Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 Al+hijr+ayat+47 4 al ikhlas 5 Almaidah ayat 48 6 SABAR 7 al furqan ayat 67 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 ali+imran+159 10 ayat tentang kepala madrasah 11 ayat yang berhubungan dengan an nadhr bin al harits 12 yusuf 13 al maidah ayat 2 14 huud+40 15 Aman 16 Urusan 17 al-maidah ayat 3 18 orang tua 19 Ibrahim ayat 7 20 dunia 21 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 22 hujan 23 an-nur+ayat+36 24 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 25 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 26 al-baqarah ayat 168 27 Saba 13 28 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 29 Al+hijr+ayat+48 30 kemuliaan 31 Membunuh 32 QS.Al imran ayat 79 33 AL+AHZAB+AYAT+70 34 Hewan 35 petunjuk 36 Al+Anbiyâ+ayat+73 37 al baqarah ayat 261 38 al ahzab ayat 70 39 Makanan 40 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 41 ar rum ayat 21 42 Surat al maidah ayat 48 43 al-maidah ayat 48 44 mengharapkan pertemuan 45 ibrahim 32 46 Anjing 47 al bayyinah ayat 8 48 al maidah ayat 16 49 Memohon ampun 50 surat al baqarah ayat 11 51 Menumbuhkan kebiasaan menegur 52 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 53 Al furqon ayat 67 54 ali imran ayat 185 55 ali imran 159 56 Surga 57 Beliau melarang menjual buah-buahan hingga jelas kebaikan dan (melarang pula menjual) kurma hinga sempurna. Ada yang bertanya; "Apa tanda sempurnanya?" Beliau menjawab: "Ia menjadi merah atau kuning". 58 menghindari perkelahian 59 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 60 kalimahlautdalamal+quran 61 Almujadilah surah ke berapa 62 Terhadap diri 63 Rezeki 64 an nisa ayat 9 65 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 66 al imran 96 67 Kuda 68 surat al-araf 31 69 an nahl ayat 43 70 ibrahim 9 71 Ayat tentang toleransi 72 AKHLAK 73 ali imran 139 74 h Q.S. Ali ‘Imrān/3: 190-191 75 Surat Ali 'Imran ayat 19 76 maryam 77 israq ayat 81 78 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 79 Ibnu Katsir 80 ar rahman 15 81 Q.S Al-Maidah ayat 48: 82 Tafsir surat alkafirun 83 al-an’am ayat 136 84 huud+39 85 Bersyukur 86 Surat Al-Baqarah Ayat 20 87 penjelasan surat anisa ayat 163 88 keluarga 89 berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 90 haram 91 memberikan maaf itu lebih dekat dengan keraqwaan 92 hadist ali imran ayat 190-191 93 Al-Israa’ ayat 24 94 8 malaikat 95 masuk 96 Hadist tentang larangan berlebih lebihan dan menyantuni dua fa 97 ummul kitab 98 an nisa ayat 58 99 menjaga lisan 100 yusuf 18

Hasil pencarian tentang Kitab+(Al-Qur'an)+ini+tidak+ada+keraguan+padanya;+petunjuk+bagi+mereka+yang+bertakwa,

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 2
Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Kitab ini) yakni yang dibaca oleh Muhammad saw....(tidak ada keraguan) atau kebimbangan (padanya) bahwa ia benar-benar dari Allah swt....Kalimat negatif menjadi predikat dari subyek 'Kitab ini', sedangkan kata-kata isyarat 'ini' dipakai sebagai...(menjadi petunjuk) sebagai predikat kedua, artinya menjadi penuntun (bagi orang-orang yang bertakwa)...maksudnya orang-orang yang mengusahakan diri mereka supaya menjadi takwa dengan jalan mengikuti perintah
-deskripsi"> Allah Ta'ala menamakan Al Qur'an dengan Al kitab berarti "yang ditulis",...

-deskripsi"> Yakni tidak ada keraguan bahwa ia berasal dari Allah Ta'ala, sehingga...petunjuk dan ilmu yang bermanfaat serta membuat mereka dapat beramal shalih....Mereka memperoleh dua hidayah; hidayah irsyad (ilmu/petunjuk) dan hidayah taufiq (bisa beramal)....Al Qur’an meskipun sesungguhnya petunjuk bagi semua manusia, namun hanya orang-orang yang bertakwa
dan mengirim rasul, seperti yang Dia turunkan kepada Musa, yaitu kitab Taurat yang membenarkan Al Qurâ...Oleh karena itu, Dia memerintahkan kita agar tidak ragu menerima Al Qur’an, karena telah datang dalil-dalil...dan bukti-buktinya yang tidak menyisakan lagi keraguan....Sebagaimana Taurat dijadikan petunjuk bagi Bani Israil, maka Al Quran juga dijadikan petunjuk bagi ummat...Adapun Al Qur’an ini, maka Allah jadikan sebagai petunjuk untuk semua manusia baik untuk urusan agama

-deskripsi"> Ini sebab mereka berkata seperti itu, yakni karena mereka tidak mendapat...petunjuk dari Al Qur’an ini dan kehilangan pemberian yang paling besar serta harapan yang paling agung..., maka mereka berkata bahwa Al Qur’an adalah dusta, padahal ia adalah kebenaran yang tidak ada lagi...keraguan di dalamnya; yang sesuai dengan kitab-kitab samawi (dari langit), khususnya kitab samawi yang...‘alaihis salam yang menjadi petunjuk dan rahmat bagi Bani Israil sehingga mereka memperoleh kebaikan
Tidak akan ada satu hal pun dalam al-Qur'ân ini yang memungkinkan untuk dibuat-buat oleh seseorang, karena...al-Qur'ân--dengan kemukjizatan, petunjuk dan kecermatannya--tidak mungkin dihasilkan oleh selain Allah...Al-Qur'ân ini tidak lain adalah penegas atas kebenaran yang terkandung di dalam kitab-kitab samawi yang...Tidak ada keraguan bahwa al-Qur'ân diturunkan dari sisi Allah....Dan al-Qur'ân adalah mukjizat yang tidak ada seorang pun yang mampu membuat sesuatu yang semisal dengannya
hari (yang tak ada keraguan) atau kebimbangan (padanya) yakni hari kiamat, maka Engkau balas amal perbuatan...Oleh sebab itulah mereka memohon agar tetap berada dalam hidayah atau petunjuk Allah hingga beroleh pahala.... bersabda, "Tidak ada yang aku khawatirkan terhadap umatku, kecuali tiga perkara yang di antaranya ialah...akan dimudahkan bagi mereka mempelajari Alquran, tetapi orang mukmin mencari-cari takwil yang mutasyabihat..., padahal tidak ada yang tahu akan takwilnya itu kecuali Allah, sedangkan orang-orang yang mendalam ilmunya
dan diturunkan kitab karena tidak ada yang memberi peringatan, bahkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan...dan kebodohan, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala menurunkan Al Qur’an agar mereka mendapatkan perunjuk...

-deskripsi"> Semua yang ada di ayat ini membantah pendustaan mereka kepada Beliau...Oleh karena itu, di dalamnya tidak terdapat sesuatu yang menjadikan mereka ragu, tidak ada berita yang...kepada risalah, dan bahwa di dalam kitab Al Qur’an terdapat petunjuk kepada semua kebaikan dan ihsan
(Maka betapakah) keadaan mereka (jika mereka Kami kumpulkan bagi suatu hari) maksudnya pada suatu hari...(yang tak ada keraguan padanya) yakni hari kiamat (dan disempurnakan kepada setiap diri) baik dari golongan...Ahli Kitab maupun dari lainnya, untuk menerima balasan dari (apa yang diusahakannya) dikerjakannya baik...kebaikan maupun kejahatan (dan mereka) manusia itu (tidak dianiaya) dengan dikurangi kebaikan atau ditambah...Ayat berikut ini turun tatkala Nabi saw. menjanjikan kepada umatnya akan diserahkannya kerajaan Persia
yang agung ini, di mana tidak pernah datang ke dunia kitab yang lebih utama daripada keduanya, lebih...agung namanya dan lebih berkah, serta lebih agung petunjuk dan penjelasannya, yaitu Taurat dan Al Qurâ...€™an....Dengannya mereka dapat mengingat hal yang bermanfaat bagi mereka dan hal yang membahayakan, dan dengannya...Pada ayat selanjutnya diterangkan tentang siapakah orang-orang yang bertakwa.

al-Qur'ân kepadamu....Orang-orang yang Kami berikan kitab suci sebelum al-Qur'ân, kemudian mereka merenungi dan mendapatkan...petunjuk, mereka pasti beriman juga kepada al-Qur'ân....Sebagian orang Arab itu ada yang beriman kepadanya dan tidak mengingkari bukti-bukti Kami--setelah menjadi...jelas dan hilangnya keraguan di dalamnya--kecuali orang-orang yang bersikeras dalam kekufuran.
yang lain, bahwa ayat ini tetap berlaku hukumnya, yakni bagi orang yang ingin mengkaji lebih lanjut...yang ada padanya dan jangan sampai ia menolak yang hak karena ucapannya meskipun kafir....Di samping itu mendasari perdebatan dengan mereka di atas dasar ini membuat mereka mengakui Al Qur’...'alaihi wa sallam dan Al Qur’an, maka yang demikian menghendaki untuk membenarkan semua kitab dan...siapa mendustakan Al Qur’an yang sama menunjukkan seperti yang ditunjukkan kitab sebelumnya, bahkan
Mereka meyakini kebenaran Al Qur’an karena kesamaan dengan apa yang mereka pegang selama ini....Hal ini adalah pembatasan untuk orang-orang yang kafir kepada Al Qur’an, bahwa tidak ada maksudnya...karena kandungannya yang terdiri dari bukti dan keterangan yang nyata bagi orang yang mempunyai akal...membaca, sehingga jika Beliau membawa kitab yang agung ini, maka hal itu merupakan bukti yang nyata...yang tidak menerima lagi keraguan bahwa kitab itu turun dari sisi Allah Yang Mahaperkasa lagi Maha terpuji
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan, bahwa kitab yang mulia ini turun...dari-Nya Tuhan seluruh alam, yang mengurus mereka dengan nikmat-nikmat-Nya, dan di antara pengurusan-Nya...kepada mereka adalah dengan menurunkan kitab Al Qur’an ini, di mana di dalamnya terdapat sesuatu yang...memperbaiki keadaan mereka, menyempurnakan akhlak mereka, dan bahwa tidak ada keraguan di dalamnya....Ini merupakan keberanian yang besar dalam mengingkari firman Allah, dan menuduh Beliau dengan tuduhan
-deskripsi"> Ayat ini memberitakan tentang pengawasan Al Qur’an terhadap kitab-kitab...yang terdahulu, merincikan dan menjelaskannya terhadap kesamaran yang ada dalam kitab-kitab tersebut...dan perselisihan yang terjadi di kalangan Bani Israil, maka Al Qur’an menjelaskan dengan penjelasan...

-deskripsi"> Al Qur’an menjelaskan sesuatu yang mereka perselisihkan, sehingga...tidak ada lagi kebingungan di benak mereka jika mereka mau mengikutinya dan masuk Islam.
orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi al-Kitab meyakini bahwa apa yang dikatakan al-Qur'ân...al-Kitab beserta orang-orang Mukmin tidak lagi meragukan kebenaran hal ini....inginkan dari jumlah yang aneh ini?"...Demikian banyaknya balatentara Allah sehingga tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia yang Mahasuci...Neraka Saqar tidak lain hanyalah suatu peringatan kepada manusia dan ancaman yang menakutkan bagi mereka
Jika Al Qur’an merupakan kitab yang terbaik, maka dapat diketahui bahwa lafaz-lafaznya adalah lafaz...yang memperhatikannya, dan dapat membuat seseorang memastikan bahwa Al Qur’an ini berasal dari Tuhan...sekali bagi hati ulul albab yang mendapatkan petunjuk, sehingga membuat hati merea bergetar....

-deskripsi"> Kata dzaalika (itu) di ayat ini bisa kembalinya kepada Al Qur’an yang...Jika tidak memperoleh taufiq untuk itu, maka tidak ada jalan untuk memperoleh petunjuk, dan tidak ada
mulia ini, yaitu Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dan kitab yang dibawanya, yang di dalamnya...terdapat petunjuk bagi orang-orang yang berakal....Sebagaimana Dia mengurus mereka dengan memberikan petunjuk kepada hal yang bermaslahat bagi dunia dan...badan mereka, maka Dia mengurus mereka dengan menurunkan kitab yang mulia ini (Al Qur’an) yang mengandung...pengagungan-Nya terhadap Al Qur’an ini dan perhatian-Nya terhadapnya, karena ia turun dari sisi Allah
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 99
Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah kuasa...(pula) menciptakan yang serupa dengan mereka, dan telah menetapkan waktu yang tertentu bagi mereka yang...tidak ada keraguan padanya?...Maka orang-orang zalim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran.
Al Qur’an menunjukkan mereka ke jalan yang benar dan lurus serta mengajarkan kepada mereka berbagai...

-deskripsi"> Yang dimaksud suatu kegelapan bagi mereka ialah tidak memberi petunjuk...bagi mereka, atau mereka tidak dapat melihat petunjuk dengannya dan tidak mendapatkannya, serta tidak...dapat mengambil kebaikan darinya, karena mereka telah menutup pintu-pintu petunjuk, dan bahwa Al Qurâ...€™an itu hanyalah menambah kesesatan bagi mereka, karena ketika mereka menolak kebenaran, maka bertambahlah
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 31
itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Al-Kitab menjadi...yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-orang yang diberi Al Kitab dan...orng-orang mukmin itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan...Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa...Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri.
-deskripsi"> Ini merupakan sikap inshaf yang sempurna, yaitu mengikuti yang terbaik....Namun ternyata tidak ada kitab yang lebih baik daripada keduanya, sehingga ia tidak mengikuti selainnya...

-deskripsi"> Sudah pasti, tidak ada jalan bagi mereka dan selain mereka untuk mendatangkan...yang semisal dengan Al Qur’an, karena tidak ada satu pun kitab yang muncul ke dunia yang lebih hebat...daripada keduanya, baik pengetahuannya, petunjuknya, penjelasannya dan rahmatnya bagi makhluk.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 37
Tidaklah mungkin Al Quran ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al Quran itu) membenarkan kitab-kitab...yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya
(Dan apakah mereka tidak memperhatikan) apakah mereka tidak mengetahui (bahwasanya Allah yang menciptakan...langit dan bumi) padahal keduanya sangat besar sekali (adalah kuasa pula menciptakan yang serupa dengan...mereka) serupa dengan manusia dalam hal kekecilannya (dan telah menetapkan waktu yang tertentu bagi...mereka) untuk mati dan dibangkitkan (yang tidak ada keraguan padanya?...Maka orang-orang yang zalim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran) yaitu keingkaran terhadap-Nya.
(Segala puji) Memuji ialah menyifati dengan yang baik, yang tetap (bagi Allah) Maha Tinggi Dia....Apakah yang dimaksud dengan Alhamdulillah ini bersifat pemberitahuan untuk diimani, atau dimaksudkan...Memang di dalam menanggapi masalah ini ada beberapa hipotesis, akan tetapi yang lebih banyak mengandung...telah menurunkan kepada hamba-Nya) yaitu Nabi Muhammad (Al-Kitab) Alquran (dan Dia tidak menjadikan...kalimat Walam yaj'al lahu 'iwajan berkedudukan menjadi Hal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Al-Kitab
Zhahirnya bahwa firman-Nya " menjadi petunjuk bagi manusia " kembali kepada kitab-kitab yang disebutkan..., baik Taurat dan Injil yang masih murni dan kitab Al Qur'an....Dengan demikian, barang siapa yang tidak mau menerima kitab yang diturunkan-Nya, maka dia berada dalam...

-deskripsi"> Al Furqaan ialah kitab yang membedakan antara yang benar dan yang salah...segala yang dibutuhkan manusia berupa hukum-hukum yang jelas sehingga tidak ada lagi udzur bagi mereka
Kabarkanlah kepada orang-orang yang percaya kepada Allah, Rasul dan Kitab-Nya; tunduk kepada kebenaran...tanpa ada keraguan, dan mengerjakan amal saleh, bahwa bagi mereka telah disediakan surga yang penuh...Karena, jenis dan bentuk buah-buahan yang mereka terima ini memang menyerupai apa yang mereka kenal,...Mereka juga diberikan pasangan yang benar-benar suci dan tidak tercela sedikit pun....Mereka akan kekal di dalam surga ini dan tidak akan keluar darinya.
Syaikh As Sa’diy berkata, “Namun saya tidak mengetahui dari mana perkataan ini diambil?...kepadanya sebagai petunjuk bagi manusia, dan hal ini tidaklah bertentangan dengan dibinasakannya Firâ...Kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia, petunjuk dan rahmat...Al Qashash: 43) Ayat ini jelas, bahwa Allah memberikan kitab Taurat kepada Musa setelah binasanya uamt-umat...yang melampaui batas, dan Allah memberitahukan bahwa Dia menurunkan kitab itu sebagai pelita bagi manusia
bagi agama maupun dunia mereka....

-deskripsi"> Setelah ini....Mereka menggabung antara ‘beriman’ yang masuk ke dalamnya semua amal baik, dan antara bertakwa yang...Al Qur’an, kandungannya yang terdiri dari maslahat, faedah dan menjauhi bahaya....Hal itu, karena Al Qur’an adalah ayat yang agung, hujjah yang qath’i bagi orang yang mengambil sinar
Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhaanahu wa Ta'aala menurunkan kitab sebagai hidayah (petunjuk...) bagi manusia dan untuk menerangkan mana yang hak dan mana yang batil serta menerangkan mana petunjuk...Mereka yang melakukan hal ini adalah orang-orang yahudi....Ada pula yang berpendapat bahwa yang melakukan hal tersebut adalah orang-orang musyrik, di mana mereka...berselisih tentang Al Qur'an; di antara mereka ada yang menyebutnya sebagai sya'ir, ada yang menyebutnya