Paling Sering Dicari

1 Hukum al ankabut 2 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 3 Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. 4 an+nisa+ayat+21 5 surga 6 Surat+al+al isra+ayat+36 7 surat an nisa ayat 135 8 Hukum+al+ankabut 9 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 10 ikhlas 11 al imran 12 surat+An-Najm+ayat+38 13 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 14 waktu 15 Muslim 16 Ar rahman 17 shalat 18 tolong menolong 19 Sabar 20 Riba 21 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 22 luqman+ayat+14 23 yunus 5 24 ali imran 97 25 Allah 26 Zikir 27 Nabi saw 28 muhammad 35 29 Al maidah ayat 2 30 puasa 31 al kahfi ayat 2 32 wanita 33 Anak allah 34 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 35 Surat albakoroh 20_28 36 ular 37 surah+al+baqoh+ayat+222 38 Dalil+Tentang+kreatif+.produktif+dan+inovatif 39 Tajwid+surat+al+anbiya 40 pecahan 41 hadits shalat 42 ayat 145 43 AL MAIDAH AYAT 3 44 dimana Allah 45 QS. Al-Baqarah ayat 124 46 zakat 47 unta 48 Ali Imran 49 al hijr 50 al-quran 51 Surat an Nisa ayat 142 52 An naml ayat 19 53 Ali imran 159 54 luqman ayat 12 55 Surat Nuh 56 Nabi Isa adalah anak Allah 57 ayat Quran tentang sejarah 58 ibrahim 1 59 ali imran 104 60 al baqarah ayat 163 61 Al Qashas ayat 77 62 al+maidah+ayat+122 63 al-baqarah ayat 275 64 Pendusta 65 tajwid+al+a-raf+ayat+34 66 al baqarah ayat 233 67 pendidikan 68 Hadis hutang piutang 69 Al hadid ayat 20 70 Petunjuk 71 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 72 hujan 73 Shad ayat 27 74 Surat Ar-rahman ayat 19 75 katak 76 al-hijr ayat 9 77 Al ahzab ayat 21 78 ali+imran+146 79 al baqarah ayat 275 80 an-nisa ayat 124 81 tauhid 82 Ayat 42 83 ar rum ayat 21 84 munafik 85 Hutang 86 kera 87 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 88 surah al ikhlas 89 Ali imran 133 90 Kisah kaum sodo 91 yusuf 24 92 at tahrim ayat 6 93 akhlak 94 Jihad 95 Maryam ayat 54 - 65 96 Takwa 97 shaad 98 an nisa ayat 58 99 Yunus 100 ali+imran+19

Hasil pencarian tentang al+ma'arij+ayat+41

عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ


41. Untuk mengganti (mereka) dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan Kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apakah yang Anda maksud al ma'arim ayat 41?
Lafal al-maftuun ini wazannya sama dengan lafal al-ma`quul, berasal dari mashdar al-futuun, artinya gila
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
Mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu) lafal Haula-i adalah Mubtada dan Al Ladzina Aghwainahum...adalah sifatnya (kami telah menyesatkan mereka) lafal ayat ini menjadi Khabarnya....kami menyatakan berlepas diri kepada Engkau) dari mereka (mereka sekali-kali tidak menyembah kami") Ma...Nafiyah, dan sengaja Maf'ulnya didahulukan demi untuk Fashilah, atau untuk memelihara keseragaman akhir ayat
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
perbuatan (Allah berfirman) kepada mereka, ("Apakah kalian telah mendustakan) nabi-nabi-Ku yang membawa (ayat-ayat-Ku...sana) disebabkan kalian tidak mempercayainya (ilmu kalian, atau apakah) pada lafal Amma ini terdapat Ma
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
amanat) artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat...ini turun ketika Ali r.a. hendak mengambil kunci Kakbah dari Usman bin Thalhah Al-Hajabi penjaganya...Usman merasa heran atas hal itu lalu dibacakannya ayat tersebut sehingga Usman pun masuk Islamlah....Sesungguhnya Allah amat baik sekali) pada ni`immaa diidgamkan mim kepada ma, yakni nakirah maushufah...artinya ni`ma syaian atau sesuatu yang amat baik (nasihat yang diberikan-Nya kepadamu) yakni menyampaikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
kapal) atau perahu-perahu (dan binatang ternak) misalnya unta (yang kalian tunggangi) di dalam lafal ayat...ini dibuang daripadanya Dhamir yang kembali kepada lafal Ma demi untuk meringkas, Dhamir tersebut adalah
(Dan supaya mengetahui) lafal ayat ini kalau dibaca Rafa' berarti merupakan jumlah Isti'naf atau kalimat...mereka sebagai pembalasan dari-Nya kepada mereka, dan supaya mengetahui (orang-orang yang membantah ayat-ayat...Jumlah Nafi atau lafal Ma Lahum Min Mahiish menduduki tempat dua Maf'ul bagi lafal Ya'lama.
(Dalam bentuk apa saja) huruf Ma di sini adalah huruf Shilah atau kata penghubung (yang Dia kehendaki
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan