Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 hujan 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 Syirik 6 ibrahim 7 surat ali' imran ayat 185 8 ar-rum ayat 21 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 Adam 11 hutang 12 matahari 13 surah al-maidah ayat 8 14 dosa 15 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 16 Jihad 17 Nikah 18 al mujadalah ayat 11 19 Dua masa 20 cinta 21 al ahzab ayat 21 22 ilmu 23 maryam 24 Saba 13 25 al isra ayat 36 26 al a'raf ayat 52 27 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 28 Jika allah menganugerahi rahmat 29 surat al imran ayat 185 30 Ikhlas 31 ALI IMRAN 159 32 Berdebat 33 iman 34 puasa 35 Al-Imran (3 : 130) 36 miskin 37 Al-Imran ayat 130 38 al isra ayat 7 39 sabar 40 al-mukminun+ayat+34 41 Aliimram+ayat+105 42 surat+al+imranayat+110 43 Ta ha+ayat+14 44 Ar Rahman 45 Kafir 46 Hadits Muslim Nomor 3035 47 Shalat 48 atap terpelihara 49 surat al-an'am ayat 59 50 arah 51 ibrahim ayat 37 52 Metode pendidikan 53 ar rahman 19 54 Qs. Maryam 33 55 ali imran : 92 56 Surat al mujadalah ayat 11 57 Manusia 58 maryam ayat 30-35 59 AL Baqarah ayat 286 60 Yusuf ayat 103 61 Surat Al-Baqarah Ayat 256 62 ali imran 134 63 Al-A'râf ayat 20 64 Membunuh 65 surah al maidah ayat 96 66 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 67 Sebaik baik penolong dan pelindung 68 al+qiyamah+ayat+1-2 69 Tentang kematian 70 al+maidah+ayat+ 83 71 ayat tentang serakah 72 Hadist ibnu majah 2172 73 surah yusuf 65 74 Surat yunus+ayat+8 75 yunus 99 76 Sediakanlah potongan besi 77 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 78 az zumar ayat 68 79 asy+syuara+ayat+181+182+183 80 Al Hijr 26 81 ar rum ayat 56 82 ar rum ayat 21 83 AN NAML AYAT 88 84 al anbiya ayat 30 85 ombak 86 surat Toha ayat 14 87 Al Jasiyah ayat 18 88 al an'am ayat 71 89 Yusuf 84 90 Al ikhlas ayat 1-4 91 berlayar 92 al jumuah ayat 10 93 al-Hujurât ayat 6 94 al-mujadalah ayat 11 95 al-imron ayat 110 96 al-baqarah ayat 164 97 ATTAKASUR AYAT 1-2 98 ayat al-Baqarah 219 99 ayat+menyembunyikan+ilmu 100 Hadits ahmad jauhi kufur

Hasil pencarian tentang bekerja

terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 26
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada...kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sesungguhnya usaha kalian) atau kerja kalian (memang berbeda-beda) beraneka macam; ada orang yang beramal atau bekerja...untuk mendapatkan surga, dengan cara menempuh jalan ketaatan; dan ada pula orang yang beramal atau bekerja
Kata Musa, "Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk bekerja...Kalimat belakang ini menjadi sifat bagi 'dipakai untuk bekerja' dan termasuk barang yang dinafikan....tanah yang dipersiapkan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan (tidak bercacat) bebas dari aib dan bekas-bekas bekerja
terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 3
bekerja keras lagi kepayahan,
-deskripsi"> Setan senantiasa bekerja keras untuk Nabi Sulaiman ‘alaihis salam membuat...memperlihatkan kepada hamba-hamba-Nya kedustaan dakwaan mereka, karena tidak tahu yang gaib mereka tetap bekerja...Beliau wafat dalam keadaan bersandar dengan tongkatnya selama setahun, sedangkan jin bekerja keras sebagaimana
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 61
Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja"
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 39
Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 6
Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan
Katakanlah, "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaan kalian) kondisi kalian (sesungguhnya aku akan bekerja
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 79
Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan
Allah akan selalu memberi pahala kepada orang-orang yang bekerja dengan baik.
Ambillah dia sebagai orang yang bekerja pada kita) sebagai pekerja kita, khusus untuk menggembalakan...kambing milik kita, sebagai ganti kami (karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 5
telinga kami ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu; sesungguhnya kami bekerja
Oleh karena itu, mereka bekerja untuk Beliau, di antara mereka ada yang menyelam ke laut mengeluarkan...Ketika Nabi Sulaiman wafat, mereka masih tetap bekerja untuk Sulaiman selama setahun, karena ketidaktahuan...mereka terhadap yang gaib, di mana sekiranya mereka mengetahui yang gaib tentulah mereka akan berhenti bekerja
kalian merasa tenang dan dapat beristirahat, dan menjadikan siang terang benderang agar kalian dapat bekerja
pakaian) yakni yang menutupi bagaikan pakaian (dan tidur untuk istirahat) bagi tubuh setelah selesai dari bekerja
Sesungguhnya kamu telah bekerja) telah beramal dengan sekuat tenagamu (hingga) menemui (Rabbmu) yakni
" kata sang hamba menerangkan, "adalah milik orang-orang lemah dan miskin yang mereka gunakan untuk bekerja
bahwa Allah menciptakan malam sebagai waktu istirahat, meciptakan siang terang benderang sebagai waktu bekerja
Mereka berkesimpulan bahwa Mûsâ dan Hârûn hanyalah penyihir biasa yang saling bekerja sama untuk mengusir
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 27
Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja
pemisah dalam masalah agama (maka bekerjalah kamu) sesuai dengan tuntunan agamamu (sesungguhnya kami bekerja
kesulitan mencari penghidupan, oleh karenanya karena rahmat-Nya Dia adakan siang untuk bangkit berusaha, bekerja
(Allah memberikan hikmah), artinya ilmu yang berguna yang dapat mendorong manusia untuk bekerja dan berkarya
kalian memiliki Tuhan selain Allah yang dapat memberikan siang yang bersinar, yang kalian pakai untuk bekerja
Sebagai maskawinnya, kamu harus bekerja pada kami selama delapan tahun.
Bangsa jin itu bekerja menurut perintah Sulaimân.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 12
Dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya.
Dia melihat lebih dalam dunia ini, sedangkan orang yang tertipu hanya melihat luarnya saja, dia bekerja...untuk akhiratnya, sedangkan orang yang tertipu bekerja untuk dunianya, sungguh berbeda kedua orang itu

-deskripsi"> Oleh karena kesibukan untuk bekerja dan berdagang biasanya membuat lalai