Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 sabar 4 al+baqarah+ayat+165 5 zabur 6 al+maidah+ayat+122 7 at taubah ayat 105 8 surah al a'raf ayat 79 9 Injil 10 Sombong 11 al hujurat ayat 13 12 Rezeki 13 Zakat 14 Zina 15 Ali imran 16 lokasi yang memudahkan 17 Bumi bulat 18 ali imran ayat 159 19 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 20 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 21 Al-Ahzab ayat 33 22 surat+thaha+ayat+125 23 ali imran 134 24 al+hijr+22 25 dalil+kitab+Zabur 26 Jibril 27 Tenggorokan 28 surat+thaha+ayat+126 29 kitab+zabur 30 Al quran 31 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 32 al maidah ayat 8 33 al+maidah+ayat+47 34 Kesedihan 35 Arsy 36 kandungan 37 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 38 Angin 39 surah ar-raf ayat 72 40 Saba' ayat 1 41 surah+fathir+ayat+18 42 Melindungi 43 surat tentang kitab zabur 44 an nahl ayat 125 45 Ali imran 110 46 pertengkaran 47 ar rum ayat 21 48 Jihad 49 hr+muslim+288 50 Ayat ayat larangan zina 51 Surat-ad-dahr-ayat-23 52 AS+SAJADAH+AYAT+6 53 al maidah ayat 48 54 AL HASYR AYAT 18 55 mati 56 Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 57 surat+al-ahzab+ayat+33 58 an nahl ayat 14 59 yusuf ayat 3 60 al+hijr+41 61 Perintah membaca Alquran secara tartil 62 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+87 63 Al Baqarah ayat 186 64 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 65 Al hijr ayat 3 66 Al+Baqarah+ayat+287 67 kerusakan 68 Neraka 69 Al imran 70 1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 71 al hijr 9 72 ar rad ayat 11 73 An Nisa ayat 59 74 Allah runtuhkan sebahagian langit 75 malaikat 76 Berlomba lomba mengumpulkan harta 77 Kitab zabur 78 Hadits Abu Daud Nomor 1335 79 millah ibrahim 80 ibrahim 35 81 Penyakit 82 Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menj 83 Lohong hitam 84 Cinta 85 al baqarah ayat 282 86 Semangat 87 MEMANCARKAN SPERMA 88 Negeri yang dijanjikan 89 surga 90 Takut kepada Allah 91 an+nisa+ayat+29 92 surat+hud+ayat+106 93 an nisa ayat 58 94 Jin dan manusia 95 ad dariyah ayat 58 96 tafsiran+al-Maidah+ayat+48 97 an nisa ayat 29 98 tanah 99 tanggung jawab 100 yunus 5

Hasil pencarian tentang bekerja

terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 3
bekerja keras lagi kepayahan,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 61
Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja"
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 26
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada...kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang
Sesungguhnya usaha kalian) atau kerja kalian (memang berbeda-beda) beraneka macam; ada orang yang beramal atau bekerja...untuk mendapatkan surga, dengan cara menempuh jalan ketaatan; dan ada pula orang yang beramal atau bekerja
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 6
Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 39
Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka
Katakanlah, "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaan kalian) kondisi kalian (sesungguhnya aku akan bekerja
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 79
Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan
Allah akan selalu memberi pahala kepada orang-orang yang bekerja dengan baik.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 5
telinga kami ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu; sesungguhnya kami bekerja
kalian merasa tenang dan dapat beristirahat, dan menjadikan siang terang benderang agar kalian dapat bekerja
Kata Musa, "Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk bekerja...Kalimat belakang ini menjadi sifat bagi 'dipakai untuk bekerja' dan termasuk barang yang dinafikan....tanah yang dipersiapkan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan (tidak bercacat) bebas dari aib dan bekas-bekas bekerja
pakaian) yakni yang menutupi bagaikan pakaian (dan tidur untuk istirahat) bagi tubuh setelah selesai dari bekerja
Sesungguhnya kamu telah bekerja) telah beramal dengan sekuat tenagamu (hingga) menemui (Rabbmu) yakni
" kata sang hamba menerangkan, "adalah milik orang-orang lemah dan miskin yang mereka gunakan untuk bekerja
bahwa Allah menciptakan malam sebagai waktu istirahat, meciptakan siang terang benderang sebagai waktu bekerja
Mereka berkesimpulan bahwa Mûsâ dan Hârûn hanyalah penyihir biasa yang saling bekerja sama untuk mengusir
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 27
Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja
pemisah dalam masalah agama (maka bekerjalah kamu) sesuai dengan tuntunan agamamu (sesungguhnya kami bekerja
(Allah memberikan hikmah), artinya ilmu yang berguna yang dapat mendorong manusia untuk bekerja dan berkarya
Sebagai maskawinnya, kamu harus bekerja pada kami selama delapan tahun.
kalian memiliki Tuhan selain Allah yang dapat memberikan siang yang bersinar, yang kalian pakai untuk bekerja
Bangsa jin itu bekerja menurut perintah Sulaimân.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 12
Dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya.
Ambillah dia sebagai orang yang bekerja pada kita) sebagai pekerja kita, khusus untuk menggembalakan...kambing milik kita, sebagai ganti kami (karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja
(Adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin) yang jumlahnya ada sepuluh orang (yang bekerja
Atau karena mereka terluka di medan perang yang membuat tidak bisa bekerja.
menjadikannya sebagai waktu istirahat kalian, dan siang sebagai waktu yang tepat untuk berusaha dan bekerja
Barangsiapa mencari kehidupan dunia yang fana dan bekerja untuknya dengan segala upaya, tetapi ia tidak
Kami tundukkan pula bangsa jin yang selalu bekerja padanya.