Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Tafsir surat al baqarah 3 Maryam 4 utang 5 sedekah 6 hari raya 7 Aisyah 8 riba 9 hutang 10 Al isra ayat 23 11 makanan 12 Zakat 13 Menghalangi masjid 14 Kiamat 15 al+baqarah+ayat+21 16 ALI IMRAN 102 17 Mendatangi neraka 18 kesedihan 19 ikhlas 20 penyakit 21 Al ikhlas 22 sabar 23 puasa 24 nikah 25 Surat Al An'aam ayat 141 26 pengusiran 27 ali imran 159 28 kawin 29 zabur 30 Bahasa 31 Al Baqarah ayat 275 32 Surat Al kafirun 33 ali imran 104 34 Injil 35 Ibrahim 36 Menyesatkan 37 Al Baqarah ayat 245 38 al ankabut ayat 2 39 Iblis 40 Sholat 41 yusuf+105 42 annisa ayat 22 43 Sholat iedul fitri 44 hadits Muslim Nomor 1688 45 Puasa syawal 46 ALLAH 47 Penerus nabi Muhammad Saw 48 neraka 49 Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka 50 Makan 51 yunus 57 52 surat At-Taubah:34 53 Ayat+194+Albaqarah+ 54 Surat Al bayinah ayat 4-5 55 Baqarah+ayat+163 56 al+hujurat+ayat+13 57 ar+rum+ayat+21 58 al+hikmah 59 Takwa 60 Ali imran 10 61 al imran 104 62 surat al maidah ayat 1 63 al+baqarah+ayat+168-169 64 Surah yunus 92 65 al hijr 28 66 Surat Al-Fatihah Ayat 5 67 Apa yg di maksut dengan alamat email 68 Ramadhan 69 Al+baqoroh+ayat+32 70 ali imran 71 Al-Baqarah Ayat 43 72 Ibrahim :7 73 alam nasyroh 74 al hujurat ayat 11 75 luqman 14 76 Qs albaqarah ayat 62 77 dzikir allah...allah 78 Al maidah ayat 2 79 waris 80 Karun 81 Hadist yang berkenaan albaqoroh 286 82 manfaat 83 Surat Al-A’raaf ayat 180 84 At taubah ayat 34-35 85 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 86 “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah mereka, apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya 87 hud+ayat+117 88 Al hadid ayat 11 89 maaf 90 Surat+hud+Ayat+32 91 akhlak 92 cahaya 93 malaikat menangis 94 Lupa alquran 95 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 96 Sembilan puluh sembilan nama 97 Tafsir alfatihah ayat 5 98 8 orang yang berhak menerima zakat disebut 99 memaafkan 100 Ali imran 191

Hasil pencarian tentang Mencintai+Allah

(Sekali-kali jangan) lafal Kallaa menunjukkan makna Istiftah, yakni ingatlah (sebenarnya kalian mencintai...kehidupan dunia) dapat dibaca Tuhibbuuna dan Yuhibbuuna, kalau dibaca Yuhibbuuna artinya, mereka mencintai
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 31
Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni...Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 20
dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 20
Sebenarnya kamu (hai manusia) mencintai kehidupan dunia,
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 107
Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat..., dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 54
Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah...akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah...lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah...Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya
(Yang demikian itu) ancaman yang ditujukan kepada mereka itu (disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai...kehidupan di dunia) mereka memilihnya (lebih dari akhirat dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk
(Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan...rasa kasih sayang) di antara sesama mereka; mereka saling kasih-mengasihi dan sayang-menyayangi dan Allah...swt. mencintai mereka semuanya.
Begitulah kamu sekalian, wahai orang-orang Mukmin: mencintai orang-orang kafir-munafik itu karena hubungan...kekerabatan, persahabatan, atau cinta kasih, sementara mereka tidak mencintai kalian karena fanatik...Allah Maha Mengetahui segala yang tersimpan dalam dada, dan akan membalas kalian atas hal itu."
("Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku niscaya Allah mencintaimu) dengan arti bahwa Dia...memberimu pahala (dan mengampuni dosa-dosamu, Allah Maha Pengampun) terhadap orang yang mengikutiku,
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 120
sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai...diri mereka daripada mencintai diri Rasul....Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah...Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik,
cintanya kepada kebaikan) maksudnya cinta atas harta benda (dia sangat bakhil) artinya lantaran sangat mencintai
Katakan, "Kalau kalian benar-benar jujur dengan pengakuan cinta dan ingin dicintai Allah, ikutilah perintah...dan laranganku, karena aku adalah penyampai risalah Allah....Hal itu akan membuat Allah mencintai dan memberimu pahala, yaitu melalui pemberian karunia kepadamu dan...Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hamba-Nya."
Sesungguhnya Rabbku Maha Penyayang) terhadap orang-orang yang beriman (lagi Maha Pengasih.") sangat mencintai
Karena Allah akan memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh atas apa yang mereka...Dia akan menambah pahala mereka, sebagai karunia dari-Nya, karena Dia mencintai mereka dan memurkai orang-orang
cinta) dapat dibaca 'Uruban atau 'Urban, bentuk jamak dari lafal 'Aruubun, artinya wanita yang sangat mencintai
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 165
Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya...sebagaimana mereka mencintai Allah....Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah....berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah...semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal).
Dan, Allah akan mencintai dan membela orang-orang Mukmin, karena mereka adalah pembela agama Allah.
Camkanlah wahai manusia bahwa sesungguhnya para wali Allah yang beriman dan menaati-Nya, dicintai oleh...Allah sebagaimana mereka mencintai-Nya....Mereka pun tak merasa sedih karena tidak mendapatkan kesenangan dunia, karena di sisi Allah, mereka akan
Berpegang teguhlah kepada agama Allah dan tetaplah bersatu....Renungkanlah karunia Allah yang diturunkan kepada kalian pada masa jahiliah, ketika kalian masih saling...Saat itu Allah menyatukan hati kalian melalui Islam, sehingga kalian menjadi saling mencintai....Saat itu kalian berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian dengan Islam....Dengan penjelasan yang baik seperti itulah, Allah selalu menerangkan berbagai jalan kebaikan untuk kalian
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 9
yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah...surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah...mencintai orang-orang yang berlaku adil.
kalian menjadikan bapak, anak, saudara, kerabat dan istri kalian sebagai penolong, jika mereka lebih mencintai
Sesungguhnya masjid yang didirikan untuk mencari keridaan Allah sejak pertama kalinya, seperti masjid...Allah mencintai dan memberi pahala kepada orang-orang yang mendekatkan diri dengan menyucikan jiwa dan
Karunia besar itu sendiri adalah sesuatu yang dijanjikan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman dan...Katakan, wahai Rasul, "Aku tidak mengharapkan imbalan dari penyampaian misi suci ini kecuali agar kalian mencintai...Allah dan Rasul-Nya pada saat mendekatkan diri kepada-Nya dengan melakukan perbuatan baik."...Barangsiapa yang benar-benar taat, Allah pasti akan melipatgandakan pahalanya....Allah benar-benar luas ampunan-Nya kepada orang-orang yang berdosa, dan Maha Berterimakasih atas perbuatan
(Begitulah) sebagai peringatan (kamu) hai (orang-orang) yang beriman (kalian mencintai mereka) karena...akrabnya persaudaraannya dengan kamu (tetapi mereka tidak mencintai kamu) karena perbedaan agamamu dengan...(Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang terdapat di dalam dada) maksudnya segala isi hati termasuk apa
(Dan kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan) sehingga kalian merasa sayang untuk
Mereka saling mencintai sesama manusia, terutama orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan mereka...Mereka mengetahui hak Allah, oleh karenanya mereka takut kepada-Nya, dan takut kepada hari perhitungan
Anshâr, penduduk asli Madinah yang telah dengan tulus beriman sejak sebelum datangnya kaum Muhâjirîn, mencintai...Barangsiapa yang dirinya terjaga--dengan izin Allah--dari sifat kikir yang sangat, maka telah berhasil
Kami tegaskan kepadamu bahwa kami sangat mencintai dan menyayanginya serta selalu menginginkan kebaikan
Wahai Rasul, katakan kepada orang-orang Mukmin, "Apabila kalian lebih mencintai bapak, anak, saudara,...takuti kerugiannya serta rumah yang kalian pakai untuk beristirahat dan bertempat tinggal daripada Allah...jalan-Nya, sampai-sampai itu semua lebih menyibukkan kalian daripada menolong Rasul, maka tunggulah sampai Allah...Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang keluar dari batas-batas agama-Nya.