Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 al-baqarah ayat 23 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 sabar 6 cinta 7 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 8 Kurban 9 Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ( 59) : ayat 6 10 ibrahim 11 ar-rum ayat 21 12 surat ali' imran ayat 185 13 hujan 14 al ikhlas 15 dosa 16 sedekah 17 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 18 Maryam 19 Nikah 20 zina 21 lumpuh dan buta 22 Ar Rahman 23 Rezeki 24 JUAL BELI AYAT 25 ar rahman 19 26 ali imran 159 27 al infitar ayat 6 7 28 surat Al-Baqarah ayat 177 29 an nur ayat 35 30 Aliimram+ayat+105 31 al baqarah ayat 256 32 Surah An-Najm ayat 24 33 jual beli 34 al ahzab ayat 70 35 surat al qasas ayat 77 36 al baqarah ayat 233 37 Nabi Ismail 38 Gunung 39 al-mukminun+ayat+34 40 AN NAML AYAT 88 41 Putra 42 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 43 al imran 200 44 miskin 45 ayat kursi 46 pagi 47 al+anam+ayat+14 48 surat al imran ayat 185 49 Al-ahzab ayat 70 50 perempuan 51 Matahari 52 al ahzab ayat 21 53 al anbiya ayat 30 54 al imran ayat 47 55 ali imran 134 56 yunus 99 57 keamanan 58 al hijr 22 59 surat Toha ayat 14 60 Cahaya 61 at+taubah+ayat+103 62 at tahrim ayat 6 63 Tafsir surat al baqarah 64 Adam 65 al+maidah+ayat+ 83 66 Sebagian keturunanku 67 Ali+Imron+ayat+133-135 68 Merasakan mati 69 al imran ayat 159 70 al mujadalah ayat 11 71 Al Isra' ayat 1 72 surat al jatsiyah ayat 19 73 asy+syuara+ayat+181+182+183 74 al jumuah ayat 10 75 durhaka 76 Annisa ayat 29 77 Saba 13 78 tolong menolong 79 surah al-baqarah ayat 153 80 yunus 44 81 Al ikhlas ayat 1-4 82 al anfal ayat 53 83 ombak 84 Allah 85 ali imran ayat 190 86 dalil tentang pendorong sosial dan penggembangan diri 87 al an'am ayat 71 88 ASY SYUARA+ayat+222 89 Surah al-imran ayat 77 90 surah al kautsar ayat 1-3 91 Kabar gembira 92 pemahaman hadist abu daud no 332 93 permainan 94 asbabun nuzul Allah isra ayat 79 95 berlayar 96 AN NISA AYAT 29 97 al bayyinah ayat 5 98 ali+imran+ayat+191 99 Yusuf 84 100 Yunus

Hasil pencarian tentang ibnu+majah+no+2434

Apakah yang Anda maksud ibnu majah no 234?
-deskripsi"> Ibnu Majah berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Bisyr...: telah menceritakan kepadaku bapakku Yazid An Nahwiy, bahwa ‘Ikrimah menceritakan kepadanya dari Ibnu...(Hadits ini diriwayatkan pula oleh Nasa’i sebagaimana dikatakan Al Haafizh Ibnu Katsir juz 4 hal. 483...Ibnu Hibban juga meriwayatkan di halaman 438 di Mawaariduzh Zham’aan, demikian pula Ibnu Jarir di juz...Majah (2223) menghasankan hadits tersebut.)
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Ibnu Jarir berkata: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Manshur Ar...Az Zubairiy, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Syuraik dari Amr bin Dinar dari Ikrimah dari Ibnu...Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalan Ibnu Uyainah dari 'Amr, bahwa ia mendengar Ikrimah secara mursal....Imam Ahmad berkata, "Orang yang paling 'alim tentang 'Amr bin Dinar adalah Ibnu Uyainah."...Ibnul Madini berkata, "Ibnu Juraij dan Ibnu Uyainah adalah orang yang paling 'alim terhadap 'Amr bin
Ma’bud berkata: Al Mundziri berkata, “Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu...Majah secara singkat dan panjang.” Hadits tersebut dalam Nasa’i di juz 6 hal. 123, juz 17 hal. 13..., Ibnu Sa’ad juz 8 hal. 76 qaaf 1, dan Abu Nu’aim dalam Al Hilyah juz 3 hal. 276.)
tentang suaminya…dst.” (Hadits ini diriwayatkan pula oleh Bukhari secara mu’allaq, Nasa’i, Ibnu...Majah, Ibnu Jarir dan Hakim.
Syaikh Ibnu 'Utsaimin berkata, "Al Hamdu adalah menyifati yang dipuji dengan kesempurnaan disertai rasa...Hamdulillah 'alaa kulli haal" (segala puji bagi Allah dalam semua keadaan) sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu...Majah (3803).
-deskripsi"> Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu ‘Abbas...berusaha keras untuk (hapal) Al Qur’an, oleh karena itu Beliau sering menggerakkan kedua bibirnya.” Ibnu...(menguasai)nya-- Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacakannya.” Ia (Ibnu...(Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Ahmad, Thayalisi, Ibnu Sa’ad, Ibnu Jarir..., Al Humaidiy, dan Ibnu Abi Hatim).
-deskripsi"> Al Hafizh Ibnu Katsir berkata: Imam Abu ‘Amr Al Auza’i berkata (meriwayatkan...masing-masing istana ada istri-istri dan pelayan-pelayan yang layak untuk Beliau.” (Diriwayatkan oleh Ibnu...Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari jalannya, dan ini adalah isnad yang shahih sampai kepada Ibnu Abbas).

-deskripsi"> Menurut Mujahid, Sa’id bin Jubair dan lainnya dari Ibnu Abbas serta...Nafi’ bin Azraq, ia adalah seorang yang sering membantah Ibnu Abbas, ia pernah berkata kepadanya,...“Berhentilah wahai Ibnu Abbas!...Bangsa Romawi telah dikalahkan.” Ibnu Abbas berkata, “Memangnya kenapa?...Abbas, tentu aku tidak akan menjawabnya.” Selajutnya Ibnu Abbas berkata kepadanya, “Kasihanilah
-deskripsi"> Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas ia...Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir di juz 29 hal. 124-125 dimana para perawinya adalah...Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkannya dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 4 hal. 436 dan para perawinya adalah
-deskripsi"> Ibnu Jarir berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, ia berkata...bin Wadhih dari Al Husain (asalnya adalah Al Hasan, namun salah tulis) dari Yazid, dari Ikrimah, dari Ibnu...Ibnu Hatim meriwayatkan sebagaimana dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 3 hal. 251, dan Nasa’i sebagaimana...dalam Tafsir Ibnu Katsir, dan Ibnu Hibban hal. 434....Muridnya Al Qasim As Sayyaariy berkata, “Saya tidak berani menjaminnya.” Ibnu Abi Sa’daan berkata
Ibnu Abi Hatim menyebutkan, bahwa Ibnu Mas’ud berkata, “Apabila sudah tinggal orang-orang yang kekal...salah seorang di antara mereka tidak melihat ada orang selainnya yang diazab di neraka,” kemudian Ibnu
yang dimaksud oleh mereka adalah Al Walid Ibnu Mughirah di Mekah, atau Urwah ibnu Mas'ud Ats Tsaqafi
-deskripsi"> Ibnu Jarir berkata: Telah menceritakan kepadaku Al Mutsanna, ia berkata,...kami ‘Amr bin ‘Aun.” Ia berkata, “Telah mengabarkan kepada kami Hasyiim dari Hushain, yaitu Ibnu...Tentang nama sahabat yang meriwayatkan hadits ini diperselisihkan, menurut Ibnu Jarir adalah Abdullah...bin Muslim, menurut Ibnu Abi Hatim dalam Al Jarh wat Ta’dil adalah Ubaidullah bin Muslim, dalam At...Telah menceritakan kepada kami Warqa’ dari Ibnu Abi Najiih dari Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu
-deskripsi"> Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma ia berkata:...Ibnu Jarir, Ahmad, Nasa’i, dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma)....Namun hadits ini didha'ifkan oleh Syaikh Al Albani dalam Dha’if At Tirmidzi no. 3232).
tafsir-deskripsi"> Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Maula bin ‘Aqil ia berkata: Ibnu...” Lalu ia (Ibnu Abbas) mulai berbicara dengan kami....Ketika ia (Ibnu Abbas) bangun (dan pergi), maka kami saling cela-mencela karena tidak bertanya kepadanya...Ketika ia datang, aku berkata, “Wahai Ibnu Abbas, kemarin engkau menyebutkan tentang sebuah ayat yang...Beritahukanlah kepadaku tentang ayat itu dan tentang beberapa ayat yang telah engkau bacakan.” Ia (Ibnu
Suddiy berkata, “Ia potong leher dan kakinya dengan pedang.” Namun Ali bin Thalhah berkata: Dari Ibnu...€œBeliau mengusap bagian atas kuda dan kakinya karena cinta kepadanya.” Pendapat ini dipilih oleh Ibnu...hanya karena sibuk melihatnya sampai lalai dari shalatnya, padahal kuda itu tidak bersalah.” Menurut Ibnu...Katsir, bahwa apa yang dirajihkan Ibnu Jarir perlu ditinjau kembali, karena bisa saja dalam syariat
-deskripsi"> Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Abu Hurairah...Al Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya juz 4 hal. 151, “Ibnu Jarir menyebutkan dengan susunan...yang asing sekali,” lalu ia menyebutkannya dan berkata, “Demikian pula Ibnu Abi Hatim dari Ahmad...bin Manshur dari Suraih bin Nu’man dari Ibnu Uyaynah.” Syaikh Muqbil berkata, “Saya tidak mengetahui
orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan) dari kalangan sahabat Nabi saw. antara lain adalah Ibnu...Masud dan Ibnu Abbas r.a.; mereka mengatakan kepadanya dengan nada sinis dan mengejek, ("Apakah yang
Ibnu Abbas mengatakan, "Saya tidak mengetahui tentang apa yang terjadi dengan golongan yang bersikap...Hakim telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa golongan tersebut ikut pula melakukannya dan bahkan takjub
Al A’masy meriwayatkan dari Hilal bin Yasaf ia berkata: Ibnu ‘Abbas pernah bertanya kepada Ka’ab...ab) menjawab, “Ia adalah bumi yang ketujuh dan di sana terdapat ruh-ruh orang-orang kafir.” Lalu Ibnu...Ia menjawab, “Ia adalah langit ketujuh, dan di sana terdapat ruh-ruh orang-orang mukmin.”Ibnu Abbas...tonggak kanan ‘Arsy.” Yang lain berpendapat, “Illiyyun adalah di dekat Sidratul Muntaha.” Menurut Ibnu
suatu masalah, yaitu bahwa Nabi saw. pada suatu hari menaiki keledai kendaraannya, lalu ia melewati Ibnu...Ketika melewatinya tiba-tiba keledai yang dinaikinya itu kencing, lalu Ibnu Ubay menutup hidungnya, maka...berkatalah Ibnu Rawwahah kepadanya, "Demi Allah, sungguh bau kencing keledainya jauh lebih wangi daripada
Ibnu Abbas, Umar dan Ali telah memutuskan denda seekor unta sebagai imbangan buruan seekor burung unta...Kemudian Ibnu Abbas dan Abu Ubaidah telah memutuskan mengganti sapi liar dan keledai liar dengan seekor...Ibnu Umar dan Ibnu Auf mengganti seekor kijang dengan seekor kambing sebagai kafaratnya, kemudian Ibnu
-deskripsi"> Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas...“Ya, Allah akan mematikanmu, kemudian membangkitkanmu dan akan memasukkanmu ke neraka Jahanam.” Ibnu
Namun yang lain berpendapat, bahwa Beliau adalah seorang yang salih, raja dan hakim yang adil, namun Ibnu...Ibnu Jarir dan Abu Najih meriwayatkan dari Mujahid bahwa ia (Dzulkifli) bukan seorang nabi, tetapi seorang
Ibnu Abi 'Ashim adalah seorang hafizh besar, biografinya ada dalam Tadzkiratul Huffaz juz 2 hal. 640,...Demikian juga seperti ini dalam Tafsir Ibnu Abi Hatim seperti yang disebutkan dalam Tafsir Ibnu Katsir

-deskripsi"> Ibnu Katsir menerangkan, bahwa para mufassir berbeda pendapat tentang...Menurut Ibnu Abbas, bahwa mereka adalah orang-orang dari Bani Israil yang membuat parit di bumi lalu
” Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dalam semua riwayat, Mujahid, Qatadah, Adh Dhahhak, As Suddiy, Al...Hal ini ditunjukkan pula oleh qiraat Abdullah (Ibnu Mas’ud) dan Ubay, “Was ‘alilladziina ar salnaa
Sedangkan menurut Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Al Hasan, dan Qatadah tentang firman Allah tersebut, “
Menurut Ibnu ‘Abbas, bahwa jumlah mereka 80 orang dengan wanitanya....yang berpendapat, bahwa jumlah mereka sepuluh orang, wallahu a’lam (lihat Qashasul Anbiyaa’ karya Ibnu...sebelumnya, anak-anak maupun orang dewasa (semuanya tenggelam).” lihat Qashasul Anbiyaa’ karya Ibnu
-deskripsi"> Ibnu Abbas berkata, “Dia (Balqis) berkata kepada kaumnya, “Jika ia menerima