Paling Sering Dicari

1 sholat 2 hadits Ibnu Majah nomor 2618 3 uluhiyah allah 4 Zakat 5 Catatan amal 6 beriman kepada ayat ayat kami 7 Bekas+jiwa 8 Rezeki 9 maaf 10 dikumpulkan 11 Ayat tentang doa ilmu pengetahuan 12 Ali Imran 13 Shalat 14 mekkah madinah 15 Ali Imran Ayat 103 16 Surat+Maryam+Ayat+35 17 Al hijr 91 18 Menjaga silaturahmi 19 Surat+al+hasyr+ayat+20 20 Al AHujurat Ayat 10 21 HADIST TENANG MENJAGA JIWA 22 hadits muslim 23 Ali 'Imran Ayat 159 24 Memecah belah agama 25 Oramg orang sabar 26 Ali IMran ayat 133-135 27 Hidup 28 Pemimpin 29 ali imran 92 30 muslim 31 orang yang memakmurkan mesjid 32 Bertasbih 33 ali imran 104 34 ali imran ayat 190 35 Ar-Ra’d ayat 11 36 at+thalaq+ayat+3 37 al hijr 38 Hadits tentang monyet berzina 39 Tafsir ibnu majah 761 40 Al Ankabut ayat 45 41 Puasa 42 Ar+Rahman+8 43 Haji 44 tambah 45 Ibrahim luth ke negeri yang diberkahi 46 derajat 47 Yang di pisahkan siapa dgn siapa, yang di barengkan siapa dgn siapa, siapa yang memisahkan siapa yang menyatukan, jika bisa menerima semua ini, ini siapa? 48 al alaq ayat 1 49 Muhammad 50 al-maidah ayat 117 51 ANNISA AYAT 1 52 at+taha+ayat+44 53 an nisaa ayat 58 54 Kami lebihkan atas bangsa 55 Luqman 13 56 Makanan halal 57 Hadits menyayangi anak anak 58 Lalai dalam sholatnya 59 Saba 13 60 ar rum ayat 30 61 Yunus: 57 62 kasih sayang 63 Muzammil ayat 4 64 Al imran 65 Sabar dan taqwa 66 Sabar 67 Bekas 68 alloh memberikan kekayaan keoada siapa yang dikehendaki 69 Yusuf 23 70 al-hujarat ayat 90 71 Yunus 90 72 sesungguhnya Allah maha pemberi balasan komentar 73 Surat+Maryam+Ayat+33 74 yunus 57 75 surat al fiil 76 Al ikhlas 77 surat an-nahl ayat 90 78 ayat+mengenai+rasul+dizalimi 79 Al imran 9 80 Jujur 81 mencari 82 Ayat mutsha bihat 83 Berjalanlah dibumi allah 84 Sunnah nabi terdahulu 85 al anbiya ayat 33 86 Al Baqarah Halaman-13 87 yunus 14 88 al-mu'minun ayat 1-5 89 Kisah seseorang yang berfastabiqul khoirot 90 shaad 46 91 Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya islam 92 ar rum ayat 41 93 Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 261 94 bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa laa haula wa laa quwwata illa billah 95 hujan yang lebat 96 Janji 97 Ayat 5 98 maha suci 99 al-ahzab ayat 21 100 Allah dan malaikat bersholawat

Hasil pencarian tentang hadist+tentang+seseorang+mukmin+adalah+saudara+mukmin+yang+lain,+ia+tidak+boleh+menzalimi+atau+mengecewakan+saudaranya

Apakah yang Anda maksud hadits tentang seseorang mukmin adalah saudara mukmin yang lain, ia tidak boleh menzalimi atau mengecewakan saudaranya?
Dan jangan pula wanita-wanita Mukmin mengolok-olok wanita-wanita Mukmin yang lain....Janganlah kalian saling mencela yang lain, dan jangan pula seseorang memanggil saudaranya dengan panggilan...yang tidak disukainya....Seburuk-buruk panggilan bagi orang Mukmin adalah apabila mereka dipanggil dengan kata-kata fasik setelah...Barangsiapa tidak bertobat dari hal-hal yang dilarang itu, maka mereka adalah orang-orang yang menzalimi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Mahram bagi wanita adalah laki-laki yang boleh memandangnya, berduaan dan bepergian bersamanya)....Sedangkan wanita muslimah mengetahui bahwa mensifati wanita muslimah lain ke laki-laki adalah haram....wanita, maka ia boleh melihat tuan putrinya itu selama tuan putrinya memiliki dirinya semua, jika kepemilikan...hilang atau hanya sebagian saja, maka tidak boleh dilihat, demikian menurut Syaikh As Sa’diy....

-deskripsi"> Oleh karena itu, tidak ada cara lain agar seseorang dapat beruntung
bapak dan anak (Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah; jika seseorang) umru-un menjadi...anak) dan tidak pula bapak yakni yang dimaksud dengan kalalah tadi (tetapi mempunyai seorang saudara...yang ditinggalkannya, dan dia) maksudnya saudaranya yang laki-laki (mewarisi saudaranya yang perempuan...) pada seluruh harta peninggalannya (yakni jika ia tidak mempunyai anak)....Dan sekiranya saudara laki-laki atau saudara perempuan itu seibu, maka bagiannya ialah seperenam sebagaimana
, dan ada pula yang khusus bagi Beliau saja, tidak yang lain....

-deskripsi"> Ini semua adalah hal yang sama antara Beliau dengan kaum mukmin, di...meremehkan, yaitu halalnya puteri saudara dan saudari, padahal hal ini adalah sesuatu yang keji dan...Budak yang dimiliki itu tidak ada batasnya (yakni tidak dibatasi sampai empat), di mana ia termasuk yang...boleh ditawan dan diperangi, bukan yang tidak boleh ditawan atau mempunyai perjanjian dengan kaum muslimin
Yang rajih adalah yang pertama, yakni orang-orang mukmin yang lemah iman berdasarkan kata-kata "di antara...lain adalah kehidupan dunia dan kesenangannya....Cita-cita seperti ini tidak lain karena kurangnya ilmu dan akal mereka, dan tidak mengetahuinya tentang...mengira bahwa tidak berangkat jihad yang di sana seseorang bisa mendapatkan musibah merupakan kenikmatan..., padahal nikmat yang sesungguhnya adalah ketika seseorang mendapat taufiq untuk dapat menjalankan ketaatan
-deskripsi"> Ayat ini juga menerangkan hak-hak kaum mukmin satu sama lain, yaitu hendaknya...Abu Jabirah bin Adh Dhahhak ia berkata, “Ada salah seorang di antara kami yang memiliki dua nama atau...tiga, lalu dipanggil dengan sebagiannya maka sepertinya ia tidak suka, sehingga turunlah ayat ini, â...Adapun gelar yang tidak tercela, maka tidak termasuk dalam ayat ini....Ta’ala dan keluar dari hak saudaranya, yaitu dengan meminta dihalalkan atau meminta dimaafkan, memujinya
yang dibunuh) baik tentang sifat maupun perbuatan (orang merdeka) dibunuh (oleh orang merdeka) maka...tidak boleh oleh hamba (hamba oleh hamba dan wanita oleh wanita)...., tetapi tidak boleh seorang Islam walaupun ia seorang hamba dibunuh oleh seorang kafir walaupun ia seorang...Dengan disebutkannya 'saudaranya', membangkitkan rasa santun yang mendorong seseorang untuk memaafkan...Sekiranya seseorang memaafkan dan tidak menyebutkan diat, maka bebaslah dari segala kewajiban (dan) hendaklah
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan kepada kaum mukmin tentang keadaan...Dengan demikian, apabila keinginan dirinya atau keinginan orang lain berbenturan dengan keinginan Beliau...boleh berkhalwat dengan istri Beliau)....Ayat ini merupakan hujjah tentang kewalian kerabat dalam semua kewalian, seperti nikah, harta, dan lain-lain...

-deskripsi"> Yang dimaksud dengan berbuat baik di sini adalah berwasiat yang tidak
-deskripsi"> Yakni tidak mungkin atau mustahil seorang mukmin membunuh saudaranya secara...Yang demikian karena iman yang sesungguhnya mencegah seorang mukmin membunuh saudaranya, di mana Allah...telah mengikat antara dia dengan saudaranya dengan persaudaraan iman, yang konsekwensinya adalah saling...Namun yang tepat adalah tidak bisa memerdekakan budak yang bercacat, karena tujuan memerdekakan budak...

-deskripsi"> Maksudnya tidak mempunyai hamba atau tidak memperoleh hamba sahaya yang
kehidupan akhirat, di mana ia merupakan kehidupan yang kekal dan tempat pembalasan sehingga kita lebih...boleh selama tidak memadharatkan anak yatim, karena mereka adalah saudara kita, di mana saudara biasanya...melakukan yang terbaik atau yang lebih bermaslahat bagi mereka"

-deskripsi"> Ada...(anak yatim) tersebut adalah saudara kita, yakni tidak mengapa karena mereka adalah saudara kita, di...mana saudara itu biasanya mencampurkan harta dengan saudaranya.
Ditemukannya bejana dari tas Benyamin, saudaranya, mengagetkan dan membuat malu saudara- saudara Yûsuf...yang lain....Sebuah alasan yang menohok Benyamin dan Yûsuf dan mengisyaratkan bahwa mencuri adalah watak yang mereka...Mereka mengatakan, "Tidak aneh kalau ia mencuri, sebab saudara kandungnya pun pernah melakukan hal yang...Allah lebih tahu dengan benar tentang apa yang kalian katakan mengenai tindakan mencuri yang dilakukan
boleh menemaninya serta bergaul dengannya yang seseorang dapat terimbas oleh keburukannya, maka Allah...Subhaanahu wa Ta'aala menerangkan besarnya keburukan merusak kehormatan orang lain dengan menuduhnya...

-deskripsi"> Yang dimaksud wanita-wanita yang baik di sini adalah wanita-wanita yang...tetapi tidak membuatnya binasa....agar perbuatan keji tersebar di tengah-tengah kaum mukmin.
orang-orang yang mendatangi sumur itu, sedangkan menurut mufasir lain adalah saudara-saudara Yusuf yang...Namun menurut yang lain, bahwa saudara-saudara Yusuf (yang ketika itu berada di dekat sumur pula) menyembunyikan...keadaan saudaranya, bahwa ia saudara mereka, dan mengatakan, “Ini adalah budak kami yang melarikan...diri.” Yusuf pun diam karena khawatir saudara-saudaranya akan membunuhnya dan ia lebih memilih dijual-belikan...atau dijadikan barang dagangan oleh saudara-saudaranya.
Mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya) bermaksud untuk menikahinya...kepada mereka) kepada orang-orang Mukmin (tentang istri-istri mereka) berupa hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan..., seumpamanya, hamba sahaya perempuan itu termasuk orang yang dihalalkan bagi pemiliknya, karena ia adalah...wanita ahli kitab, berbeda halnya dengan sahaya wanita yang beragama majusi atau watsani, dan hendaknya...(Dan adalah Allah Maha Pengampun) dalam hal-hal yang memang sulit untuk dapat dihindari (lagi Maha Penyayang
-deskripsi"> Ini merupakan ikatan yang Allah ikat antara kaum mukmin, yaitu apabila ada..., para rasul-Nya dan hari Akhir serta beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk, maka dia adalah...saudaranya, dimana hal ini menghendaki untuk diberikan sesuatu yang disukainya sebagaimana ia suka mendapatkan...hal itu serta tidak menyukai hal buruk menimpanya sebagaimana dirinya tidak suka mendapatkannya....Ayat ini juga menunjukkan, bahwa tidak memenuhi hak kaum mukmin merupakan penghalang besar mendapatkan
Ada yang mengatakan, bahwa maknanya adalah berniat untuk menjima’i istrinya yang telah dizhihar, dan...yang mengatakan, bahwa ‘aud’ di sini adalah berjima’....Imam Ahmad bin Hanbal berkata, “Maksudnya adalah kembali berjima’ atau berniat untuknya, maka tidak...mukmin, laki-laki atau perempuan dengan syarat harus selamat dari cacat yang dapat merugikan kerjanya...

-deskripsi"> Maksudnya, suami tidak boleh menjima’i istri yang dia zhihar sampai
Atau dengan kata lain sebagian di antara mereka mengatakan bahwa jumlah mereka ada (tiga orang yang keempat...adalah anjingnya dan yang lain mengatakan) sebagian yang lain daripada mereka (lima orang dan yang keenam...gaib (dan yang lain lagi mengatakan) yakni orang-orang Mukmin (Jumlah mereka, tujuh orang, yang kedelapan...Menurut pendapat yang lain, berkedudukan menjadi Taukid, atau menunjukkan tentang menempelnya sifat kepada...dan dibenarkan (Katakanlah, "Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka; tidak ada orang yang mengetahui
(Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang Mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang Mukmin, apabila Allah...lain) (tentang urusan mereka) yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya...Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Jahsy beserta saudara perempuannya yang bernama Zainab...ketika keduanya mengetahui bahwa Nabi melamar saudara perempuannya bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan...ia berkata kepada Nabi saw. bahwa ia bermaksud untuk menalaknya.
Setelah penegasan bahwa al-Qur'ân adalah kitab petunjuk yang tidak diragukan kebenarannya, pada surat...Allah, tentang syirik, tentang makanan yang diharamkan dan penegasan bahwa hanya Allahlah yang berhak...selayaknya orang yang berakal mengajak orang lain kepada kebenaran dan kebajikan, sedangkan ia tidak...Bahwa taqlîd (mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dasarnya) adalah tidak benar dan dapat menimbulkan...adil atas mayoritas yang tiran; t. memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan adalah
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 176
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)....ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua...dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan...), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua...pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.
(Mereka berkata, "Jika ia mencuri maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu....") yang dimaksud oleh mereka adalah Yusuf....kemudian berhala tersebut dihancurkannya; dimaksud supaya ia tidak menyembahnya....(kepada mereka) dhamir atau kata ganti yang ada pada kalimat ayat ini merujuk kepada pengertian yang...kalian terangkan itu.") apa yang kalian sebutkan tentang perkara Yusuf itu.
atas singgasananya.) tempat duduknya (Dan mereka merebahkan diri) yakni kedua orang tuanya dan semua saudara-saudaranya...(kepada Yusuf seraya bersujud) yang dimaksud adalah sujud dengan membungkukkan badan bukannya sujud...menyinggung masalah sumur, hal ini sengaja ia lakukan demi menghormati saudara-saudaranya supaya mereka...Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mengetahui) tentang makhluk-Nya (lagi Maha Bijaksana.") di dalam pekerjaan-Nya...Ketika urusannya telah sempurna kemudian ia mengetahui bahwa dirinya tidak akan abadi dalam keadaan demikian
lain (atau - di rumah - kawan-kawan kalian) yang dimaksud dengan kawan adalah orang-orang yang benar-benar...tadi, sekalipun para pemiliknya tidak hadir atau sedang tidak ada di rumah, jika memang kalian telah...Lafal Asytaatan ini adalah bentuk jamak dari kata Syatta, artinya sendiri-sendiri atau berpisah-pisah...Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang yang merasa berdosa jika ia makan sendirian....Jika ia tidak menemukan seseorang yang mau makan bersamanya, maka ia tidak mau memakan makanannya (maka
dari sebagian yang lain dan doa dari sebagian mereka kepada sebagian yang lain karena ikut serta dalam...adalah satu sama lain saling mendoakan dan saling mencintai....dan lain sebagainya yang termasuk hak orang-orang mukmin....kaum mukmin karena doa tersebut menghendaki demikian, dan agar mereka mencintai saudara mereka sebagaimana...Ayat ini juga menunjukkan bahwa hal itu termasuk hak-hak kaum mukmin yang satu dengan yang lain.
-deskripsi"> Sekitar 70 atau 100 orang, padahal sesungguhnya jumlah mereka 1.000 orang...” Ia menjawab, “Tidak, bahkan 100 orang.” Sampai kami menangkap salah seorang di antara mereka...dan bertanya kepadanya (tentang jumlah mereka), ia menjawab, “Jumlah kami 1.000 orang.” (Diriwayatkan...

-deskripsi"> Agar mereka tetap maju dan tidak mundur....

-deskripsi"> Seperti menolong orang-orang mukmin dan mengecewakan orang-orang kafir
-deskripsi"> Syafaat adalah usaha perantaraan dalam memberikan suatu manfaat bagi orang...lain atau menghindarkan suatu mudharat bagi orang lain. syafaat yang tidak diterima di sisi Allah adalah...didekatkan yang perkataan dan amalnya diridhai Allah, yaitu orang mukmin yang ikhlas....seseorang tidak bisa memberikan syafaat kepada yang lain....wajib maupun yang sunat), maka ia tidak perlu khawatir akan perlakuan zalim (terhadapnya) dan tidak
boleh untuk seorang dan orang banyak; artinya sebagian dari mereka berbisik-bisik kepada sebagian yang...lain (Berkatalah yang tertua di antara mereka) yang umurnya paling besar, yaitu Rubel atau Raya yang...menyia-nyiakan Yusuf) tetapi menurut pendapat yang lain huruf maa di sini adalah mashdariyah dan berkedudukan...tentang pembebasan saudaraku Bunyamin ini....(Dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya.") yakni yang paling adil di antara kesemuanya.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 50
dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan...dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya...Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka...dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu....Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Maka, keimanan seseorang tidak akan sempurna kecuali apabila Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai dari...Juga terdapat isyarat tentang orang-orang yang tidak mau berperang dan orang-orang cacat dalam kaitannya...Rasulullah saw. tidak boleh melakukan salat atas jenazah seseorang pun dari kalangan orang-orang munafik...Disebutkan pula pernyataaan tentang alasan yang membolehkan untuk tidak berjihad, keterangan tentang...orang-orang Mukmin yang benar-benar beriman, tentang pertobatan orang-orang yang pernah meninggalkan
€™aib dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata, “Ada seseorang yang bernama Martsad bin Abi Martsad....ayat, “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan...musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki..., atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki...dosa-dosa yang lain.