Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 Yunus 101 3 Surat 5 ayat 34 4 korden bergambar burung 5 surat albaqarah ayat 155dan 156 6 Al hujurat ayat 13 7 al jumuah ayat 10 8 Al mujadilah ayat 11 9 An nahl ayat 125 10 ali imran 110 11 Ali Imran 12 Riba 13 surat al-'alaq 14 Al Imran 159 15 al hujurat ayat 12 16 Al maidah ayat 2 17 al maidah ayat 3 18 Al Baqarah ayat 30 19 Ali imran ayat 104 20 al-maidah ayat 2 21 zakat 22 menghormati guru 23 Al jumuah ayat 9 24 al baqarah ayat 255 25 Ali imran ayat 159 26 al ikhlas 27 Ar rum ayat 41 28 al baqarah ayat 285 29 at tahrim ayat 6 30 Surat al an nam ayat 70 31 Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. 32 an nur ayat 2 33 ali imran 104 34 An nisa ayat 5 35 ALI IMRAN 130 36 An nisa ayat 59 37 akhlak kepada allah 38 Al baqarah ayat 282 39 al isra ayat 26 40 Yunus 41 sabar 42 al-maidah ayat 3 43 al baqarah ayat 284 44 ali imran 19 45 Puasa 46 luqman 47 ali imran 97 48 ibrahim 7 49 al hujurat ayat 11 50 ILMU 51 al baqarah ayat 155 52 Al Hujurat ayat 31 53 Al baqarah ayat 23 54 Al baqarah ayat 73 55 kurma 56 al hujurat ayat 10 57 Az zukhruf ayat 11 58 zaitun 59 Al baqarah ayat 286 60 luqman 13 61 ali imran 191 62 Al baqarah ayat 68 63 Al Baqarah ayat 43 64 Al mulk ayat 2 65 an nisa ayat 1 66 ali imran 134 67 cincin tangan kanan 68 at taubah ayat 60 69 ayat kursi 70 AL BAQARAH AYAT 233 71 al hasyr ayat 7 72 al isra ayat 27 73 Berilmu 74 Ali Imran 190 75 al maidah ayat 1 76 SHOLAT 77 An nisa ayat 4 78 Sedekah 79 ali imran 139 80 tolong menolong 81 az zumar ayat 73 82 Ibrahim ayat 7 83 Yunus ayat 101 84 Yunus ayat 40 85 ali imran 103 86 Shalat 87 An nisa ayat 29 88 Ar rahman 89 An Nisa ayat 36 90 al an'am ayat 162 91 surat an nisa ayat 3 92 Surat an nisa ayat 2 93 Al maidah ayat 48 94 Al isra ayat 88 95 Aisyah gambar 96 al hijr ayat 9 97 Nabi lupa 98 iman 99 ayat tentang keberada malaikat allah pendapat ulama tulis ayat dan arti 100 al maidah ayat 32

Hasil pencarian tentang al baqarah ayat 3

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ


3. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
fatihah), empat ayat permulaan surat Al Baqarah, dua ayat beriku ini: WA ILAAHUKUM ILAAHUW WAAHID (Dan...Al Baqarah: 163) dan ayat kursi....Lalu tiga ayat terakhir dari surat Al Baqarah. satu ayat dari surat Ali Imran: SYAHIDAALLAAHU ANNAHU...Al Mukminun: 116), satu ayat dari surat Al Jin: WA ANNAHU TA'AALA JADDU RABBINAA (Dan bahwasanya Maha...Al Jin: 3), sepuluh ayat permulaan dari surat Ash Shaffaat, tiga ayat terakhir dari surat surat Al Hasyr
Hammad] dari ['Ashim] dari [Asy Sya'bi] dari [Ibnu Mas'ud] ia berkata; Barangsiapa yang membaca empat ayat...dari awal surat Al Baqarah, ayat kursi, dua ayat setelahnya dan tiga ayat terakhir dari surat al Baqarah...Tidaklah dibacakan ayat-ayat tersebut kepada orang gila, kecuali ia pasti sadar.
-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163.
Telah menceritakan kepadaku [Abdullah bin Abu Al Aswad] Telah menceritakan kepada kami [Humaid bin Al...yang terdapat dalam surah Al Baqarah yaitu: Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan...istri-istri, -hingga ayat-; 'tanpa keluar rumah....(Al Baqarah; 234)....Dia menjawab; Ayat itu telah dinasakh dengan ayat yang lain.
Lihat surat Al Baqarah ayat 80 dan ayat 111 dan surat Al Maa-idah ayat 18....Al Baqarah: 112)

QS Al-Baqarah: 115....Ibnu Umar berkata; "Berkenaan dengan peristiwa itulah, ayat ini turun."...QS Al-Baqarah: 115 Qatadah berkata; Ayat ini mansukhah, dinasakh dengan firman Allah, "Palingkanlah mukamu...QS Al-Baqarah: 144 yaitu arahnya....QS Al-Baqarah: 115, ia berkata; "Di sanalah kiblat Allah."
Telah mengabarkan kepada kami [Qutaibah] berkata; telah menceritakan kepada kami [Abu Al Ahwash] dari...Al Baqarah: 240)....'Ikrimah berkata, "Ayat tersebut dihapus oleh ayat: '(Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan...Al Baqarah: 234).
-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.
mengabarkan kepada kami ['Imran bin Yazid] dia berkata; Telah menceritakan kepada kami [Marwan bin Mu'awiyah Al...bahwa [Ibnu Abbas] Telah mengabarkan kepadanya, Rasulullah Shallallallahu'alaihi wasallam membaca (ayat...Pada rakaat pertama beliau membaca ayat dalam surat Al Baqarah, "Katakanlah (Hai orang-orang mukmin),...Al Baqarah (2): 136) sampai akhir ayat tersebut, sedangkan pada rakaat kedua beliau membaca, "Kami telah...Al Maa'idah (5): 111)."
-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.
-deskripsi"> Tafsir ayat ini lebih rincinya sudah disebutkan dalam surat Al Baqarah:
Telah menceritakan kepada kami ['Abdan] dari [Abu Hamzah] dari [Al A'masy] dari [Muslim] dari [Masruq...] dari ['Aisyah] berkata, "Ketika turun ayat-ayat dalam Surah Al Baqarah tentang masalah riba, Nabi shallallahu...'alaihi wasallam keluar ke masjid lalu membacakan ayat-ayat tersebut kepada manusia.
dari [orang yang mendengar] [Ali] berkata; Aku tidak melihat seorang berakal tidur hingga ia membaca ayat-ayat...terakhir surat Al Baqarah....Sesungguhnya ayat-ayat tersebut termasuk perbendaharaan (rahmat Allah) di bawah 'Arasy.
menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [seseorang yang menceritakan kepadanya] dari [Mujahid]: (Tentang ayat...Al Baqarah: 222-, ia berkata: "(Maksudnya adalah) hingga darah (haidnya) berhenti", dan "FAIDZAA TATHAHHARNA...Al Baqarah: 222-, ia berkata: "(maksudnya adalah) jika mereka telah mandi."
Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Isa] dari [Abu Al Ahwash] dari [Abu Sinan] dari [Al Mughirah...Al Baqarah ketika hendak tidur, maka ia tidak akan lupa Al Qur'an....Yaitu empat ayat dari awal surat, ayat kursi, dua ayat setelahnya dan tiga ayat terakhir....Ishaq berkata; Ia tidak akan lupa ayat-ayat Al Qur'an yang telah dihafalnya....Abu Muhammad berkata; Di antara mereka yang mengatakan adalah Al Mughirah bin Sumai'.
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
Telah menceritakan kepada kami [Muslim] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Al A'masy] dari...[Abu Adh-Dhuhaa] dari [Masruq] dari ['Aisyah radliallahu 'anha]; Ketika turun ayat-ayat akhir dari Surah...Al Baqarah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar lalu bersabda: "Telah diharamkan perdagangan khamar
melaksanakan hajji dengan cara tamattu' pada masa hidup Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, Maka turunlah ayat...Al Qur'an Al Baqarah ayat 195).
Telah menceritakan kepada kami [Ja'far bin 'Aun] telah mengabarkan kepada kami [Abu Al 'Umais] dari [...Asy Sya'bi] ia berkata; [Abdullah] berkata; Barangsiapa yang membaca sepuluh ayat dari surat Al Baqarah...Yaitu empat ayat dari awal surat, ayat kursi dan dua ayat setelahnya, serta tiga ayat penutup surat,...yaitu mulai dari ayat: LILLAAHI MAA FIS SAMAAWAATI… (Kepunyaan Allahlah segala apa yang ada di langit
kepada kami [Umar bin Hafsh] Telah menceritakan kepada kami [bapakku] Telah menceritakan kepada kami [Al...Telah menceritakan kepadaku [Ibrahim] dari ['Alqamah] dan [Abdurrahman bin Yazid] dari [Abu Mas'ud Al...Anshar] ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua ayat terakhir dari surat Al Baqarah..., siapa yang membacanya pada suatu malam, niscaya kedua ayat itu akan mencukupinya."
Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Isma'il] telah menceritakan kepada kami [Abu Tumailah] dari [Al...Husain bin Waqid] dari [Yazid] dari [Ikrimah] dan [Al Hasan] tentang ayat: '(Jika ia meninggalkan harta...Al Baqarah: 180), begitulah wasiat dahulu hingga dihapus oleh ayat tentang harta warisan."
Telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah bin Musa] dari [Utsman bin Al Aswad] dari [Mujahid] ia berkata...pada duburnya, maka ia termasuk wanita yang semisalnya dari kalangan laki-laki, kemudian ia membaca ayat...Al Baqarah: 223), yakni hendaklah kalian jauhi kemaluan mereka ketika sedang haid....Kemudian ia membaca ayat: '(Isteri-isteri kalian bagaikan sawah ladang kalian, maka datangilah sawah...Al Baqarah: 223), yaitu baik berdiri, duduk, dari arah depan atau dari arah depan (tetapi tetap pada)
Baitullah, maka saya pun berkata, "Ada satu hadits dari Anda yang telah sampai kepadaku tentang dua ayat...yang terdapat di dalam surat Al Baqarah."...Mas'ud berkata; Ya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Siapa yang membaca kedua ayat...itu, yakni akhir dari surat Al Baqarah, niscaya keduanya akan memeliharanya dari bencana."...mengabarkan kepada kami [Jarir] -dalam jalur lain- Dan telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al
Manshur] dari [Abu Adh-Dhuha] dari [Masruq] dari ['Aisyah radliallahu 'anha] berkata: "Ketika turun ayat-ayat...terakhir dari surah Al Baqarah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menerima ayat-ayat tersebut ketika
bin Manshur] Telah mengabarkan kepada kami [Rauh] Telah mengabarkan kepada kami [Syubah] dari [Khalid Al...Hadza] dari [Marwan Al Ashfar] dari salah seorang sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang...mengenai firman Allah; "Jika kalian menampakkan apa yang ada dalam diri kalian atau menyembunyikannya" (Al...Baqarah: 284)....Ibnu Umar berkata; Ayat ini telah dinaskh oleh ayat sesudahnya.
[Abu Mas'ud] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa yang membaca dua ayat...terakhir dari surat Al Baqarah pada malam hari, maka kedua ayat itu telah mencukupinya."
telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Ali bin Al...menceritakan kepada kami [Yazid An Nahwi] dari ['Ikrimah] dari [Ibnu Abbas] mengenai firman Allah: '(ayat...Al Baqarah: 106), dan firman Allah: '(Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai...Al Baqarah: 228)....Al Baqarah: 229).
Telah menceritakan kepada kami [Mahmud bin Ghailan] telah menceritakan kepada kami [Husain Al Ju'fi]...berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap sesuatu memiliki puncak, dan puncaknya Al...Qur`an adalah surat Al Baqarah, di dalamnya terdapat ayat yang merupakan tuannya ayat-ayat dalam Al...Qur`an yaitu ayat kursi."
kepada kami [Abdullah bin Shalih] telah menceritakan kepadaku [Bakr] -yaitu Ibnu Mudlar- dari ['Amru bin Al...Harits] dari [Yazid] mantan budak Salamah bin Al Akwa', bahwa ia berkata ketika turun ayat ini: '(Dan...Al Baqarah: 184).)..., "Dahulu orang yang hendak berbuka dan membayar fidyah maka boleh ia melakukannya, hingga turunlah ayat...yang setelahnya dan menghapus hukum ayat tersebut."
Syu'bah] dari [Sulaiman] dari [Abu Adl Dluha] dari [Masruq] dari [Aisyah] ia berkata, "Tatkala beberapa ayat...terakhir Surat Al Baqarah turun Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar dan membacakannya kepada...menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari [Al...A'masy] dengan sanad dan maknanya, ia berkata, "Yaitu ayat-ayat terakhir mengenai riba."