Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 yunus 99 3 saba 46 4 al baqarah ayat 36 5 al baqarah ayat 256 6 al imran 159 7 kebebasan berekspresi 8 ali imran ayat 159 9 al-maidah ayat 2 10 surat yunus ayat 99 11 ali+imran+159 12 at taubah ayat 71 13 ali imran 14 yunus ayat 99 15 saba ayat 46 16 saba' 46 17 Al Hujurat ayat 13 18 surat al baqarah ayat 256 19 kebebasan 20 Ali imran 14 21 ilmu pengetahuan 22 ibrahim 7 23 YUNUS 24 Anisa ayat 118 25 an nisa ayat 1 26 pemimpin 27 al imran ayat 159 28 Anisa+ayat+118 29 jual beli 30 SABA+46 31 al hajj ayat 41 32 saba 33 Surah al- baqarah ayat 36 34 al mujadalah ayat 11 35 ali imran 191 36 al-hajj ayat 41 37 Qs. Attin ayat 4 38 as saba 46 39 Surah+An+Nisa+Ayat+26 40 al maidah ayat 2 41 Berpikir 42 Al ikhlas 43 ali imran 103 44 al mujadilah ayat 11 45 surat at taubah ayat 71 46 Sabar 47 al-baqarah ayat 256 48 An Nahl ayat 5 49 rezeki 50 ali imran 31 51 An+Nahl+ayat+6 52 Surat Ibrahim ayat 7 53 Syirik 54 al baqarah ayat 170 55 al baqarah ayat 3 56 kurban 57 surat saba' ayat 46 58 QS. Al-Hajj ayat 41 59 surat al baqarah ayat 36 60 Al Furqan ayat 74 61 kebebasan musyawarah 62 Arab 63 Ali Imran 185 64 ali imran 12 65 Ali Imran ayat 19 66 surat saba ayat 46 67 an najm ayat 39-42 68 Ar rahman 69 Surah Ali Imran 214 70 Surat Al hajj ayat 41 71 maryam 72 al-baqarah ayat 36 73 ibrahim 74 kedudukan wanita 75 Darah 76 al baqarah ayat 84-85 77 luqman 14 78 al a'la ayat 7 79 al hijr 26 80 bebas 81 Perang badar 82 al ankabut ayat 26 83 surat ali imran ayat 159 84 sholat 85 Angin 86 ali imran 13 87 surat+al+baqarah+ayat+256 88 RISYWAH DALAM BAHASA ARAB 89 Qs. Al-alaq ayat 5 90 al+hijr+28 91 ar-rahman 92 Ibrahim ayat 34 93 Surah al- baqarah ayat 36\ 94 ar rum ayat 21 95 ar rum ayat 39 96 at taubah ayat 122 97 yunus 58 98 Menjaga 99 Surat Az Zukhruf ayat 22 100 al an aam ayat 108

Hasil pencarian tentang NABI+NUH

(Dan Kami ciptakan untuk mereka seperti bahtera itu) seperti perahu Nabi Nuh, perahu kecil dan besar...yang dibuat oleh mereka sesudahnya, bentuknya sama dengan perahu Nabi Nuh....Ini berkat apa yang telah Allah swt. ajarkan kepada Nabi Nuh (yang akan mereka kendarai) mereka berlayar
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan) ingatlah (kaum Nuh tatkala mereka mendustakan Rasul-rasul) mereka mendustakan Nabi Nuh, mengingat...Nabi Nuh tinggal bersama mereka dalam kurun waktu yang lama sekali, maka diungkapkan dalam ayat ini...seolah-olah Nabi Nuh menduduki tempat Rasul-rasul....Atau karena dengan mendustakan Nabi Nuh maka seolah-olah mereka mendustakan Rasul-rasul lainnya yang...membawa risalah yang sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh, yaitu ajaran Tauhid (Kami tenggelamkan
(Maka Kami selamatkan dia) Nabi Nuh (dan penumpang-penumpang bahtera itu) yang bersama Nabi Nuh di dalam...Setelah peristiwa banjir besar itu Nabi Nuh hidup selama enam puluh tahun atau lebih, sehingga jumlah
(Dan ceritakanlah kisah Idris di dalam Alquran) Nabi Idris adalah buyut Nabi Ibrahim atau ayah kakek...Nabi Nuh (Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi).
(Kaum Nuh telah mendustakan para Rasul) disebabkan mereka mendustakan Nabi Nuh, maka mereka dikatakan...Atau makna yang dimaksud karena mengingat Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya dalam kurun waktu yang sangat...lama sehingga kedudukan Nabi Nuh sama saja dengan kedudukan Rasul-rasul yang banyak.
(Dan Kaum Nuh sebelum itu) sebelum kaum Ad dan kaum Tsamud; kami binasakan mereka semuanya....(Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling lalim dan paling durhaka) yakni kaum Nabi Nuh itu...jauh lebih lalim dan lebih durhaka daripada kaum 'Ad dan kaum Tsamud, karena Nabi Nuh tinggal bersama...Al 'Ankabut, 14) Di samping mereka tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, mereka juga menyakiti bahkan memukulinya
(Kemudian Kami tenggelamkan orang-orang yang lain) yakni orang-orang kafir dari kaum Nabi Nuh.
(Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku) Nabi Nuh mengulang-ulang kalimat ini untuk menegaskan
seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Luth dan kaum Nabi Saleh, tentang penyembahan mereka
(Allah membuat istri Nuh dan istri Luth perumpamaan bagi orang-orang kafir....Nuh yang dikenal dengan nama Wahilah telah berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya Nuh ini adalah orang...Sedangkan istri Nabi Luth yang dikenal dengan nama Wailah, memberikan petunjuk kepada kaumnya tentang...Nuh dan Nabi Luth tidak bisa menolong (mereka berdua dari Allah) dari azab-Nya (barang sedikit pun;...Nuh dan kaum Nabi Luth.
(Sesungguhnya pada kejadian itu) kisah Nabi Nuh dan bahteranya serta dibinasakan-Nya orang-orang kafir...bentuk asalnya adalah Innahu yakni sesungguhnya hal itu (Kamilah yang mencoba mereka) menguji kaum Nuh...dengan mengutus Nuh kepada mereka supaya Nuh memberi nasihat dan pelajaran kepada mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 7
Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim
(Kemudian sesudah itu Kami tenggelamkan) sesudah Nabi Nuh dan orang-orang yang besertanya diselamatkan
orang-orang yang melanjutkan keturunan) dengan demikian maka manusia semuanya adalah anak cucu dari Nabi...Nuh a.s....Nabi Nuh mempunyai tiga orang anak, yaitu Sam adalah bapak moyang bangsa Arab, bangsa Persia dan bangsa
(Dan jika mereka mendustakan kamu) ayat ini mengandung makna yang menghibur hati Nabi saw....(maka sesungguhnya telah mendustakan juga sebelum mereka kaum Nuh) lafal Qaum dimuannatskan karena memandang...dari segi maknanya (Ad) yakni kaum Nabi Hud (dan Tsamud) kaum Nabi Saleh.
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri...dari yang bersangkutan (di antara penduduk alam) yakni dengan menjadikan nabi-nabi itu dari anak cucu
(Dan diwahyukan kepada Nuh, bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang...Maka Nabi Nuh mendoakan kebinasaan bagi mereka yang tidak beriman, yaitu yang disitir oleh firman-Nya...(Nuh 26) kemudian Allah mengabulkan doanya seraya berfirman:
Nuh....Dan disebutkan di dalam kisah Nabi Nuh, bahwasanya Allah swt. mengumpulkan kepada Nabi Nuh semua binatang...Kemudian Nabi Nuh a.s. memukulkan tangannya kepada setiap jenis binatang itu; maka tangan kanannya mengenai...Sedangkan Sam, Ham, dan Yafits dibawa oleh Nabi Nuh ke dalam bahtera berikut istri-istri mereka yang...Dan tidak beriman terhadap Nabi Nuh itu melainkan sedikit).
(Itu adalah) ayat-ayat yang mengandung kisah Nabi Nuh (di antara berita-berita penting yang gaib) berita-berita...bersabarlah) di dalam menyampaikan risalah dan menghadapi perlakuan kaummu yang menyakitkan itu, sebagaimana Nabi...Nuh bersabar (sesungguhnya kesudahan yang baik) yang terpuji (adalah bagi orang-orang yang bertakwa)
(Berdoalah) Nabi Nuh, ("Ya Rabbku!
(Ketika Saudara mereka berkata kepada mereka,) yang dimaksud adalah Nabi Nuh sendiri, pengertian saudara
(Dan Kami abadikan) Kami lestarikan (untuk Nuh itu) pujian yang baik (di kalangan orang-orang yang datang...kemudian) yakni para nabi dan semua umat manusia hingga hari kiamat.
zaman itu masih berada di dalam tulang sulbi mereka (ke dalam bahtera) atau perahu yang dibuat oleh Nabi...Nuh....Akhirnya, selamatlah Nabi Nuh beserta orang-orang yang beriman bersamanya yang berada di dalam bahtera
(Sebelum mereka telah mendustakan -pula -) yakni sebelum orang-orang Quraisy (kaum Nuh) dita`nits kannya...memandang segi makna yang terkandung dalam lafal Qaumun (maka mereka mendustakan hamba Kami) yakni Nabi...Nuh (dan mereka mengatakan, "Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman") pernah diperingatkan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh...dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak
(Dan sesungguhnya di antara golongan Nuh) yang mengikutinya dalam masalah pokok agama, yaitu masalah...keduanya sangat jauh, yaitu dua ribu enam ratus empat puluh tahun; dan adalah di antara keduanya terdapat Nabi...Hud dan Nabi Saleh.
Tipu daya mereka sangat besar, yaitu mereka telah mendustakan Nabi Nuh dan menyakitinya serta menyakiti
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 38
Dan mulailah Nuh membuat bahtera....Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan meliwati Nuh, mereka mengejeknya....Berkatalah Nuh: "Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami (pun) mengejekmu sebagaimana kamu sekalian
itu juga hujan berhenti (dan surutlah) berkuranglah (air itu hingga selesailah perintah Allah) kaum Nabi...Nuh telah selesai dibinasakan (dan bahtera itu berlabuh) bahtera Nabi Nuh berhenti (di atas bukit Al-Judi
(Dan) ingatlah kisah (Nuh) kalimat yang sesudahnya merupakan Badal atau kata ganti daripadanya (ketika...Nuh, 26)....(sebelum itu) sebelum Nabi Ibrahim dan Nabi Luth (dan Kami memperkenankan doanya, lalu Kami selamatkan