Paling Sering Dicari

1 Ilmu 2 Ali imran 3 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 4 al maidah ayat 6 5 shalat 6 jual beli 7 surat+al+hajj+ayat+78 8 akal 9 al+anbiya+ayat+35 tajwid 10 Luqman 11 perjanjian 12 riba 13 sedekah 14 makanan halal 15 ali imran 159 16 almuminun+ayat+gg-100 17 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 18 AL MAIDAH AYAT 3 19 ali imran 104 20 an nisa ayat 58 21 zina 22 pikiran 23 zakat 24 Kami 25 an naba ayat 27 26 Tumbuhan 27 Al imran 103 28 belajar 29 ali imran 19 30 sihir 31 yunus 57 32 al baqarah ayat 30 33 Pembunuhan 34 Hak dan kewajiban suami istri 35 SYAITAN 36 ali imran 110 37 niat 38 Surat an naba 39 ali imran 54 40 yunus 5 41 al maidah ayat 1 42 al ahzab ayat 21 43 surat+fushshilat+ayat+33 44 Tajjwid qs al anfal ayat 30 45 jahe 46 Islam 47 kiamat 48 sehat 49 al maidah ayat 8 50 Al imran 104 51 asmaul husna 52 yunus 53 Alam semesta 54 maha pengasih 55 Musa api 56 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 57 masjid 58 luqman 10 59 ali imran 191 60 al hujarat ayat 13 61 almuminun+ayat+99-100. 62 az zumar ayat 68 63 MUSA 64 penyayang 65 pentingnya akal 66 surga 67 An+nahl ayat 72 68 tafsir+ar-rum+ayat+41 69 Sholat 70 yasin ayat 36 71 ar+rahman+4 72 maha suci 73 al baqarah ayat 2 74 Takdir 75 Sebaik baik amal perbuatan kalian adalah shalat. Tidak ada yang memelihara wudhu kecuali orang mukmin 76 al hijr 72 77 ali imran ayat 103 78 al hijr 21 79 berfikir 80 Pekerjaan yang lebih baik 81 Sifat sholat 82 Al Qur'an surat an-nahl ayat 49-50 83 azab 84 Doa memakai pakaian 85 surat+maryam+ayat+86 86 ALI+IMRAN+159 87 mencari solusi atas masalah yang dihadapi. 88 An nahl ayat 78 89 Pesan+pesan+yang+terkandung+dalam+surah+al-an'am+ayat+152 90 yasin+ayat+56 91 bersikap merasa paling bisa segalanya 92 An-Nahl ayat 36 93 Allah bersumpah 94 An Nisa ayat 29 95 Ar rum ayat 21 96 ar rum ayat 41 97 ali imran 130 98 al maidah ayat 2 99 sabar 100 Jangan+jadikan+Yahudi+Nasrani+dan+orang+musyrik+perwalian

Hasil pencarian tentang Tiada+sebarang+jenis+wasiat+kepada+ahli+waris

Apakah yang Anda maksud Tiada sekarang jenis wasiat kepada ahli waris?
Namun jika isi wasiat itu menyeleweng dari keadilan dan jalan lurus yang telah Kami jelaskan, seperti...apabila pemberi wasiat mendahulukan si kaya dari si miskin yang sangat membutuhkan, atau mengabaikan...kerabat dekat demi para fakir yang bukan ahli waris yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, lalu ada...seorang yang bermaksud baik dan meluruskan persoalan dengan mengajak para penerima wasiat itu kembali...kepada kebenaran, maka ia tidak berdosa dan Allah tidak akan menghukumnya atas tindakan mengubah wasiat
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apabila seorang pemberi wasiat itu telah mengutarakan wasiatnya, maka wasiat itu wajib untuk dilaksanakan..., tidak bisa diubah atau diganggu gugat, kecuali jika wasiat itu dirasa tidak adil....Maka, barangsiapa mengubah ketentuan atau merusak wasiat yang adil dan benar sementara ia mengerti perihal...hukum waris, sesungguhnya ia telah melakukan dosa besar dan berhak mendapat hukuman....Dalam hal ini si pemberi wasiat telah terbebas dari tanggung jawabnya.
Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kepada wali si terbunuh)...yakni para ahli warisnya (kekuasaan) terhadap si pembunuhnya (tetapi janganlah ahli waris itu berlebihan-lebihan...) melampaui batas (dalam membunuh) seumpamanya ahli waris itu membunuh orang yang bukan si pembunuh atau
jika ahli waris itu terdiri atas saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian laki-laki dua kali...Allah menjelaskan hukum ini semua, supaya kamu tidak sesat dalam membagi warisan masing- masing ahli...waris....warisan kepada seluruh ahli warisnya....Hal itu kemudian dilarang oleh Islam, dengan hanya memberikan hak wasiat kepada pewaris pada sepertiga
(Hal itu) hukum yang telah disebutkan itu, yaitu yang menyangkut perpindahan sumpah kepada para ahli...waris (lebih dekat) lebih mendekati untuk (menjadikan mereka mau mengemukakan) artinya para saksi itu...para ahli waris yang mengajukan tuntutan, maka ahli waris si mayat melakukan sumpah yang menyatakan...lakukan yang akibatnya mereka akan ditelanjangi kejelekannya hingga mereka harus mengganti kerugian kepada...ahli waris mayat, oleh karena itu janganlah kamu berdusta.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 12
itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat...mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat...laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis...saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat...yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)
mereka berdua (dari orang-orang yang berhak) menerima wasiat; mereka ialah para ahli waris dari si mayat...Apabila para ahli waris merasa ragu terhadap kejujuran kedua saksi itu, maka mereka diperbolehkan mengajukan...Atau kedua saksi itu memberikan wasiat si mayat kepada orang lain yang mereka duga bahwa si mayat berwasiat...para ahli waris itu....ahli waris demikian pula kesaksian orang-orang yang bukan seagama dinasakh olehnya.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 33
Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya..., tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh.
merupakan kewajiban) mashdar yang memperkuat isi kalimat yang sebelumnya (bagi orang-orang yang bertakwa) kepada...Ayat ini telah dihapus dan diganti dengan ayat tentang waris dan dengan hadis, "Tidak ada wasiat untuk...ahli waris."
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 108
yang sebenarnya, dan (lebih dekat untuk menjadikan mereka) merasa takut akan dikembalikan sumpahnya (kepada...ahli waris) sesudah mereka bersumpah....Dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah (perintah-Nya)....Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.
mereka mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta peninggalan, yakni setelah dipenuhinya wasiat...dari bekas istrimu (maka bagi mereka seperdelapan dari harta peninggalanmu, yakni setelah dipenuhinya wasiat...perempuan) maksudnya yang seibu, dan jelas-jelas dibaca oleh Ibnu Masud dan lain-lain (maka masing-masing jenis...waris, misalnya dengan berwasiat lebih dari sepertiga harta (sebagai amanat) atau pesan, dan merupakan...Kemudian mengenai pembagian pusaka terhadap ahli-ahli waris tersebut yang mengandung keraguan dengan
Setelah itu, kita katakan kepada ahli waris yang menuntut kematian mereka, 'Kami tidak tahu menahu tentang
kebaikan dan menjaga keutuhan masyarakat, kami selanjutnya menetapkan tata aturan hukum berkaitan dengan wasiat...hendaknya ia memberikan sebagian hak miliknya itu pada kedua orang tua atau kerabat dekatnya yang bukan ahli...waris, dengan mempertimbangkan segi-segi kebaikan, kemaslahatan dan kewajaran akal pikiran yang sehat
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 107
Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang...berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu
Artinya ialah hari kiamat, yang pada hari itu banyak sekali panggil-memanggil antara ahli surga dan ahli...Maka panggilan yang mengandung kebahagiaan adalah bagi ahli surga dan panggilan yang mengandung kecelakaan...adalah bagi ahli neraka; selain itu masih banyak pula jenis panggilan atau seruan lainnya.
(Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah) yakni kaum kerabat (satu sama lain lebih berhak) waris-mewarisi...(di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin) daripada waris-mewarisi...pada permulaan Islam, kemudian dimansukh oleh ayat ini (kecuali) tetapi (kalau kalian mau berbuat baik kepada...saudara-saudara kalian seagama) melalui wasiat, masih tetap diperbolehkan....(Adalah yang demikian itu) yaitu dihapusnya hukum waris-mewarisi karena seiman dan hijrah dengan hubungan
(Tiada lain ini) Alquran ini (hanyalah peringatan) yakni nasihat dan peringatan (bagi semesta alam) maksudnya...bagi jenis manusia, jin dan makhluk-makhluk yang berakal selain malaikat.
istri mempunyai anak, maka suami mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat...istri yang lain, maka si istri menerima seperdelapan dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat...menerima sepertiga dari harta yang ditinggalkan, sesudah utang-utangnya dibayar atau setelah dilaksanakan wasiat...yang tidak mendatangkan mudarat bagi ahli waris, yaitu yang tidak melampaui sepertiga dari harta yang...Laksanakanlah, wahai orang-orang yang beriman, apa-apa yang diwasiatkan Allah kepada kalian.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 46
Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud (kepada Allah),
(Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud) kepada Allah.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 125
Ahli-ahli sihir itu menjawab: "Sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali.
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 29
(Kami terangkan yang demikian itu) supaya ahli Kitab mengetahui bahwa mereka tiada mendapat sedikitpun...akan karunia Allah (jika mereka tidak beriman kepada Muhammad), dan bahwasanya karunia itu adalah di...Dia berikan karunia itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 79
Fir'aun berkata (kepada pemuka kaumnya): "Datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai!"
(Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah) yaitu nanah dan darah ahli
Semua wasiat yang disebut diatas merupakan keburukan yang dilarang dan sangat dibenci oleh Tuhanmu.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 80
Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang, Musa berkata kepada mereka: "Lemparkanlah apa yang hendak kamu
(Dan tumbuh-tumbuhan) jenis tumbuh-tumbuhan yang tidak mempunyai batang (dan pohon-pohonan) jenis tumbuh-tumbuhan...yang memiliki batang (kedua-duanya tunduk kepada-Nya) keduanya tunduk kepada apa yang dikehendaki-Nya
(Pencipta langit dan bumi) Dialah Yang mengadakan langit dan bumi (Dia menjadikan bagi kalian dari jenis...kalian sendiri pasangan-pasangan) sewaktu Dia menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam (dan dari jenis...binatang ternak pasangan-pasangan) ada jenis jantan dan ada jenis betina (dijadikan-Nya kalian berkembang...Dhamir yang ada kembali kepada manusia dan binatang ternak dengan ungkapan yang lebih memprioritaskan...Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia) huruf Kaf adalah Zaidah, karena sesungguhnya Allah swt. tiada
(Barang siapa yang mengubahnya) mengubah wasiat, baik ia sebagai saksi atau yang menyampaikannya (setelah...ia mendengarnya) atau mengetahuinya, (maka sesungguhnya dosanya) maksudnya dosa dari pemalsuan wasiat
Mengidhafatkan anak kepada masing-masing ibu dan bapak pada kedua tempat tersebut ialah untuk mengimbau...keprihatinan dan kesantunan, (dan ahli waris pun) ahli waris dari bapaknya, yaitu anak yang masih bayi...(Dan jika kamu ingin) ditujukan kepada pihak bapak (anakmu disusukan oleh orang lain) dan bukan oleh...ibunya, (maka tidaklah kamu berdosa) dalam hal itu (jika kamu menyerahkan) kepada orang yang menyusukan...tiada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya.