Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 Riba 3 ilmu 4 jihad 5 ali imran 6 Menghitung nikmat allah 7 niat 8 pemimpin 9 al ikhlas 10 sabar 11 Al Maidah Ayat 2 12 Salam 13 Ayat+ke-58+dari+Surah+Maryam 14 akhlak 15 zakat 16 al hijr 9 17 muhammad 18 al maidah ayat 48 19 Ayat+47 20 AT TAUBAH AYAT 60 21 hujan 22 ali imran 190 23 al maidah ayat 1 24 Surat+Maryam+Ayat+94 25 al-maidah ayat 2 26 Ali imran ayat 190 27 Al quran 28 Tentang kesehatan jiwa 29 al ahzab ayat 21 30 jual beli 31 Cahaya 32 al hajj ayat 62 33 an nisa ayat 58 34 Hadits+at+huru 35 al Baqarah ayat 285 36 Sedekah 37 Itulah perumpamaan 38 iman 39 khalifah 40 konflik beragama 41 ali imran 159 42 Hijr 19 43 surat saba ayat 3 44 al baqarah ayat 22 45 Albaqarah ayat 2017 46 Ali imran 110 47 Al hijr 48 al-qiyamah ayat 2 49 Maksiat 50 nikah 51 an-nisa ayat 58 52 pendidikan 53 Al+alaq+ayat+96 54 Surat+Maryam+Ayat+76 55 Ali imran 31 56 Dan rabbmu adalah yang Maha esa 57 ali imran 64 58 Surat at taubah 59 Surat+Maryam+Ayat+97 60 Haji 15 61 al+insan+ayat+25 62 Surat+Maryam+Ayat+98 63 Dalil akhlak baik 64 Mandi junub 65 perniagaan 66 Perintah berperang 67 al+insan+ayat+46 68 al alaq ayat 1-5 69 ali imran ayat 110 70 al Hijr ayat 9 71 surat al hujurat ayat 12 72 al bayinah ayat 6 73 al-ahzab ayat 33 74 Upah 75 an nisa ayat 23 76 al quraisy 77 al baqarah ayat 155 78 sungguh sudah ada suri tauladan dalam diri rasulullah 79 Hadis+tentang gadai 80 al baqarah ayat 256 81 al asr ayat 3 82 Al Baqarah ayat 275 83 Bimbingan dan Konseling dalam Tradisi Nabi 84 Hadist tentang zakat 85 ali imran 130 86 Al Baqarah ayat 282 87 Al Baqarah ayat 4 88 Al hajj ayat 18 89 Yusuf 108 90 hadits abu daud tentang ada segolongan yg memperjuangkan 91 yunus ayat 10 92 pembeza hak dan batil 93 Sholat 94 Hadits tentang keutamaan shalat di mesjid nabawi 95 ghafir ayat 60 96 An nisa ayat 29 97 ali imran 18 98 Mencegah kerusakan dan bahaya 99 ali imran ayat 153 100 ali imran 19

Hasil pencarian tentang Pekerjaan+yang+lebih+baik

terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 102
Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampurbaurkan pekerjaan yang...baik dengan pekerjaan lain yang buruk.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Tetapi orang-orang kafir, akibat sikap membangkang dan sikap fanatisme mereka, lalai melakukan perbuatan baik...dan tugas yang sebenarnya mampu mereka lakukan serta lalai akan telitinya perhitungan....Di samping itu, mereka selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang keji.
Katakan pula jika kamu berniat untuk melakukan suatu pekerjaan, dan kamu telah mengaitkannya dengan kehendak...Tuhan, "Semoga Tuhan memberikan perkenan kepadaku untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan lebih...terarah dari apa yang kuinginkan."
(Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka puja) yaitu berhala-berhala (selain Allah...) yaitu berhala-berhala yang mereka sembah (karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas) penuh...kelaliman (tanpa pengetahuan) karena mereka tidak mengerti tentang Allah (Demikianlah) sebagaimana yang...sebagai perhiasan pada diri mereka yaitu amal perbuatan mereka (Kami jadikan setiap umat menganggap baik...pekerjaan mereka) berupa pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang buruk yang biasa mereka lakukan.
(Yaitu orang yang mengeluarkan nafkah) dalam menaati Allah (baik di waktu lapang maupun di waktu sempit...dan yang dapat menahan amarahnya) hingga tidak melampiaskannya walaupun sebenarnya ia sanggup (dan yang...memaafkan kesalahan manusia) yang melakukan keaniayaan kepadanya tanpa membalasnya (dan Allah menyukai...orang-orang yang berbuat kebaikan) seperti pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan itu dan akan memberi
(Dan) telah Kami tundukkan pula kepadanya (segolongan setan-setan yang menyelam untuknya) mereka menyelam...lalu mereka mengeluarkan batu-batu permata dari dalamnya untuk Nabi Sulaiman (dan mereka mengerjakan pekerjaan...selain daripada itu) selain menyelam, yaitu seperti membangun bangunan dan pekerjaan-pekerjaan berat...lainnya (dan adalah Kami memelihara mereka) supaya mereka jangan merusak lagi pekerjaan-pekerjaan yang..., jika mereka tidak disuruh mengerjakan pekerjaan yang lain.
Istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil, maka harus menunggu masa idah selama...Apabila masa idah telah berakhir, maka kalian, para wali, boleh membiarkannya melakukan pekerjaan-pekerjaan...yang baik hingga sampai akhir masa idah....Sebaliknya, ia tidak boleh melakukan pekerjaan yang dilarang oleh agama....Sebab, Allah Mahaperiksa atas segala rahasia kalian dan mengetahui apa yang kalian lakukan untuk kemudian
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 96
Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik....Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 21
Taat dan mengucapkan perkataan yang baik (adalah lebih baik bagi mereka)....Tetapi jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka
Masing-masing orang yang berbuat baik dan buruk ada tingkatan-tingkatan balasannya....Yang berbuat baik akan dibalas kebaikan dan yang berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan pula....Allah adalah Pencipta dan Penentu kadar sesuatu, tidak akan lengah dengan apa yang mereka kerjakan....Pekerjaan mereka ada dalam buku yang mencatat semua yang kecil dan yang besar.
(Sedangkan kehidupan akhirat) yang di dalamnya terdapat surga (adalah lebih baik dan lebih kekal.)
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 8
Maka apakah orang yang dijadikan (syaitan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini...pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan)?...Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya...Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.
(Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan) yang tidak ada malam lailatulkadarnya; beramal...saleh pada malam itu pahalanya jauh lebih besar dan lebih baik daripada beramal saleh yang dilakukan...selama seribu bulan yang tidak mengandung malam lailatulkadar.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 76
Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk....Dan amal-amal saleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya.
Dengan membunuhnya, aku bermaksud agar Allah memberi ganti dengan anak yang lebih baik sikap beragamanya..., lebih berbakti dan lebih sayang."
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 19
Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan...bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.
(Barang siapa yang membawa kebaikan) yakni membawa pengamalan kalimah "La ilaha illallah" kelak di hari...pahala (daripadanya) disebabkan, lafal Khairun di sini bukan mengandung arti Tafdhil, karena tiada suatu pekerjaan...pun yang lebih baik daripadanya....lain disebutkan bahwa pahala itu ialah sepuluh kali lipat daripadanya (sedangkan mereka) orang-orang yang...datang membawanya (daripada kejutan yang dahsyat pada hari itu) dapat dibaca Faza'i Yaumaidzin dan Faza'in
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 17
Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 46
Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah...lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
(Mudah-mudahan Rabb kita memberikan ganti kepada kita) dapat dibaca yubdilanaa dan yubaddilanaa (yang...lebih baik daripada itu; sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Rabb kita.")...Supaya Dia menerima tobat kita dan mendatangkan kepada kita kebun yang lebih baik dari kebun kita yang...Menurut suatu riwayat disebutkan, bahwa setelah itu mereka diberi kebun yang lebih baik dari yang semula
(Siapakah yang lebih baik perkataannya) maksudnya, tiada seorang pun yang lebih baik perkataannya (daripada...seorang yang menyeru kepada Allah) yakni mentauhidkan-Nya (mengerjakan amal yang saleh dan berkata,..."Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?")
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 62
(Makanan surga) itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zaqqum.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 35
Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar....Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
terjemahan ayat Surat Al-Infitar Ayat 11
yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu),
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 61
berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan...Tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu, melainkan (semua tercatat) dalam...kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 108
Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan...Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka....Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka
terjemahan ayat Surat Ad-Duha Ayat 4
Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan).
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 125
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan...cara yang baik....Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah...yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 72
, maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik.
(Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu) maksudnya kehidupan di akhirat itu lebih baik bagimu,