Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 Sabar 3 surat al-hadid ayat 57 4 ali imran 5 Membunuh cicak pahala 6 ayat tentang kepala madrasah 7 Ayat yang ada arti al quranyya 8 al-insyirah ayat 5 9 surat thaha ayat 180 10 Surat yasin 11 laut 12 ali imran 159 13 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 14 Hadits Abu Daud Nomor 4432 15 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 16 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 17 Bumi 18 al ikhlas 19 Aman 20 surat Al furqan ayat 20 21 saba 15 22 surat Al furqan ayat 9 23 AL HUJURAT AYAT 11 24 Sedekah 25 An-nisa ayat 58 26 hujan 27 hewan 28 Ar-Rahman ayat 19 29 akhlak 30 Tafsir kepuasan kerja 31 al hasyr ayat 7 32 dunia 33 al bayyinah ayat 8 34 al fatiha ayat 1 35 Ayat 43 36 ali imran 64 37 surat al baqarah ayat 11 38 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 39 al maidah ayat 3 40 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 41 al baqarah ayat 219 42 awan 43 ciri ciri pasngan yang baik 44 Iman 45 Ali Imran 110 46 annisa ayat 58 47 Anak itu menjadi hak pemilik firasy 48 surah+al+imran+110 49 gembira 50 Pengajaran ayat surah AL Baqarah ayat 43 51 al-baqarah-ayat-286 52 MARYAM 53 ali imran ayat 103 54 Surat Al baqarah 55 ali+imran+,135 56 al+mursalat+ayat+32 57 surat al-araf 31 58 surat+Asy+syuara+ayat+157 59 Kitab belakang 60 al ghasiyah ayat 17-20 61 Hadits Abu Daud No. 1241 62 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 63 sujud 64 al baqarah ayat 275 65 al+mursalat+ayat+33 66 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 67 Surat Ap Ahqaf ayat 9 68 Al mu'minun ayat 51 69 Surah an Nisa ayat 3 70 AL BAQARAH AYAT 43 71 Ibnu majah 127 72 ayat twntang ahklak 73 an nisa ayat 36 74 Tanda 75 yusuf 87 76 Imran 30 77 surah 'abasa ayat 38 78 Palestina 79 gunung 80 Ayat 216 81 Rezeki 82 al baqarah ayat 28 83 AR RAHMAN 1 84 al baqarah ayat 4 85 kalimat allah isa 86 allah maha tau 87 Al+Ankabut+ayat+64 88 Zakat fitrah 89 Ayat kisah 90 al baqarah ayat 124 91 luqman 8 92 surah Ar-Ra’du ayat 11 93 Surat Al-Baqarah Ayat 286 94 hadist kematian 95 Rezeki dari allah 96 Al Imran ayat 7 97 Isteri dan anak adalah ujian 98 Nabi Yahya 99 Yunus 100 SURAH AL-TAHRIM AYAT 6

Hasil pencarian tentang al+qalam+ayat+4

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ


4. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[68 ~ AL-QALAM (PENA) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~ Surat ini berisikan pembelaan terhadap Rasululah...Surat ini ditutup dengan keterangan tentang kemuliaan al-Qur'ân.]]...Nûn adalah salah satu huruf fonemis yang digunakan untuk memulai sebagian surat-surat al-Qur'ân sebagai
(Yang mengajar) manusia menulis (dengan qalam) orang pertama yang menulis dengan memakai qalam atau pena
dengan mengajarkan dengan pena sebagaimana yang disebutkan dalam surat yang pertama turun, yaitu surat Al...'Alaq, "Alladziy 'allama bil qalam" (Yang mengajarkan (manusia) dengan pena)....Pada ayat selanjutnya disebutkan lagi kelebihan lainnya yang diberikan Allah kepadanya.

(Nun) adalah salah satu dari huruf hijaiah, hanya Allahlah yang mengetahui arti dan maksudnya (demi qalam
Ada pula yang menafsirkan qalam (pena) di sini dengan semua pena yang digunakan untuk mencatat ilmu.
bukanlah termasuk di antara mereka yang memiliki keteguhan hati, sebagaimana yang diungkapkan oleh ayat...Al-Qalam, 48) (dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka) bagi kaummu yaitu disegerakan
Mereka yang banyaknya 29 orang itu pergi ke sungai Yordan dan melemparkan qalam atau anak panah mereka...Ternyata qalam Zakaria tidak hanyut dan timbul ke permukaan, hingga Maryam pun menjadi anak asuhannya
Dawud meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas ia berkata, “Ketika turun awal surah Al...terakhir, dimana antara awal ayat dan akhirnya jarak turunnya hampir setahun.” (Syaikh Muqbil berkata..., “Hadits ini para perawinya adalah para perawi hadits shahih selain Ahmad bin Muhammad Al Marwaziy...Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkannya dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 4 hal. 436 dan para perawinya adalah...Di ayat selanjutnya, Dia menentukannya, yaitu separuhnya atau kurang daripadanya seperti sepertiga.
Dan di dalam surah Al-Ma'arij ayat 4 disebutkan bahwa kadar masa itu adalah lima puluh ribu tahun.
[[112 ~ AL-IKHLASH (MEMURNIKAN KEESAAN ALLAH) Pendahuluan: Makkiyyah, 4 ayat ~ Nabi Muhammad saw. pernah
[[106 ~ QURAISY (SUKU QURAISY) Pendahuluan: Makkiyyah, 4 ayat ~ Dalam surat ini, Allah memberikan karunia...Rumah Suci-Nya (al-Bayt al-Harâm, Ka'bah) kepada orang Quraisy yang dapat berperan melindungi mereka
[[106 ~ QURAISY (SUKU QURAISY) Pendahuluan: Makkiyyah, 4 ayat ~ Dalam surat ini, Allah memberikan karunia...Rumah Suci-Nya (al-Bayt al-Harâm, Ka'bah) kepada orang Quraisy yang dapat berperan melindungi mereka
Pencipta bumi itu adalah Penguasa dan Pemelihara alam semesta. "(1). (1) Satuan hari dalam al-Qur'ân...dalam bentuk tunggal (yawm), dual (yawmayn) dan jamak (ayyâm), seperti dapat kita lihat pada Q., s. al-Hajj...: 47, al-Sajdah: 5 dan al-Ma'ârij: 4, mengisyaratkan bahwa dimensi waktu bersifat nisbi....Ayat ini menunjukkan fakta-fakta ilmiah ini, yaitu bahwa waktu adalah nisbi.
-deskripsi"> Diterangkan dalam Tafsir Al Jalaalain, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan...Syaikh As Sa’diy berkata, “Beberapa ayat yang mulia ini (ayat 4 dan 5) turun berkenaan dengan beberapa
lagi memperdengarkan (mengeraskan suaranya) kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam setelah ayat...yang tergolong sahabat).” (Syaikh Muqbil menjelaskan, hadits ini diriwayatkan pula oleh Tirmidzi juz 4...Demikian pula diriwayatkan oleh Ahmad juz 4 hal. 6, Thabrani juz 26 hal. 119, di sana disebutkan ucapan...kepadanya dari Ibnuz Zubair, sehingga diketahui bersambungnya hadits ini sebagaimana diisyaratkan oleh Al...Haafizh dalam Al Fat-h juz 10 hal. 212).
di tangan-Ku segala urusan; Aku mengatur malam dan siang.” (Hadits ini disebutkan As Suyuthi dalam Al...Abu Hurairah dan ia menisbatkan kepada Ibnul Mundzir, dan di sana disebutkan, maka Allah menurunkan ayat..., dan disebutkanlah ayat itu....Al Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya juz 4 hal. 151, “Ibnu Jarir menyebutkan dengan susunan...Adapun sanad, maka para perawinya perawi hadits shahih, Al Haafizh menyebutkannya dalam Al Fath-h juz
Ayat-ayat terakhir pada surat ini mengisyaratkan tentang hari kiamat dan kekufuran orang-orang musyrik...Surat yang dimulai dengan ayat ini bermaksud untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân terdiri atas huruf-huruf...1 sampai 4 surat ini mengisyaratkan dua peristiwa, yang pertama benar-benar telah terjadi dan kedua...musyrik--maka Allah menurunkan ayat-ayat yang jelas ini kepada Nabi Muhammad untuk memberikan kabar...al-Qur'ân.
aku minum adalah madu di sisi Zainab binti Jahsy dan aku tidak akan mengulangi lagi,” maka turunlah ayat...Sampai ayat, “Jika kamu berdua bertobat kepada Allah…dst (ayat 4).” Tertuju kepada Aisyah dan Hafshah...(Sedangkan ayat), “Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah...diriwayatkan pula oleh Muslim juz 10 hal. 75, Abu Dawud juz 3 hal. 386, penyusun ‘Aunul Ma’bud berkata: Al...Nasa’i di juz 6 hal. 123, juz 17 hal. 13, Ibnu Sa’ad juz 8 hal. 76 qaaf 1, dan Abu Nu’aim dalam Al
tafsir-deskripsi"> Darimi di juz 2 hal. 200 berkata: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Katsir, dari Al...amal apa yang paling dicintai Allah Ta’ala tentu kita akan lakukan,” maka Allah Ta'aala menurunkan ayat...Hal. 452, Tirmidzi juz 4 hal. 199 dan ia menerangkan apa yang di sana berupa perselisihan terhadap Al...Al Haafizh dalam Al Fat-h juz 10 hal. 265, “Telah terjadi ‘mendengarkan surah ini’ secara berantai...Hadits itu adalah hadits musalsal (berantai) yang paling shahih.”

-deskripsi"> Ayat

-deskripsi"> Abu Bakar Al Bazzar berkata: Telah menceritakan kepada kami ‘Abbad...Ia (Al Bazzar) juga berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna....Menurut Ibnu Katsir, bahwa di sana terdapat keghariban (keasingan) karena disebutkan turunnya ayat ini...Tirmidzi juga meriwayatkannya di juz 4 hal. 171 dan ia menghasankannya....turunnya di Mekah, maka bisa saja surat ini Makkiyyah selain ayat itu sebagaimana yang sudah biasa,
-deskripsi"> Ayat ini merupakan kaidah umum dalam berbicara tentang segala sesuatu, memberitakan...

-deskripsi"> Ayat ini sebagai bantahan terhadap salah seorang di antara orang-orang...itu kembali halal bagi suaminya dengan membayar kaffarat (denda) sebagaimana disebutkan dalam surah Al...Mujadilah ayat 1-4....

-deskripsi"> Menurut Jalaaluddin Al Mahalli, ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam
Lalu Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan ayat, “Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinyaâ...Imam Ahmad juga meriwayatkan juz 1 hal. 151, Tirmidzi dan ia menshahihkannya juz 4 hal. 177, Ibnu Khuzaimah..., namun di dalamnya terdapat ‘Athaa’ bin As Saa’ib, dia mukhtalith (bercampur hapalannya).” Al...Haafizh As Suyuthi dalam Al Itqaan juz 1 hal. 34 berkata, “Hadits tersebut dalam kitab shahih dengan...Adapun keadaannya sebagai Makkiyyah, maka jika yang kuat turunnya, yakni ayat ini di Mekah, maka tidak
Ayat ini diturunkan ketika kaum muslimin memilih untuk mengambil tebusan terhadap para tawanan perang...akhirat) sebagai pahala oleh sebab memerangi orang-orang kafir (Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana) ayat...(Muhammad 4)
class="tafsir-deskripsi"> Hakim di juz 2 hal. 485 berkata: telah mengabarkan kepadaku Abdurrahman bin Al...Hasan Qaadhi (hakim) di Hamdzaan, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Husain, telah menceritakan...Firman-Nya, “Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya…(ayat ke-4).” Bahwa mereka (kaum muslimin...Demikian pula ayat, “Laa yanhaakumullah…dst (ayat ke-8).” Disebutkan turunnya ayat dari jalan Sufyan...

-deskripsi"> Yaitu agama Islam dan Al Qur’an.
-deskripsi"> Ayat 172, 173, dan 174, di atas membicarakan tentang Peristiwa perang Badar...Tetapi karena tahun itu (4 H) musim paceklik dan Abu Sufyan sendiri merasa takut, maka dia beserta tentaranya...Madinah untuk menakut-nakuti kaum muslimin dengan menyebarkan kabar bohong, seperti yang disebutkan dalam ayat...Keuntungan ini mereka bawa pulang ke Madinah seperti yang disebutkan pada ayat 174.

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
[[17 ~ AL-ISRA' (PERJALANAN MALAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 111 ayat ~ Surat ini memuat 111 ayat yang...semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57, dan delapan ayat...Dalam ayat selanjutnya, Allah mengisyaratkan tentang kedudukan al-Qur'ân, kemudian membicarakan tentang...ayat-ayat seperti al-Qur'ân dan bagaimana manusia menyikapinya, tentang kekuasaan Allah untuk mendatangkan...ayat-ayat lainnya, tentang kedudukan al-Qur'ân yang mencakup kebenaran dan tentang keadaan orang-orang
[[18 ~ AL-KAHF (GUA) Pendahuluan: Makkiyyah, 110 ayat ~ Surat al-Kahf termasuk kelompok surat Makkiyyah..., kecuali ayat ke-38 dan duapuluh ayat lainnya mulai ayat ke-83 sampai dengan ayat ke-101 yang termasuk...Di antara ayat-ayat surat al-Kahf ada yang berisikan ancaman bagi orang-orang yang beranggapan bahwa...Ayat-ayat berikutnya berisi penjelasan bahwa perwalian yang benar hanyalah kepada Allah, kesenangan-kesenangan...Sebelum ditutup, masih ada ayat-ayat lain yang menguraikan ihwal hari kiamat, hari pemberian pahala bagi
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.