Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Pendidikan 5 Zina 6 Jual beli 7 al ikhlas 8 Menghargai pendapat orang lain 9 riba 10 Mimpi 11 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 12 zakat 13 yunus 14 bekerja 15 surah al maidah ayat 89 16 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 17 al hujurat ayat 13 18 ibrahim 7 19 hadits+surat+an+nahl 20 AL MUJADALAH AYAT 11 21 Menerima harta dengan nafsu serakah 22 Al Maidah ayat 1 23 ali imran ayat 130 24 akhlak 25 penciptaan manusia 26 jujur 27 al baqarah ayat 30 28 yunus+ayat+85-86 29 Menuntut ilmu 30 al+ikhlas 31 gunung 32 syari'ah 33 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 34 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 35 niat 36 Penyakit 37 Sedekah 38 ibrahim 52 39 Babi 40 yusuf 3 41 neraka 42 laut 43 yusuf 47 44 ALI IMRAN 102 45 An nahl ayat 90 46 al imran 186 47 mencatat dengan jujur 48 An nisa ayat 58 49 ibrahim ayat 28 50 az zariyat ayat 56 51 surat al wakiah 52 al an'am ayat 38 53 Surat+Ali+Imran+ayat+190 54 Ali imran 45 55 ALMAIDAH AYAT 2 56 hujan 57 al maidah ayat 87-88 58 Mengutamakan kepentingan bersama 59 obat 60 al-baqarah ayat 286 61 sakit 62 al maidah ayat 6 63 Ali Imran 159 64 Hud ayat 7 65 At-taubah+ayat+103 66 ibadah 67 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 68 al A'raf ayat 54 69 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 70 Pemimpin 71 ad duhkan ayat 15 72 masjid 73 ukuran 74 al imran ayat 102 75 Al baqarah ayat 198 76 mendidik anak dengan kasih sayang 77 Munafik 78 takwa 79 Tajwid surat Al anbiyah ayat 47 80 Musnad Ahmad, Hadis Nomor 25465 81 at tahrim ayat 6 82 Al baqarah ayat 104 83 sungai 84 Hadits ahmad 85 surat+alkahfi+150 86 Musibah 87 surat al isro ayat87 88 al mu'minun ayat 99-100 89 SURAH+ALBAQARAH+AYAT+30 90 syahadah 91 Iman 92 IBLIS 93 Amal jariyah 94 anak 95 Ar-Rum ayat 21 96 Ditakdirkan sesat oleh Allah 97 . Dampak dari Sikap Jujur dan Dusta. HR. Muslim dari Abdullah r.a 98 takdir 99 Ali Imran ayat 134 100 PEMBERI ILMU

Hasil pencarian tentang Wanita+keji

terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 26
Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita...yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik...adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Wanita-wanita yang keji) baik perbuatannya maupun perkataannya (adalah untuk laki-laki yang keji) pula...(dan laki-laki yang keji) di antara manusia (adalah buat wanita-wanita yang keji pula) sebagaimana yang...yang baik) di antara manusia (dan laki-laki yang baik) di antara mereka (adalah untuk wanita-wanita...Maksudnya, hal yang layak adalah orang yang keji berpasangan dengan orang yang keji, dan orang baik berpasangan...dan Sofwan (bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka) yang keji dari kalangan kaum laki-laki dan wanita
Wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji; dan sebaliknya, laki-laki yang keji adalah untuk wanita...yang keji....Begitu pula, wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik; dan sebaliknya, laki-laki yang baik adalah...untuk wanita yang baik....Orang-orang yang baik itu bebas dari tuduhan yang dilontarkan orang-orang yang keji.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 22
Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah...Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 15
Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara...Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah
(Sesungguhnya orang-orang yang menuduh) berzina (wanita-wanita yang baik-baik) terpelihara kehormatannya...(yang lengah) dari perbuatan-perbuatan keji, seumpamanya dalam hati mereka tidak sedikit pun terbetik
(Dan janganlah kamu kawini apa) maksudnya siapa (Di antara wanita-wanita yang telah dikawini oleh bapakmu...(Sesungguhnya hal itu) maksudnya mengawini mereka itu (adalah perbuatan keji) atau busuk (suatu kutukan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 25
Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita...merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki....mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita...; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (...zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.
Lûth khawatir mereka akan melakukan perbuatan keji mereka....Lalu ia pun berkata, "Mereka itu adalah tetamuku, maka jangan kalian permalukan aku dengan perbuatan keji
(Dan wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji) maksudnya berzina di antara wanita-wanitamu (maka persaksikanlah...serta membuangnya dari kampung halamannya selama setahun yakni bagi yang belum kawin dan dengan merajam wanita-wanita
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 19
Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah...kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji
(Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar) dengan melalui...mulut mereka (di kalangan orang-orang yang beriman) dengan menisbatkan perbuatan keji itu kepada mereka...(Dan Allah Maha Mengetahui) ketiadaan perbuatan keji itu dari kalangan mereka (sedangkan kalian) hai...melancarkan berita bohong, terhadap apa yang kalian katakan itu (tidak mengetahui) tentang adanya perbuatan keji
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 28
Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata: "Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan...Katakanlah: "Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji".
Wanita-wanita usia menopause (tidak haid lagi karena usia lanjut) yang masih dalam masa idah, jika kalian...Begitu pula wanita- wanita yang tidak haid....Sedang wanita-wanita yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.
terjemahan ayat Surat Al-Falaq Ayat 4
dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul,
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 32
Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 169
Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 221
Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman....Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu....Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman
mendatangi laki-laki, menyamun) orang-orang yang lewat di tempat kalian, kemudian kalian melakukan perbuatan keji...kalian) yakni tempat kalian berkumpul (perbuatan kemungkaran) yakni sebagian kalian melakukan perbuatan keji...mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.") menganggap keji
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 37
Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka
Janganlah mengawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayah kalian....Hal itu merupakan perbuatan keji dan buruk yang dimurkai Allah dan manusia....yang telah lampau di zaman jahiliah(1). (1) Bangsa Arab jahiliah mempunyai tradisi yang menempatkan wanita
(Janganlah kamu nikahi) hai kaum muslimin, (wanita-wanita musyrik), maksudnya wanita-wanita kafir (sebelum...Sesungguhnya budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik) walaupun ia merdeka....dan menyanjung serta menyenangi laki-laki yang menikahi wanita merdeka yang musyrik (walaupun ia menarik...Ini dikhususkan bagi wanita yang bukan ahli kitab dengan ayat "Dan wanita-wanita yang terpelihara di...(Dan janganlah kamu kawinkan) atau nikahkan (laki-laki musyrik), artinya laki-laki kafir dengan wanita-wanita
Wahai orang-orang Mukmin, apabila wanita-wanita yang beriman berhijrah mendatangi kalian, maka ujilah...Sebab, wanita-wanita yang beriman tidak halal bagi orang-orang kafir. Demikian pula sebaliknya....Tiada dosa bagi kalian untuk mengawini wanita-wanita tersebut selama kalian membayar mahar mereka....Janganlah kalian berpegang teguh pada tali perkawinan dengan wanita-wanita kafir yang tetap atau akan...Mintalah mahar yang telah kalian bayar untuk wanita-wanita yang menyusul berbuat kufur kepada orang-orang
Yang dimaksud dengan wanita-wanita yang terpelihara kehormatannya adalah istri-istri Nabi saw....Adapun mengenai wanita-wanita yang disebutkan Qadzafnya dalam awal surah At-Taubah, yang dimaksud adalah...wanita-wanita selain istri-istri Nabi.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 67
dengan menyombongkan diri terhadap Al Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 31
Maka tatkala wanita itu (Zulaikha) mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya...Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada (keelokan rupa)nya, dan mereka melukai
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 241
Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf,
Orang-orang meminta fatwa kepadamu, Muhammad, tentang wanita-wanita yang masih dalam keadaan lemah....Allah menjelaskan kepadamu untuk menerangkan mereka mengenai wanita, anak-anak kecil dan anak-anak yatim...Wanita-wanita yatim yang dikawin dan tidak mengambil maskawinnya, anak-anak kecil dan anak-anak yatim
Kalian juga diharamkan menikah dengan wanita yang bersuami, baik wanita merdeka maupun budak, kecuali...wanita-wanita tawanan dari hasil perang antara kalian dan orang-orang kafir....Selain wanita-wanita yang diharamkan tadi, carilah wanita dengan harta kalian untuk dijadikan istri,...bukan untuk maksud zina atau menjadikannya wanita simpanan....Semua wanita yang telah kalian gauli setelah pernikahan secara sah dengan yang halal dikawini, berilah
(Wanita-wanita yang diceraikan hendaklah mendapat mutah), maksudnya diberi mutah (secara patut), artinya...Hal ini diulang kembali oleh Allah agar mencapai pula wanita-wanita yang telah dicampuri, karena ayat