Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 Membunuh cicak pahala 3 sabar 4 ali imran 159 5 ali imran 6 12 orang anak Yakub 7 Ayat yang ada arti al quranyya 8 Hadits Abu Daud Nomor 4432 9 luqman ayat 14 10 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 11 dunia 12 Bumi 13 an nisa ayat 29 14 al ikhlas 15 Tauhid asma wasshifat 16 al hasyr ayat 7 17 tafsir surat al-an'am ayat 160 18 ciri ciri pasngan yang baik 19 Nafkahkanlah hartamu diwaktu lapang dan sempit 20 pendidikan 21 Ali Imran 110 22 al Baqarah ayat 2 23 Hadis Ibnu Majah 1934 24 Ayat tentang batasan pergaulan 25 al baqarah ayat 275 26 at thalaq ayat 6 27 Bersyukur 28 Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Hujr dia berkata; telah memberitakan kepada kami 'Ali bin Mushir dari Sa'id dari Qatadah dari Mu'adzah Al 'Adawiyyah bahwasanya seorang wanita bertanya kepada 'Aisyah, "Apakah seorang wanita yang haidl boleh mengqadl 29 Rezeki 30 al isra ayat 23 31 al qashasah ayat 26 32 ghaib 33 Surat Al-Insan Ayat 20 34 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 35 Khalifah 36 Larangan mengikuti tradisi lokal 37 AL HUJURAT AYAT 11 38 Zakat 39 surat al-baqarah ayat 283 40 keterangan 41 surat Nuh 42 Prof yunus uns 43 asy-syu'ara ayat 214 44 Surat Al-Baqarah Ayat 286 45 permadani 46 ar-rahman+ayat+20 47 ali imran ayat 185 48 kriteria pasangan 49 An-nisa ayat 58 50 sayur 51 Hadist tentang aqiqah 52 Rezeki dan kekayaan 53 al an'am ayat 151 54 Hadist abu daud 2437 55 Demi masa 56 Urusan 57 Tafsir surah Al qashas ayat 77 58 nabi yusuf 59 1934 hadis Ibnu majjah 60 hadist kematian 61 Surat Thoha ayat 13-14 62 Alloh mengutus malaikat untuk menimpakan azab 63 al baqarah ayat 186 64 al zalzalah ayat 7-8 65 al isra ayat 78 66 menyukai 67 akhirat 68 adil 69 al imran 159 70 Ayat Pendidikan 71 al hujurat ayat 10 72 ibrahim 22 73 kafir+dibutakan+allah+qs 74 tauhid 75 Iman 76 ibrahim 44 77 al baqarah ayat 158 78 Pengajaran ayat surah AL Baqarah ayat 43 79 al+mursalat+ayat+32 80 al isra ayat 82 81 surat an nur ayat 23 82 Al-Mutaffifin ayat 1-3 83 awan 84 Hadits Ahmad Nomor 20194 85 al+mursalat+ayat+33 86 al-Baqarah ayat 279: 87 al hadid ayat 20 88 Warna kulit 89 Albayyinah ayat 7 90 Surah an Nisa ayat 3 91 Ibnu majah 127 92 Jujur 93 Kamu tidak pat Beri pertunjuk pada mereka 94 Sedikit tidur 95 surah 'abasa ayat 38 96 Hadits Abu Daud No. 1241 97 Keamanan koleksi 98 Surat yasin 99 Surat Al-Muddatstsir Ayat 38 100 surah al imran 110

Hasil pencarian tentang Ali+Imron+ayat+133-135

memenuhi janji mereka untuk beriman dan mereka tetap di atas kekafiran (lihat pula surah Al A’raaf: 133...-135).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
cara agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali...dan para sahabat biasa memaafkan Ahli Kitab dan kaum musyrik, hingga Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat...seperti ini dalam Tafsir Ibnu Abi Hatim seperti yang disebutkan dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 1 hal. 135
tafsir-deskripsi"> Menurut Syaikh As Sa'diy, bahwa hikhmah –dan Allah yang lebih mengetahui- dimasukkan ayat...sebab kemenangan, keberuntungan dan kebahagiaan, maka disebutkanlah lafaz takwa tiga kali, yaitu di ayat...130, 131dan 133.
[[20 ~ THAHA Pendahuluan: Makkiyyah, 135 ayat ~ Seluruh ayat, yang berjumlah 135, dalam surat ini diturunkan...di Mekah, kecuali ayat 130 dan 131....Kendati demikian, mereka tetap tidak mampu mendatangkan satu surat pendek atau beberapa ayat saja yang...serupa dengan surat dan ayat al-Qur'ân.
mencincang melebihi mereka.” Saat tiba penaklukkan Mekah, Allah Subhaanahu wa Ta'aala menurunkan ayat...Muqbil berkata, “Hadits ini disebutkan pula dalam Musnad Ahmad dari Zawaa’id Abdullah juz 5 hal. 135
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

class="tafsir-deskripsi"> Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Dzar ia berkata, “Turun ayat...yang bertengkar, mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka…dst.” tentang enam orang Quraisy, yaitu Ali...kepada Qais bin ‘Ubaad, ia berkata, “Aku mendengar Abu Dzar bersumpah sebuah sumpah, “Sesungguhnya ayat...dst.” Turun berkenaan orang-orang yang melakukan perang tanding pada peperangan Badar, yaitu Hamzah, Ali
Sehubungan dengan ayat ini Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis, bahwa pada tahun itu juga, yaitu...tahun sembilan Hijriah, Nabi saw. mengutus Ali untuk mempermaklumkan ayat-ayat ini pada hari raya kurban
(Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian) ayat ini memansukh firman-Nya, "Bertakwalah...Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
amanat) artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat...ini turun ketika Ali r.a. hendak mengambil kunci Kakbah dari Usman bin Thalhah Al-Hajabi penjaganya...Usman merasa heran atas hal itu lalu dibacakannya ayat tersebut sehingga Usman pun masuk Islamlah....Ayat ini walaupun datang dengan sebab khusus tetapi umumnya berlaku disebabkan persamaan di antaranya
yang baik dan orang-orang yang buruk yang dengannya mereka dapat dikenali sebagaimana firman-Nya di ayat...Ali Imran: 106)

Sesungguhnya kami telah memakan ‘ilhiz,” yakni wabar (bulu unta) dan darah.” Maka Allah menurunkan ayat...Di sana pada masing-masing mereka ada Ali bin Al Husain bin Waqid, dan dia didha’ifkan....Sayyaariy berkata, “Saya tidak berani menjaminnya.” Ibnu Abi Sa’daan berkata, “Muhammad bin ‘Ali...mereka, hingga mereka menderita kelaparan, agar mereka kembali kepada Allah dan mau beriman (Lihat ayat...kesesatannya, padahal di hadapan mereka ada azab yang tidak mungkin ditolak sebagaimana diterangkan dalam ayat
Al Auza’i berkata (meriwayatkan) dari Isma’il bin Ubaidullah bin Abul Muhajir Al Makhzumiy dari Ali...akan ditaklukkan untuk umatnya satu persatu, Beliau pun bergembira dengannya, maka Allah menurunkan ayat
Hal ini termasuk ayat-ayat Allah yang menakjubkan, karena tidak mampunya Beliau berbicara dengan manusia...Oleh karena itu, di ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Tandanya bagimu, kamu tidak dapat...Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
Allah Ta’ala, “Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat...yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat.” (Terj....Ali Imran: 7) maksud mutasyabihat di ayat ini adalah yang masih samar dipahami oleh kebanyakan manusia..., dan kesamaran ini tidaklah hilang kecuali dengan mengembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat (jelas...Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksudnya bahwa ayat-ayat Al Quran itu diulang-ulang membacanya
ke-3 surah ini).” Bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan pengiriman surat dari Hathib bin Abi...Beliau (Syaikh Muqbil) berkata, “Saya berpaling dari hadits Ali yang ada di Bukhari dan Muslim, karena...juz 10 hal. 260 berkata, “Susunan (hadits tersebut) menjelaskan bahwa tambahan ini (dalam hadits Ali...dan disebutkannya ayat itu adalah terputus karena Sufyan termasuk atbaa’uttaabi’in....Demikian pula ayat, “Laa yanhaakumullah…dst (ayat ke-8).” Disebutkan turunnya ayat dari jalan Sufyan
ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali...Imran ayat 13.
untuk memperbaiki apa yang telah ada dari keimanan itu dan memunculkan apa yang belum ada, seperti pada ayat...Ali Imran: 102)....Perlu diketahui, bahwa mengingkari salah satu di antara yang disebutkan dalam ayat di atas sama saja
Al Hakam dan Muhammad bin ‘Uqail bin Khuwailid, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Ali...Para perawinya adalah tsiqah kecuali Ali bin Al Husain bin Waqid, maka padanya terdapat pembicaraan....pula Ibnu Jarir di juz 29 hal. 91, di sana terdapat mutaba’ah (penguat dari jalan yang sama) bagi Ali...Dalam Mustadrak Hakim disebutkan mutaba’ah Ali bin Al Husain bin Syaqiq yang termasuk perawi jamaah...Qaasim As Sayyaariy yang aku lepas tangan darinya.” Ibnu Abi Sa’dan berkata, “Muhammad bin ‘Ali
Oleh karena itulah, di ayat ini Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengarahkan mereka untuk memutuskan sarana-sarana...Allah Subhaanahu wa Ta'aala dalam ayat tersebut menggunakan kata-kata, “Falaa takhdha’na bil qauliâ...Oleh karena itulah, Allah memuji Rasul-Nya karena kelembutannya (lihat surah Ali Imran: 159) dan memerintahkan
sampai tidur malam dalam keadaan aman, tenang dan tidak takut kecuali kepada Allah.” Maka turunlah ayat...Muqbil menjelaskan dalam Ash Shahihul Musnad min Asbaabin Nuzul, “Hadits ini dalam sanadnya terdapat Ali...Hal ini termasuk ayat-ayat Allah yang mengagumkan dan jelas, dan hal ini akan tetap ada sampai hari kiamat
ke Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali
Ali Imran: 30)

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali
Bakar memimpin jamaah haji kaum muslimin, dan ketika itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Ali...bin Abi Thalib untuk membacakan ayat “bara’ah” pada hari haji akbar, ia juga diperintahkan menyerukan
lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya