Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 surat al-hadid ayat 57 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 ayat tentang kepala madrasah 8 hujan 9 Almaidah ayat 48 10 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 11 yusuf 12 ali+imran+159 13 Ibrahim ayat 7 14 dunia 15 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 16 Aman 17 al-insyirah ayat 5 18 al-baqarah ayat 168 19 al-maidah ayat 3 20 an-nur+ayat+36 21 hewan 22 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 23 Urusan 24 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 25 huud+40 26 ar rum ayat 21 27 Memohon ampun 28 Al+Anbiyâ+ayat+73 29 ikhlas 30 Anjing 31 ali imran ayat 26 32 surat Al furqan ayat 20 33 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 34 Bersyukur 35 al ahzab ayat 70 36 Surga 37 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 38 lukman+ayat+15 39 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 40 menghindari perkelahian 41 surat Al furqan ayat 9 42 orang tua 43 petunjuk 44 kemuliaan 45 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 46 AL+AHZAB+AYAT+70 47 QS.Al imran ayat 79 48 al baqarah ayat 261 49 mengharapkan pertemuan 50 al bayyinah ayat 8 51 ali imran ayat 185 52 surat al baqarah ayat 11 53 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 54 an nisa ayat 59 55 al baqarah ayat 124 56 al-maidah ayat 48 57 Surat al maidah ayat 48 58 Al+hijr+ayat+48 59 An nahl ayat 120 60 ibrahim 32 61 Tidalah engkau mengetahui segala hal yang ghaib kecuali hanya sedikit 62 Al-Baqarah ayat 256 63 al-baqarah ayat 245 64 LUKMAN AYAT 12 65 Cinta 66 Diamlah 67 Surat at-taubah 104 68 al anfal ayat 17 69 Al-Nur ayat 51-54 70 Perang 71 SURAT AL BAQOROH AYAT 168 72 huud+39 73 munafik 74 al hijr ayat 9 75 Surat+Al+-+Baqarah : 269 76 Al+waqiah+ayat+37 77 LUKMAN+AYAT+13 78 ali+imran+147 79 surat al-araf 31 80 Ibrahim 25 81 ١١- وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا طَبَخْتَ فَرَقَهُ فَأَكْثَرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدُ جِيرَانَكَ أَخْرَجَهُمَا مُسْلِم 11. Dari Abu Dzarr, ra., ia berkata: "Bersabda Rasulullah 82 Memaafkan 83 LUKMAN+AYAT+14 84 Hati bersih 85 al+baqarah+ayat+251 86 tumbuhan berdzikir 87 al baqarah ayat 28 88 penyakit gula 89 zakat qardh 90 Al-Baqarah · Ayat 286 91 besi 92 LUKMAN+AYAT+16 93 yunus 94 SURAT LUKMAN 95 al an am ayat 32 96 al an'am ayat 38 97 Rezeki 98 ali imran 64 99 SURAH AL-TAHRIM AYAT 6 100 surat al baqarah ayat 219

Hasil pencarian tentang al-maun+ayat+1

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ


1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apakah yang Anda maksud al-main ayat 1?
(1). (1) Pada beberapa ayat al-Qur'ân sering disebutkan bahwa bumi beratap dan terhampar....Ayat-ayat itu harus dipahami bahwa bumi terlihat beratap dan terhampar, meskipun pada hakikatnya berbentuk...Dengan demikian pernyataan al-Qur'ân bahwa bumi itu terhampar tidak bertentangan dengan penemuan ilmu
Allah lalu mengilhami Adam berupa kalimat(1) yang diucapkan untuk bertobat dan istigfar....Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan
menjadikan anak cucunya tercipta dari air yang sedikit dan lemah serta--biasanya--sangat diremehkan(1).... (1) Kata "al-mahîn" sebagai adjektiva atau kata sifat, jika disandangkan kepada orang, berarti 'lemah..."Al-rajul al-mahîn" berarti "al-rajul al-dla'îf" ('orang yang lemah')....Dengan demikian, frase "min mâ'in mahîn" pada ayat ini berarti 'air yang sedikit dan lemah'....Dengan demikian, kiranya tidak terlalu keliru kalau kita menafsirkan kata "mahîn" dalam ayat ini sebagai
bintang-bintang di langit sebagai petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1).... (1) Lihat catatan kaki pada tafsir surat ayat 97, al-An'âm.
bagaimana Kami akan membangkitkan kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1).... (1) Untuk komentar atas ayat ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
-deskripsi"> Yakni 1/6. namun waris-mewarisi dengan jalan sumpah setia sudah mansukh...dengan ayat "wa ulul arhaami ba'dhuhum awlaa biba'dhin…dst" (lihat akhir ayat surat Al Anfal).
Mereka juga adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1)...Ayat 5--7 surat al-Mu'minûn ini berkaitan erat dengan beberapa ayat di awal surat al-Nûr....Ayat-ayat itu semua mengisyaratkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perzinaan.
[[85 ~ AL-BURUJ (GUGUSAN BINTANG) Pendahuluan: Makkiyyah, 22 ayat ~ Di dalam surat al-Burûj terdapat...Ayat-ayat lain secara terperinci menuturkan perlakuan para tiran atas kesewenang-wenangan mereka terhadap...dari pihak pendusta, akan tetap terpelihara dari keraguan karena berada di al-Lawh al-Mahfûzh.]]...Aku bersumpah demi langit yang memiliki banyak tempat persinggahan bintang ketika beredar(1). (1) Yang...dimaksud dengan al-burûj pada ayat ini adalah gugusan bintang letak bintang yang tampak di langit dalam
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Sebagaimana bangsa-bangsa terdahulu, penduduk Hijr(1) juga mendustakan rasul yang diutus kepada mereka...perkataan mereka itu, berarti mereka telah mendustakan semua rasul, karena misi mereka adalah satu. (1)...Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
mengikhlaskan agama demi Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1).... (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
turunkan hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengannya di bumi segala macam yang baik dan bermanfaat(1).... (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Ra'd ayat 2.
Tetapi, meskipun demikian, mereka tetap menolaknya(1). (1) Kata al-haqq dalam ayat ini termasuk kata...Kata itu dapat berarti 'Allah Swt. ' seperti tersebut dalam ayat yang berbunyi Ta'âlâ Allâh-u al-Malik-u...al-Haqq (Q., s....Dapat juga berarti 'al-Qur'ân' seperti tersebut dalam ayat Innâ arsalnâk-a bi al-haqq (Q., s....pada ayat yang berbunyi Wa qul jâ'a al-haqq-u wa zahaq-a al-bâthil (Q., s.).
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.
menguranginya dan menundanya, tentu akan beruntung mendapatkan kecintaan Allah, karena ia bertakwa kepada-Nya(1).... (1) Ayat ini mengisyaratkan kewajiban menepati janji....Banyak ayat lain sebelum ayat ini yang juga berbicara tentang kewajiban menepati janji, seperti ayat...27 surat al-Baqarah, misalnya....al-Nakh'iy.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
Manusia Kami ciptakan dari tanah kering yang dapat bersuara ketika diketuk(1). (1) Shalshâl (tanah liat...Banyak ayat lain dalam al-Qur'ân yang berbicara mengenai hal ini.
Apabila Allah menurunkan hujan kepada hamba-hamba yang dikehendaki-Nya, mereka pun segera bergembira ria(1).... (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Nûr ayat 43.
menjelaskan hukum-hukum-Nya agar kalian mensyukuri nikmat-Nya dengan mengetahui dan melaksanakan hak-Nya(1).... (1) Seperti halnya ayat-ayat al-Qur'an yang lain, ayat ini juga mengisyaratkan pembebasan budak....Al-Qur'ân memang memperluas jalan ke arah pembebasan budak dan penghapusan perbudakan.
berhak disembah kecuali Dia Yang Mahaperkasa dalam kekuasaan- Nya, Mahabijaksana dalam ciptaan-Nya. (1)...(1) Ayat ini menunjukkan satu sisi kemukjizatan berupa kekuasaan Tuhan Sang Pencipta, yaitu berubahnya...Nanti akan disebutkan dalam al-Qur'ân ayat-ayat yang memerinci beberapa fase perkembangan janin....Yang diisyaratkan dalam ayat ini khusus berkenaan dengan kekuasaan mutlak Tuhan dalam proses pembentukan
Dan Kami tidaklah lemah untuk melakukan penggantian itu(1). (1) Al-masyâriq (tempat terbit) dan al-maghârib...137 surat al-A'râf untuk menunjukkan belahan-belahan bumi yang disebutkan pada ayat itu....Al-masyâriq dan al-maghârib dapat pula diartikan sebagai tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan...Oleh sebab itu ayat ini juga mengisaratkan saat-saat di malam hari (lihat ayat 16 surat al-Nahl)....al-Shâffât dan ayat 17 surat al-Rahmân).
Dan Kami tidaklah lemah untuk melakukan penggantian itu(1). (1) Al-masyâriq (tempat terbit) dan al-maghârib...137 surat al-A'râf untuk menunjukkan belahan-belahan bumi yang disebutkan pada ayat itu....Al-masyâriq dan al-maghârib dapat pula diartikan sebagai tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan...Oleh sebab itu ayat ini juga mengisaratkan saat-saat di malam hari (lihat ayat 16 surat al-Nahl)....al-Shâffât dan ayat 17 surat al-Rahmân).
"(1). (1) Dalam Ensiklopedia Britanica disebutkan bahwa al-Qur'ân telah melakukan kesalahan sejarah ketika...mengatakan bahwa Maryam adalah saudara Hârûn seperti termaktub pada ayat di atas....arti hubungan darah, tetapi "saudara" atas dasar kesamaan sikap, seperti disebut dalam kamus Lisân al
Kalimat(1) Allah terwujud secara sempurna, janji pertolongan-Nya pun terjadi pada Banû Isrâ'îl yang telah...Itulah bukti kemahakuasaan Allah, dan terbukti benarlah segala yang dijanjikan-Nya kepada Banû Isrâ'îl. (1)...Kata "kalimat" dalam ayat ini ditafsirkan oleh ayat 5 surat al-Qashash, yaitu berupa jaminan Allah untuk
Angin itu membawa awan(1) yang berisikan air....Dengan ayat itu Allah menumbuhkan berbagai macam buah-buahan....Semoga dengan kejadian ini kalian ingat kekuasaan Allah dan yakin dengan adanya hari kebangkitan. (1)...Ayat ini membenarkan sebuah penemuan ilmiah yang belum diketahui saat al-Qur'ân diturunkan, yaitu angin
Sesungguhnya, Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan di dalam kalbu kalian. (1) (1) Ayat ini merupakan...pernyataan dari al-Qur'ân mengenai prinsip individualitas hukuman seperti yang terdapat pula pada ayat
[[7 ~ AL-A'RAF (TEMPAT TERTINGGI ANTARA SURGA DAN NERAKA)(1) Pendahuluan: Makkiyyah, 206 ayat ~ Surat...yang berisi 206 ayat ini termasuk kelompok surat Makkiyyah yang diturunkan di Mekkah, kecuali ayat 163...sampai ayat 170 yang diturunkan di Madinah....Setelah pada bagian akhir surat al-An'âm itu dibicarakan tentang hewan ternak, awal surat al-A'râf mengandung...Di samping itu, juga ajakan mengikuti ajaran Nabi Muhammad saw. yang benar. (1) Al-A'râf adalah pembatas
Inilah dahsyatnya hari kiamat dan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi sesudah itu. "(1). (1) Demikianlah...penafsiran ayat ini bedasarkan makna tekstualnya....Ada dua pendapat lain mengenai penafsiran makna ayat ini....Pertama, yang dimaksud dengan kata "dâbbah" dalam ayat ini adalah apa saja yang berjalan (melata) di...Pendapat ini dicantumkan oleh Al-Ashfahânî dalam bukunya Al-Muqarrarât.
Tidak ada sesuatu apa pun yang luput dari catatan Kami dalam kitab yang terjaga di sisi Kami (al-lawh...al-mahfûzh), walau mereka tidak mempercayainya....Pada hari kiamat, mereka akan dikumpulkan bersama bangsa-bangsa lain untuk diadili(1). (1) Makhluk hidup...Dalam ayat ini terdapat isyarat tentang perbedaan bentuk dan cara hidup antara makhluk-makhluk hidup