Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 RIBA 3 ali imran 159 4 Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdillah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman Abu al-Mundzir at-Thufawi, dari Sulaiman al-A'masy, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Mujahid, dari Abdullah bin Umar radhiallahu'an 5 yahudi 6 surat an najm ayat 39-42 7 Surah Al-hajj ayat 5 8 ar rum ayat 21 9 Hadis yang di turunkan dari sikap rendah diri (tawadhu 10 an nisa ayat 58 11 Al-hijr ayat 9 12 Tauhid uluhiyyah 13 jual beli 14 Israil 15 Al baqarah ayat 2 16 al-mujadilah ayat 11 17 benih 18 Surat An-Nisa ayat 59 19 al ahzab ayat 21 20 Al-Hasyr ayat 18 21 almu'minun+ayat+13 22 Yusuf 108 23 Surah Al-Baqarah (ayat 83) 24 Al Hujurat ayat 13 25 an nisa ayat 29 26 luqman 34 27 Tafsir surah ad dukhan ayat 2 28 al furqan ayat 63 29 Jihad 30 ali imran 145 31 Ayat terkait jarimah hudud 32 zakat 33 Barangsiapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. 34 Annas+ayat+5 35 at taubah ayat 103 36 Surat An Nisa ayat 36 37 al araf ayat 7 38 ad dzariat ayat 19 39 asy syuara ayat 214 40 hadits tentang aurat 41 “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At-Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku ada 42 Al Baqarah ayat 164 43 al maidah ayat 8 44 Kerusakan 45 Tafsir al-hijr ayat 22 46 Hadits Abu Daud Nomor 4256 47 Perempuan 48 surat al a'raf ayat 172 49 al+ikhlas 50 al 'ala ayat 1 51 yusuf 111 52 al hujurat ayat 49 53 AYAT TENTANG KEHIDUPAN SETELAH KEMATIAN 54 luqman 55 surah+arrad+ayat+4 56 hadits majah no 2616 tentang diyat 57 al imran 58 Qs.al jin ayat 16 59 an nahl ayat 90 60 al+qariah+ayat+2 61 Yusuf 62 luqman+ayat+13 63 yunus 64 Huud 50-52 65 AL+KAHFI AYAT 110 66 An Nisa ayat 176 67 al baqarah ayat 143 68 ali imran ayat 190 69 Luqman 14 70 Surat Al-Baqarah Ayat 275 71 Hadis yang berkaitan dengan surah ibrahim ayat 4 72 Tauhid asma WA sifat 73 Matahari terbenam 74 alquarn kitab yang jelas dan detail 75 al hijr 39 76 pendidikan 77 ali imran 78 ali imran 104 79 AL FATIR AYAT 5 80 Hadist ibnu majah 81 al baqarah ayat 256 82 yunus 94 83 Al+Imran+169 84 Ali imran ayat 18 85 Thaha ayat 14 86 ibrahim 24 87 ali imran 102 88 Hukum+acara 89 Al ikhlas 90 az zariyat ayat 56 91 surat al anfal ayat 10 92 an nisa ayat 9 93 hujan 94 Negara yang tidak pernah malam 95 an nahl ayat 11 96 surah albaqarah ayat 256 97 sholat 98 al isra ayat 88 99 Surah Al-‘Ala (87): ayat 1-4 100 Bala tentara

Hasil pencarian tentang Al-Ma'un+ayat+1-3

-deskripsi"> Yakni mereka tidak lebih dari 1/3 meskipun jumlahnya lebih dari dua....lafaz "syurakaa" di ayat tersebut menunjukkan sama....Suami mendapatkan 1/2, ibu mendapatkan 1/6, saudara/i seibu mendapatkan 1/3, sedangkan saudara-saudara...Hal itu, karena Allah menyandarkan 1/3 kepada saudara/i seibu, jika sekiranya saudara-saudara sekandung...

-deskripsi"> Yakni yang kurang dari 1/3.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sebab, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(1). (1) Pada ayat ini terdapat larangan memakan daging...Menurut kamus al-Muhîth, kata "rijs" berarti 'pekerjaan yang kotor, mengandung dosa dan tidak layak dilakukan...(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 3, surat al-Mâ'idah).
(1). (1) Pada beberapa ayat al-Qur'ân sering disebutkan bahwa bumi beratap dan terhampar....Ayat-ayat itu harus dipahami bahwa bumi terlihat beratap dan terhampar, meskipun pada hakikatnya berbentuk...Dengan demikian pernyataan al-Qur'ân bahwa bumi itu terhampar tidak bertentangan dengan penemuan ilmu
Allah lalu mengilhami Adam berupa kalimat(1) yang diucapkan untuk bertobat dan istigfar....Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan
Dia adalah Zat yang berkehendak memilih dan Mahakuasa atas segala sesuatu(1). (1) Air yang dimaksud dalam...ayat di atas adalah air kehidupan atau air yang mengandung anasir-anasir spermatozoa....seperti disebut dalam ayat 5 dan 6 surat al-Thâriq, bahkan juga telah mendahului ilmu pengetahuan dalam...dan besarnya kandungan air di dalam tubuh, sebagaimana disebutkan di atas, belum diketahui sebelum al-Qur'ân...Tetapi tanpa air, manusia diperkirakan hanya mampu bertahan 3 sampai 10 hari.
Sampai ayat, “Jika kamu berdua bertobat kepada Allah…dst (ayat 4).” Tertuju kepada Aisyah dan Hafshah...kepada seorang pun.” Hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Muslim juz 10 hal. 75, Abu Dawud juz 3...hal. 386, penyusun ‘Aunul Ma’bud berkata: Al Mundziri berkata, “Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim... Hadits tersebut dalam Nasa’i di juz 6 hal. 123, juz 17 hal. 13, Ibnu Sa’ad juz 8 hal. 76 qaaf 1,...dan Abu Nu’aim dalam Al Hilyah juz 3 hal. 276.)
amanat) artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat...ini turun ketika Ali r.a. hendak mengambil kunci Kakbah dari Usman bin Thalhah Al-Hajabi penjaganya...Usman merasa heran atas hal itu lalu dibacakannya ayat tersebut sehingga Usman pun masuk Islamlah....Sesungguhnya Allah amat baik sekali) pada ni`immaa diidgamkan mim kepada ma, yakni nakirah maushufah...artinya ni`ma syaian atau sesuatu yang amat baik (nasihat yang diberikan-Nya kepadamu) yakni menyampaikan
menjadikan anak cucunya tercipta dari air yang sedikit dan lemah serta--biasanya--sangat diremehkan(1).... (1) Kata "al-mahîn" sebagai adjektiva atau kata sifat, jika disandangkan kepada orang, berarti 'lemah..."Al-rajul al-mahîn" berarti "al-rajul al-dla'îf" ('orang yang lemah')....Dengan demikian, frase "min mâ'in mahîn" pada ayat ini berarti 'air yang sedikit dan lemah'....Dengan demikian, kiranya tidak terlalu keliru kalau kita menafsirkan kata "mahîn" dalam ayat ini sebagai
bintang-bintang di langit sebagai petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1).... (1) Lihat catatan kaki pada tafsir surat ayat 97, al-An'âm.
Mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu) lafal Haula-i adalah Mubtada dan Al Ladzina Aghwainahum...adalah sifatnya (kami telah menyesatkan mereka) lafal ayat ini menjadi Khabarnya....kami menyatakan berlepas diri kepada Engkau) dari mereka (mereka sekali-kali tidak menyembah kami") Ma...Nafiyah, dan sengaja Maf'ulnya didahulukan demi untuk Fashilah, atau untuk memelihara keseragaman akhir ayat
bagaimana Kami akan membangkitkan kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1).... (1) Untuk komentar atas ayat ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
-deskripsi"> Yakni 1/6. namun waris-mewarisi dengan jalan sumpah setia sudah mansukh...dengan ayat "wa ulul arhaami ba'dhuhum awlaa biba'dhin…dst" (lihat akhir ayat surat Al Anfal).
Mereka juga adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1)...Ayat 5--7 surat al-Mu'minûn ini berkaitan erat dengan beberapa ayat di awal surat al-Nûr....Ayat-ayat itu semua mengisyaratkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perzinaan.
[[85 ~ AL-BURUJ (GUGUSAN BINTANG) Pendahuluan: Makkiyyah, 22 ayat ~ Di dalam surat al-Burûj terdapat...Ayat-ayat lain secara terperinci menuturkan perlakuan para tiran atas kesewenang-wenangan mereka terhadap...dari pihak pendusta, akan tetap terpelihara dari keraguan karena berada di al-Lawh al-Mahfûzh.]]...Aku bersumpah demi langit yang memiliki banyak tempat persinggahan bintang ketika beredar(1). (1) Yang...dimaksud dengan al-burûj pada ayat ini adalah gugusan bintang letak bintang yang tampak di langit dalam
-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
[[33 ~ AL-AHZAB (PASUKAN GABUNGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 73 ayat ~ Surat al-Ahzâb diawali dengan perintah...Ayat selanjutnya menjelaskan hak-hak Rasulullah saw. untuk ditaati dan dicinta, dan hak-hak istri Rasulullah...Ayat-ayat lain berisi penjelasan tentang aturan dan etika yang harus dipegang teguh saat berkunjung dan...Secara ringkas, sasaran terpenting yang ingin dicapai oleh surat al-Ahzâb, antara lain, adalah: 1) Mengangkat...Realisasi janji Allah yang akan memberikan kemenangan bagi orang-orang Mukmin atas orang-orang kafir. 3)
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Sebagaimana bangsa-bangsa terdahulu, penduduk Hijr(1) juga mendustakan rasul yang diutus kepada mereka...perkataan mereka itu, berarti mereka telah mendustakan semua rasul, karena misi mereka adalah satu. (1)...Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
mengikhlaskan agama demi Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1).... (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
turunkan hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengannya di bumi segala macam yang baik dan bermanfaat(1).... (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Ra'd ayat 2.
Tetapi, meskipun demikian, mereka tetap menolaknya(1). (1) Kata al-haqq dalam ayat ini termasuk kata...Kata itu dapat berarti 'Allah Swt. ' seperti tersebut dalam ayat yang berbunyi Ta'âlâ Allâh-u al-Malik-u...al-Haqq (Q., s....Dapat juga berarti 'al-Qur'ân' seperti tersebut dalam ayat Innâ arsalnâk-a bi al-haqq (Q., s....pada ayat yang berbunyi Wa qul jâ'a al-haqq-u wa zahaq-a al-bâthil (Q., s.).
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.
menguranginya dan menundanya, tentu akan beruntung mendapatkan kecintaan Allah, karena ia bertakwa kepada-Nya(1).... (1) Ayat ini mengisyaratkan kewajiban menepati janji....Banyak ayat lain sebelum ayat ini yang juga berbicara tentang kewajiban menepati janji, seperti ayat...27 surat al-Baqarah, misalnya....al-Nakh'iy.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
Yakin ada tiga tingkatan: (1) ‘Ilmul yaqiin, yaitu ilmu yang diambil dari berita, (2) ‘Ainul yaqiin..., yaitu ilmu yang diperoleh dari melihat langsung, (3) Haqqul yaqiin, yaitu ilmu yang diperoleh dari...Nah, Al Qur’an ini menempati posisi paling tinggi, yaitu haqqul yaqiin karena di dalamnya terdapat

-deskripsi"> Yang demikian disebabkan ayat-ayat Allah (mukjizat yang diberikan-Nya...), dan karena ayat-ayat itu menunjukkan kebenaran serta membuat takjub orang yang melihatnya, sehingga...dengan jumlah yang banyak dan perlengkapan yang kuat sehingga tidak takut berhadapan dengan Fira’un
Manusia Kami ciptakan dari tanah kering yang dapat bersuara ketika diketuk(1). (1) Shalshâl (tanah liat...Banyak ayat lain dalam al-Qur'ân yang berbicara mengenai hal ini.
Apabila Allah menurunkan hujan kepada hamba-hamba yang dikehendaki-Nya, mereka pun segera bergembira ria(1).... (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Nûr ayat 43.
menjelaskan hukum-hukum-Nya agar kalian mensyukuri nikmat-Nya dengan mengetahui dan melaksanakan hak-Nya(1).... (1) Seperti halnya ayat-ayat al-Qur'an yang lain, ayat ini juga mengisyaratkan pembebasan budak....Al-Qur'ân memang memperluas jalan ke arah pembebasan budak dan penghapusan perbudakan.