Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 Hadist tentang muamalah 3 al maidah ayat 1 4 riba 5 luqman 6 harta 7 ali imran 159 8 ali imran 130 9 hamba-hamba-ku 10 pinjaman 11 Menuntut ilmu 12 iman 13 Kecurangan 14 Hadis tentang Musa dan khidir 15 Hukum 16 al maidah ayat 2 17 adil 18 an nisa ayat 58 19 Hadits Muslim 20 al ahzab ayat 21 21 ali+imran+191 22 al baqarah ayat 30 23 ali+imran+190 24 Ali imran 31 25 Sedekah 26 al ankabut ayat 51 27 Surat+al+ghafir+ayat+60 28 al baqarah ayat 4 29 Surat+al+ghafir+ayat+40 30 Hadist tentang mu'amlah 31 al baqarah ayat 285 32 Ar Rahman 33 zakat 34 tanggung jawab 35 Al hasyr ayat 7 36 gunung 37 at tahrim ayat 6 38 Al-Imran 182 39 ali imran ayat 7 40 ibrahim 41 Al+maidah+ayat+135 42 al anfal ayat 2 43 al hujurat ayat 9 44 khalifah 45 pendidikan 46 akhlak 47 al+maarij+ayat+35 48 surat+al hijr+AYAT+36 49 jual beli 50 annisa ayat 9 51 Sabar 52 zabur 53 an nisa ayat 59 54 2154 hadist muslim 55 al+maarij+ayat+30 56 al maidah ayat 3 57 Pemerintahan 58 ali imran 190 59 an nisa ayat 1 60 al baqarah ayat 2 61 ali imran 92 62 yusuf 87 63 Tolong menolong 64 Niat 65 surat+ibrahim+AYAT+44 66 Pinjaman uang 67 Tentang masjid 68 Hadits tentang filsafat 69 Surat+Ibrahim+Ayat+52 70 tentang murabahah 71 yusuf ayat 87 72 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 73 Al-Baqarah ayat 151 74 ikhlas 75 pemimpin 76 Az Zariyat ayat 56 77 an nahl ayat 72 78 Anggur 79 ali imran 7 80 al ikhlas 81 nikah 82 ilmu 83 An nisa ayat 4 84 al+maarij+ayat+32 85 At-Taubah ayat 122 86 upah 87 Al-Muthaffifin ayat 1-6 88 shaad+ayat+42 89 Nabi Musa khidir 90 ali imran 85 91 Al-A’raf+ayat+31 92 Al hujurat ayat 15 93 hukum pidana 94 Yang ber bunyi 95 SURAT AN NISA AYAT 51 96 surat An-Nas 97 Wafatnya ulama 98 Hari kiamat 99 Hukum+tajwid+nya+surat+al+ankabut 100 ali Imran 186

Hasil pencarian tentang hadis++riwayat++Bukhari++dari++Hakim++bin++Hizam++tentang++keutamaan++memberi+daripada+menerima

akan memberi ampun kepada mereka)....Di dalam kitab sahih Bukhari telah diketengahkan sebuah hadis mengenai hal ini yaitu, "Seandainya aku...Bukhari)....Hal ini pun berlandaskan pada hadis Nabi saw. pula, yaitu, "Aku akan membacakannya lebih dari tujuh puluh...Kemudian Allah swt. menjelaskan kepada Nabi-Nya tentang pemutusan ampunan, yaitu melalui firman-Nya,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sesungguhnya Kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan) kamu, Kami...akan membinasakan masing-masing dari mereka dengan malapetaka....Mereka yang memperolok-olokkan ialah Walid bin Mughirah, Ashi bin Wa'il, Addi bin Qais, Aswad bin Abdul...Mutthalib dan Aswad bin Abdu Yaghuts.
Mudah-mudahan Rabb kita memberikan ganti kepada kita) dapat dibaca yubdilanaa dan yubaddilanaa (yang lebih baik daripada...itu; sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Rabb kita.")...Supaya Dia menerima tobat kita dan mendatangkan kepada kita kebun yang lebih baik dari kebun kita yang...Menurut suatu riwayat disebutkan, bahwa setelah itu mereka diberi kebun yang lebih baik dari yang semula
(Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?)...artinya Dia adalah hakim yang paling adil di antara hakim-hakim yang adil lainnya, dan keputusan-Nya...Di dalam sebuah hadis disebutkan, "Barang siapa membaca surah At-Tiin hingga akhir surah, maka hendaknya
yaitu perintah-Nya yang dimaksud adalah azab-Nya (atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu) tanda-tanda dari...(Pada hari datangnya beberapa ayat dari Tuhanmu) terbitnya matahari dari ufuk barat sebagaimana yang...telah disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim (tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada...dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu) jumlah lam takun menjadi sifat dari Lafal nafsan (atau...ketaatan; artinya tobatnya tidak lagi bermanfaat bagi dirinya seperti apa yang telah dijelaskan oleh hadis
(Maka demi Tuhanmu) la menjadi tambahan (mereka tidaklah beriman sebelum menjadikanmu sebagai hakim tentang...antara mereka kemudian mereka tidak merasakan dalam hati mereka suatu keberatan) atau keragu-raguan (tentang...apa yang kamu putuskan dan mereka menerima) atau tunduk kepada putusanmu itu (dengan sepenuhnya) tanpa
mereka dengan kelaliman) yakni kemusyrikan demikianlah menurut penafsiran yang tersebutkan di dalam hadis...sahih Bukhari dan Muslim (mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan) dari siksaan (dan mereka
Nabi saw. memberikan peringatan kepada mereka secara terang-terangan; demikianlah menurut keterangan hadis...yang telah dikemukakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
(Tatkala Allah memberi kepada keduanya) seorang anak (yang saleh, maka keduanya menjadikan sekutu bagi...dalam suatu qiraat dibaca dengan dikasrahkan syinnya dan tanwin pada huruf akhirnya; yakni sekutu (tentang...Samurah telah meriwayatkan dari Nabi saw. yang pernah bersabda bahwa ketika Hawa melahirkan seorang anak...menurut apa yang diriwayatkan oleh Al-Hakim....Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih; Tirmizi mengatakan bahwa predikat hadis ini hasan gharib (
Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 109
Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah...Hakim yang sebaik-baiknya.
tauhid itu (di dunia dan di akhirat) yaitu di alam kubur, ketika dua orang malaikat menanyakan kepadanya tentang...yang beriman dapat menjawabnya dengan benar; demikianlah menurut keterangan yang disebutkan di dalam hadis...Imam Bukhari dan Imam Muslim (dan Allah menyesatkan orang-orang yang lalim) yaitu orang-orang kafir;...Bahkan mereka hanya mengatakan, "Kami tidak tahu," demikian menurut keterangan dalam hadis (dan memperbuat
(Dan tidak menganjurkan) dirinya atau orang lain (memberi makan orang miskin) ayat ini diturunkan berkenaan...dengan orang yang bersikap demikian, yaitu Al-'Ash bin Wail atau Walid bin Mughirah.
Jelasnya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberi manfaat kepada mereka bila azab Allah diturunkan kepada...(Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras) sehubungan dengan ayat ini Imam Bukhari dan...Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis melalui Abu Musa Al-Asyari r.a. yang menceritakan bahwasanya Rasulullah...mencatat semua perbuatan orang yang aniaya sehingga apabila Dia mengazabnya, maka ia tidak dapat luput daripada-Nya
Apakah pantas aku mencarikan kalian sembahan selain Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberi kalian...keutamaan dan nikmat yang tidak diberikan kepada orang-orang semasa kalian?
Ada pula yang mengatakan khusyuk atau diam, berdasarkan hadis Zaid bin Arqam, katanya, "Mulanya kami...Bukhari dan Muslim)
digiring untuk dikumpulkan di suatu tanah yang putih bersih sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis...kitab Sahih Bukhari dan Muslim....Sehubungan dengan hal ini Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi saw. ditanya mengenai...(dan mereka semuanya tampak bermunculan) artinya mereka keluar dari kuburan mereka masing-masing (untuk
(Penghuni-penghuni surga pada hari itu) di hari kiamat (paling baik tempat tinggalnya) lebih baik daripada...tempat tinggal orang-orang kafir sewaktu di dunia (dan paling indah tempat istirahatnya) lebih indah daripada...Kemudian dari pengertian ini dapat diambil kesimpulan makna tentang selesainya masa perhitungan amal...yaitu di waktu tengah hari, hanya memakan waktu setengah hari, seperti yang telah disebutkan di dalam hadis
(Kecuali) tetapi sengaja Kami menetapkannya (karena rahmat dari Rabbmu....) agung karena Dia telah menurunkan Alquran kepadamu dan Dia memberimu kedudukan yang terpuji serta keutamaan-keutamaan
(Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu) dari Rabbmu (dan bersabarlah) di dalam berdakwah dan menghadapi...permusuhan mereka (hingga Allah memberi keputusan) terhadap mereka dengan perintah-Nya (dan Dia adalah...hakim yang sebaik-baiknya) hakim yang paling adil.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 65
Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap...mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima
(Katakanlah, "Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah) selain-Nya (sesuatu yang tidak dapat memberi...mara bahaya kepadamu dan tidak pula memberi manfaat?"...Dan Allahlah Yang Maha Mendengar) terhadap perkataan-perkataanmu (lagi Maha Mengetahui) tentang tindak-tandukmu
orang-orang yang berhak) menerima wasiat; mereka ialah para ahli waris dari si mayat kemudian keduanya...Jika sang hakim melihat tanda-tanda kedustaan kedua orang saksi itu, maka hendaknya kesaksian mereka...Mengenai peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat ini ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam...Bukhari, bahwa seorang lelaki dari kalangan Bani Sahm keluar bersama Tamim Ad-Dariy dan Addiy bin Badda...Di dalam riwayat Tirmizi disebutkan, bahwa Amr bin Ash dan seorang lelaki dari kalangan mereka bangkit
(Katakanlah, "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu) dari langit yakni...Akan tetapi tatkala ayat sebelumnya turun Nabi saw. bersabda, "Aku berlindung kepada Zat-Mu," hadis ini...diriwayatkan oleh Imam Bukhari....Dan Imam Muslim meriwayatkan tentang sabda Nabi saw., "Aku memohon kepada Tuhanku agar Ia tidak menjadikan...Dan sehubungan dengan hadis pertama, Imam Muslim mengatakan bahwa kejadiannya pasti akan ada hanya saja
(Jika mereka berpaling) dari iman kepadamu (maka katakanlah, "Cukuplah bagiku) maksudnya cukup untukku...Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya...Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat yang diturunkan paling akhir ialah firman-Nya, 'Sesungguhnya telah
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 114
Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al...Orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al Quran itu diturunkan dari
Adakah orang yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta tentang Allah, padahal ia diajak...Allah tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang terus menerus berada dalam kezaliman.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 87
Jika ada segolongan daripada kamu beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya dan ada (pula...yang tidak beriman, maka bersabarlah, hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita; dan Dia adalah Hakim
("Dan bagaimana kamu dapat bersabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang...di dalam hadis yang telah disebutkan tadi sesudah penafsiran ayat ini disebutkan, bahwa Khidhir berkata...Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui
dasar-dasar Bayt Allâh seraya memanjatkan doa kepada Allah, "Wahai Tuhan kami, Pencipta kami, sudilah Engkau menerima...Riwayat-riwayat yang cukup meyakinkan (mutawâtir) menyatakan bahwa yang membangun rumah suci itu adalah...itu tidak berubah sejak masa pembangunannya oleh Ibrâhîm dan Ismâ'îl hingga diperbaiki oleh Qushayy bin...Kilâb, kakek kelima Nabi dari bangsa Arab yaitu Muhammad saw.