Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 surat adz zariyat ayat 56 3 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 4 an nisa ayat 29 5 Riba 6 Surat an nahl ayat 44 7 Zabur 8 saba 16 9 injil 10 gunung 11 hijrah 12 Penyakit 13 Berpikir 14 ibrahim 7 15 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 16 Dalil+tentang+judi 17 Tafsir Al Misbah Quraish Shihab q.s Al Madinah ayat 48 18 akal 19 Tuhan 20 tafsir jalalaya q.s al maidah ayat 48 21 Kayu 22 Surat Al-A’raf Ayat 144 23 Saba 13 24 At taubah ayat 105 25 Al Maidah ayat 2 26 at+talaq+ayat+3 27 Tajwid+surat+al+anbiya 28 Kitab+injil+alisra 29 menyelam 30 membunuh 31 berlomba 32 Berfikir+positif 33 maryam 16 34 Cinta+tanah+air+ 35 Unta 36 yusuf ayat 111 37 al+lail+ayat+1-2 38 dalil+kitab+injil 39 Hikmah 40 sabar 41 Al imran 130 42 al hujurat ayat 13 43 Hadist kitab Zabur 44 domba 45 saba+16 46 at taubah ayat 36 47 yunus 48 Muhammad 49 dalil+kitab+zabur 50 rayap 51 Samiri 52 kebahagiaan 53 An nisa ayat 58 54 Berakal 55 Ali Imran ayat 164 56 takut 57 berbahagia 58 zakat 59 bermegah 60 Membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa 61 ar-rum ayat 41 62 Al bayyinah ayat 1 63 QS. Ali Imran ayat 104 64 Surat Al alaq 65 Sakit 66 Kesengsaraan dan kemelaratan 67 al-A’raf+ayat+204 68 hadist+al-hujurat+ayat+12 69 Alankabut ayat 10 70 al imran 103 71 al+ikhlas 72 ali imran 47 73 Taurat 74 ali imran 159 75 yunus 57 76 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 77 Pintu+rezeki 78 Al+anfal+ayat+82 79 judi 80 Pengertian dalil kitab 81 maryam+17 82 ali imran 130 83 Hadis kitab zabur 84 surat+as-syu'ara+80 85 nafsu 86 hadits kitab taurat 87 HUD AYAT 61 88 yusuf 69 89 kebiasaan 90 Al maidah ayat 48 91 Abu daud 92 as saba 16 93 ali imran 85 94 hadits riwayat muslim makanan kehujanan 95 ali+imran+134 96 Sabar terhadap pasangan 97 Surat Al-Zalzalah ayat 1-2 98 Kami mudahkan alqur'an 99 Pemimpin 100 al imran 24

Hasil pencarian tentang al+hijr+26

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ


26. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 80
Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al Hijr telah mendustakan rasul-rasul,
Sebagaimana bangsa-bangsa terdahulu, penduduk Hijr(1) juga mendustakan rasul yang diutus kepada mereka...mereka itu, berarti mereka telah mendustakan semua rasul, karena misi mereka adalah satu. (1) Penduduk Hijr...Hijr itu sendiri adalah sebuah lembah yang terletak di antara Madinah dan Syam....Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
(Dan sesungguhnya penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan) Al-Hijr, nama sebuah lembah yang terletak
[[15 ~ AL-HIJR (LEMBAH HIJR, ANTARA MADINAH DAN SYAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 99 ayat ~ Surat al-Hijr...pelajaran yang dapat diambil dari kejadian-kejadian yang menimpa bangsa-bangsa terdahulu, termasuk penduduk Hijr...Selain itu, surat ini juga mengandung keterangan mengenai balasan baik dan buruk, posisi al-Qur'ân, dan...sikap orang-orang musyrik terhadap al-Qur'ân, dan bagaimana Nabi harus bersikap dalam menghadapi pengingkaran...pada permulaan sebagian surat adalah untuk menggugah pendengaran dan untuk menunjukkan kemukjizatan al-Qur'ân
Al Hijr, 92) Lafal Al Jaan di sini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti adalah bermakna jin, dan lafal...Al Insu artinya manusia.
Al-Anbiya, 26) (tentu Dia akan memilih apa yang dikehendaki-Nya di antara ciptaan-ciptaan yang diciptakan-Nya...mereka katakan, bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, Uzair itu putra Allah dan juga Al-Masih
sungguh telah nyata bagi kalian) kebinasaan mereka (dari puing-puing tempat tinggal mereka) di daerah Al-Hijr
(Nuh 26) kemudian Allah mengabulkan doanya seraya berfirman:
Tempat tinggal mereka, yang masyhur dalam buku-buku pakar Arab adalah di Hijr yang dikenal dengan kota-kota...Shâlih di Wâdî al-Qurâ....Al-Ashtakhriy pernah mengunjungi tempat tersebut....Dia menyebutkan bahwa di situ terdapat sebuah sumur yang disebut dengan sumur Tsamûd. al-Mas'ûdiy dalam...haji dari Syâm di dekat Wâdî al-Qurâ.
[[26 ~ ASY-SYU'ARA' (PARA PUJANGGA) Pendahuluan: Makkiyyah, 227 ayat ~ Surat ini dibuka dengan menyebutkan...kedudukan al-Qur'ân....Surat ini ditutup, sebagaimana awalnya, dengan menyebutkan kedudukan al-Qur'ân, yang diakhiri dengan...Dengan huruf-huruf ini dijelaskan bahwa al-Qur'ân merupakan suatu mukjizat yang menundukkan manusia....Tapi sudah pasti, tak ada satu makhluk pun yang dapat membuat seperti al-Qur'ân.
Nuh, 26).
[[17 ~ AL-ISRA' (PERJALANAN MALAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 111 ayat ~ Surat ini memuat 111 ayat yang...semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57, dan delapan ayat...Kemudian disinggung pula mengenai kedudukan al-Qur'ân dalam memberikan petunjuk, pemaparan tanda-tanda...tentang pengulang-ulangan argumentasi al-Qur'ân...., menuju Masjid al-Aqshâ, di Bayt al-Maqdis, yang telah Kami berkahi sekelilingnya berupa makanan untuk
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
Al-Qur'ân yang berada di al-Lawh al-Mahfûzh ini mempunyai kedudukan sangat tinggi, dengan redaksi dan
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
Dengan maksud menghujat al-Qur'ân, orang-orang kafir berkata, " Kenapa al-Qur'ân tidak diturunkan sekaligus...Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân demikian, secara berangsur-angsur, agar hatimu menjadi teguh karena...Kami membacakan al-Qur'ân melalui Jibril sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Al-Qur'ân menafikan ucapan orang kafir Mekah bahwa Muhammad telah dirasuki jin yang membisikkan al-Qur'ân...Maka difirmankan, "Setan-setan itu tak dapat menurunkan dan membisikkan al-Qur'ân!
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 19
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
[[6 ~ AL-AN'AM (HEWAN TERNAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 165 ayat ~ Surat al-An'âm yang berisikan 165 ayat...Al-An'âm diturunkan setelah surat al-Hijr, dan secara ringkas mengandung hal-hal sebagai berikut: a.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
Lafal al-maftuun ini wazannya sama dengan lafal al-ma`quul, berasal dari mashdar al-futuun, artinya gila
Dan ingatlah pula Ismâ'îl, al-Yasa' dan Dzû al-Kifl. Mereka semua adalah orang-orang terbaik.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 196
Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang
Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi...kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr...bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).