Paling Sering Dicari

1 sabar 2 iman 3 Sesungguhnya manusia 4 yusuf 5 SEDEKAH 6 ibrahim 7 Tasbih 8 al baqoroh ayat 30 9 al kahf ayat 46 10 Beruntung 11 Al maidah ayat 3 12 al alaq ayat 1-5 13 manusia 14 zakat 15 makanan halal haram 16 shalat 17 Zina 18 maut 19 ali imran ayat 92 20 Jazallahu+‘anna+Sayyidana+Muhammadan+shallallahu+‘alaihi+wa+sallama+bima+huwa+ahlul 21 Turunlah kamu 22 Banyak juga yang tetap 23 mensucikan diri 24 Berpasangan 25 at tahrim ayat 6 26 Surat An-Nahl Ayat 11 27 kafir 28 menciptakan bulan 29 nafkah 30 Bohong 31 Hadits Abu Daud Nomor 2960 32 riba 33 Dinar dirham 34 menipu 35 Turunlah kamu sekalian 36 Bertebaran mencari karunia 37 al araf ayat 199 38 al-Baqarah ayat 172 39 Berbuat baik 40 Tafsir tangan Allah di atas tangan mereka 41 rahmat bagi seluruh alam 42 Lautan 43 Bentuk 44 al ikhlas 45 al hujarat ayat 13 46 Menolong allah 47 ahli kitab 48 al-a'raf+ayat+74 49 ali imran ayat 200 50 surat ar rum ayat 41 51 Menolong 52 surat al ahzab ayat 21 53 Surat an najm ayat 31 54 Abu Daud 55 ketahanan rumah tangga 56 al baqarah ayat 3 57 kerusakan 58 Umat 59 KISAH NENEK TUNA NETRA 60 mempunyai telinga tidak untuk mendengar 61 surat al-ihklas 62 baca 63 kalimat syahadat 64 al fathir ayat 12 65 Surat At-Taghabun:11 66 Merah muka 67 suarh An-Nur ayat 45 68 Aku serah kan urusan ku ditangan Allah 69 maryam 25 70 Memberi makan karena allah 71 perangilah 72 Al furqan ayat 52 73 Jangan memperolok 74 al kahfi ayat 3 75 Surah Yunus 41 76 al baqoroh ayat 1 77 Shad ayat 29 78 surat an-nahl ayat 98 79 Sombong 80 rezeki 81 Laba laba 82 kebenaran 83 al baqarah ayat 21 84 al baqarah ayat 1 85 al-a'raf+ayat+31 86 al-baqarah ayat 30 87 al-isra ayat 28 88 musibah 89 al-kahfi ayat 10 90 ibrahim 7 91 Pisang 92 Ali imran 159 93 ali imran 94 an nisa ayat 1 95 Yatim 96 Surat Al-Baqarah Ayat 108 97 Berpikir 98 surat ibrahim ayat 7 99 an nisa ayat 9 100 Pemuda sholeh

Hasil pencarian tentang Tarsir+surah+al+hasyr+ayat+9

adalah hari yang berat") atau sulit bagi orang-orang kafir, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah...Al Muddatstsir melalui firman-Nya, "Hari yang sulit bagi orang-orang kafir."...Al-Muddatstsir 9-10)
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1) (1) Untuk penjelasan tentang "hari" pada ayat...ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat.
Sesungguhnya aku) dapat dibaca Al Mala-u Inni dan Al Mala-u winni, yakni bacaan secara Tahqiq dan Tas-hil...(telah dijatuhkan kepadaku sebuah surah yang mulia) yakni surah yang berstempel.
gugusan bintang) yakni bintang-bintang yang dua belas gugusan, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah...Al-Furqaan.
Ibrahim sebelum jelas baginya, bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah...Al Bara'ah atau surah At Taubah.
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
aku bertawakal) percaya dan bukan kepada selain-Nya (dan Dia adalah Rabb yang memiliki Arasy) yakni Al-Kursiy...Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya...Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat yang diturunkan paling akhir ialah firman-Nya, 'Sesungguhnya telah...Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
Oleh karena itu, janganlah kalian perbolehkan mereka untuk memasuki al-Masjid al-Haram setelah tahun...9 Hijriyah ini.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
sungguh, Allah telah menurunkan) dapat dibaca nazzala dan nuzzila (kepadamu dalam Kitab) yakni Alquran surah...Al-An'am (bahwa) ditakhfifkan sedangkan isimnya dibuang dan asalnya annahu (jika kamu dengar ayat-ayat...Allah) maksudnya ayat-ayat Alquran (diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu ikut duduk
Sesungguhnya surah itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya) kandungan isi surah itu, ('Dengan menyebut
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
(Dan apabila diturunkan suatu surah) dari Alquran (maka di antara mereka) orang-orang munafik (ada yang...teman-temannya dengan nada mengejek ("Siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surah...(Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya) karena mereka benar-benar percaya...kepadanya (sedangkan mereka merasa gembira) dengan turunnya surah ini.
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
(Dan apabila diturunkan suatu surah) yakni sebagian daripada surah-surah Alquran (bahwa) yang memerintahkan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.