Paling Sering Dicari

1 Dan hukum tajwid 2 Tafsir aksud+asy+syuara+ayat+117 3 ali imran 159 4 sabar 5 Saba 13 6 ali imran 190 7 Hadis+Al+hakim+8473 8 al baqarah ayat 233 9 Ali imran 104 10 al maidah ayat 2 11 luqman 13 12 bintang 13 taubat 14 an nur ayat 2 15 Ali imran 16 Bumi 17 niat 18 Ayat 158 19 hujan 20 al isra ayat 32 21 surah+al+fath+ayat+29 22 surat+al+hujurat+12 23 Yunus 57 24 belajar 25 Tafsir Ali+Imran+109 26 masjid 27 Utusan 28 al Hijr 94 29 yusuf 30 Ibrahim 31 Al Mujadalah ayat 11 32 Dunia 33 Iman 34 an+nur+ayat+31 35 surat+al+hujurat+13 36 an nisa ayat 4 37 Al imran 104 38 Ali imran 110 39 al anbiya ayat 30 40 Ad+dahr+ayat+4 41 AL MULK AYAT 19 42 berfikir 43 Doa mohon kemenangan 44 Al ikhlas 45 muhammad 7 46 hujurat ayat 13 47 ali imran ayat 103 48 ali imran 14 49 al+Mujadalah ayat+11 50 Bunuhlah 51 Al hujurat ayat 13 52 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 53 Surah Al a'raf ayat 54 54 yunus ayat 101 55 al baqarah ayat 26 56 an-nur ayat 2 57 minyak bumi 58 an nisa ayat 58 59 batu 60 al maidah ayat 44 61 yunus+ayat+73 62 nuh+ayat+11 63 Shalat 64 Ibadah 65 al furqan ayat 59 66 Pertolongan 67 perumpamaan 68 maksiat 69 nuh+ayat+12 70 Nabi 71 surat+al-maidah ayat 2 72 Nuh+ayat+13 73 Saba ayat 28 74 kerja sama 75 Perkataan 76 Memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir 77 surat yasin ayat 40 78 Ar Rahman 79 al isra ayat 23 80 asy syuara ayat 13 81 Ibrahim 7 82 ali imran ayat 104 83 Muhammad 84 ALI IMRAN AYAT 132 85 perhitungan 86 Surat+Al+bawarah+ayat+238 87 ar ruum ayat 21 88 Surah hajj ayat 30 89 Makanan+haalbaqarah ayat 168lal+dan+thoyyib 90 berjuang 91 Maryam ayat 1-2 92 asbabun+nuzul surah al hadad ayat 18 93 Tafsirsekejap mata 94 al mumtahanah ayat 8 95 al maidah ayat 43 96 surat+ar-rahman+ayat+19-20 97 surah al isra ayat 23 98 Al-Israa', Ayat 23 99 Al imran ayat 190-191 100 al maidah ayat 32

Hasil pencarian tentang Illaa+maa+kaanu+ya'maluuun

Apakah yang Anda maksud Illaa maa kaana ya'maluun?
sesungguhnya) dapat dibaca wain dan wainna (kepada masing-masing) artinya kepada setiap makhluk (pasti) huruf maa...Menurut qiraat yang lain lamaa dibaca tasydid sehingga menjadi lammaa yang maknanya sama dengan illaa
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
ada suatu jiwa pun melainkan ada penjaganya) jika dibaca Lamaa tanpa memakai Tasydid, berarti huruf Maa...Jika dibaca Lammaa dengan memakai Tasydid, berarti In adalah bermakna Nafi, sedangkan Lammaa bermakna Illaa
Huruf Maa di sini menurut suatu pendapat adalah Maa Mashdariyah, menurut pendapat lainnya adalah Maa...Maushulah, dan menurut pendapat lainnya lagi adalah Maa Maushufah.
Maa yang pertama menjadi mubtada sedangkan maa yang kedua menjadi khabarnya....Dan maa yang kedua berikut khabarnya berkedudukan sebagai maf'ul kedua dari lafal adraa.
makna yang dimaksud adalah Jamak (serta penyempurnaannya) maksudnya kesempurnaan ciptaannya; lafal Maa...pada tiga tempat di atas adalah Maa Mashdariyah, atau bermakna Man.
Disebutkannya lafal Maa dengan maksud Allah adalah hanya meninjau dari segi Muqabalahnya....Dengan kata lain, bahwa Maa yang pertama tidaklah sama dengan Maa yang kedua.
lafal Maa adalah Mubtada sedangkan lafal Ath-Thaariq adalah Khabarnya, kedua lafal tersebut berkedudukan...Lafal Maa yang kedua juga menjadi Khabar dari lafal Maa yang pertama, di dalamnya terkandung makna yang
Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa lafal Illaa di sini bermakna Ba'da, yakni sesudah.
(Disebabkan) huruf maa di sini adalah huruf shilah atau penghubung (kesalahan-kesalahan mereka) menurut...suatu qiraat dibaca khathii'aatihim dengan memakai huruf hamzah sesudah huruf ya (mereka ditenggelamkan
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 39
Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu "maasyaallaah, laa quwwata illaa billaah
tiada lain (kami hanya menduga-duga saja) menurut Iman Mubarrad, bahwa asal dari lafal In Nazhunnu Illaa...Zhannan adalah In Nahnu Illaa Nazhunnu Zhannan, yang artinya: kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga
Lafal Maa yang pertama adalah Mubtada sedangkan lafal sesudahnya yaitu lafal Adraaka merupakan Khabarnya...; dan Maa yang kedua berikut Khabarnya berkedudukan sebagai Maf'ul kedua dari lafal Adraa.
(Dan demi bapak) yaitu Nabi Adam (dan anaknya) atau anak cucunya; huruf Maa di sini bermakna Man.
yakni selalu ingat kepada Allah, melalui zikirnya di dalam perut ikan seraya mengatakan, "Laa Ilaaha Illaa
(Dan tiadalah) huruf Maa di sini bermakna Nafi yakni tidaklah (berguna bagi dirinya harta miliknya apabila
(Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran) dengan memakai ta atau ya; yakni mengambil pelajaran darinya...Sedangkan huruf maa adalah tambahan, yang diadakan untuk mengukuhkan makna sedikit, sehingga artinya
Allah (karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia) lafal Ghairuhu merupakan Isim dari Maa..., sedangkan lafal sebelumnya menjadi Khabar dari Maa dan huruf Min adalah huruf Zaidah.
seperti perkataan yang kalian ucapkan) di-rafa-kannya lafal Mitslu karena menjadi sifat, sedangkan huruf Maa...Bila dibaca Mitsla maka tulisannya disatukan dengan Maa.
Huruf Maa adalah Maushulah atau Maa Maushufah.
(Sehingga apabila) huruf Maa di sini adalah Zaidah atau tambahan (mereka sampai ke neraka, pendengaran
Itulah suatu hikmah) merupakan Khabar dari Mubtada yang tidak disebutkan, atau menjadi Badal dari lafal Maa...Lafal Maa boleh dikatakan sebagai huruf Nafi atau Istifham Inkari; jika dianggap sebagai Istifham Inkari
(Apakah) huruf Maa di sini bermakna Istifham yakni kata tanya, maksudnya, apakah (dapat menjamin mereka
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 40
Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah
(Maka setelah mereka lemparkan) tali-tali dan tongkat-tongkat mereka (Musa berkata, "Apa) huruf maa di...Sedangkan menurut qiraat yang lain dengan memakai hamzah, berarti keduanya menjadi khabar, dan maa bukannya
(Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian) huruf Maa pada lafal Innamaa adalah Mashdariyah; yakni
diulanginya dan dihubungkan-Nya dengan kalimat yang mula-mula tadi (kemudian jika) asalnya dari 'in maa...' yang diidgamkan menjadi 'immaa' yang berarti jika; 'in' huruf syarat dan 'maa' sebagai tambahan.
(Dan apa) lafal Maa di sini bermakna Man, yakni manusia; atau dianggap sebagai Maa Mashdariyah (yang
Laa Ilaaha Illallaah Wallaahu Akbar; menurut sebagian ulama ditambahkan Walaa Haulaa Walaa Quwwata Illaa
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 4
Ia berkata "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku...belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku.
Ibrâhîm kemudian melanjutkan, "Ya Tuhanku, bimbinglah aku untuk mengerjakan salat dengan cara yang benar...Ya Tuhanku, kabulkanlah doaku!