Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 sabar 4 al ikhlas 5 Al+hijr+ayat+47 6 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 7 yusuf 8 ali+imran+159 9 ayat tentang kepala madrasah 10 Almaidah ayat 48 11 al furqan ayat 67 12 al-maidah ayat 3 13 al-insyirah ayat 5 14 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 15 an-nur+ayat+36 16 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 17 hewan 18 al-baqarah ayat 168 19 hujan 20 Urusan 21 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 22 huud+40 23 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 24 Aman 25 Ibrahim ayat 7 26 orang tua 27 dunia 28 surat Al furqan ayat 20 29 ali imran ayat 26 30 Bersyukur 31 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 32 al bayyinah ayat 8 33 lukman+ayat+15 34 surat al baqarah ayat 11 35 Al furqon ayat 67 36 surat Al furqan ayat 9 37 Surga 38 menghindari perkelahian 39 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 40 ali imran ayat 185 41 Al+Anbiyâ+ayat+73 42 Menumbuhkan kebiasaan menegur 43 QS.Al imran ayat 79 44 Saba 13 45 petunjuk 46 kemuliaan 47 AL+AHZAB+AYAT+70 48 al baqarah ayat 261 49 mengharapkan pertemuan 50 an nisa ayat 59 51 Al+hijr+ayat+48 52 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 53 ar rum ayat 21 54 An nahl ayat 120 55 Surat al maidah ayat 48 56 al-maidah ayat 48 57 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 58 Memohon ampun 59 al ahzab ayat 70 60 ibrahim 32 61 ikhlas 62 Anjing 63 Beriman 64 Memaafkan 65 LUKMAN+AYAT+14 66 Hati bersih 67 tumbuhan berdzikir 68 an-nisa+ayat+29 69 al qadar ayat 1-5 70 penyakit gula 71 Nafas 72 Cobaan 73 LUKMAN+AYAT+16 74 MARYAM 75 al an am ayat 32 76 Asy-Syu’araa ayat 181-183 77 al+baqarah+ayat+251 78 Surat annisa ayat 56 79 surat al baqarah ayat 219 80 al maidah ayat 2 81 surah al-an’am ayat 136 82 hutang 83 an-nisa ayat 36 84 LUKMAN+AYAT+17 85 Iman 86 an nisa ayat 1 87 Surat AlBaqarah ayat 27 88 menjaga diri 89 surat al-ahzab ayat 5 90 Alquran tentang ke utama an maca istighfar 91 Al imran 92 Muslim 93 keamanan 94 ali imran 190-191 95 Kitab belakang 96 ali imran 185 97 LUKMAN+AYAT+18 98 Ar Rahman ayat 33 99 kabut 100 al anfal ayat 63

Hasil pencarian tentang Kafir

Nabi, kobarkanlah semangat) berilah semangat (para mukmin itu untuk berperang) melawan orang-orang kafir...sabar di antara kalian niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh) di antara orang-orang kafir...disebabkan orang-orang kafir itu) mereka yang kafir itu (kaum yang tidak mengerti)....dan seratus orang mukmin mampu memerangi seribu orang kafir dan hendaknya mereka (kaum mukmin) bersabar...di dalam menghadapi orang-orang kafir.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Orang-orang kafir berkata) orang-orang kafir di antara mereka mengatakan, ("Ini adalah hari yang berat...") atau sulit bagi orang-orang kafir, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al Muddatstsir melalui...firman-Nya, "Hari yang sulit bagi orang-orang kafir."
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 42
Dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka (kafir Mekah) telah mengadakan tipu daya, tetapi semua...Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap diri, dan orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapa
Kalau bukan karena Kami tidak menginginkan semua orang menjadi kafir ketika melihat bahwa orang-orang...kafir itu mendapat rezeki yang amat luas, tentu Kami akan menjadikan atap dan tangga rumah orang-orang...kafir itu terbuat dari perak, karena begitu rendah dan sepelenya dunia bagi Kami.
kepada kalian perempuan-perempuan yang beriman) secara lisannya (untuk berhijrah) dari orang-orang kafir...sesudah kalian mengadakan perjanjian perdamaian dengan orang-orang kafir dalam perjanjian Hudaibiah,...Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka....Dan berikanlah kepada mereka) yakni kembalikanlah kepada orang-orang kafir yang menjadi suami mereka...) yakni istri-istri kalian yang kafir, karena keislaman kalian telah memutuskannya dari kalian berikut
[[109 ~ AL-KAFIRUN (ORANG-ORANG KAFIR) Pendahuluan: Makkiyyah, 6 ayat ~ Dalam surat ini Allah memerintahkan...Rasul-Nya saw. agar mematahkan ketamakan orang-orang kafir yang ingin menyamakan diri dengan Rasulullah...Rasulullah saw. tetap akan menyembah Allah, tiada Tuhan selailn Dia, dan orang-orang kafir pun tetap...Katakan, wahai Muhammad, "Hai orang-orang kafir yang bersikeras dalam kekafiran,
Orang-orang kafir digiring, dengan kejamnya, ke neraka Jahanam secara berombongan....Orang-orang kafir itu pun mengaku dan berkata, "Benar, para rasul itu telah datang kepada kami."...Akan tetapi keputusan bahwa orang-orang kafir itu akan disiksa telah diambil, karena mereka lebih memilih...bersikap kafir daripada beriman.
(Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi jalan Allah) tuntunan-Nya, yaitu jalan petunjuk...(kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka...) ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang kafir yang dikubur di Al-Qulaib, seusai perang Badar
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 39
Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri....Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya...dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 150
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara...kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: "Kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir...serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir
(Dan bagi masing-masing mereka) bagi masing-masing dari orang mukmin dan orang kafir (derajat), derajat...orang-orang yang beriman memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga, sedangkan derajat orang-orang kafir...mereka kerjakan) berdasar pada amal ketaatan bagi orang-orang mukmin dan kemaksiatan bagi orang-orang kafir...tiada dirugikan) barang sedikit pun, misalkan untuk orang-orang mukmin dikurangi dan untuk orang-orang kafir
(Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahanam; mereka tidak dibinasakan) dengan dimatikan (sehingga...(Kami membalas setiap orang yang sangat kafir) lafal Najziy dapat pula dibaca Yajziy; arti lafal Kafuur...adalah orang kafir.
(Apakah) sebenarnya (mereka mempunyai) yang dimaksud adalah orang-orang kafir Mekah (sesembahan-sesembahan...mensyariatkan) maksudnya, sesembahan-sesembahan mereka itu mensyariatkan (untuk mereka) untuk orang-orang kafir...kiamat (tentulah telah diputuskan di antara mereka) dan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang kafir...(Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu) yakni orang-orang kafir (akan memperoleh azab yang amat
mereka itu benar-benar beriman, maka jangan kalian kembalikan mereka kepada suami-suami mereka yang kafir...Sebab, wanita-wanita yang beriman tidak halal bagi orang-orang kafir. Demikian pula sebaliknya....Berikanlah kepada para suami yang kafir itu mahar yang mereka telah bayar kepada istri-istri mereka yang...Janganlah kalian berpegang teguh pada tali perkawinan dengan wanita-wanita kafir yang tetap atau akan...Mintalah mahar yang telah kalian bayar untuk wanita-wanita yang menyusul berbuat kufur kepada orang-orang kafir
-deskripsi"> Yakni mereka pergi dalam keadaan murtad kepada orang-orang kafir....

-deskripsi"> Yakni sebagaimana orang-orang kafir mengambil ganti terhadap apa yang...istri-istri mereka yang lari kepada kaum muslimin, maka barang siapa yang istrinya pergi kepada orang-orang kafir...berhak, dibayar lebih dahulu mahar-mahar kepada suami-suami yang istri-istri mereka lari ke daerah kafir
(Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan bermaksud akan membeda-bedakan...di antara Allah dengan rasul-rasul-Nya) yakni dengan beriman kepada-Nya serta kafir terhadap mereka...(serta mengatakan, "Kami beriman kepada sebagian) di antara rasul-rasul itu (dan kami kafir terhadap
(Mereka itu orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Rabb mereka) kafir terhadap bukti-bukti yang menunjukkan...kepada keesaan-Nya, baik berupa Alquran maupun lain-lainnya (dan kafir terhadap perjumpaan dengan Dia
dan Laa Yuutsaqu dengan demikian maka Dhamir yang dikandung kedua lafal tersebut kembali kepada orang kafir...Lengkapnya, tiada seseorang pun yang diazab seperti azab yang ditimpakan kepada orang kafir, dan tiada...seseorang pun yang diikat seperti ikatan yang dibelenggukan kepada orang kafir.
berikanlah penjelasan tentang sebuah tamsil ibarat yang menggambarkan dua orang laki-laki, yang satu kafir...Begitulah kiranya hakikat perbedaan antara orang kafir berharta dan orang Mukmin yang miskin....Orang kafir itu memiliki dua petak kebun anggur.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 151
merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya....Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 161
Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah,
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 10
(benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir...Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka....Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah
Bukankah dalam neraka Jahanam itu ada tempat) tempat tinggal (bagi orang-orang yang kafir) maksudnya,...di dalam neraka itu ada tempat tinggal bagi orang-orang kafir, dan orang yang mengada-adakan kedustaan...terhadap Allah itu adalah satu di antara mereka yang kafir.
(Mereka menjawab, "Benar, sudah datang") tetapi mereka kafir kepada rasul-rasul mereka itu....Berdoalah kalian") karena sesungguhnya kami tidak akan memberikan syafaat/pertolongan kepada orang-orang kafir...Lalu Allah berfirman, (Tiadalah doa orang-orang kafir itu melainkan sia-sia belaka) yakni tiada gunanya

-deskripsi"> Sebagian beriman, sedangkan sebagian lagi kafir....Yang kafir jumlahnya lebih banyak.

(Barang siapa yang kafir) di antara kalian (maka kekafirannya menimpa dirinya sendiri.)...(Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Rabbnya...) Dia akan bertambah murka kepadanya (dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan
(Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalang-halangi jalan Allah) jalan yang hak (dan memusuhi rasul...Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang kafir yang terlibat dalam perang Badar, atau orang-orang...kafir Bani Quraizhah dan Bani Nadhir.
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain untuk memeluk Islam lalu mati dalam...keadaan kafir, maka Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka.
-deskripsi"> Ayat ini menerangkan bahwa hubungan orang kafir dengan orang mukmin dan...kedekatannya kepadanya tidaklah berguna apa-apa baginya, dan bahwa hubungan orang mukmin dengan orang kafir...beramal saleh sebagaimana istri Nabi Nuh dan Nabi Luth, meskipun suami mereka nabi, tetapi jika mereka kafir...

-deskripsi"> Dengan kafir kepada agama suaminya.
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 34
Sesungguhnya orang-orang kafir dan (yang) menghalangi manusia dari jalan Allah kemudian mereka mati dalam...keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.