Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 Syirik 7 hutang 8 ibrahim 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 rumah 11 ar-rum ayat 21 12 Maryam 13 kemudahan 14 Jihad 15 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 16 Adam 17 Dua masa 18 surah al-maidah ayat 8 19 Disebabkan 20 ibrahim 37 21 matahari 22 puasa 23 Al-Imran (3 : 130) 24 Al-Imran ayat 130 25 hadist tentang perilaku konsumen 26 Hadits Muslim Nomor 3035 27 Surga 28 surat al mujadalah ayat 11 29 miskin 30 surat+al+imranayat+110 31 Ta ha+ayat+14 32 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 33 Manusia 34 Kafir 35 sabar 36 al-mukminun+ayat+34 37 Aliimram+ayat+105 38 Iman 39 ilmu 40 al isra ayat 36 41 Jika allah menganugerahi rahmat 42 Ikhlas 43 al isra ayat 7 44 al baqarah ayat 275 45 al a'raf ayat 52 46 Al Isra ayat 73 47 Berdebat 48 al ahzab ayat 21 49 cinta 50 al-mujadalah ayat 11 51 Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil 52 AL Baqarah ayat 286 53 dosa 54 surat an nazi'at 55 Al-Muzammil ayat 20 56 al an'am ayat 71 57 Az zalzalah ayat 7 - 8 dan al ankabut ayat 2 - 3 58 al-imron ayat 110 59 AN NAML AYAT 88 60 Al ikhlas ayat 1-4 61 asy+syuara+ayat+181+182+183 62 keinginan berhasil 63 yusuf 64 ayat tentang serakah 65 pikun dan beruban 66 Hadist ibnu majah 2172 67 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 68 Sebaik baik penolong dan pelindung 69 ombak 70 surat al-zalzalah 71 Yusuf 84 72 khusyu 73 Saba 13 74 Tentang kematian 75 surah al Maun beserta terjemahan 76 surah yusuf 65 77 permainan 78 berlayar 79 al baqarah ayat 81 80 ayat al-Baqarah 219 81 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 82 Surat Ali imran ayat 64 83 Surat Al Kahfi ayat 97 84 berserah diri 85 Nikah 86 surat Toha ayat 14 87 SURah FATHIR AYAT 28 88 allah maha 89 maryam ayat 30-35 90 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 91 al baqarah ayat 269 92 Susah payah 93 Surat Al-Baqarah Ayat 256 94 Metode pendidikan 95 Bahasa kaumnya 96 al jumuah ayat 10 97 Gelap 98 AL Hasyr ayat 7 99 Ayat al quran menjelaskan tentang kewajiban 100 al-baqarah ayat 164

Hasil pencarian tentang haid

(Mereka bertanya kepadamu tentang haid), maksudnya haid atau tempatnya dan bagaimana memperlakukan wanita...(Katakanlah, "Haid adalah suatu kotoran) atau tempatnya kotoran, (maka jauhilah wanita-wanita), maksudnya...janganlah bersetubuh dengan mereka (di waktu haid) atau pada tempatnya (dan janganlah kamu dekati mereka...mereka) maksudnya campurilah mereka (di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu) jauhilah di waktu haid
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Mereka bertanya kepadamu tentang hukum menggauli istri di waktu haid....Berilah jawaban bahwa sesugguhnya haid itu adalah kotoran....Maka janganlah kalian gauli mereka selama masa haid, sampai benar- benar suci.
Mereka tidak boleh menyembunyikan isi rahim mereka yang berupa janin atau darah haid....Pertama, kata "qurû'" yang disebut dalam ayat ini ditafsirkan 'haid'....Imam Syâfi'iy menafsirkan kata "qurû'" sebagai 'masa suci di antara dua haid'....Dan itu dapat diketahui dengan jelas setelah tiga kali haid....Sebab, biasanya, wanita hamil tidak mengalami haid.
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 4
Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu...iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid
Wanita-wanita usia menopause (tidak haid lagi karena usia lanjut) yang masih dalam masa idah, jika kalian...Begitu pula wanita- wanita yang tidak haid.
hamzah dan ya atau tanpa memakai ya, demikian pula lafal yang sama sesudahnya (yang putus asa dari haid...) lafal al-mahidh di sini bermakna haid (di antara perempuan-perempuan kalian jika kalian ragu-ragu)...tentang masa idahnya (maka idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 60
Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi
dirinya sewaktu ia membuka penutup kepalanya, atau membuka pakaiannya atau menyucikan dirinya dari haid
Mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci) dari haid dan dari segala kotoran (dan Kami masukkan
(Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti) dari haid dan dari mempunyai anak disebabkan telah
artinya ditakdirkan kekal (di dalamnya) jika mereka memasukinya (dan istri-istri yang disucikan) dari haid
qaf, mengenai hal ini ada dua pendapat, ada yang mengatakannya suci dan ada pula yang mengatakannya haid...boleh menyembunyikan apa yang telah diciptakan Allah pada rahim-rahim mereka) berupa anak atau darah haid
diketahui, anak wanita tidaklah tepat untuk keperluan itu disebabkan fisiknya lemah, auratnya, masa haid
rasanya, (dan diberi istri-istri) berupa wanita-wanita cantik dan selainnya, (yang suci) suci dari haid
tanpa didasari oleh rasa suka sama suka. (2) Suami tidak boleh mencerai istrinya jika sedang dalam masa haid...Di samping itu, selama masa haid wanita tidak bisa melaksanakan tugas (menuruti kehendak suami untuk
Dapat pula dengan cara mandi setelah mengadakan hubungan suami istri, atau setelah bersuci dari haid