Paling Sering Dicari

1 hujan 2 al maidah ayat 1 3 as sajdah ayat 7 4 Ali imran 5 sabar 6 zakat 7 Riba 8 Ilmu 9 al ikhlas 10 Menghitung nikmat allah 11 Surat+An+n 12 dalil+kitab+injil 13 al hujurat ayat 13 14 ibrahim 8 15 ali imran 159 16 ali imran ayat 190 17 tentang tumbuhan dan pemanfaatannya 18 islam 19 Ibrahim 7 20 ali imran 104 21 At taubah ayat 24 22 tolong menolong 23 upah 24 Keutamaan orang yg mengajar 25 pembeza hak dan batil 26 ALI IMRAN 19 27 yunus 28 al alaq ayat 1 - 2 29 al imran 30 an nisa ayat 1 31 Ali+imran+ayat+191 32 Ali imran 110 33 Akhlak 34 an+nahl+ayat+4+tafsir 35 ibrahim ayat 8 36 At tahrim ayat 6 37 ibrahim ayat 7 38 surat nuuh ayat 60 39 al+alaq+ayat+5 40 pertengkaran 41 Penyakit 42 al maidah ayat 2 43 Al Baqarah ayat 22 44 al rahman 5 45 riak takbur 46 jihad 47 al hijr 22 48 Pemimpin 49 surat saba ayat 3 50 allah 51 sholat 52 Jual beli 53 al+a'raf+ayat+176 54 Hadis+TENTANG+FILSAFAT+ISLAM 55 Zina 56 Firman Allah memberikan kelengkapan 57 surat+nuh+ayat+11 58 Anak 59 saba' ayat 46 60 tumbuhan 61 Surah Maryam 62 Pasar uang halal atau haram 63 al ahzab ayat 21 64 Hijr 19 65 al alaq ayat 1 66 ali imran aat 191 67 ali imran 130 68 iman 69 Surat Al-A’raf Ayat 10 70 surat+Al-Kahf+ayat+13-14 71 marah 72 Suri tauladan nabi Muhammad 73 sihir 74 niat 75 al anbiya ayat 107 76 Artinya: “ Dari Ibnu Abbas RA berkata: bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Jadilah kamu para pendidik yang penyantun,ahli fiqih dan berilmu pengetahuan. Dan disebut pendidikan apabila seseorang telah mendidik manusia dengan ilmu pengetahuan, dari 77 Hadits tentang keutamaan shalat di mesjid nabawi 78 Ali Imran 195 79 yusuf+111 80 An nisa ayat 19 81 Puasa senin 82 sumber ilmu pengetahuan dan alaman 83 gunung 84 asysyuara+ayat+192 85 al anbiya ayat 22 86 Hujurat ayat 10 87 ali imran 103 88 al baqarah ayat 30 89 Ali Imran 102 90 ayat al-qur'an yang menjelaskan istri yang bersedekah dari rah (harta suaminya) 91 Haji 15 92 AL-MAIDAH AYAT 2 93 malu 94 Surat at taubah 95 Nabi pun di utus untuk jadi guru oleh allah 96 al isra ayat 23 97 Keutamaan alquran 98 ar ra'du ayat 16 99 az zariyat ayat 56 100 Perintah berperang

Hasil pencarian tentang sesungguhnya+allah+maha+esa

terjemahan ayat Surat Al-Ikhlas Ayat 1
Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 65
Katakanlah (ya Muhammad): "Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada...Tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 51
Allah berfirman: "Janganlah kamu menyembah dua tuhan; sesungguhnya Dialah Tuhan Yang Maha Esa, maka hendaklah
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 39
Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang...Maha Esa lagi Maha Perkasa?
("Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan) seorang yang memperingatkan kalian dengan neraka...(dan sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan) semua makhluk-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 163
Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 4
Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang dikehendaki-Nya di antara...Maha Suci Allah. Dialah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 16
hari (ketika) mereka keluar (dari kubur); tiada suatupun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah...(Lalu Allah berfirman): "Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini?"...Kepunyaan Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 4
Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
(Katakanlah, "Dialah Allah Yang Maha Esa") lafal Allah adalah Khabar dari lafal Huwa, sedangkan lafal...Ahadun adalah Badal dari lafal Allah, atau Khabar kedua dari lafal Huwa.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 48
dan (demikian pula) langit, dan meraka semuanya (di padang Mahsyar) berkumpul menghadap ke hadirat Allah...yang Maha Esa lagi Maha Perkasa.
(Sesungguhnya Tuhan kalian) hai penduduk Mekah (benar-benar Esa.)
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 22
Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa....Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari (keesaaan Allah), sedangkan
Manakah yang baik tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa?")
(Dan Tuhanmu) yang patut menjadi sembahanmu, (adalah Tuhan Yang Maha Esa) yang tiada bandingan-Nya, baik...dalam zat maupun sifat, (tiada Tuhan melainkan Dia) (Dialah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang).
mereka keluar) dari kuburnya masing-masing (tiada suatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah...Allah sendiri yang mengatakannya, kemudian Dia sendiri pula yang menjawabnya, yaitu, ("Hanya kepunyaan...Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan") atas semua makhluk-Nya.
(Allah berfirman, "Janganlah kalian menyembah dua tuhan) lafal istnaini berfungsi sebagai taukid atau...pengukuhan makna (Sesungguhnya Dialah Tuhan Yang Maha Esa) disebutkannya lafal ilaahun dan waahidun...untuk menetapkan sifat uluhiah dan sifat wahdaniah Allah (maka hendaklah kepada-Ku saja kalian takut.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 19
Katakanlah: "Allah". Dia menjadi saksi antara aku dan kamu....Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?"...Katakanlah: "Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa...yang kamu persekutukan (dengan Allah)".
(Katakanlah, "Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan Yang...Maha Esa) tiada diwahyukan kepadaku sehubungan dengan perkara Tuhan, melainkan keesaan-Nya (maka hendaklah
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 171
Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah...Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya...Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga...Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan...Cukuplah Allah menjadi Pemelihara.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 108
Katakanlah: "Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah: "Bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan Yang Esa.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 31
Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka...mempertuhankan) Al Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak...Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 34
Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah...terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha...Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya....Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah),
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 52
mereka diberi peringatan dengan-Nya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha...Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.
(Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak) seperti apa yang mereka katakan, yaitu sebagaimana yang...disitir oleh firman-Nya, "Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak..."...anak; bukan seperti apa yang telah mereka katakan, bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah..., Uzair itu putra Allah dan juga Al-Masih adalah putra Allah (Maha Suci Allah) kalimat ini memahasucikan-Nya...dari mengambil anak (Dialah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan) semua makhluk-Nya.
Allah berfirman, "Janganlah kalian menyembah dan menjadikan dua tuhan....Sebab, menyekutukan Allah dalam beribadah itu bertentangan dengan bukti keesaan dalam ciptaan ini....Sesungguhnya yang berhak disembah hanyalah Tuhan Yang Esa.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 6
hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha...Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya.
(Tuhan kalian) berhak untuk disembah oleh kalian (adalah Tuhan Yang Maha Esa) tidak ada tandingan-Nya..., baik dalam Dzat-Nya maupun sifat-Nya, yaitu Allah swt....(Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat hati mereka mengingkari) keesaan Allah (sedangkan
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 16
Jawabnya: "Allah"....Katakanlah: "Maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak...melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang; apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah...Katakanlah: "Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dialah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa".
Katakan pula kepada manusia, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian, yang diutus oleh...Allah untuk mengajarkan apa yang telah diajarkan Allah kepadaku....Allah mewahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan Yang Esa dan tiada sekutu bagi-Nya...Maka barangsiapa mengharap berjumpa dengan Allah dan mendapatkan pahala-Nya, hendaknya ia mengerjakan