Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 RIBA 3 ali imran 159 4 Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdillah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman Abu al-Mundzir at-Thufawi, dari Sulaiman al-A'masy, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Mujahid, dari Abdullah bin Umar radhiallahu'an 5 Surah Al-hajj ayat 5 6 ar rum ayat 21 7 yahudi 8 Hadis yang di turunkan dari sikap rendah diri (tawadhu 9 surat an najm ayat 39-42 10 al-mujadilah ayat 11 11 jual beli 12 an nisa ayat 58 13 Al-hijr ayat 9 14 Tauhid uluhiyyah 15 Al baqarah ayat 2 16 Israil 17 al furqan ayat 63 18 Jihad 19 ali imran 145 20 Ayat terkait jarimah hudud 21 Surat An-Nisa ayat 59 22 Barangsiapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. 23 almu'minun+ayat+13 24 Yusuf 108 25 benih 26 luqman 34 27 al ahzab ayat 21 28 Tafsir surah ad dukhan ayat 2 29 Al-Hasyr ayat 18 30 Surah Al-Baqarah (ayat 83) 31 zakat 32 an nisa ayat 29 33 Al Hujurat ayat 13 34 al baqarah ayat 256 35 yunus 94 36 Al Baqarah ayat 164 37 Hukum+acara 38 ibrahim 24 39 Al ikhlas 40 az zariyat ayat 56 41 ali imran 102 42 al imran 43 an nisa ayat 9 44 al isra ayat 88 45 hujan 46 QURAN SURAH al hajj 77 47 al+ikhlas 48 an nahl ayat 11 49 Annas+ayat+5 50 yunus 51 at taubah ayat 103 52 An Nisa ayat 176 53 Surat An Nisa ayat 36 54 Tafsir al-hijr ayat 22 55 asy syuara ayat 214 56 hadits tentang aurat 57 “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At-Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku ada 58 al araf ayat 7 59 ad dzariat ayat 19 60 Kerusakan 61 Hadits Abu Daud Nomor 4256 62 Surat Al-Baqarah Ayat 275 63 alquarn kitab yang jelas dan detail 64 Perempuan 65 surat al a'raf ayat 172 66 an nahl ayat 90 67 al maidah ayat 8 68 al 'ala ayat 1 69 yusuf 111 70 al hujurat ayat 49 71 AYAT TENTANG KEHIDUPAN SETELAH KEMATIAN 72 luqman 73 hadits majah no 2616 tentang diyat 74 Qs.al jin ayat 16 75 ali imran ayat 190 76 surah+arrad+ayat+4 77 Thaha ayat 14 78 Yusuf 79 Al+Imran+169 80 surat al anfal ayat 10 81 luqman+ayat+13 82 Matahari terbenam 83 al+qariah+ayat+2 84 AL+KAHFI AYAT 110 85 al baqarah ayat 143 86 Tauhid asma WA sifat 87 Huud 50-52 88 pendidikan 89 Ali imran ayat 18 90 Luqman 14 91 Hadis yang berkaitan dengan surah ibrahim ayat 4 92 ali imran 93 Negara yang tidak pernah malam 94 al hijr 39 95 sholat 96 Surah Al-‘Ala (87): ayat 1-4 97 ali imran 104 98 AL FATIR AYAT 5 99 Hadist ibnu majah 100 surah albaqarah ayat 256

Hasil pencarian tentang al+hijr+9

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ


9. Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Mereka telah dijauhkan dari Al Qur’an, telah disiapkan meteor untuk menyerang...mereka demi menjaga Al Qur’an, dibawa turun oleh malaikat yang paling kuat, di mana setan tidak sanggup...Hal ini sebagaimana firman Allah Ta’ala di surah Al Hijr: 9: “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan...Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (Terj....Al Hijr: 9)

Tuhan yang menurunkannya sebagaimana firman Allah Ta’ala, “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al...Al Hijr: 9).
[[15 ~ AL-HIJR (LEMBAH HIJR, ANTARA MADINAH DAN SYAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 99 ayat ~ Surat al-Hijr...pelajaran yang dapat diambil dari kejadian-kejadian yang menimpa bangsa-bangsa terdahulu, termasuk penduduk Hijr...Selain itu, surat ini juga mengandung keterangan mengenai balasan baik dan buruk, posisi al-Qur'ân, dan...sikap orang-orang musyrik terhadap al-Qur'ân, dan bagaimana Nabi harus bersikap dalam menghadapi pengingkaran...pada permulaan sebagian surat adalah untuk menggugah pendengaran dan untuk menunjukkan kemukjizatan al-Qur'ân
Sebagaimana bangsa-bangsa terdahulu, penduduk Hijr(1) juga mendustakan rasul yang diutus kepada mereka...mereka itu, berarti mereka telah mendustakan semua rasul, karena misi mereka adalah satu. (1) Penduduk Hijr...Hijr itu sendiri adalah sebuah lembah yang terletak di antara Madinah dan Syam....Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
(Dan sesungguhnya penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan) Al-Hijr, nama sebuah lembah yang terletak
-deskripsi"> Penduduk kota Al-Hijr ini adalah kaum Tsamud....Hijr tempat yang terletak di Wadi Qura antara Madinah dan Syam.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 80
Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al Hijr telah mendustakan rasul-rasul,
Allah menjungkir balikkan negeri itu dan menghujani mereka dengan batu dari tanah yang keras (lihat Al...Hijr: 74)

Al Hijr, 92) Lafal Al Jaan di sini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti adalah bermakna jin, dan lafal...Al Insu artinya manusia.
Riwayat Luth dalam surat Al Hijr ini, tidak diceritakan menurut urutan kejadian seperti pada surat Hud
tafsir-deskripsi"> Menurut ahli tafsir yang dimaksud dengan kota ini ialah kota kaum Tsamud Yaitu kota Al...Hijr.
sungguh telah nyata bagi kalian) kebinasaan mereka (dari puing-puing tempat tinggal mereka) di daerah Al-Hijr
-deskripsi"> Tsamud adalah kabilah yang terkenal yang menempati Hijr, dimana Allah Subhaanahu...

-deskripsi"> Al Qaari'ah menurut bahasa berarti yang menggentarkan hati, hari kiamat...dinamakan Al Qaari'ah karena ia menggentarkan hati.
dengan negeri-negeri di sekitarmu ialah negeri-negeri yang berada di sekitar kota Mekah, seperti negeri Al...Hijr, Sadum, Ma'rib dan lain-lain.
-deskripsi"> Tsamud adalah nama kabilah yang terkenal di kota-kota Hijr.

Tempat tinggal mereka, yang masyhur dalam buku-buku pakar Arab adalah di Hijr yang dikenal dengan kota-kota...Shâlih di Wâdî al-Qurâ....Al-Ashtakhriy pernah mengunjungi tempat tersebut....Dia menyebutkan bahwa di situ terdapat sebuah sumur yang disebut dengan sumur Tsamûd. al-Mas'ûdiy dalam...haji dari Syâm di dekat Wâdî al-Qurâ.
-deskripsi"> Di Hijr dan Yaman.
-deskripsi"> Mereka tinggal di Hijr; nama sebuah daerah pegunungan yang terletak di pinggir...Al ‘Alaq: 19), untuk kedekatan khusus ini menghendaki seseorang mendapatkan kelembutan-Nya, pengabulan...terhadap doa mereka serta diwujudkan-Nya keinginan mereka, oleh karena itu, nama-Nya “Al Qariib”...(Mahadekat) sering digandengkan dengan nama-Nya “Al Mujiib” (yang mengabulkan permohonan hamba-Nya
menyesatkan mereka semuanya,-- Kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka.” (lihat Al...Hijr: 39-40) Ini adalah sangkaan Iblis, tidak secara yakin, karena ia tidak mengetahui yang gaib, dan
[[6 ~ AL-AN'AM (HEWAN TERNAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 165 ayat ~ Surat al-An'âm yang berisikan 165 ayat...Al-An'âm diturunkan setelah surat al-Hijr, dan secara ringkas mengandung hal-hal sebagai berikut: a.
hari yang berat") atau sulit bagi orang-orang kafir, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al...Al-Muddatstsir 9-10)
-deskripsi"> Tsamud adalah kabilah (suku) yang tinggal di Hijr dan sekitarnya, yaitu
-deskripsi"> Kaum Tsamud adalah sebuah kabilah yang terkenal di daerah Hijr.

-deskripsi"> Di Hijr dan Yaman.

Oleh karena itu, janganlah kalian perbolehkan mereka untuk memasuki al-Masjid al-Haram setelah tahun...9 Hijriyah ini.
antara mereka ada yang menyaksikan jejak peninggalan mereka dengan mata kepala seperti kaum Shalih di Hijr...Al Qamar: 43).
-deskripsi"> Tsamud adalah kabilah yang sudah dikenal yang tinggal di Hijr dan sekitarnya
[[104 ~ AL-HUMAZAH (PENGUMPAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 9 ayat ~ Dalam surat ini terdapat peringatan keras
[[9 ~ AT-TAWBAH (PENGAMPUNAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 129 ayat ~ Surat yang termasuk kelompok Madaniyyah...ini berisikan 129 ayat dan diturunkan di Madinah pada tahun 9 Hijriyah....Saat itu, yang menjadi Amirulhaj (Amîr-u-'l-Hajj, Amîr al-Hajj) adalah Abû Bakr al-Shiddîq r. a. ....Juga terdapat larangan terhadap orang-orang musyrik untuk memasuki al-Masjid al-Haram dengan alasan bahwa...Diterangkan pula, dalam surat ini, keadaan manusia dalam menerima ayat-ayat al-Qur'ân pada saat diturunkan
tafsir-deskripsi"> Maqam Ibrahim Ialah tempat Nabi Ibrahim 'alaihis salam berdiri membangun Ka'bah, yaitu Hijr...Sebelumnya, hijr tersebut menempel dengan dinding Ka'bah, namun pada zaman Umar radhiyallahu 'anhu, diletakkan