Paling Sering Dicari

1 Wabah penyakit 2 al maidah ayat 3 3 al maidah ayat 2 4 Penyakit 5 Kandungan surat Al baqarah 168-169 6 kandungan atau hikmah surah Al isra ayat 1 7 an nisa ayat 59 8 al hujurat ayat 13 9 ali imran 159 10 al hujurat ayat 49 11 Al hujurat ayat 10 12 al isra ayat 32 13 Surat al jumuah ayat 9-11 14 Al+hujurat+ayat+13 15 musibah 16 niat 17 Al maidah ayat 32 18 al maidah ayat 90 19 Kiamat 20 Ali imran ayat 159 21 al hujurat ayat 12 22 Cerai 23 Surat Asy syu'ara ayat 192 24 al maidah ayat 6 25 zakat 26 sabar 27 Ali imran ayat 190 28 al jumuah ayat 10 29 Al baqarah ayat 83 30 Berpikir 31 an nisa ayat 29 32 al hasyr ayat 7 33 Al isra ayat 23 34 al-Maidah ayat 3 35 luqman ayat 13 36 luqman ayat 14 37 Jika kamu mendengar tentang tha’un di suatu tempat, maka janganlah kamu memasukinya (tempat itu). Apa bila kamu (terlanjur) berada di tempat yang terkena wabah itu, maka janganlah kamu keluar darinya (tempat itu) 38 Yunus ayat 41 39 Annisa+ayat+36 40 al ahzab ayat 21 41 ar rahman 42 Hukum bacaan 43 Istri 44 al ikhlas 45 Al Maidah ayat 48 46 Madu 47 Yunus ayat 40 48 penyakit menular 49 Al isra ayat 1 50 ali imran 51 surat al-'Ankabut ayat 69 52 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 53 harta 54 jual beli 55 sedekah 56 An nahl ayat 125 57 ghafir ayat 67 58 riba 59 al baqarah ayat 32 60 al+hujurat+ayat+12 61 At taubah ayat 122 62 ali imran 190 63 aisyah 64 obat 65 bintang tsurayya 66 Maryam 67 Al baqarah ayat 168 68 YUnus ayat 57 69 Al-Maidah ayat 2 70 ali imran ayat 191 71 Almaidah ayat 2 72 al maidah ayat 91 73 Yunus 57 74 Ali imran ayat 104 75 Yunus 40 76 Wabah+penyakit 77 asmaul husna 78 Jihad 79 ali imran 110 80 at taubah ayat 103 81 LUQMAN 82 al maidah ayat 88 83 Al hujurat ayat 11 84 al imran 159 85 al baqarah ayat 188 86 bintang 87 Surah al-‘Adiyāt ayat ke-5 adalah 88 Al baqarah ayat 222 89 shalat 90 al bayyinah ayat 5 91 al baqarah ayat 30 92 al maidah ayat 33 93 al baqarah ayat 177 94 pendidikan 95 puasa 96 AT Taubah ayat 105 97 an nahl ayat 90 98 luqman 13 99 hadis syirik 100 Ali imran ayat 3

Hasil pencarian tentang al+hujurat+ayat+12+sampai+13+dan+artinya

Dari kedua lautan itu keluar mutiara dan merjan yang dapat kalian jadikan perhiasan. (1) (1) Lihat catatan...kaki ayat 12 surat Fâthir.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Berzikirlah kepada Allah dengan mengucap takbir dan sebagainya, di hari-hari yang berbilang, yaitu pada...hari-hari melempar jumrah tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijah....Bertakwalah kepada Allah dan ingatlah bahwa kepada-Nyalah kalian akan dikumpulkan.
(Dan tidak ada yang sampai kepada mereka) artinya penduduk Mekah (berupa) huruf min adalah tambahan/zaidah...(suatu ayat dari ayat-ayat Tuhan mereka) dari Alquran (melainkan mereka selalu berpaling daripadanya
Aku bersumpah, "Sesungguhnya Kami telah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya...dalam enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1) (1) Untuk penjelasan tentang "hari..." pada ayat ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 175
Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan...tentang isi Al Kitab), kemudian dia melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan...(sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat.
sehingga Engkau memerintahkan aku supaya bersujud kepadanya; di dalam ayat lain disebutkan bahwa ketika...Al-A`raf 12) (Sesungguhnya jika) huruf lam di sini bermakna qasam (Engkau memberi tangguh kepadaku sampai
Dan hafallah ayat-ayat al-Qur'ân yang diturunkan dan diperdengarkan di rumah kalian....Allah Maha Mengetahui rahasia dan hakikat segala sesuatu, maka berhati-hatilah jangan sampai menyalahi...perintah Allah dan mendurhakai rasul-Nya.
(Dan orang-orang kafir dibawa) dengan secara keras dan paksa (ke neraka Jahanam berombong-rombongan)...(Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya) ayat ini menjadi Jawab dari...rasul-rasul di antara kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian) yakni Alquran dan...kitab-kitab lainnya (dan memperingatkan kepada kalian akan pertemuan dengan hari ini?"...As-Sajdah, 13) (terhadap orang-orang yang kafir).
(Dan sungguh, Allah telah menurunkan) dapat dibaca nazzala dan nuzzila (kepadamu dalam Kitab) yakni Alquran...surah Al-An'am (bahwa) ditakhfifkan sedangkan isimnya dibuang dan asalnya annahu (jika kamu dengar ayat-ayat...Allah) maksudnya ayat-ayat Alquran (diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu ikut duduk...bersama mereka) maksudnya bersama orang-orang kafir dan yang memperolok-olokkan itu (sampai mereka memasuki...Karena sesungguhnya kamu jika demikian) artinya duduk bersama mereka (serupa dengan mereka) dalam kedosaan
(Apabila kamu menceraikan istri-istri, lalu sampai idahnya), maksudnya dekat pada berakhir idahnya (maka...mereka (atau lepaskanlah secara baik-baik pula), artinya biarkanlah mereka itu sampai habis idah mereka...janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan), artinya berolok-olok dengan melanggarnya...(dan ingatlah nikmat Allah kepadamu), yakni agama Islam (dan apa-apa yang telah diturunkan-Nya padamu...berupa Kitab) Alquran (dan hikmah) artinya hukum-hukum yang terdapat padanya (Allah memberimu pengajaran
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 4
Dan tidak ada suatu ayatpun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling
atas kita) semua (putusan Rabb kita) yakni azab-Nya, yaitu sebagaimana yang telah diungkapkan-Nya pada ayat...yang lain, "Sesungguhnya Aku akan penuhi neraka Jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama."...As-Sajdah, 13).
(Iblis menjawab, "Beri tangguhlah saya) artinya berilah saya kesempatan (sampai waktu mereka dibangkitkan....") yakni sampai manusia dibangkitkan.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
(Dan yang genap) atau tidak ganjil (dan yang ganjil) dapat dibaca Al-Watr dan Al-Witr, artinya ganjil
[[15 ~ AL-HIJR (LEMBAH HIJR, ANTARA MADINAH DAN SYAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 99 ayat ~ Surat al-Hijr..., dan bagaimana pertikaian itu dilanjutkan dengan berlangsungnya pertikaian antara baik dan buruk sampai...Selain itu, surat ini juga mengandung keterangan mengenai balasan baik dan buruk, posisi al-Qur'ân, dan...sampai datangnya sesuatu yang pasti.]]...Itu adalah ayat-ayat kitab suci yang diturunkan, dibaca, dan diterangkan dengan jelas.
(Dan) ingatlah (ketika Kami berkata kepada Malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam!"...Maka mereka sujud kecuali iblis) dia adalah bapaknya jin, dia dahulu berteman dengan para Malaikat dan...Al-A'raf, 12).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
Tetapi, meskipun demikian, mereka tetap menolaknya(1). (1) Kata al-haqq dalam ayat ini termasuk kata...Dapat juga berarti 'al-Qur'ân' seperti tersebut dalam ayat Innâ arsalnâk-a bi al-haqq (Q., s....Fathir: 24), atau pengertian agama secara umum, termasuk di dalamnya al-Qur'ân dan al-Hadits, seperti...pada ayat yang berbunyi Wa qul jâ'a al-haqq-u wa zahaq-a al-bâthil (Q., s.)....Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya berbunyi "Kami akan menunjukkan kepada mereka tanda-
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya...Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Quran); dan di antara mereka (orang-orang kafir Mekah) ada yang beriman kepadanya....Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran)....Dan Kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar: akan tetapi kebanyakan manusia
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
[[13 ~ AR-RA'D (GURUH) Pendahuluan: Madaniyyah, 43 ayat ~ Surat al-Ra'd termasuk kelompok surat Madaniyyah...dan berisikan 43 ayat....mereka dalam meminta mukjizat selain al-Qur'ân, walaupun posisi al-Qur'ân sedemikian tinggi, dan beberapa...adalah mukjizat terbesar yang bersifat abadi sampai hari kiamat, bahwa Allahlah yang menguatkan rasul-rasul-Nya...Ayat-ayat yang dibacakan ini adalah al-Qur'ân, sebuah kitab suci yang diturunkan kepadamu, Muhammad,
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).