Paling Sering Dicari

1 Cukuplah Allah 2 Ayat 2 surat fatihah 3 ghaib 4 12 orang anak Yakub 5 an-nur ayat 58 6 Hijrah 7 zakat 8 menunggu 9 Tauhid asma wasshifat 10 al baqarah ayat 30 11 rezeki 12 Yusuf 108 13 menggauli+binatang 14 al baqoroh ayat 124 15 Bohong 16 haji 17 luqman ayat 14 18 bahasa arab 19 Larangan mengikuti tradisi lokal 20 al qashasah ayat 26 21 kisah nabi syuaib 22 tafsir surat al-an'am ayat 160 23 ilmu 24 Ayat tentang batasan pergaulan 25 shalat 26 al hadid ayat 20 27 jin+petir+qs 28 Nafkahkanlah hartamu diwaktu lapang dan sempit 29 demi masa 30 Takdir 31 Manusia 32 keterangan 33 sabar 34 Hadis Ibnu Majah 1934 35 upah 36 Rezeki dan kekayaan 37 Al baqarah ayat 235 38 surah yunus ayat 57 39 Kamu tidak pat Beri pertunjuk pada mereka 40 gunung 41 al baqarah ayat 275 42 Al-maidah ayat 6 43 Al-Jaatsiyah ayat 22 44 Saba 45 Telah menceritakan kepada kami [Amru bin Ali] Telah menceritakan kepada kami [Yahya] Telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] Telah menceritakan kepadaku [Abdurrahman bin Abis] Aku mendengar [Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma] berkata terkait dengan firman-Nya 46 Ar-Rum ayat 21 47 al- dzariyat ayat 49 48 Berfikir 49 akhirat 50 Dunia adalah 51 berselisih 52 al imran 159 53 surat++Al+Qiyamah+ayat+27 54 Surat al-Muthaffifîn 14 55 Urusan 56 al baqarah ayat 158 57 tangan 58 gagak 59 ali imran 159 60 al an am ayat 82 61 Jujur 62 Sedikit tidur 63 yasin ayat 40 64 an+nisa+ayat+11 65 Al Hasyr ayat 7 66 al zalzalah ayat 7-8 67 abu daud 68 surat an nur ayat 23 69 al isra ayat 78 70 ali imran 92 71 at thalaq ayat 6 72 surat al-baqarah ayat 283 73 Al-An'am ayat 82 74 Ya Allah 75 al baqarah ayat 186 76 Tidak dapat berkata apa-apa 77 Warna kulit 78 Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah untuk dirimu 79 Albayyinah ayat 7 80 az zariyat ayat 56 81 al baqarah ayat 16 82 Al-Luqman ayat 13 83 Al-Mutaffifin ayat 1-3 84 surat+al+maidah+ayat+33 85 Warna 86 hud ayat 114 87 surat al kafirun ayat 6 88 Yusuf 89 menuntut ilmu 90 Yahudi 91 petir qs 92 Telah menceritakan kepada kami [Abu Al Yaman Al Hakam bin Nafi' Al Bahrani] telah mengabarkan kepada kami [Syu'aib] dari [Az Zuhri] telah mengabarkan kepada kami [Sa'id bin Al Musayyib] bahwa [Abu Hurairah] berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu ' 93 Milik 94 al ikhlas 95 hadist tunaikan amanah orang yang memberi amanah 96 Surat Ar-Ra’d Ayat 29 97 al-Baqarah ayat 279: 98 takwa 99 Keamanan koleksi 100 al quran

Hasil pencarian tentang fenomena+sosial+dalam+al+qur'an

Jika telah diketahui, bahwa Al Qur’an adalah kebenaran, maka berarti sesuatu yang bertentangan atau...

-deskripsi"> Oleh karena kebenaran senantiasa sampai ke dalam hati mereka sedikit...Oleh karena itulah, dengan Al Qur’an keadaan para sahabat berubah; akhlak, tabi’at, kebiasaan dan...dari itu, sepatutnya generasi yang datang setelah para sahabat terdidik di atas ilmu-ilmu yang ada dalam...Al Qur;an, berakhlak dengan akhlaknya, menggunakannya sebagai penerang dalam gelapnya kesesatan dan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[78 ~ AN-NABA' (BERITA BESAR) Pendahuluan: Makkiyyah, 40 ayat ~ Dalam surat ini ditegaskan kebenaran...Lalu disebutkan beberapa bukti kemungkinan terjadinya dari berbagai fenomena kekuasaan Tuhan.
bekerja keras dengan tingkat kesabaran yang tinggi pula, di samping merupakan hewan yang sangat cerdik dalam...Di antara fenomena sosial lainnya dari kehidupan masyarakat semut, adalah bahwa mereka seringkali mengadakan...Dalam hal mengumpulkan, mengangkut dan menyimpan bahan makanan, semut memiliki cara yang amat unik....akan memecahkan terlebih dahulu biji yang berukuran besar, agar gampang diangangkut dan dimasukkan dalam
Dan di akhirat, Kami telah menyediakan untuk setan siksa neraka yang menyala(1). (1) Kata samâ' dalam...Selain itu juga ada fenomena-fenomena cahaya yang menghiasi langit dunia seperti mega, fajar, cahaya...Semua itu adalah fenomena yang berlainan dan terjadi karena gesekan cahaya dengan atmosfer dan medan
[[84 ~ AL-INSYIQAQ (PERISTIWA TERBELAHNYA LANGIT) Pendahuluan: Makkiyyah, 25 ayat ~ Dalam surat al-Insyiqâq...pula di sini bahwa manusia akan dipertemukan dengan Tuhan, dan bahwa setiap perbuatan manusia dicatat dalam...Kemudian, pada ayat selanjutnya, Allah bersumpah demi berbagai fenomena ketuhanan yang sekiranya dapat...Akan tetapi orang-orang kafir tetap tidak mau beriman, enggan merenungkan dan tunduk pada hukum al-Qur'ân...Surat al-Insyiqâq ditutup dengan pernyataan ancaman bahwa Allah Swt. mengetahui apa saja yang menjadi
adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1) Ayat 5--7 surat al-Mu'minûn...ini berkaitan erat dengan beberapa ayat di awal surat al-Nûr....Dari segi sosial, zina dapat berakibat tidak diketahuinya asal keturunan anak secara pasti....Sedangkan dari segi kesehatan, efek negatif zina dapat dibagi ke dalam dua hal....Dalam keadaan gawat, gonore dapat mengakibatkan komplikasi pada saluran kencing, persendian atau trakhoma
rukun-rukunnya secara sempurna dengan penuh rasa khusyuk dan ketertundukan diri agar mereka selalu dalam...menginfakkan sejumlah harta yang diberikan Allah Swt. kepada mereka untuk kepentingan jihad, kebaikan-kebaikan sosial
[[31 ~ LUQMAN Pendahuluan: Makkiyyah, 34 ayat ~ Surat ini dimulai dengan pembicaraan tentang al-Qur'ân...Di dalamnya juga terkandung wasiat kepada manusia dalam bersikap kepada kedua orangtuanya....Kedua: Pemaparan tentang ayat-ayat tentang alam semesta dan fenomena-fenomena yang ada di dalamnya yang...Huruf-huruf ini digunakan Allah dalam memulai sebagian surat untuk mengisyaratkan kemukjizatan al-Qur'ân...yang terdiri atas huruf-huruf yang mereka pakai dalam bercakap-cakap.
ayat-ayatnya) maksudnya, dijelaskan di dalamnya hukum-hukum, kisah-kisah dan nasihat-nasihat (yakni bacaan dalam...bahasa Arab) lafal Qur-aanan berikut sifatnya menjadi Haal atau kata keterangan keadaan dari lafal Kitaabun
harta, antara penyucian jiwa dan penyucian kekayaan(1). (1) Zakat diwajibkan untuk mempererat hubungan sosial...Untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan universalnya, Islam tidak hanya berhenti sampai di situ....mendistribusikan zakat, budak-budak yang melakukan perjanjian bebas dengan tuannya jika mampu membayar tebusan dalam...jumlah tertentu, orang yang sedang berada dalam perjalanan, orang yang mempunyai tanggungan utang demi...mendamaikan orang yang bertengkar, dan orang yang membela Islam dalam perang.
Dan Kami tidaklah lemah untuk melakukan penggantian itu(1). (1) Al-masyâriq (tempat terbit) dan al-maghârib...Al-masyâriq dan al-maghârib dapat pula diartikan sebagai tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan...Jadi, fenomena terbit dan terbenam menunjukkan adanya perputaran bola bumi....Kalau kita coba membatasi fenomena terbit dan terbenam hanya pada matahari saja, tanpa bintang dan planet...dan ayat 17 surat al-Rahmân).
Dan Kami tidaklah lemah untuk melakukan penggantian itu(1). (1) Al-masyâriq (tempat terbit) dan al-maghârib...Al-masyâriq dan al-maghârib dapat pula diartikan sebagai tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan...Jadi, fenomena terbit dan terbenam menunjukkan adanya perputaran bola bumi....Kalau kita coba membatasi fenomena terbit dan terbenam hanya pada matahari saja, tanpa bintang dan planet...dan ayat 17 surat al-Rahmân).
[[6 ~ AL-AN'AM (HEWAN TERNAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 165 ayat ~ Surat al-An'âm yang berisikan 165 ayat...Al-An'âm diturunkan setelah surat al-Hijr, dan secara ringkas mengandung hal-hal sebagai berikut: a....bukti-bukti kebesaran, keperkasaan dan keesaan Sang Pencipta, serta bukti bahwa tidak ada yang menyertai-Nya dalam...Ibrâhîm dan bagaimana ia menyimpulkan kewajiban ibadah dan keesaan Allah dengan mengamati berbagai fenomena...Namun, dengan nikmat yang besar seperti itu, ternyata orang-orang kafir tetap menyekutukan Allah dalam
Dalam hal ini, Islam berbeda dengan syariat agama samawi lainnya....poligami yang dipersempit dengan syarat-syarat di atas, Islam telah menanggulangi berbagai masalah sosial...jauh lebih kecil daripada jika poligami dilarang, sebab terbukti dapat mencegah terjadinya masalah sosial...Sesuai dengan kaidah yurisprudensi Islam, Ushûl al-Fiqh, risiko yang besar dapat dihindari dengan menempuh...perkawinan dengan wanita lain akan membawa dampak positif bagi yang bersangkutan, di samping dampak sosial
memperhitungkan semua itu(1). (1) Ayat ini merupakan salah satu ayat yang mengarahkan manusia pada norma sosial...dalam lingkungan keluarga....Terkadang, ada di antara mereka yang masuk ke ruangan yang lain tanpa izin pada waktu-waktu yang disebutkan dalam...pakaian rutin yang digunakan ketika berkumpul, maka ayat ini mengharuskan orang-orang yang disebutkan dalam...Demikianlah, al-Qur'ân sangatlah pantas mengatur hal-hal yang mengangkat harkat moral ke tingkat yang
(Yang membawa berita gembira) menjadi sifat dari lafal Qur-aanan (dan yang membawa peringatan, tetapi
Janganlah kekayaan, kecantikan, status sosial dan keturunan yang dimiliki seorang wanita musyrik membuat...Orang-orang musyrik itu selalu berusaha mengajak keluarganya untuk berbuat maksiat yang akan menjerumuskan ke dalam...Allah, ketika memisahkan kalian dari orang-orang musyrik dalam masalah perkawinan, sebenarnya mengajak
Keadaannya yang selalu berada dalam gundah gulana dan sibuk mengejar hawa nafsu duniawi, persis seperti...wahai Nabi, kisah ini kepada kaummu, agar mereka berfikir dan beriman." (1) Ayat ini mengutarakan suatu fenomena
Harta yang didistribusikan itu sebenarnya adalah hak fakir miskin yang terdapat dalam harta orang kaya...Zakat dapat didistribusikan kepada fakir, miskin, orang yang sedang berada dalam perjalanan....Selain itu, zakat dapat juga dimanfaatkan untuk pinjaman, atau untuk kepentingan sosial seperti membayarkan...Pada masa awal sejarahnya, dalam masyarakat Islam sangat jarang ditemukan orang yang kelaparan dan mengemis...Diriwayatkan, bahwa seorang amil zakat di wilayah Afrika mengeluh kepada Khalîfah 'Umar ibn 'Abd al-'
Kami pun tidak melihat pengikut-pengikutmu melainkan berasal dari tingkatan sosial yang lebih rendah
Dengan demikian, ayat ini menunjuk kepada adanya gejala siang dan malam yang juga terdapat pada surat al-Qashash...Tetapi, bisa jadi juga, yang dimaksudkan dalam ayat ini hanya matahari saja, karena matahari merupakan...Fenomena terbit dan terbenamnya matahari di dua tempat ini disebabkan oleh kecondongan garis edar bumi...musim panen, dan sebagainya) sehingga memberikan kemudahan kepada manusia, hewan dan tumbuh- tumbuhan dalam
memang niat mereka mencari yang benar, maka mereka akan beriman dan masuk Islam tidak melihat perbedaan sosial
Segala fenomena alam tersebut adalah bukti kekuasaan Allah yang membuat manusia harus beriman kepada-Nya...Jika pesawat terbang belum ditemukan pada zaman Rasulullah saw., ayat ini berarti menunjukkan bahwa al-Qur'ân...Dalam penemuan ilmu pengetahuan modern, kumulus yang menghasilkan hujan mengalami tiga fase: a....Sekitar 40 pengosongan aliran listrik dalam satu menit--yang, karena cahayanya yang amat terang--dapat
kawasan Yaman di Arab Selatan, yang semenjak dahulu kala dikenal dengan sebutan "Negeri Arab Bahagia" (Al...-'Arabiyyah al-Sa'îdah), sebuah sebutan yang menunjukkan betapa negeri itu merupakan negeri yang maju...dibangun untuk keperluan irigasi, dan yang paling populer di antaranya adalah bendungan Ma'rib (lihat Sayl al...Semua itu menunjukkan kemajuan sosial dan kekayaan negeri itu....Dalam menjalankan roda pemerintahan, Balqîs dibantu oleh sebuah badan yang fungsinya kira-kira sama dengan
Dan Al Qur’an ini juga menerangkan perkara yang benar dalam masalah yang mereka perselisihkan, oleh...karenanya setiap perselisihan yang terjadi di antara mereka, maka akan ditemukan dalam Al Qur’an jawabannya...Apa yang disebutkan dalam Al Qur’an adalah kebenaran, dan yang menyelisihinya adalah kebatilan.
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan tentang keagungan Al Qur’an...karena keperkasaan-Nya yang dengannya Dia tundukkan semua makhluk, dan Dia juga Mahabijaksana baik dalam...Al Qur’an turun dari Tuhan yang seperti itu sifat-Nya....Al Qur’an adalah firman-Nya, dan berfirman adalah salah satu sifat-Nya, sedangkan sifat mengikuti yang...Ini saja sebenarnya sudah cukup dalam menyifatkan Al Qur’an dan menunjukkan kedudukannya.

Al Qur’an atau yang ada di alam semesta yang mereka saksikan, dan bahwa manusia dalam hal tersebut...terbagi menjadi dua golongan, maka Dia memberitahukan bahwa Al Qur’an yang mengandung tuntutan-tuntutan...

-deskripsi"> Petunjuk merupakan sifat yang merata kepada seluruh isi Al Qur’an....Al Qur’an menunjuki ma’rifatullah (mengenalkan Allah) dengan sifat-sifat-Nya yang suci dan perbuatan-Nya...Ia (Al Qur’an) juga menunjuki amal yang saleh dan mengajak kepadanya, demikian pula menerangkan amal
-deskripsi"> Dalam dirinya apa yang perlu diucapkan untuk Al Qur’an....

-deskripsi"> Yaitu menetapkan ucapan yang digunakannya untuk membatalkan Al Qurâ€...™an.
-deskripsi"> Dalam hal kefasehan dan ketinggian sastra....

-deskripsi"> Karena kalian adalah orang-orang Arab yang faseh dalam berbahasa....Qur’an, ternyata mereka tidak mampu....

-deskripsi"> Bahwa Al Qur’an dibuat oleh Muhammad....Dalam ayat ini terdapat dalil, bahwa Al Qur’an adalah mukjizat itu sendiri, oleh karenanya tidak ada
Norma-norma hukum yang demikian itulah yang akan meningkatkan keterkaitan sosial yang baik, dan membersihkan