Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Ali Imran 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 ali+imran+159 8 ayat tentang kepala madrasah 9 Almaidah ayat 48 10 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 11 hujan 12 yusuf 13 hewan 14 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 15 huud+40 16 Ibrahim ayat 7 17 dunia 18 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 19 Aman 20 al-baqarah ayat 168 21 al-maidah ayat 3 22 an-nur+ayat+36 23 Urusan 24 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 25 al-insyirah ayat 5 26 ibrahim 32 27 Al+hijr+ayat+48 28 ar rum ayat 21 29 Al+Anbiyâ+ayat+73 30 Memohon ampun 31 an nisa ayat 59 32 al baqarah ayat 124 33 An nahl ayat 120 34 Anjing 35 Surga 36 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 37 al ahzab ayat 70 38 menghindari perkelahian 39 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 40 petunjuk 41 kemuliaan 42 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 43 orang tua 44 al baqarah ayat 261 45 mengharapkan pertemuan 46 AL+AHZAB+AYAT+70 47 ikhlas 48 ali imran ayat 26 49 QS.Al imran ayat 79 50 al bayyinah ayat 8 51 surat Al furqan ayat 20 52 Bersyukur 53 ali imran ayat 185 54 surat al baqarah ayat 11 55 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 56 lukman+ayat+15 57 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 58 Surat al maidah ayat 48 59 surat Al furqan ayat 9 60 al-maidah ayat 48 61 Faedah hadits At tarmizi no 2292 62 terjemahan surat al mulk 63 Niat 64 keluarga 65 surah yunus ayat 57 66 malaikat taat kepada Allah 67 Q.S Al-Maidah ayat 48: 68 Surat Al ikhlas 69 huud+42 70 al-baqarah+ayat+66 71 Al-Nur ayat 51-54 72 Perang 73 AL BAQARAH AYAT 43 74 al fatihah ayat 1 75 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 76 al a'raf ayat 20 77 rumah 78 yasin ayat 80 79 al haj ayat 41 80 al-baqarah ayat 245 81 SURAT 2 AYAT 168 82 LUKMAN AYAT 12 83 Diamlah 84 al-an’am ayat 121 85 Surat at-taubah 104 86 contoh waqaf la waqafu fih 87 Tidalah engkau mengetahui segala hal yang ghaib kecuali hanya sedikit 88 al+fatihah+ayat+2 89 Zakat fitrah 90 Cinta 91 al anfal ayat 17 92 Surat+Al+-+Baqarah : 269 93 SURAT AL BAQOROH AYAT 168 94 LUKMAN+AYAT+13 95 huud+39 96 munafik 97 al hijr ayat 9 98 penyakit gula 99 Nabi Yahya 100 Al+waqiah+ayat+37

Hasil pencarian tentang Bunuhlah+dirimu+sendiri+

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 54
Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu...sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu (sembahanmu), maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan...kamu dan bunuhlah dirimu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 66
Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: "Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu
(Dan seandainya Kami wajibkan kepada mereka) an sebagai penafsiran ("Bunuhlah dirimu," atau, "Keluarlah
Sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu karena kamu telah mengambil anak lembu) sebagai sembahan, (...bertobatlah kamu kepada Tuhanmu) yang telah menciptakanmu atas kesalahanmu tidak menyembah kepada-Nya, (maka bunuhlah...dirimu) maksudnya hendaklah yang tidak bersalah di antaramu membunuh yang bersalah.
kepada mereka membawa kebenaran) yakni dengan membawa perkara yang hak (dari sisi Kami, mereka berkata, "Bunuhlah...Dan tipu daya orang-orang kafir itu tak lain hanyalah sia-sia belaka) yakni menjerumuskan mereka sendiri
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 28
Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri....mereka dalam (hak mempergunakan) rezeki itu, kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu...sendiri?
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 7
Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka...(kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami
Dan dikatakan kepadanya: ("Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisab...terhadapmu.") menjadi penghisab sendiri.
larangan-Nya, karena Dia lebih mengetahui hal yang lebih bermaslahat bagi kamu dan lebih sayang kepada dirimu...daripada dirimu sendiri.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 61
bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu...sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu...rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu...sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 21
dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 14
"Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu".
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 108
sebab itu barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri...Dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri....Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu".
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 39
Inilah anugerah Kami; maka berikanlah (kepada orang lain) atau tahanlah (untuk dirimu sendiri) dengan
class="tafsir-deskripsi"> Yakni lalu kamu mengikuti kami, maka janganlah mencela kami, tetapi celalah dirimu...sendiri.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 39
Harapanmu itu) sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu karena kamu telah menganiaya (dirimu...sendiri).
Cukuplah dirimu sendiri pada saat ini sebagai penghitung perbuatan kamu."
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 195
Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 191
Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir...Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka.
kemiskinan (maka tidak ada yang menghilangkannya) tidak ada yang bisa mengangkatnya (daripadanya selain Dia sendiri...) berada pada kekuasaan-Nyalah segala sesuatu itu; tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya dari dirimu...selain daripada-Nya sendiri.
pada hari kiamat): "Sesungguhnya kebencian Allah (kepadamu) lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu...sendiri karena kamu diseru untuk beriman lalu kamu kafir".
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 22
Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 79
nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu...sendiri.
Sebab Dia mengetahui apa yang kamu bicarakan, baik dengan orang lain maupun dengan dirimu sendiri.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 35
lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu...sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".
Sedang kesusahan, kesulitan, bahaya dan keburukan yang menimpa kamu adalah berasal dari dirimu sendiri...Ungkapan ini ditujukan kepada Rasulullah saw. sebagai gambaran jiwa manusia pada umumnya, meskipun beliau sendiri
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 165
Katakanlah: "Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri".
menumpahkan darahmu) artinya mengalirkannya dengan berbunuhan sesamamu (dan tidak akan mengeluarkan dirimu...Kemudian kamu berikrar) akan menepati perjanjian tersebut (sedangkan kamu mempersaksikan.") atas diri kamu sendiri
(Maka barangkali kamu akan membinasakan) membunuh (dirimu sendiri sesudah mereka) sesudah mereka berpaling
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 23
Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; (hasil kezalimanmu) itu