Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 sabar 4 Al+hijr+ayat+47 5 al ikhlas 6 Almaidah ayat 48 7 ali+imran+159 8 ayat tentang kepala madrasah 9 al furqan ayat 67 10 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 11 yusuf 12 hewan 13 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 14 al-baqarah ayat 168 15 Urusan 16 hujan 17 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 18 huud+40 19 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 20 Aman 21 Ibrahim ayat 7 22 orang tua 23 dunia 24 al-maidah ayat 3 25 an-nur+ayat+36 26 al-insyirah ayat 5 27 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 28 surat Al furqan ayat 9 29 lukman+ayat+15 30 surat al baqarah ayat 11 31 ali imran ayat 185 32 Saba 13 33 kemuliaan 34 AL+AHZAB+AYAT+70 35 QS.Al imran ayat 79 36 al baqarah ayat 261 37 Al+Anbiyâ+ayat+73 38 an nisa ayat 59 39 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 40 Menumbuhkan kebiasaan menegur 41 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 42 Al+hijr+ayat+48 43 al-maidah ayat 48 44 Surat al maidah ayat 48 45 An nahl ayat 120 46 ar rum ayat 21 47 petunjuk 48 ibrahim 32 49 mengharapkan pertemuan 50 Memohon ampun 51 al ahzab ayat 70 52 ikhlas 53 Anjing 54 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 55 ali imran ayat 26 56 Al furqon ayat 67 57 surat Al furqan ayat 20 58 menghindari perkelahian 59 Bersyukur 60 Surga 61 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 62 al bayyinah ayat 8 63 Sedekah 64 SURAT AL KAHFI AYAT 19 65 Sedikit sekali berterimakasih 66 Muslim 67 Tafsir+Al+Qur'an+surat+Al+an'am+ayat+74.+ 68 ali imran 190-191 69 Kuda 70 Kitab belakang 71 ali imran 185 72 q.s al qalam ayat 68 73 kabut 74 ali imran ayat 159 75 surat+Asy+syuara+ayat+157 76 adanya hak pilih antara penjual dan pembeli 77 pendidikan 78 ibrahim 9 79 Hidup sederhana 80 bermain 81 Hati bersih 82 al+baqarah+ayat+251 83 Ibrahim ayat 43 84 surah al-an’am ayat 136 85 Surat Al-Baqarah Ayat 20 86 an nisa ayat 9 87 Faedah hadits At tarmizi no 2292 88 Asy-Syu’araa ayat 181-183 89 8 malaikat 90 AL BAQARAH AYAT 43 91 masuk 92 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 93 Surat AlBaqarah ayat 27 94 AKHLAK 95 Terhadap diri 96 hutang 97 luqman 98 al-an’am ayat 136 99 ibrahim ayat 33 100 Iman

Hasil pencarian tentang Dua+masa

Disebutkan bahwa masa mengandung dan masa menyusui (sampai dengan masa sapih) berlangsung selama 30 bulan...Sementara, dalam surat Luqmân ayat 14, disebutkan bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun (24...dua tahun penuh....Maka, kalau masa mengandung dan masa menyusui--yaitu 30 bulan--itu dikurangi masa menyusui saja--yaitu...24 bulan--dapat diketahui bahwa masa mengandung adalah enam bulan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Suami-suami mereka berhak untuk kembali mengawini mereka selama masa menunggu....menggungguli hamba-hamba-Nya, menggariskan ketentuan untuk mereka yang sesuai dengan kebijakan-Nya. (1) Ada dua...Imam Syâfi'iy menafsirkan kata "qurû'" sebagai 'masa suci di antara dua haid'....untuk dua tujuan....Kalaupun mengalami, paling banyak hanya satu atau dua kali saja.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 9
Katakanlah: "Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 12
Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 155
Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka...digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat (di masa lampau)
(Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya) menurut suatu qiraat...(Mengandungnya sampai menyapihnya) dari penyusuannya (adalah tiga puluh bulan) yakni dalam masa enam...bulan sebagai batas yang paling minim bagi mengandung, sedangkan sisanya dua puluh empat bulan, yaitu...lama masa penyusuan yang maksimal....disebutkan bahwa jika sang ibu mengandungnya selama enam bulan atau sembilan bulan, maka sisanya adalah masa
Apabila mereka telah mendekati akhir masa idahnya, rujukilah mereka dengan perlakuan yang baik atau lepaskan...Persaksikanlah rujuk tersebut dengan dua orang saksi yang adil dari kalian.
Dalam ayat ini terdapat dalil wajibnya si istri berihdad (berkabung) selama masa 'iddah karena ditinggal...Menjalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari adalah bagi wanita merdeka, adapun bagi wanita...budak, maka 'iddahnya separuhnya, yaitu dua bulan lima hari.
melahirkan dan penderitaan saat menyusui dan mengasuhnya, dan waktunya tidak sebentar; tidak satu jam atau dua...

-deskripsi"> Ulama berdalil dengan ayat ini, bahwa masa kehamilan paling sedikit...adalah enam bulan, karena masa menyusui selama dua tahun, sehingga 30 bulan dikurang 24 bulan sama dengan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 23
dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua...perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun
(Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya) atau masa idah mereka hampir habis (maka tahanlah mereka...dan janganlah kamu menjatuhkan kemudaratan terhadap mereka melalui rujuk (dan persaksikanlah dengan dua
tobat untuk selamanya (Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar yang mengikuti Nabi dalam masa...Hal ini terjadi sewaktu perang Tabuk; sebiji buah kurma dimakan oleh dua orang, dan sepuluh orang pasukan
anak-anak mereka (ibu-ibumu yang menyusui kamu) maksudnya ibu-ibu susuan, yakni sebelum usiamu mencapai dua...halnya dengan anak angkatmu, maka kamu boleh kawin dengan janda-janda mereka (dan bahwa kamu himpun dua...yang dicampuri itu hanya salah seorang di antara mereka (kecuali) atau selain (yang telah terjadi di masa...lalu) yakni di masa jahiliah sebagian dari apa yang disebutkan itu, maka kamu tidaklah berdosa karenanya
Dinyatakan pula dengan tegas, dalam surat ini, bahwa kebenaran akan selalu mendapat tantangan sepanjang masa...adalah gugusan bintang letak bintang yang tampak di langit dalam bentuk yang beragam dan terbagi atas dua...Secara berurutan, nama-nama gugusan bintang yang berjumlah dua belas buah itu adalah sebagai berikut:
Pada masa berjalan menuju rahim itulah, ovum dapat dibuahi oleh sperma laki-laki....Mulailah, setelah itu, masa perkembangannya....Fase selanjutnya dialami janin di dalam rahim, di mana janin dilapisi oleh dua pembalut: charlon yang...Tampaknya, pendapat terakhirlah yang paling kuat karena merupakan tiga masa yang terpisah dan berbeda-beda
[[93 ~ ADL-DLUHA (WAKTU DUHA) Pendahuluan: Makkiyyah, 11 ayat ~ Surat ini dibuka dengan sumpah demi dua...Keadaan masa lalu yang dialami Rasulullah merupakan bukti dari itu semua.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 102
Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan...Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil
(Para ibu menyusukan), maksudnya hendaklah menyusukan (anak-anak mereka selama dua tahun penuh) sifat...(Apabila keduanya ingin), maksudnya ibu bapaknya (menyapih) sebelum masa dua tahun dan timbul (dari kerelaan
Ibu berkewajiban menyusui(1) anaknya selama dua tahun penuh demi menjaga kemaslahatan anak, kalau salah...Apabila salah satu atau kedua orangtua menginginkan untuk menyapih anak sebelum dua tahun secara sukarela...air susu ibu adalah makanan alami bagi bayi, karena sangat sesuai dengan kebutuhan hidup bayi pada masa...Ilmu kedokteran modern membolehkan secara berangsur-angsur menyapih anak bayi di bawah dua tahun kalau...memungkinkan dan ia tidak mampu mengunyah makanan luar, maka penyusuan harus disempurnakan menjadi dua
ditalak dalam keadaan haidh, maka ia tidak menghitung dengan haidh yang dijatuhkan talak ketika itu dan masa...Perintah menghitung masa ‘iddah ini tertuju kepada suami dan kepada istrinya jika istrinya mukallaf...

-deskripsi"> Selama masa ‘iddah, bahkan mereka (kaum wanita) harus tetap di rumah...baru maksudnya keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua...Hikmah lainnya adalah bahwa masa ‘iddah adalah masa menunggu untuk diketahui kosong rahimnya.
Kemudian ayah Nabi Yusuf (Yakub) bermukim bersama Yusuf selama dua puluh empat tahun atau tujuh belas...Disebutkan bahwa masa perpisahan mereka delapan belas tahun lamanya atau empat puluh tahun atau delapan...Nabi Yusuf kembali ke Mesir dan ia tinggal di negeri itu sesudah Nabi Yakub meninggal dunia selama dua
pula, dalam surat ini, keterangan ringkas perihal datangnya makhluk dalam wujud binatang melata, pada masa-masa...menggambarkan kepanikan alam semesta saat mendengar bunyi terompet Isrâfîl, sebagai pertanda kebangkitan dan masa...Dua buah huruf fonemis yang membuka surat ini bertujuan untuk menggugah perhatian para pendengar kepada
Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (1) Suami dapat merujuk kembali istrinya setelah talak pertama...dan kedua selama masa idah atau mengembalikannya sebagai istri dengan akad baru....tanpa didasari oleh rasa suka sama suka. (2) Suami tidak boleh mencerai istrinya jika sedang dalam masa...Di samping itu, selama masa haid wanita tidak bisa melaksanakan tugas (menuruti kehendak suami untuk...melakukan hubungan seksual) seperti pada masa suci.
Sementara itu, sejarah kuno mencatat adanya beberapa masa penindasan agama di kawasan Timur Kuno yang...Dari beberapa peristiwa penindasan agama itu hanya ada dua masa yang kita anggap penting, yang salah...Peristiwa pertama terjadi pada masa kekuasaan raja-raja Saluqi, saat kerajaan itu diperintah oleh Raja...panjang itu terjadi pada tahun 126 M. setelah Romawi menguasai wilayah Timur, atau 445 tahun sebelum masa
Perbedaan siang dan malam ini menimbulkan dua hal: perbedaan waktu panjang pendeknya (jurasi), dan perbedaan...Siang adalah suatu masa yang dimulai dengan menyingsingnya fajar sampai terbenamnya matahari di ufuk...Sedangkan malam, adalah suatu masa yang merupakan kelanjutan siang....Jumlah masa siang dan malam sama dengan satu masa rotasi bumi pada porosnya dari barat sampai ke timur...Antara siang dan malam terdapat dua masa, yaitu masa remang barat dan masa remang timur.
-deskripsi"> Yakni talak raj'i (masih bisa rujuk), baik sekali atau dua kali....

-deskripsi"> Dengan membiarkan sampai habis masa 'iddahnya.
-deskripsi"> Jumlah mereka ada dua belas orang....Abu ‘Amir di masa jahiliah adalah seorang ahli ibadah, ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam

-deskripsi"> Yakni masa kanak-kanak.

-deskripsi"> Pemuda....kebijaksanaan-Nya adalah Dia memperlihatkan kepada hamba-hamba-Nya kekuatan mereka yang diliputi oleh dua
[[103 ~ AL-'ASHR (MASA) Pendahuluan: Makkiyyah, 3 ayat ~ Dalam surat ini, Allah Swt. bersumpah demi masa...--karena masa mengandung banyak keajaiban dan pelajaran yang menunjukkan kemahakuasaan dan kemahabijaksanaan-Nya...Aku bersumpah demi masa karena mengandung banyak peristiwa dan pelajaran.
Wanita-wanita usia menopause (tidak haid lagi karena usia lanjut) yang masih dalam masa idah, jika kalian...ragu-ragu tentang masa idah mereka, maka masa idahnya adalah tiga bulan.