Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 hujan 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 Syirik 6 ibrahim 7 Adam 8 surat ali' imran ayat 185 9 ar-rum ayat 21 10 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 11 cinta 12 matahari 13 Jihad 14 Dua masa 15 dosa 16 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 17 hutang 18 surah al-maidah ayat 8 19 Nikah 20 al mujadalah ayat 11 21 puasa 22 Hadits Muslim Nomor 3035 23 Al-Imran (3 : 130) 24 maryam 25 miskin 26 al ahzab ayat 21 27 Al-Imran ayat 130 28 Saba 13 29 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 30 surat al imran ayat 185 31 surat+al+imranayat+110 32 Ta ha+ayat+14 33 Kafir 34 ilmu 35 al isra ayat 36 36 al a'raf ayat 52 37 al isra ayat 7 38 sabar 39 al-mukminun+ayat+34 40 Aliimram+ayat+105 41 Jika allah menganugerahi rahmat 42 Ikhlas 43 ALI IMRAN 159 44 Berdebat 45 Ar Rahman 46 ali imran 47 al-mujadalah ayat 11 48 al-imron ayat 110 49 Matahari mengelilingi bumi 50 berserah diri 51 arah 52 menyapih 53 atap terpelihara 54 surat al-an'am ayat 59 55 ali imran : 92 56 Surat al mujadalah ayat 11 57 maryam ayat 30-35 58 khusyu 59 AL Baqarah ayat 286 60 yusuf 61 Metode pendidikan 62 surah al Maun beserta terjemahan 63 ar rahman 19 64 Qs. Maryam 33 65 Al-A'râf ayat 20 66 surah al maidah ayat 96 67 Yusuf ayat 103 68 Surat Al-Baqarah Ayat 256 69 ali imran 134 70 al+qiyamah+ayat+1-2 71 AL Hasyr ayat 7 72 Tentang kematian 73 al+maidah+ayat+ 83 74 ayat tentang serakah 75 Hadist ibnu majah 2172 76 surah yusuf 65 77 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 78 Sebaik baik penolong dan pelindung 79 Sediakanlah potongan besi 80 Surat yunus+ayat+8 81 al baqarah ayat 269 82 yunus 99 83 ar rum ayat 56 84 dalil hidayah 85 ar rum ayat 21 86 muslim 87 AN NAML AYAT 88 88 asy+syuara+ayat+181+182+183 89 Al Hijr 26 90 Susah payah 91 surat Toha ayat 14 92 Al Jasiyah ayat 18 93 al an'am ayat 71 94 Yusuf 84 95 Kurang ilmu 96 al anbiya ayat 30 97 ombak 98 al-Hujurât ayat 6 99 surat saba surah yang ke berapa 100 al-baqarah ayat 164

Hasil pencarian tentang qs+al-a'raaf+7:172

-deskripsi"> Yang diambil dari mereka dahulu (lihat Al A’raaf: 172), atau setiap perjanjian
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan orang-orang yang di atas Al-A`raaf memanggil beberapa orang pemuka-pemuka) penduduk neraka (yang...selalu kamu sombongkan itu.") yaitu kepongahanmu tidak mau beriman, kemudian orang-orang yang di atas Al-A...`raaf bertanya kepada penghuni neraka seraya memberi isyarat kepada orang-orang Islam yang lemah.
penghuni neraka (ada batas) penghalang; menurut suatu pendapat batas itu berupa tembok vang diberi nama Al-A'raaf...(di atas Al-A`raaf itu) yakni nama tembok surga (ada orang-orang) yang amat tampan dan amat buruk rupanya...orang-orang yang beriman dan berbadan hitam bagi orang-orang kafir, oleh sebab orang-orang yang di atas Al-A...`raaf itu dapat langsung melihat kedua golongan itu mengingat mereka berada di tempat yang tinggi....Allah swt. berfirman, ('Mereka belum lagi memasukinya) yakni para penghuni Al-A'raaf itu ke surga (sedangkan
(lihat Al A’raaf: 142).

Mereka tidak memenuhi janji mereka untuk beriman dan mereka tetap di atas kekafiran (lihat pula surah Al...A’raaf: 133-135).
(Dan apabila pandangan mereka dialihkan) yakni Ashhaabul A`raaf itu (ke arah) ke sebelah (penghuni neraka
Al A’raaf: 38)

-deskripsi"> Maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman sebagaimana dalam surah Al...A’raaf: 38, “Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui.â
Masing-masing mendapat (siksaan) yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui" (Lihat surah Al...A’raaf: 38)

Al A’raaf: 187)

masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang.” (Lihat Al...A’raaf: 151) setelah itu Nabi Musa ‘alaihis salam mendatangi Samiri.
bahwa ketika itu banyak panggilan penghuni surga kepada penghuni neraka dan sebaliknya (lihat surah Al...A’raaf: 44-50), demikian pula seruan berbahagia untuk orang yang berhak mendapatkannya dan seruan...Al Qashash: 64).

Menurut Muhammad bin Ka’ab adalah, tangan dan tongkat, lima lagi di surah Al A’raaf, serta thams...panjang, kekurangan buah-buahan, taufan (banjir besar), belalang, kutu, katak dan darah.” Adapun Al...Hasan Al Bashriy menjadikan kemarau panjang dan kekurangan buah-buahan sebagai satu mukjizat, menurutnya

-deskripsi"> Lihat surat Al Anbiya ayat 92....Al Baqarah: 172) oleh karena itu, bagi mereka yang mengaku mengikuti para nabi harus melakukan demikian
Al A’raaf: 54) Meskipun begitu, Allah Subhaanahu wa Ta'aala mampu menciptakan semua itu hanya sekejap...

-deskripsi"> Maksudnya menurut Jalaaluddin Al Mahalliy adalah, bahwa Dia memerintahkan
Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.” (Al...A’raaf: 27)

Al A'raf, 172) (Jika kalian adalah orang-orang yang beriman) maksudnya, jika kalian hendak beriman kepada-Nya
), dan bahwa musibah yang menimpa tidak lain disebabkan melakukan yang sebaliknya, lihat pula surah Al...A’raaf: 96-99, surah Saba’: 15-17, dan surah Yunus: 98.
-deskripsi"> Ayat 172, 173, dan 174, di atas membicarakan tentang Peristiwa perang Badar
memberatkan diri dan sikap I'tiraadh (membantah), sebagaimana firman Allah di surat An Nisaa': 153 dan Al...diperintahkan sebagaimana firman Allah Ta'ala "Fas'aluu ahladz dzkri in kuntum laa ta'lamuun" (An Nahl: 43 dan Al...Anbiyaa': 7).
[[7 ~ AL-A'RAF (TEMPAT TERTINGGI ANTARA SURGA DAN NERAKA)(1) Pendahuluan: Makkiyyah, 206 ayat ~ Surat...Permulaan surat ini merupakan kelanjutan dari bagian akhir surat al-An'âm....Setelah pada bagian akhir surat al-An'âm itu dibicarakan tentang hewan ternak, awal surat al-A'râf mengandung...Selain itu, surat al-A'râf mengandung beberapa kisah....Setelah itu dalam surat ini Allah mengisahkan cerita Nabi Mûsâ a. s. dan Fir'aun.
[[1 ~ FATIHAH AL-KITAB (PEMBUKA KITAB SUCI) Pendahuluan: Makkiyyah, 7 ayat ~ Surat al-Fâtihah ini termasuk...Disebut al-Fâtihah (pembuka), karena letaknya yang berada urutan pertama surat-surat al-Qur'ân....Surat yang pertama diturunkan secara lengkap di antara surat-surat yang ada dalam al-Qur'ân ini merupakan...intisari dari seluruh kandungan al-Qur'ân yang kemudian diperinci oleh surat-surat sesudahnya....Oleh sebab itu, surat ini juga disebut dengan nama Umm al-Kitâb (induk al-Qur'ân).]]
(Q.S. 7 Al A'raf, 115).
Al ‘Alaq: 6-7)

-deskripsi"> Oleh karena itu, tidak lama kemudian para tokoh mereka
Lafal Munqa'ir disebutkan ayat ini dalam bentuk Mudzakkar, sedangkan di dalam surah Al Haaqqah kata sifatnya...Al-Haaqqah, 7) Demikian itu karena demi memelihara kesamaan bunyi pada akhir ayat pada kedua tempat tersebut
waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk) (lihat Al...Haaqqah: 7).
terus menerus menimpa mereka selama tujuh malam delapan hari sehingga mereka mati bergelimpangan (lihat Al...Haaqqah: 6-7).
juga adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1) Ayat 5--7...surat al-Mu'minûn ini berkaitan erat dengan beberapa ayat di awal surat al-Nûr.
ia berkata: Telah menceritakan kepada kami ‘Amr bin Dinar dari Yahya bin Ja’dah (dari Rifa’ah Al...dengan sepuluh orang, dan saya salah satunya, “Dan sungguh, Kami telah menyampaikan perkataan ini (Al...Haitsami berkata dalam Majma’uzzawa’id juz 7 hal. 88, “Diriwayatkan oleh Thabrani dengan dua isnad...yang lain terputus.”)

-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyampaikan Al
tempat kembali, dan Dia akan memperlakukan sesuatu secara hak(1). (1) Lihat catatan kaki tafsir Q., s. al-Zumar...ayat 7.