Paling Sering Dicari

1 QS. Al-A’raaf (7):179 2 Q.S. Ali-Imran (3) : 190-191 3 ali+imran+191 4 ali imran 190 5 surah+an-nisaa'+ayat+29 6 Q.S. Qaaf (50) : 16 7 ali+imran+190 8 qaaf ayat 16 9 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 10 Al a'raaf 179 11 al ahzab ayat 59 12 ali imran 190-191 13 Al maidah ayat 2 14 Al maidah ayat 90 15 Sedekah 16 luqman 17 Luqman ayat 20 18 Al-A’raaf 179 19 qaaf 16 20 yusuf 21 Al Imran 190 22 al hujurat ayat 13 23 surat Al-A'Raaf ayat 179 24 Al-A’raaf (7):179 25 QS.+Al-A’raaf+(7):179 26 al imran ayat 190-191 27 al imran 190-191 28 AL-BAQARAH AYAT 30 29 Al-Hujurat ayat 10 30 al baqarah ayat 26 31 an-Nisa ayat 58 32 ali imran ayat 159 33 al maidah ayat 1 34 rahmat 35 ali imran ayat 190-191 36 Ali-imran ayat 190-191 37 al baqoroh ayat 188 38 ali+imran+190+191 39 al baqarah ayat 22 40 ali imran ayat 190 41 surat al baqarah ayat 165 42 al qaaf ayat 16 43 Az-Zukhruf ayat 32 44 Adam 45 al-a'raf ayat 179 46 surah+al+isra'+ayat+58 47 surat al araaf 179 48 ali imran 110 49 Surat Al-An’am: 162 50 al hasyr ayat 7 51 al-hujurat ayat 13 52 Ali Imran+ayat+159+ 53 al baqarah ayat 275 54 Al-A'Raaf ayat 179 55 a'raaf 56 al-Bayyinah ayat 5 57 ali imran 190 191 58 At-Taubah ayat 105 59 ali imran 191 60 al maidah ayat 8 61 al baqarah ayat 165 62 Surat az-Zumar ayat 18 63 al+maidah ayat 90 64 Surat Al Baqarah ayat 247 65 at tahrim ayat 6 66 Ali-Imran 67 al baqarah ayat 195 68 AL IMRAN 125 69 berpasang pasangan 70 al imran ayat 130 71 Al baqarah ayat 233 72 al baqarah ayat 27 73 Q.S Al-Qashass ayat 84 74 Luqman+33 75 surat al a'raaf ayat 179 76 Q.S.+Ali-Imran+(3)+:+190 77 Ali Imran 78 qaaf ayat 50 79 Al-A’raaf 80 sabar 81 ali imran 103 82 Surat Fatir ayat 28 83 makhluk berpasangan 84 al+qasas+ayat+50 85 menciptakan manusia 86 al isra ayat 32 87 ayat kursi 88 surat+Fathir+ayat+118 89 at-taubah+ayat+18 90 manusia dari tanah kembali kepada tanah 91 tujuh+bumi 92 taghabun ayat 15 93 at takasur ayat 6 94 Ilham kepada haiwan 95 Asy-Sy'araa+ayat+82 96 al insyirah ayat 5 97 Rezeki 98 imran 99 Kematian 100 ilmu

Hasil pencarian tentang Jika+engkau+membunuh+mereka+maka+aku+akan+mengampuni+dosa+mu

Jika Engkau menyiksa mereka oleh sebab perbuatan yang mereka lakukan, sesungguhnya mereka itu adalah...hamba-hamba-Mu....Dan, jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya hanya Engkaulah yang Mahaperkasa, sangat Bijaksana...dalam setiap ketentuan yang Engkau buat."
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 118
Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni...mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 29
Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Kami akan memberikan kepadamu Furqaan....Dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu, dan mengampuni (dosa-dosa)mu.
Jadikanlah kami dan anak cucu kami manusia yang ikhlas berbuat demi Engkau....Terimalah tobat kami jika kami lalai dan bersalah....Sesungguhnya Engkau Maha Menerima tobat dan Maha Mengampuni dosa dengan karunia dan rahmat-Mu.
(Jika Engkau menyiksa mereka) artinya orang-orang yang melakukan kekafiran di antara mereka (maka sesungguhnya...mereka adalah hamba-hamba Engkau) Engkau adalah Yang Menguasai mereka; Engkaulah yang berhak memperlakukan...mereka menurut apa yang Engkau kehendaki, tak ada yang bisa menghalang-halangi Engkau (dan jika Engkau...mengampuni mereka) artinya mengampuni orang-orang yang beriman di antara mereka (maka sesungguhnya Engkaulah
diriku, sehingga Engkau memerintahkan aku untuk sujud kepadanya....Mengapa Engkau menjadikan dia lebih mulia daripada aku, padahal aku jelas lebih baik daripada dia?...Aku bersumpah dengan kemulian-Mu, jika Engkau membiarkan aku hidup sampai hari kiamat nanti, niscaya...aku akan membinasakan mereka dan keturunannya dengan rayuan dan godaan, kecuali sebagian kecil dari mereka...yang Engkau lindungi."
Dengan tetap berendah diri, Mûsâ berkata, "Ya Tuhan, demi ilmu dan hikmah yang telah Engkau karuniakan...kepadaku, tunjukkanlah aku ke jalan yang baik dan benar....Jika Engkau berikan aku petunjuk dan perkenan-Mu, niscaya aku tidak akan menjadi pembela orang-orang
Nûh berkata, "Wahai Tuhan yang memelihara aku, aku berlindung kepada-Mu....Aku tidak akan lagi meminta sesuatu yang tidak aku ketahui kebenarannya....Jika Engkau tak berkenan memberi ampunan dan rahmat-Mu, tentu aku termasuk dalam golongan orang-orang
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 38
Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah...akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya...akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah tenhadap) orang-orang dahulu".
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 31
Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni...dosa-dosamu".
(Dan aku berdosa terhadap mereka) disebabkan aku telah membunuh seorang bangsa Kobtik (maka aku takut...mereka akan membunuhku") disebabkan aku telah membunuh salah seorang dari mereka.
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 27
Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan...mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir.
(Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni bila Dia dipersekutukan) artinya tidak akan mengampuni dosa...mempersekutukan-Nya (dan Dia akan mengampuni selain dari demikian) di antara dosa-dosa (bagi siapa yang...Sebaliknya akan disiksa-Nya lebih dulu orang-orang mukmin yang dikehendaki-Nya karena dosa-dosa mereka...(Siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar).
maka aku mohon kepada-Mu agar Engkau tidak menyiksaku bersama orang-orang kafir yang melampuai batas
(Dan) ingatlah (ketika berfirman) artinya akan berfirman (Allah) kepada Isa di hari kiamat sebagai penghinaan...Ia menjawab) Isa menjawab seraya gemetar ('Maha Suci Engkau) aku menyucikan-Mu dari apa-apa yang tidak...mengatakannya) bihaqqin menjadi khabar dari laisa sedangkan kata lii adalah untuk penjelas/tabyin (jika...aku pernah mengatakannya maka tentulah Engkau mengetahuinya....Engkau mengetahui apa) yang aku sembunyikan (pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri
risiko perbuatannya lalu segera bertobat dari kesalahan itu dan mengadakan perbaikan diri, niscaya Tuhan-Mu...akan mengampuni dosa mereka....Sebab, setelah pertobatan itu, Allah Maha Mengampuni segala kesalahan, Mahaluas rahmat-Nya bagi para
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 48
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari...Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.
Sesungguhnya mereka itu) yakni berhala-berhala itu (telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia) karena...mereka menyembahnya (maka barang siapa yang mengikutiku) berpegang pada ajaran tauhid (maka sesungguhnya...orang itu termasuk golonganku) termasuk pemeluk agamaku (dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka...sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.) pernyataan ini sebelum Nabi Ibrahim mengetahui..., bahwa Allah swt. tidak mengampuni dosa syirik.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 84
Berkata, Musa: "Itulah mereka sedang menyusuli aku dan aku bersegera kepada-Mu....Ya Tuhanku, agar supaya Engkau ridha (kepadaku)".
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 19
maka dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu....Dan dia berdoa: "Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah Engkau anugerahkan...kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah...aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh".
Jika kalian menginfakkan harta untuk kebajikan dengan ikhlas, maka Allah akan melipatgandakan pahala...infak tersebut dan akan mengampuni dosa-dosa kalian....Allah Maha Berterimakasih dan akan membalas orang-orang yang berbuat baik, lagi Maha Penyantun hingga
Engkau berikan aku kekuasaan yang membuatku bersyukur memuji-Mu....Engkau berikan pula aku ilmu tentang takbir mimpi....dan sesudah aku mati....Matikanlah aku dalam keadaan memeluk agama yang Engkau perkenankan untuk nabi-nabi-Mu, yaitu agama kepasrahan...Masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang Engkau tunjukkan kepada kebaikan, yaitu leluhur-leluhurku
(Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, dan Dia akan mengampuni...dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya....Dan siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh ia telah tersesat sejauh-jauhnya) dari
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 29
"Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka...kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim".
(Katakanlah) kepada mereka hai Muhammad!...("Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku niscaya Allah mencintaimu) dengan arti bahwa Dia...memberimu pahala (dan mengampuni dosa-dosamu, Allah Maha Pengampun) terhadap orang yang mengikutiku,...mengenai dosa-dosanya yang telah terjadi sebelum itu (lagi Maha Penyayang") kepadanya.
Penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku....Dan jika tidak Engkau hindarkan aku dari tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk) memenuhi (...kemauan mereka dan tentulah aku) menjadi (termasuk orang-orang yang bodoh") yakni orang-orang yang berbuat...dosa.
('Inikah orangnya yang Engkau muliakan) yang Engkau utamakan (atas diriku?')...sehingga Engkau memerintahkan aku supaya bersujud kepadanya; di dalam ayat lain disebutkan bahwa ketika...Al-A`raf 12) (Sesungguhnya jika) huruf lam di sini bermakna qasam (Engkau memberi tangguh kepadaku sampai...hari kiamat niscaya benar-benar akan aku sesatkan) menyesatkan (anak cucunya) dengan menggoda mereka...(kecuali sebagian kecil.") daripada mereka yang mendapat pemeliharaan dari-Mu.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 33
Musa berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku, telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka...aku takut mereka akan membunuhku.
Tidak akan ada yang terhindar dari laknat itu kecuali mereka yang bertobat, berbuat kebajikan, tidak...lagi menyembunyikan kebenaran yang dulu ditutup-tutupinya dan meluruskan kembali ucapan-ucapan mereka...Jika mereka mau melakukan semua itu maka Allah akan benar-benar menerima tobat dan mengampuni dosa-dosa...mereka, sebagai perwujudan sifat lemah lembut dan kasih sayang-Nya.
(Sesungguhnya Engkau adalah Maha Mengetahui keadaan kami)" Maha Mengetahuinya, oleh sebab itu maka Engkau...akan memberikan nikmat-Mu kepadaku dengan mengangkat Harun menjadi Rasul.