Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 anak 4 ali imran 67 5 darah 6 al ankabut ayat 3 7 surah+al+baqarah+ayat+188 8 cinta 9 ibrahim 10 al imran ayat 104 11 al jumuah ayat 10 12 ali imran 13 ali imran 159 14 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 15 AL-BAQARAH AYAT 148 16 Muslim 4969 17 ali imran 134 18 al baqarah ayat 111 19 yusuf 20 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 21 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 22 pikun dan beruban 23 al maidah ayat 2 24 an nisa ayat 58-59 25 al baqarah ayat 151 26 AN NISA AYAT 58 27 Ar rahman 28 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 29 sabar 30 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 31 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 32 an+nisa+ayat+59 33 Pakaian 34 Sedih 35 Muhammad 36 an nisa ayat 5 37 QS. Ali Imran (3): 67 38 AL IKHLAS 39 yunus 40 ibrahim ayat 7 41 Putus asa 42 Surat asyuaro ayat 214 43 albaqarah ayat 2 44 ali imran 14 45 al imran 46 al+kahfi+ayat++4 47 ali imran ayat 67 48 al baqarah ayat 10 49 al baqarah ayat 198 50 al+insyirah+ayat+5 51 Kisah nabi 52 al+insyirah+ayat+6 53 Al maidah ayat 18 54 an nisa ayat 29 55 surah al baqarah ayat 151 56 maryam 57 surat al-a'la 58 al mujadilah ayat 11 59 Saba ayat 16 60 1. Jangan mudah mengobral sumpah 61 Surat Ar-Ra’d 62 an nahl ayat 97 63 Peristiwa dimasa lalu 64 an nur ayat 9 65 Darah manusia 66 al insyirah ayat 5 67 mimpi 68 Talak 69 luqman 70 al ahzab ayat 59 71 al baqarah ayat 43 72 +surat+at+taubah+ayat+24 73 quran 74 akhlak 75 surah fatir ayat 29 76 bekerja 77 Ali Imran ayat 26. 78 Ali Imran ayat 185 79 surat ar rum 21 80 Al hujurat ayat 13 81 al imron ayat 198 82 Hadits cinta 83 an nisa ayat 59 84 al+imran+ayat+38 85 al+baqarah+ayat+69 86 al+baqarah+ayat+70 87 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 88 riba 89 Al Maidah ayat 1 90 al maidah ayat 8 91 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 92 Al Hajj ayat 54 93 menuntut ilmu 94 Asy-syu'ara+ayat+8 95 al araf ayat 185 96 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 97 al baqarah ayat 195 98 al alaq ayat 2 99 hewan 100 al ankabut ayat 45

Hasil pencarian tentang Ibnu+Majah+1675

Apakah yang Anda maksud Ibnu Majah 165?
-deskripsi"> Ibnu Majah berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Bisyr...: telah menceritakan kepadaku bapakku Yazid An Nahwiy, bahwa ‘Ikrimah menceritakan kepadanya dari Ibnu...(Hadits ini diriwayatkan pula oleh Nasa’i sebagaimana dikatakan Al Haafizh Ibnu Katsir juz 4 hal. 483...Ibnu Hibban juga meriwayatkan di halaman 438 di Mawaariduzh Zham’aan, demikian pula Ibnu Jarir di juz...Majah (2223) menghasankan hadits tersebut.)
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Ibnu Jarir berkata: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Manshur Ar...Az Zubairiy, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Syuraik dari Amr bin Dinar dari Ikrimah dari Ibnu...Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalan Ibnu Uyainah dari 'Amr, bahwa ia mendengar Ikrimah secara mursal....Imam Ahmad berkata, "Orang yang paling 'alim tentang 'Amr bin Dinar adalah Ibnu Uyainah."...Ibnul Madini berkata, "Ibnu Juraij dan Ibnu Uyainah adalah orang yang paling 'alim terhadap 'Amr bin
Ma’bud berkata: Al Mundziri berkata, “Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu...Majah secara singkat dan panjang.” Hadits tersebut dalam Nasa’i di juz 6 hal. 123, juz 17 hal. 13..., Ibnu Sa’ad juz 8 hal. 76 qaaf 1, dan Abu Nu’aim dalam Al Hilyah juz 3 hal. 276.)
tentang suaminya…dst.” (Hadits ini diriwayatkan pula oleh Bukhari secara mu’allaq, Nasa’i, Ibnu...Majah, Ibnu Jarir dan Hakim.
Syaikh Ibnu 'Utsaimin berkata, "Al Hamdu adalah menyifati yang dipuji dengan kesempurnaan disertai rasa...Hamdulillah 'alaa kulli haal" (segala puji bagi Allah dalam semua keadaan) sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu...Majah (3803).
-deskripsi"> Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu ‘Abbas...berusaha keras untuk (hapal) Al Qur’an, oleh karena itu Beliau sering menggerakkan kedua bibirnya.” Ibnu...(menguasai)nya-- Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacakannya.” Ia (Ibnu...(Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Ahmad, Thayalisi, Ibnu Sa’ad, Ibnu Jarir..., Al Humaidiy, dan Ibnu Abi Hatim).
-deskripsi"> Al Hafizh Ibnu Katsir berkata: Imam Abu ‘Amr Al Auza’i berkata (meriwayatkan...masing-masing istana ada istri-istri dan pelayan-pelayan yang layak untuk Beliau.” (Diriwayatkan oleh Ibnu...Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari jalannya, dan ini adalah isnad yang shahih sampai kepada Ibnu Abbas).

-deskripsi"> Menurut Mujahid, Sa’id bin Jubair dan lainnya dari Ibnu Abbas serta...Nafi’ bin Azraq, ia adalah seorang yang sering membantah Ibnu Abbas, ia pernah berkata kepadanya,...“Berhentilah wahai Ibnu Abbas!...Bangsa Romawi telah dikalahkan.” Ibnu Abbas berkata, “Memangnya kenapa?...Abbas, tentu aku tidak akan menjawabnya.” Selajutnya Ibnu Abbas berkata kepadanya, “Kasihanilah
-deskripsi"> Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas ia...Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir di juz 29 hal. 124-125 dimana para perawinya adalah...Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkannya dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 4 hal. 436 dan para perawinya adalah
-deskripsi"> Ibnu Jarir berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, ia berkata...bin Wadhih dari Al Husain (asalnya adalah Al Hasan, namun salah tulis) dari Yazid, dari Ikrimah, dari Ibnu...Ibnu Hatim meriwayatkan sebagaimana dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 3 hal. 251, dan Nasa’i sebagaimana...dalam Tafsir Ibnu Katsir, dan Ibnu Hibban hal. 434....Muridnya Al Qasim As Sayyaariy berkata, “Saya tidak berani menjaminnya.” Ibnu Abi Sa’daan berkata
Ibnu Abi Hatim menyebutkan, bahwa Ibnu Mas’ud berkata, “Apabila sudah tinggal orang-orang yang kekal...salah seorang di antara mereka tidak melihat ada orang selainnya yang diazab di neraka,” kemudian Ibnu
yang dimaksud oleh mereka adalah Al Walid Ibnu Mughirah di Mekah, atau Urwah ibnu Mas'ud Ats Tsaqafi
-deskripsi"> Ibnu Jarir berkata: Telah menceritakan kepadaku Al Mutsanna, ia berkata,...kami ‘Amr bin ‘Aun.” Ia berkata, “Telah mengabarkan kepada kami Hasyiim dari Hushain, yaitu Ibnu...Tentang nama sahabat yang meriwayatkan hadits ini diperselisihkan, menurut Ibnu Jarir adalah Abdullah...bin Muslim, menurut Ibnu Abi Hatim dalam Al Jarh wat Ta’dil adalah Ubaidullah bin Muslim, dalam At...Telah menceritakan kepada kami Warqa’ dari Ibnu Abi Najiih dari Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu
tafsir-deskripsi"> Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Maula bin ‘Aqil ia berkata: Ibnu...” Lalu ia (Ibnu Abbas) mulai berbicara dengan kami....Ketika ia (Ibnu Abbas) bangun (dan pergi), maka kami saling cela-mencela karena tidak bertanya kepadanya...Ketika ia datang, aku berkata, “Wahai Ibnu Abbas, kemarin engkau menyebutkan tentang sebuah ayat yang...Beritahukanlah kepadaku tentang ayat itu dan tentang beberapa ayat yang telah engkau bacakan.” Ia (Ibnu
Suddiy berkata, “Ia potong leher dan kakinya dengan pedang.” Namun Ali bin Thalhah berkata: Dari Ibnu...€œBeliau mengusap bagian atas kuda dan kakinya karena cinta kepadanya.” Pendapat ini dipilih oleh Ibnu...hanya karena sibuk melihatnya sampai lalai dari shalatnya, padahal kuda itu tidak bersalah.” Menurut Ibnu...Katsir, bahwa apa yang dirajihkan Ibnu Jarir perlu ditinjau kembali, karena bisa saja dalam syariat
-deskripsi"> Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Abu Hurairah...Al Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya juz 4 hal. 151, “Ibnu Jarir menyebutkan dengan susunan...yang asing sekali,” lalu ia menyebutkannya dan berkata, “Demikian pula Ibnu Abi Hatim dari Ahmad...bin Manshur dari Suraih bin Nu’man dari Ibnu Uyaynah.” Syaikh Muqbil berkata, “Saya tidak mengetahui
orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan) dari kalangan sahabat Nabi saw. antara lain adalah Ibnu...Masud dan Ibnu Abbas r.a.; mereka mengatakan kepadanya dengan nada sinis dan mengejek, ("Apakah yang
Ibnu Abbas mengatakan, "Saya tidak mengetahui tentang apa yang terjadi dengan golongan yang bersikap...Hakim telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa golongan tersebut ikut pula melakukannya dan bahkan takjub
Al A’masy meriwayatkan dari Hilal bin Yasaf ia berkata: Ibnu ‘Abbas pernah bertanya kepada Ka’ab...ab) menjawab, “Ia adalah bumi yang ketujuh dan di sana terdapat ruh-ruh orang-orang kafir.” Lalu Ibnu...Ia menjawab, “Ia adalah langit ketujuh, dan di sana terdapat ruh-ruh orang-orang mukmin.”Ibnu Abbas...tonggak kanan ‘Arsy.” Yang lain berpendapat, “Illiyyun adalah di dekat Sidratul Muntaha.” Menurut Ibnu
suatu masalah, yaitu bahwa Nabi saw. pada suatu hari menaiki keledai kendaraannya, lalu ia melewati Ibnu...Ketika melewatinya tiba-tiba keledai yang dinaikinya itu kencing, lalu Ibnu Ubay menutup hidungnya, maka...berkatalah Ibnu Rawwahah kepadanya, "Demi Allah, sungguh bau kencing keledainya jauh lebih wangi daripada
Ibnu Abbas, Umar dan Ali telah memutuskan denda seekor unta sebagai imbangan buruan seekor burung unta...Kemudian Ibnu Abbas dan Abu Ubaidah telah memutuskan mengganti sapi liar dan keledai liar dengan seekor...Ibnu Umar dan Ibnu Auf mengganti seekor kijang dengan seekor kambing sebagai kafaratnya, kemudian Ibnu
-deskripsi"> Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas...“Ya, Allah akan mematikanmu, kemudian membangkitkanmu dan akan memasukkanmu ke neraka Jahanam.” Ibnu
Namun yang lain berpendapat, bahwa Beliau adalah seorang yang salih, raja dan hakim yang adil, namun Ibnu...Ibnu Jarir dan Abu Najih meriwayatkan dari Mujahid bahwa ia (Dzulkifli) bukan seorang nabi, tetapi seorang
Ibnu Abi 'Ashim adalah seorang hafizh besar, biografinya ada dalam Tadzkiratul Huffaz juz 2 hal. 640,...Demikian juga seperti ini dalam Tafsir Ibnu Abi Hatim seperti yang disebutkan dalam Tafsir Ibnu Katsir

-deskripsi"> Ibnu Katsir menerangkan, bahwa para mufassir berbeda pendapat tentang...Menurut Ibnu Abbas, bahwa mereka adalah orang-orang dari Bani Israil yang membuat parit di bumi lalu
” Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dalam semua riwayat, Mujahid, Qatadah, Adh Dhahhak, As Suddiy, Al...Hal ini ditunjukkan pula oleh qiraat Abdullah (Ibnu Mas’ud) dan Ubay, “Was ‘alilladziina ar salnaa
Sedangkan menurut Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Al Hasan, dan Qatadah tentang firman Allah tersebut, “
Menurut Ibnu ‘Abbas, bahwa jumlah mereka 80 orang dengan wanitanya....yang berpendapat, bahwa jumlah mereka sepuluh orang, wallahu a’lam (lihat Qashasul Anbiyaa’ karya Ibnu...sebelumnya, anak-anak maupun orang dewasa (semuanya tenggelam).” lihat Qashasul Anbiyaa’ karya Ibnu
-deskripsi"> Ibnu Abbas berkata, “Dia (Balqis) berkata kepada kaumnya, “Jika ia menerima
Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, dari Ubay