Paling Sering Dicari

1 sholat 2 Pemimpin 3 maaf 4 dikumpulkan 5 Zakat 6 Shalat 7 Ayat tentang doa ilmu pengetahuan 8 mekkah madinah 9 Ali Imran Ayat 103 10 Rezeki 11 Catatan amal 12 Yunus 10 13 Surat+al+hasyr+ayat+20 14 sesungguhnya Allah maha pemberi balasan komentar 15 Takwa 16 Jujur 17 Ayat mutsha bihat 18 ar rahman 19 hadits muslim 20 Oramg orang sabar 21 Haji 22 Ali imran 23 Ar-Ra’d ayat 11 24 Al Ankabut ayat 45 25 Memecah belah agama 26 Bertasbih 27 Ali 'Imran Ayat 159 28 Puasa 29 al hijr 30 ali imran ayat 190 31 Ibrahim luth ke negeri yang diberkahi 32 Yang di pisahkan siapa dgn siapa, yang di barengkan siapa dgn siapa, siapa yang memisahkan siapa yang menyatukan, jika bisa menerima semua ini, ini siapa? 33 ANNISA AYAT 1 34 berserah diri 35 al-maidah ayat 117 36 ali imran 104 37 al+mukmin+3 38 at+thalaq+ayat+3 39 orang yang memakmurkan mesjid 40 Kami lebihkan atas bangsa 41 at+taha+ayat+44 42 menyesal 43 Tafsir al Misbah qs surat ali Imran ayat 80 44 Tafsir ibnu majah 761 45 Muhammad 46 tambah 47 Muzammil ayat 4 48 Yunus 90 49 kasih sayang 50 Surat+Maryam+Ayat+33 51 mencari 52 Sabar 53 Berjalanlah dibumi allah 54 menjadi muslim 55 Hadits menyayangi anak anak 56 Lalai dalam sholatnya 57 Al ikhlas 58 ar rum ayat 30 59 Yusuf 23 60 Al AHujurat Ayat 10 61 Surat+Maryam+Ayat+35 62 Al hijr 91 63 alloh memberikan kekayaan keoada siapa yang dikehendaki 64 al-hujarat ayat 90 65 HADIST TENANG MENJAGA JIWA 66 ayat+mengenai+rasul+dizalimi 67 Ali IMran ayat 133-135 68 Attalaq ayat 11 69 mohonkan ampun 70 tidak menyentuh 71 Menghilabgkan dendam 72 Arsy 73 quran audio without copyright 74 ayat 35 surah an nur 75 Al-Muminun ayat 12-14 76 As shof ayat 3 77 annaml+ayat+17 78 surat al Furqan: 45 79 ali imran 147 80 Dzat Tuhanmu 81 al maarij ayat 19 82 surat an-nahl ayat 78 83 Cobaan hidup 84 surat an nisa ayat 43 85 Sholat khusuk 86 al imran : 8 87 Tafsir+an+naba+ayat+6-16 88 Hidup setelah mati 89 HADIST TENTANG MENJAGA JIWA 90 Ayat ketuhanan 91 Jahil 92 al mukminun ayat 51 93 Selamat atas kesabaran 94 AlImran+ayat+105 95 Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat 96 Bukanlah bapak laki laki di antara kamu 97 At-Taghabun ayat 11 98 janganlah kamu melakukan pengada adaan atas nama allah 99 surah an nisa ayat 36 100 Rahmat untuk semesta alam

Hasil pencarian tentang Hubungan+nilai,+norma+dan+sanksi

membayar diyat kepada keluarga korban sebagai ganti atas hilangnya seorang anggota keluarga, dan sanksi...Kafarat ini mengandung nilai hukuman dan nilai ibadah....Di sini terdapat nilai persamaan yang paling tinggi antara semua manusia....pelaku kejahatan jika dalam sanksi itu terdapat kemaslahatan....Pada bagian akhir ayat ini, Allah menjelasakan bahwa sanksi kafarat dan diyat itu diundangkan sebagai
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apabila kalian menjatuhkan talak kepada istri, dan mereka telah menghabiskan masa idahnya lalu berniat...Demikian pula apabila kedua belah pihak (suami-istri) saling berkenan untuk membuat akad baru dan berkeinginan...hal itu dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi siapa yang beriman dari kalangan kalian kepada Allah dan...Norma-norma hukum yang demikian itulah yang akan meningkatkan keterkaitan sosial yang baik, dan membersihkan...diri kalian dari noda dan bentuk hubungan masyarakat yang meragukan.
Apabila kalian menjatuhkan talak kepada istri, dan mereka hampir menghabiskan masa idahnya, maka kalian...diperbolehkan merujuknya dengan niat menegakkan keadilan, memperbaiki hubungan dan tidak bermaksud jahat...alasan jelas dan merujuknya kembali dengan niat jahat yang tersembunyi....Renungkanlah nikmat Allah yang telah menjelaskan norma-norma hukum kehidupan berkeluarga dalam satu tatanan...Buatlah penghalang antara diri kalian dan murka Allah.
Setelah Kami mensyariatkan hukum kisas demi mempertahankan norma-norma kebaikan dan menjaga keutuhan..., kami selanjutnya menetapkan tata aturan hukum berkaitan dengan wasiat yang akan menjamin kebaikan dan...atau kerabat dekatnya yang bukan ahli waris, dengan mempertimbangkan segi-segi kebaikan, kemaslahatan dan...Tidak memberikan hartanya pada si kaya dan menelantarkan si miskin atau, dengan kata lain, mengutamakan...demikian itu wajib hukumnya bagi siapa yang menjadikan takwa sebagai prioritas utama dalam hidupnya dan
Sehubungan dengan hal itu, berikut ini akan disinggung pembagian hukum dari segi besarnya sanksi dan...) yang terkena sanksi qishâsh dan (c) yang terkena sanski ta'zîr....Dalam hal ini, sebagian ketentuan hukumnya ditetapkan oleh Allah melalui al-Qur'ân dan al-Hadîts dan...Ketujuh macam kejahatan itu beserta sanksi-sanksinya telah ditentukan sanksi hudûdnya di dalam al-Qur'ân...80 kali cambuk, dan sanksi keluar dari Islam yaitu hukum mati., yang ditentukan oleh al-Hadits.
Di dalam puasa terkandung nilai-nilai ketakwaan, di antaranya:

Allah bersumpah demi al-Qur'ân yang menyingkap agama yang benar dan yang menjelaskan kepada manusia hal-hal...yang membawa kebaikan mereka di dunia dan akhirat, sebagai pemberitahuan betapa tingginya nilai kitab
Barangsiapa membalas orang-orang yang berbuat aniaya dengan perbuatan yang semisal, tidak akan dikenai sanksi...dan tidak dianggap bersalah.
Sanksi dan anggapan bersalah itu hanya berlaku pada orang-orang yang berbuat aniaya kepada orang lain..., bersikap sombong dan membuat kerusakan di bumi dengan cara yang tidak benar.
Jika hal itu telah jelas, maka bersabarlah, wahai Rasul, terhadap kepalsuan dan kebohongan yang diucapkan...Sucikanlah Pencipta dan Pemeliharamu dari setiap kekurangan dengan memuji-Nya di setiap pagi dan petang...Sebab nilai ibadah pada saat-saat tersebut amat besar....Bertasbihlah juga kepada-Nya di sebagian malam dan setelah salat.
Jika hal itu telah jelas, maka bersabarlah, wahai Rasul, terhadap kepalsuan dan kebohongan yang diucapkan...Sucikanlah Pencipta dan Pemeliharamu dari setiap kekurangan dengan memuji-Nya di setiap pagi dan petang...Sebab nilai ibadah pada saat-saat tersebut amat besar....Bertasbihlah juga kepada-Nya di sebagian malam dan setelah salat.
dituntut melakukan sumpah sebanyak empat kali bahwa ia benar dalam tuduhan itu, untuk membela dirinya dari sanksi...hudûd dan hukuman lainnya.
Aku khawatir jika kalian tidak mensyukuri karunia Allah dan tidak menaati perintah-Nya, siksaan hari...diri. (1) Ayat ini dan ayat berikutnya menerangkan bahwa mengurangi takaran dan timbangan adalah suatu...Menurut Islam hukumannya adalah ta'zîr (sanksi yang penentuannya ditetapkan oleh pihak penguasa)....konvensional, tindakan tersebut dikenal dengan kejahatan pemalsuan timbangan atau takaran yang juga ada sanksi...Negeri Madyan terletak antara utara Hijâz dan selatan Syâm.
Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan...dan sebagai peringatan bagi orang lain agar tidak melakukannya....Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana dalam menentukan hukum-Nya dan menetapkan sanksi dan hukuman bagi
(KEMULIAAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 5 ayat ~ Dalam surat ini terdapat penjelasan tentang al-Qur'ân dan...malam diturunkannya, dan penjelasan bahwa malam tersebut mempunyai nilai keutamaan yang lebih baik dari...Malam itu berisi kedamaian dan keselamatan sampai fajar menyingsing.]]...Sesungguhnya Kami telah menurunkan al-Qur'ân pada malam kemuliaan (lailatulkadar, laylat al-qadr) dan
(Dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air) yakni dari air mani; lafal Basyar adalah sinonim dari...lafal Insaan (lalu Dia jadikan manusia itu punya keturunan) punya hubungan nasab (dan mushaharah) punya...hubungan mushaharah, misalnya seorang lelaki atau perempuan melakukan perkawinan dengan pasangannya...untuk memperoleh keturunan, maka hubungan kekeluargaan dari perkawinan ini dinamakan hubungan Mushaharah...(dan adalah Rabbmu Maha Kuasa) untuk menciptakan apa yang dikehendaki-Nya.
Apabila pihak istri diam setelah mendengar sumpah yang dilakukan pihak suami, maka ia berhak menerima sanksi
Taqyid (pembatasan) “dalam peperangan” menunjukkan bahwa orang kafir meskipun sering berkhianat dan...mengingkari janji apabila diberi perjanjian, maka kita tidak boleh mengkhianatinya dan melanggarnya....Inilah faedah adanya sanksi dan hukuman hudud terhadap maksiat agar orang yang melakukannya jera dan
-deskripsi"> Yaitu hubungan kekerabatan (silaturahim) dan tali persaudaraan (ukhuwwah...dihubungkan, seperti beriman kepada-Nya, beriman kepada Rasul-Nya, beribadah hanya kepada-Nya saja dan...Mereka juga menyambung hubungan mereka dengan bapak dan ibu mereka, seperti dengan berbakti dan tidak...Mereka juga menyambung hubungan kekerabatan dengan bersilaturrahim, dan menyambung hubungan dengan lainnya...yang diperintahkan untuk disambung, seperti dengan istri, kawan dan budak mereka, yaitu dengan memenuhi
-deskripsi"> Ayat ini menerangkan bahwa hubungan orang kafir dengan orang mukmin dan...kedekatannya kepadanya tidaklah berguna apa-apa baginya, dan bahwa hubungan orang mukmin dengan orang...wa sallam agar mereka tidak melakukan maksiat dan bahwa hubungan mereka dengan Beliau shallallahu 'alaihi...wa sallam tidaklah bermanfaat apa-apa jika mereka tidak beramal saleh sebagaimana istri Nabi Nuh dan...Nabi Luth, meskipun suami mereka nabi, tetapi jika mereka kafir, maka kedekatan hubungan mereka dengannya
Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan menjalin hubungan dengan orang-orang kafir yang tidak...memerangi dan mengusir kalian dari negeri kalian....Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan menjalin hubungan.
membisikkan pembantu-pembantunya untuk meminta ketentuan hukum kepada saudara- saudaranya mengenai sanksi
Orang-orang lemah akal yang dipalingkan oleh kehendak hawa nafsu dari upaya berpikir dan merenung (dari...kalangan pengikut agama Yahudi, Nasrani dan orang-orang munafik) niscaya akan mengingkari beralihnya...Tidak ada nilai keutamaan yang melebihkan antara satu arah atas arah yang lain.
Orang-orang yang beriman belakangan, dan akhirnya berhijrah serta berjihad bersama dengan orang-orang...yang sebelumnya, adalah golongan kalian, wahai orang-orang Muhâjirîn dan Anshâr....Mereka memiliki kewenangan dan hak-hak yang sama dengan yang kalian miliki....Dan kerabat karib dari golongan Mukmin, di samping memiliki hubungan seiman dan seagama, juga memiliki...hubungan kerabat.
Anak-anak Ya'qûb itu kembali menemui ayahnya dan memberitahukannya sesuai apa yang dipesankan kakak mereka...Kalau bukan karena putusan hukum yang kalian ucapkan bahwa sanksi seorang pencuri adalah dijadikan budak..., pembesar kerajaan itu tentu tidak akan menahan anakku, dan tentu kakak kalian tidak akan menetap di...Dia Mahatahu keadaanku dan keadaan mereka....Dia memiliki kebijaksanaan yang tinggi, dan dalam kerangka kebijaksanaan itulah Dia berbuat dan mengatur
(Yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya) baik karib karena hubungan...kerabat atau karib karena hubungan persahabatan yang dekat....Ia tidak akan dapat membelanya (sedikit pun) dari azab itu (dan mereka tidak akan mendapat pertolongan
atas kalian) mereka mendapat kemenangan atas kalian (mereka tidak memelihara) tidak lagi mengindahkan (hubungan...kekerabatan) hubungan kefamilian (dan tidak pula mengindahkan perjanjian) bahkan mereka akan berupaya...sekuat tenaga untuk menyakiti dan mengganggu kalian....(Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik) selalu merusak perjanjian.
(mani), lalu Dia menyebarkan daripadanya keturunan yang banyak, Dia menjadikan mereka berketurunan dan...menjalin hubungan kekeluargaan, semua itu berasal dari satu materi, yaitu air yang hina itu....Hal ini menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah Subhaanahu wa Ta'aala dan menunjukkan bahwa beribadah...

-deskripsi"> Mushaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan..., seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya.
(Dan orang-orang yang beriman sesudah itu) sesudah orang-orang yang lebih dahulu beriman dan berhijrah...(kemudian berhijrah dan berjihad bersama kalian, maka orang-orang itu termasuk golongan kalian) hai...orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar....(Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu) yakni orang-orang yang mempunyai hubungan persaudaraan...terhadap sesamanya) dalam hal waris-mewarisi daripada orang-orang yang mewarisi karena persaudaraan iman dan
siapakah yang berhak menerimanya (Katakanlah,) kepada mereka ("Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan...rasul-Nya) harta rampasan perang itu terserah menurut kesukaan Allah dan rasul-Nya; kemudian Rasulullah...diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak (sebab itu bertakwalah kalian kepada Allah dan...perbaikilah hubungan di antara sesamamu) yakni jalinlah kembali hubungan antara kalian dengan penuh...kecintaan dan tinggalkanlah persengketaan (dan taatlah kalian kepada Allah dan rasul-Nya, jika kamu adalah