Paling Sering Dicari

1 Angin 2 Kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 hutang 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 hujan 7 ibrahim 8 Syirik 9 kemudahan 10 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 11 rumah 12 ar-rum ayat 21 13 Jihad 14 Adam 15 Dua masa 16 Maryam 17 al baqarah ayat 275 18 Disebabkan 19 Matahari 20 surah al-maidah ayat 8 21 ibrahim 37 22 al quran adalah petunjuk 23 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 24 sabar 25 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 26 miskin 27 Manusia 28 surat+al+imranayat+110 29 Ta ha+ayat+14 30 Iman 31 Kafir 32 ilmu 33 al isra ayat 36 34 al isra ayat 7 35 Ikhlas 36 al a'raf ayat 52 37 Al Isra ayat 73 38 cinta 39 Berdebat 40 Jika allah menganugerahi rahmat 41 al araf ayat 56 42 Surga 43 Hadits Muslim Nomor 3035 44 Al-Imran (3 : 130) 45 hadist tentang perilaku konsumen 46 al-mukminun+ayat+34 47 puasa 48 Al-Imran ayat 130 49 surat al mujadalah ayat 11 50 Aliimram+ayat+105 51 surah al kautsar ayat 1-3 52 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 53 Zina 54 Surat Al Kahfi ayat 97 55 Surat Al-Baqarah Ayat 256 56 pisang 57 allah maha 58 Perubahan zat 59 Surat Ali imran ayat 64 60 surah al Maun beserta terjemahan 61 Laut 62 atap terpelihara 63 shaffat+ayat+102 64 Metode pendidikan 65 annisa ayat 12 66 Bahasa kaumnya 67 Ayat al quran menjelaskan tentang kewajiban 68 perempuan 69 maryam ayat 30-35 70 al-baqarah ayat 164 71 Surat yunus+ayat+8 72 AYAT AL GAFFAR 73 adil 74 ali imran : 92 75 An Nahl ayat 125 76 mengetahui 77 Tanah 78 Susah payah 79 urat nadi 80 al ikhlas 81 AL Hasyr ayat 7 82 tafsir al maidah ayat 2 83 Dongeng 84 al baqarah ayat 269 85 Yusuf ayat 103 86 al ahzab ayat 21 87 Ar Rahman 88 makanan 89 sunat perempuan 90 Abu Daud 1397 91 al+qiyamah+ayat+1-2 92 Obat 93 Mencela pemberian 94 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 95 Surah Taha ayat 5 96 AL IMRAN AYAT 3 97 surat abasa 98 dalil hidayah 99 ar rum ayat 56 100 surat al-an'am ayat 59

Hasil pencarian tentang Harta

Ujilah kemampuan berpikir anak-anak yatim tersebut, selidikilah keadaannya dan kemampuannya menggunakan harta...telah memenuhi kelayakan untuk menikah, dan menurut pendapat kalian mereka telah pandai memelihara harta..., maka serahkanlah harta-harta mereka....Janganlah kalian memakan harta anak-anak yatim dengan melampaui batas dan juga janganlah tergesa-gesa...Barangsiapa yang fakir, maka ia cukup memakan harta itu menurut yang sepatutnya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan kalian memakan harta pusaka) harta peninggalan (dengan cara mencampur-aduk) tanpa segan-segan lagi..., maksudnya kalian mencampur-baurkan harta warisan bagian wanita dan anak-anak dengan bagian kalian;...atau kalian mencampur-baurkan harta warisan mereka dengan harta kalian sendiri.
Dalam ayat ini, Allah melarang para wali menmyerahkan harta mereka yang belum sempurna akalnya agar harta...para wali memberlakukan harta anak yatim sebagaimana mereka memberlakukan harta mereka dengan menjaganya...

-deskripsi"> Yakni berikanlah mereka makanan dari harta itu....mereka jika mereka memiliki harta....- bahwa harta akan diserahkan kepada mereka nanti setelah mereka sudah pandai mengaturnya.
Harta fay' itu juga diberikan kepada kaum Muhâjirîn papa yang diusir dari kampung halaman dan harta benda...mereka, yang mengharapkan tambahan harta dan perkenan Allah, dan yang menolong Allah dengan jiwa dan...harta mereka.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 6
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada...mereka harta-hartanya....Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa...Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak...yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut.
Janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yang tidak bisa mengatur harta...benda, harta yang menjadi hak milik mereka....Karena harta mereka dan harta anak yatim itu seolah- olah harta kalian juga yang harus dijaga agar tidak
Berikanlah kepada anak yatim harta yang berhak mereka miliki....Peliharalah harta itu demi kemaslahatan mereka....Jangan pula kalian mengambil harta mereka lalu memasukkannya ke dalam bagian dari harta kalian.

-deskripsi"> Yakni bagaimana seharusnya sikap kamu terhadap mereka dan harta mereka...Ketika turun ayat ancaman memakan harta anak yatim secara zalim, yaitu pada surat An Nisaa': 10, maka...kaum muslimin memisahkan makanan mereka dengan makanan anak yatim karena khawatir memakan harta anak...dan mengembangkannya dan bahwa mencampurkan harta mereka dengan harta anak yatim adalah boleh selama...adalah orang yang mengurus harta mereka dengan kepengurusan yang bermaslahat bagi mereka.
Jika mereka menyatukan harta mereka dengan harta anak-anak yatim, mereka merasa berdosa dan jika mereka...pisahkan harta mereka dan dibuatkan makanan bagi mereka secara terpisah, maka mengalami kerepotan....Katakanlah, "Mengurus urusan mereka secara patut) misalnya mengenai campur-tangan dalam upaya mengembangkan harta...anak-anak yatim itu ketika mencampurkan hartanya kepada harta mereka (dari orang yang berbuat kebaikan...setimpal (sekiranya Allah menghendaki, tentulah Dia akan mempersulitmu) dengan melarang mencampurkan harta
kepadanya dengan mengingkarinya, kaumnya menasihatinya dengan berkata, "Janganlah kamu tertipu dengan harta...bendamu, dan jangan sampai kegembiraan dengan harta benda itu melupakanmu dari bersyukur kepada Allah...Sesungguhnya Allah tidak berkenan terhadap orang-orang yang sombong dan terpedaya oleh harta benda."...diambil dari kisah ini adalah bahwa orang-orang yang kafir kepada Muhammad saw. telah tertipu oleh harta...Padahal, seperti dijelaskan al-Qur'ân, harta benda mereka sangat sedikit jika dibandingkan dengan harta
jika menurut pendapatmu) atau penglihatanmu (mereka telah cerdas) artinya pandai menjaga agama dan harta...mereka (maka serahkanlah kepada mereka itu harta-harta mereka dan janganlah kamu memakannya) hai para...anak yatim itu (sedangkan siapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan) harta itu (secara sepatutnya)...(Kemudian apabila kamu menyerahkan kepada mereka) maksudnya kepada anak-anak yatim (harta mereka, maka...Ayat berikut ini diturunkan untuk menolak kebiasaan orang-orang jahiliah yang tidak mau memberi harta
Contoh cara mengetahui apakah mereka sudah mampu mengatur harta atau belum adalah dengan memberikan sedikit...harta, kemudian diperhatikan apakah ia akan menghabiskan semua itu tanpa menyisakan untuk kebutuhannya...Jika ternyata ia tidak menyisakannya, maka tandanya ia belum bisa mengatur harta, maka hartanya belum...

-deskripsi"> Keadaan agamanya baik dan sudah pandai memelihara harta....Bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan harta anak yatim, jika pengurusnya seorang yang fakir, maka
(Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu), artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian...dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain (Dan) janganlah (kamu bawa) atau ajukan (ia) artinya urusan harta...hakim-hakim, agar kamu dapat memakan) dengan jalan tuntutan di pengadilan itu (sebagian) atau sejumlah (harta
Laki-laki mendapatkan hak bagian dari harta peninggalan orangtua dan kerabat karibnya sebagai warisan...Demikian pula bagi wanita, ada hak bagian dari harta peninggalan itu, tanpa dihilangkan atau dikurangi...Bagian-bagian tersebut telah ditentukan demikian, baik harta itu sedikit maupun banyak.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 188
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil...dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada...harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
Sebagaimana berjihad bisa dilakukan dengan pengorbanan jiwa, ia juga dapat disalurkan lewat pengorbanan harta...Maka infakkanlah harta kalian untuk menyiapkan peperangan....Janganlah kalian berpangku tangan dan dermakanlah harta kalian untuk peperangan itu....Sebab, dengan berpangku tangan dan kikir mendermakan harta, berarti kalian rela dikuasai dan dihina musuh
-deskripsi"> 'Ashabah adalah orang yang mewarisi sisa harta setelah pemilik bagian (ashabul...furudh) mengambil bagiannya atau yang mewarisi semua harta jika tidak ada as-habul furudh dan tidak...mendapatkan apa-apa jika as-habul furuudh mewarisi sampai menghabiskan harta....

-deskripsi"> Untuk saling membela dan mewarisi harta.
Suami mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri, jika si istri tidak mempunyai anak...Jika sang istri mempunyai anak, maka suami mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah...Istri--satu atau lebih--memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan suami, jika suami tidak mempunyai...mempunyai seorang saudara laki-laki atau perempuan seibu, maka masing-masing mendapat seperenam dari harta...jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama menerima sepertiga dari harta
(Apa saja harta rampasan atau fai yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota...Yakni harta fai itu adalah hak Nabi saw. beserta empat golongan orang-orang tadi, sesuai dengan apa yang...(supaya janganlah) lafal kay di sini bermakna lam, dan sesudah kay diperkirakan adanya lafal an (harta...fai itu) yakni harta rampasan itu, dengan adanya pembagian ini (hanya beredar) atau berpindah-pindah...fa-i dan harta-harta lainnya (maka terimalah dia.
kemaksiatan dan mengerjakan kebaikan, maka Allah akan memberi kalian pahala dan Dia tidak akan meminta harta...Jika Dia meminta harta kepada kalian lalu mendesak kalian supaya memberikannya, kalian menjadi kikir....Dia akan menampakkan kedengkian kalian karena kalian sangat cinta kepada harta itu.
kemaksiatan dan mengerjakan kebaikan, maka Allah akan memberi kalian pahala dan Dia tidak akan meminta harta...Jika Dia meminta harta kepada kalian lalu mendesak kalian supaya memberikannya, kalian menjadi kikir....Dia akan menampakkan kedengkian kalian karena kalian sangat cinta kepada harta itu.
(Mereka menanyakan kepadamu) hai Muhammad (tentang harta rampasan) perang, siapakah yang berhak menerimanya...(Katakanlah,) kepada mereka ("Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan rasul-Nya) harta rampasan...perang itu terserah menurut kesukaan Allah dan rasul-Nya; kemudian Rasulullah saw. membagi-bagikan harta
Badui yang munafik dan tidak ikut perang bersamamu akan berkata, "Apabila kamu pergi untuk mengambil harta...Dengan begitu mereka ingin mengubah janji Allah untuk memberikan harta rampasan perang kepada orang-orang...Ketentuan yang tidak membolehkan mereka ikut mengambil harta rampasan perang pernah ditetapkan Allah...Sebenarnya kalian hanya dengki kepada kami kalau kami bergabung dengan kalian dalam harta itu."
(Bagi laki-laki) baik anak-anak maupun karib kerabat (ada bagian) atau hak (dari harta peninggalan ibu...bapak dan karib kerabat) yang meninggal dunia (dan bagi wanita ada bagian pula dari harta peninggalan...ibu bapak dan karib kerabat, baik sedikit daripadanya) maksudnya dari harta itu (atau banyak) yang dijadikan
(Dan harta-harta rampasan yang lain) lafal Ukhraa ini menjadi Sifat dari lafal yang diperkirakan keberadaannya...yaitu Maghaanima yang berkedudukan menjadi Mubtada (yang kalian belum dapat menguasainya) yaitu harta
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 12
Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak...Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya...Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak....Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah...seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta
(Dan apa saja harta difaikan) harta yang diberikan (oleh Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka...Makna yang dimaksud ialah bahwa untuk mendapatkan harta fai itu kalian tidak susah payah lagi (tetapi...Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu) maka tidak ada hak lagi bagi kalian dalam harta fai itu; itu
(Dia mengatakan, "Aku telah menghabiskan) untuk memusuhi Muhammad (harta yang banyak") maksudnya banyak...mengeluarkan harta untuk memusuhinya.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 19
Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat
Dan karena kecintaannya pada harta, manusia menjadi kikir sehingga tidak melaksanakan apa yang seharusnya...dilakukan berkenaan dengan harta itu.