, baik harta itu sedikit maupun banyak.
Al Qasim menjawab, " [Abu Bakar Ash Shiddiq] tidak mengambil zakat sedikitpun dari harta seseorang hingga...Al Qasim melanjutkan, "Jika Abu Bakar hendak memberikan harta kepada seseorang, dia bertanya, 'Apakah...kamu memiliki harta yang wajib dizakati?...Maka dia akan mengambil zakat dari harta yang akan diberikan itu....Maka orang tersebut akan menerima harta itu sepenuhnya dan dia tidak dikurangi sedikitpun."
kepadanya dengan mengingkarinya, kaumnya menasihatinya dengan berkata, "Janganlah kamu tertipu dengan harta...bendamu, dan jangan sampai kegembiraan dengan harta benda itu melupakanmu dari bersyukur kepada Allah...Sesungguhnya Allah tidak berkenan terhadap orang-orang yang sombong dan terpedaya oleh harta benda."...diambil dari kisah ini adalah bahwa orang-orang yang kafir kepada Muhammad saw. telah tertipu oleh harta...Padahal, seperti dijelaskan al-Qur'ân, harta benda mereka sangat sedikit jika dibandingkan dengan harta
Ayyub bin Abu Tamimah As Sahtiyani] bahwa [Umar bin Abdul Aziz] pernah menetapkan ketentuan tentang harta...Ia memerintahkan agar harta tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. lalu diambil zakatnya dari masa-masa...Kemudian ia juga menetapkan bahwa harta tidak boleh diambil sebagai zakat kecuali hanya sekali, karena...harta tersebut tidak ada di tangan pemiliknya."
jika menurut pendapatmu) atau penglihatanmu (mereka telah cerdas) artinya pandai menjaga agama dan harta...mereka (maka serahkanlah kepada mereka itu harta-harta mereka dan janganlah kamu memakannya) hai para...anak yatim itu (sedangkan siapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan) harta itu (secara sepatutnya)...(Kemudian apabila kamu menyerahkan kepada mereka) maksudnya kepada anak-anak yatim (harta mereka, maka...Ayat berikut ini diturunkan untuk menolak kebiasaan orang-orang jahiliah yang tidak mau memberi harta

-deskripsi"> Yakni bagaimana seharusnya sikap kamu terhadap mereka dan harta mereka...Ketika turun ayat ancaman memakan harta anak yatim secara zalim, yaitu pada surat An Nisaa': 10, maka...kaum muslimin memisahkan makanan mereka dengan makanan anak yatim karena khawatir memakan harta anak...dan mengembangkannya dan bahwa mencampurkan harta mereka dengan harta anak yatim adalah boleh selama...adalah orang yang mengurus harta mereka dengan kepengurusan yang bermaslahat bagi mereka.
bin Dinar] dari [Abu Shalih As Saman] dari [Abu Hurairah], bahwa dia berkata, "Barangsiapa memiliki harta...dan belum dikeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat harta tersebut akan diserupakan dengan seekor...ular yang besar dan mempunyai titik di wajah, ular tersebut mengejarnya sambil berkata; 'Aku adalah harta
Janganlah menikahi mereka karena harta-harta mereka, bisa jadi harta-harta mereka itu membuat mereka
Contoh cara mengetahui apakah mereka sudah mampu mengatur harta atau belum adalah dengan memberikan sedikit...harta, kemudian diperhatikan apakah ia akan menghabiskan semua itu tanpa menyisakan untuk kebutuhannya...Jika ternyata ia tidak menyisakannya, maka tandanya ia belum bisa mengatur harta, maka hartanya belum...

-deskripsi"> Keadaan agamanya baik dan sudah pandai memelihara harta....Bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan harta anak yatim, jika pengurusnya seorang yang fakir, maka
Abdullah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapakah di antara kalian yang harta...berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah di antara kami seorang pun kecuali hartanya lebih ia sukai daripada harta...alaihi wasallam lalu bersabda: "Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada seorangpun di antara kalian melainkan harta...Hartamu adalah apa yang telah engkau dahulukan sedang harta pewarismu adalah apa yang engkau tunda."
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 19
Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat
Dan karena kecintaannya pada harta, manusia menjadi kikir sehingga tidak melaksanakan apa yang seharusnya...dilakukan berkenaan dengan harta itu.
[Abu Musa] berkata lagi, "Oh ya, ini ada harta dari harta Allah, saya ingin menyerahkannya kepada Amirul...Mukminin, saya pinjamkan harta ini kepada kalian berdua sehingga kalian bisa berbelanja barang dagangan...Maka Abu Musa melakukannya dan menulis pesan untuk Amirul Mukminin agar dia mengambil harta darinya yang...Namun tatkala hendak menyerahkan harta tersebut kepada 'Umar, Umar bertanya; 'Apakah Abu Musa meminjami...Serahkan semua harta serta keuntungannya!
Adapun harta yang paling dia sukai ialah Bairuha yang berada di depan masjid....Kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan (yang sempurna) sehingga kalian menginfakkan sebagian harta...yang kalian sukai) ', sungguh harta yang paling aku sukai adalah Bairuha, kebun itu saya infakkan karena...Wahai Rasulullah, pergunakanlah harta tersebut sebagaimana anda kehendaki."...Itu adalah harta yang menguntungkan, itu adalah harta yang menguntungkan.
-deskripsi"> 'Ashabah adalah orang yang mewarisi sisa harta setelah pemilik bagian (ashabul...furudh) mengambil bagiannya atau yang mewarisi semua harta jika tidak ada as-habul furudh dan tidak...mendapatkan apa-apa jika as-habul furuudh mewarisi sampai menghabiskan harta....

-deskripsi"> Untuk saling membela dan mewarisi harta.
Suami mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri, jika si istri tidak mempunyai anak...Jika sang istri mempunyai anak, maka suami mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah...Istri--satu atau lebih--memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan suami, jika suami tidak mempunyai...mempunyai seorang saudara laki-laki atau perempuan seibu, maka masing-masing mendapat seperenam dari harta...jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama menerima sepertiga dari harta
(Dia mengatakan, "Aku telah menghabiskan) untuk memusuhi Muhammad (harta yang banyak") maksudnya banyak...mengeluarkan harta untuk memusuhinya.