Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 An nisa ayat 136 4 burung 5 Al hujurat ayat 9 6 an nisa ayat 29 7 al baqarah ayat 285 8 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 9 ali imran 103 10 zakat 11 Al+hujurat+ayat+13 12 tentang kurban 13 pendidikan 14 Ali imran 15 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 16 al qalam ayat 4 17 al baqarah ayat 177 18 al mujadalah ayat 11 19 saba 15 20 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 21 al baqarah ayat 30 22 ibrahim ayat 7 23 angin 24 at tahrim ayat 6 25 talak 26 maryam 27 ali imran 159 28 al isra ayat 23 29 tolong menolong 30 al hajj ayat 7 31 al maidah ayat 8 32 Rumah 33 ali imran 104 34 makanan haram 35 beriman kepada allah 36 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 37 Waktu 38 al hujurat ayat 13 39 al baqarah ayat 285 40 at taubah ayat 60 41 Pendidikan islam sebelum menikah 42 Al baqarah ayat 229 43 an nisa ayat 59 44 ali imran 190 45 yunus ayat 3 46 an nisa ayat 63 47 al-hujurat ayat 9 dan 10 48 Alat pembelajaran 49 Cahaya Allah 50 surat al araf ayat 54 51 al-a'raaf+7 52 Surah Al Maidah ayat 15-16 53 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 54 surat+38+ayat+72 55 hawa 56 luqman ayat 12 57 Muslim itu bersaudara 58 Ar rahman 59 Yusuf 87 60 al mujadilah ayat 11 61 miskin 62 keutamaan sholat 63 an-nisa ayat 3 64 an nisa ayat 93 65 Tafsir surah yusuf ayat 72 66 Isi kandungan surah al a'laa ayat 16 67 Ali imran 60 68 al imran 69 yusuf 72 70 Harta rampasan perang 71 riba 72 qs al hasyr ayat 18 73 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 74 surat+al-anbiya+ayat+22 75 al+isra+ayat+26 76 qs al isro ayat 1 77 Menuntut ilmu 78 surat al-anbiya ayat 22 79 ali imran 18 80 Ghafur ayat 78 81 Tafsir hak anak terhadap orang tua 82 Al Baqarah ayat 31 dan tafsirnya 83 Hukum mendzolimi orang lain 84 Al ahzab ayat 56 85 sedekah 86 alhadid ayat 7 87 al baqarah ayat 282 88 yusuf 111 89 ar rum ayat 21 90 ar-rahman 91 an-nisa+ayat+136 92 al isra ayat 28 93 Matahari di bawah arsy 94 al qariah ayat terakhir 95 memuliakan orang tua dan mertua 96 an nisa ayat 58 97 al maidah ayat 2 98 Al ahzab ayat 21 99 luqman 17 100 al+isra+ayat+23

Hasil pencarian tentang Perintah+berbuat+adil+dan+kebaikan

tidak mengusir kalian dari negeri kalian untuk berbuat baik kepada mereka) lafal an tabarruuhum menjadi...badal isytimal dari lafal alladziina (dan berlaku adil) yaitu melakukan peradilan (terhadap mereka)...dengan secara adil....Ayat ini diturunkan sebelum ada perintah untuk berjihad melawan mereka....(Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil) yang berlaku adil.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 172
(Yaitu) orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka (dalam peperangan...Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan diantara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar.
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 8
Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu...karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu....Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
Jika salah satunya berbuat aniaya dan tidak mau berdamai, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya...Dan jika mereka telah kembali kepada hukum Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil....Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 3
menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan,
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 128
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
(Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil) bertauhid atau berlaku adil dengan sesungguhnya (dan...berbuat kebaikan) menunaikan fardu-fardu, atau hendaknya kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat-Nya...perbuatan kekafiran dan kemaksiatan (dan permusuhan) menganiaya orang lain....demikian pula halnya dengan penyebutan lafal al-fahsyaa (Dia memberi pengajaran kepada kalian) melalui perintah...bahwa ayat ini yakni ayat 90 surah An-Nahl, adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran melakukan kebaikan
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 24
(yaitu) orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir....Dan barangsiapa yang berpaling (dari perintah-perintah Allah) maka sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 115
Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 90
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan...Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.
Ketika Mûsâ telah menginjak usia dewasa dan matang, Allah memberikan kepadanya ilmu dan hikmah....Dengan kebaikan seperti yang Kami berikan kepada Mûsâ dan ibunya itu, Kami juga akan memberikan kebaikan...pada orang-orang yang berbuat baik sebagai balasan atas kebaikan mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 9
Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya...terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah...Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil;...sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 117
Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang...yang berbuat kebaikan.
Mereka juga Kami jadikan sebagai nabi yang menyeru dan menunjuki manusia kepada kebaikan dengan perintah...Hal itu setelah Kami mengilhami mereka untuk melakukan kebaikan, mengerjakan salat dengan betul dan membayar...Mereka pun kemudian tunduk dan ikhlas kepada Kami.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 48
Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak...berbuat kebaikan.
Telah Kami firmankan kepada Adam, istri, dan keturunannya kelak, serta kepada Iblîs, "Turunlah kalian...Apabila tugas itu datang kepada kalian--dan pasti akan datang--maka siapa yang menaati perintah-Ku dan...mengikuti petunjuk-Ku, tidak akan merasakan takut dan tidak akan tertimpa kesedihan akibat hilangnya...Sebab, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 3
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu...Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak...Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
(Dan Kami perintahkan manusia berbuat kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya) artinya perintah untuk...berbuat baik, antara lain berbakti kepada kedua ibu-bapak....(Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tentang hal itu kamu) yakni...terhadap perbuatan musyrik itu (tidak mempunyai pengetahuan) untuk menyetujui dan menentangnya, dan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 21
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memamg tak dibenarkan...dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan melaksanakan...Janganlah kebencian kalian yang sangat kepada suatu kaum membawa kalian untuk bersikap tidak adil kepada...Tetaplah berlaku adil, karena keadilan merupakan jalan terdekat menuju ketakwaan kepada Allah dan menjauhi...Maka, merupakan tindakan yang tidak benar kalau kebencian mengakibatkan perlakuan tidak adil....Dan kalau setiap agama mempunyai ciri khas tersendiri, maka ciri khas Islam adalah konsep tauhid dan
Tetapi mereka ternyata melanggar perintah-perintah itu....Maka Kami turunkan kepada mereka azab dari langit karena terlalu seringnya mereka mlampaui batas dan...berbuat zalim.
yang beriman, apabila kalian mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kalian membicarakan tentang berbuat...dosa, permusuhan dan durhaka kepada rasul....Dan bicarakanlah tentang berbuat kebaikan dan takwa....Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kalian akan dikembalikan).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 148
Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat....Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.
Setelah Kami mensyariatkan hukum kisas demi mempertahankan norma-norma kebaikan dan menjaga keutuhan...masyarakat, kami selanjutnya menetapkan tata aturan hukum berkaitan dengan wasiat yang akan menjamin kebaikan...dan keutuhan institusi keluarga....Perintah yang demikian itu wajib hukumnya bagi siapa yang menjadikan takwa sebagai prioritas utama dalam...hidupnya dan mengikuti perintah-perintah agama.
Tidak ada yang perkataannya lebih baik daripada orang yang mengajak mengesakan Allah dan menaati- Nya...serta berbuat baik, sembari mengatakan, sebagai pengakuan atas akidah yang dipeluknya, "Aku benar- benar...termasuk dalam golongan orang yang mematuhi perintah-perintah Allah."
(Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin) hingga akhir ayat....(Jika berbuat aniaya) atau berbuat melewati batas (salah satu dari kedua golongan itu terhadap golongan...kembali (kepada perintah Allah) kepada jalan yang benar (jika golongan itu telah kembali kepada perintah...Allah maka damaikanlah antara keduanya dengan adil) yaitu dengan cara pertengahan (dan berlaku adillah...(Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.)
Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi...Mohonlah kebaikan atau ketaatan yang dapat mendekatkan kalian kepada pahala-Nya....Berjuanglah di jalan Allah dengan menegakkan agama dan memerangi musuh-musuh-Nya, agar kalian memperoleh...kemuliaan dan pahala-Nya.
Dia, yakni Alquran (menjadi petunjuk dan rahmat) lafal rahmatun dibaca rafa' (bagi orang-orang yang berbuat...kebaikan) pada umumnya qiraat lafal rahmatun dibaca nashab sehingga bacaannya menjadi hudan wa rahmatan...Kedudukannya menjadi hal atau kata keterangan keadaan dari lafal aayatul kitaabi dan 'amilnya adalah...Maksudnya, ayat-ayat Alquran ini sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
Masing-masing orang yang berbuat baik dan buruk ada tingkatan-tingkatan balasannya....Yang berbuat baik akan dibalas kebaikan dan yang berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan pula....Allah adalah Pencipta dan Penentu kadar sesuatu, tidak akan lengah dengan apa yang mereka kerjakan....Pekerjaan mereka ada dalam buku yang mencatat semua yang kecil dan yang besar.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 16
Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan.