Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Al+hijr+ayat+47 5 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 6 ali+imran+159 7 ayat tentang kepala madrasah 8 ali imran 9 hujan 10 Al-Baqarah ayat 168 11 Al ikhlas 12 Almaidah ayat 48 13 Urusan 14 al-maidah ayat 3 15 an-nur+ayat+36 16 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 17 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 18 akhlak 19 huud+40 20 laut 21 yusuf 22 Ibrahim ayat 7 23 al-insyirah ayat 5 24 hewan 25 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 26 al ahzab ayat 70 27 Aman 28 al baqarah ayat 261 29 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 30 orang tua 31 Yunus 32 saba 15 33 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 34 Tafsir kepuasan kerja 35 al-maidah ayat 48 36 Surat al maidah ayat 48 37 QS.Al imran ayat 79 38 ali imran ayat 185 39 AL+AHZAB+AYAT+70 40 al bayyinah ayat 8 41 Bersyukur 42 surat al baqarah ayat 11 43 Al+hijr+ayat+48 44 ikhlas 45 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 46 surat Al furqan ayat 20 47 ar rum ayat 21 48 lukman+ayat+15 49 surat Al furqan ayat 9 50 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 51 dunia 52 ali imran 64 53 kemuliaan 54 al fatiha ayat 1 55 Ar-Rahman ayat 19 56 SURAT AL KAHFI AYAT 19 57 ayat tentang hukum pada juz 20 58 perang 59 adanya hak pilih antara penjual dan pembeli 60 keamanan 61 masuk 62 Ibnu Katsir 63 al-baqarah-ayat-286 64 Rezeki dari allah 65 Ayat tentang toleransi 66 LUKMAN+AYAT+18 67 hadits tentang keutamaan mencari ilmu 68 ali imran 139 69 golongan 70 al fatihah ayat 1 71 Allah ciptakan burung burung di surah apakah 72 al-baqarah ayat 43 73 al baqarah ayat 124 74 menghindari perkelahian 75 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 76 sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliian akhlak 77 Tafsir surat alkafirun 78 LUKMAN+AYAT+19 79 al maidah ayat 16 80 Surat Al-Baqarah Ayat 20 81 ummul kitab 82 wahai jiwa 83 al+fatihah+ayat+2 84 Nasab anak zina 85 Muslim 86 ali-imran ayat 43 87 Tanda 88 memberikan maaf itu lebih dekat dengan keraqwaan 89 bermain 90 an nisa ayat 1 91 al furqan ayat 67 92 yunus ayat 57 93 an-nisa+ayat+29 94 LUKMAN AYAT 12 95 Sedikit sekali berterimakasih 96 al a'raf ayat 31 97 Tadabbur asy syuara ayat 174 98 Surat+Al-Baqarah 99 ali imran 185 100 Surat Al-Baqarah ayat 10

Hasil pencarian tentang kisah+nabi+Ibrahim+

Allah berfirman sehubungan dengan kisah Nabi Ibrahim a.s.: (Maka tiadalah jawaban kaumnya selain mengatakan...mereka melemparkannya ke dalam api, sedangkan Allah menjadikan api itu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim...(Sesungguhnya pada yang demikian itu) yakni diselamatkannya Nabi Ibrahim dari api (benar-benar terdapat...tanda-tanda kebesaran Allah) yaitu tidak berpengaruhnya api terhadap diri Nabi Ibrahim, padahal api...kepada keesaan Allah dan kekuasaan-Nya, karena hanya mereka saja yang dapat mengambil manfaat dari kisah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan ceritakanlah kisah Idris di dalam Alquran) Nabi Idris adalah buyut Nabi Ibrahim atau ayah kakek...Nabi Nuh (Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi).
Jika disebutkan nama dan kisah para nabi dan rasul, maka nabi dan rasul yang disebutkan adalah nabi yang...lebih utama daripada yang lain, oleh karena itu sering diulang-ulang kisah para nabi dan rasul yang...Di surah ini, Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan secara garis besar kisah para nabi, di mana Allah...

-deskripsi"> Ibrahim ‘alaihis salam adalah nabi yang paling utama setelah Nabi...

-deskripsi"> Maksudnya, Nabi Ibrahim ‘alaihis salam adalah seorang Nabi yang sangat
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 41
Ceritakanlah (Hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al Kitab (Al Quran) ini....Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi.
(Sesungguhnya pada yang demikian itu) yaitu apa yang telah disebutkan tadi menyangkut kisah Nabi Ibrahim
-deskripsi"> Karena pada kisah tersebut terdapat pelajaran dan teladan, terlebih yang...dikisahkan adalah tentang kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim ‘alaihis salam yang kita diperintahkan
(Dan) ingatlah kisah (Nuh) kalimat yang sesudahnya merupakan Badal atau kata ganti daripadanya (ketika...(sebelum itu) sebelum Nabi Ibrahim dan Nabi Luth (dan Kami memperkenankan doanya, lalu Kami selamatkan
Sungguh Kami telah mewahyukan kepadamu, Muhammad, kisah-kisah para Nabi, guna memantapkan hatimu dan...Kisah-kisah itu berisikan pelajaran dan nasihat yang dapat menerangi orang-orang yang berakal dan menyadari...Kisah-kisah itu benar adanya dan merupakan wahyu yang menguatkan kebenaran kitab-kitab suci dan kebenaran...nabi-nabi yang membawanya....Selain itu, kisah- kisah itu juga menerangkan persoalan-persoalan agama yang memerlukan penjelasan, menunjukkan
(Demikian itu) hal yang telah disebutkan itu menyangkut kisah tentang Nabi Yusuf (di antara berita-berita...yang gaib) kisah-kisah yang tidak diketahui olehmu hai Muhammad sebelumnya (yang Kami wahyukan kepadamu...padahal kamu tidak berada pada sisi mereka) yang dimaksud adalah saudara-saudara Nabi Yusuf (ketika...mereka memutuskan rencananya) untuk berbuat makar terhadap Nabi Yusuf, yaitu memasukkannya ke dalam sumur...(dan mereka sedang mengatur tipu daya) terhadap Nabi Yusuf.
kepada ancaman atas orang-orang kafir yang akan disiksa oleh Allah Yang Mahakuasa, dan hiburan untuk Nabi...Maka disebutlah kisah tentang pertemuan Mûsâ dan Hârûn dengan Fir'aun yang membangkang; kisah Ibrâhîm...a. s., bapak para nabi; kisah Nûh a. s. bersama kaumnya; kisah Hûd a. s. dengan kabilah 'Ad dan Shâlih...Kisah ketujuh nabi ini, jika dicermati, mencerminkan kesatuan pokok-pokok dasar dakwah seluruh rasul...sebagaimana awalnya, dengan menyebutkan kedudukan al-Qur'ân, yang diakhiri dengan menolak anggapan bahwa Nabi
Selanjutnya, dalam surat ini Allah memaparkan beberapa kisah para nabi, termasuk di dalamnya perdebatan...Kisah Nabi Nûh a. s., dalam surat ini, dijelaskan dengan lebih rinci dibanding paparan sebelumnya dalam...Setelah kisah Nûh a. s., dipaparkan pula kisah Nabi Hûd a. s. dan kaumnya, 'Ad, disertai penjelasan mengenai...Setelah itu, dengan alur yang hampir sama, dipaparkan juga kisah para Nabi lainnya: Shâlih a. s. dengan...dari kisah-kisah itu.
Diceritakan, misalnya, kisah penciptaan Adam dan Hawâ', kisah keluarnya mereka dari dalam surga akibat...Selain itu, surat al-A'râf mengandung beberapa kisah....Di antaranya kisah Nabi Nûh, Nabi Hûd dengan pengikutnya, kaum 'Ad, Nabi Shâlih dengan kaum Tsamûd yang...dan Nabi Syu'ayb dengan penduduk Madyan....Juga kisah-kisah nyata yang mengandung nasihat dan pelajaran.
[[28 ~ AL-QASHASH (KISAH-KISAH) Pendahuluan: Makkiyyah, 88 ayat ~ Surat ini termasuk kelompok surat Makkiyyah...lain kisah Mûsâ a. s. sejak dilahirkan pada masa kekuasaan Fir'aun....membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Banû Isrâ'îl, karena takut akan munculnya seorang nabi...negeri Madyan, di wilayah Syam untuk akhirnya kembali lagi ke Mesir bersama istrinya yang juga putri Nabi...Uraian doa dan permohonan Nabi Mûsâ di tengah perjalanan menuju Mesir, sampai ia diangkat oleh Allah
[[12 ~ YUSUF (NABI YUSUF A. S.)...Kemudian pada ayat ketiga disebutkan bahwa al-Qur'ân mengandung kisah-kisah terbaik yang belum diketahui...Pada sepuluh ayat terakhir, Allah mengarahkan Nabi-Nya bahwa kisah ini termasuk berita-berita gaib yang...Allah menegaskan bahwa kisah-kisah para nabi itu merupakan pelajaran berharga bagi orang-orang berakal...Dan al-Qur'ân yang berbicara tentang kisah-kisah tersebut, juga yang lainnya, bukanlah dongeng palsu
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 69
Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.

-deskripsi"> Nabi Ibrahim 'alaihis salam adalah kekasih Allah, seorang yang rela...Keturunannya banyak yang diangkat Allah menjadi nabi dan diberi kitab....Termasuk ke dalam "Keluarga Ibrahim" adalah para nabi yang diutus setelahnya, karena mereka termasuk...keturunannya, demikian juga Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, di mana Allah Subhaanahu...

-deskripsi"> Di antara faedah dan hikmah disebutkan kepada kita kisah mereka adalah
-deskripsi"> Dhamir (kata ganti nama) “Dia” di sini bisa kembalinya kepada Nabi Nuh...‘alaihis salam, sebagaimana susunannya tentang kisah Nabi Nuh dengan kaumnya, sehingga maknanya adalah...œDia (Nuh) cuma membuat-buat nasihatnya saja.” Bisa juga kata “Dia” di sini kembalinya kepada Nabi...Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, sehingga kalimat ini berada tengah-tengah kisah Nabi Nuh, di...mana kisah-kisah tersebut termasuk perkara yang tidak diketahui kecuali oleh para nabi yang mendapatkan
[[21 ~ AL-ANBIYA' (NABI-NABI) Pendahuluan: Makkiyyah, 112 ayat ~ Surat yang termasuk kelompok surat Makkiyyah...Pemaparan kisah Nabi Mûsâ dan Hârûn dengan Fir'aun, kisah Nabi Ibrâhîm denan kaumnya, karunia Allah berupa...Pemaparan kisah nabi Lûth dan kaumnya yang musnah. dan kisah nabi Nûh dan kekufuran kaumnya sehingga...Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan kisah nabi Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail),...Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus) serta Maryam.
(Dan bacakanlah kepada mereka) yakni orang-orang kafir Mekah (kisah) berita (Ibrahim) kemudian dijelaskan
Dalam surat ini terdapat kisah lahirnya Yahyâ bin Zakariyyâ a. s. tatkala Zakariyyâ, dalam usianya yang...Kemudian setelah itu dijelaskan kisah Maryam, Sang Perawan Suci, dan kelahiran Nabi 'Isâ a. s....Selain itu disebutkan juga kisah Nabi Ibrâhîm, dakwahnya kepada keesaan Allah, permintaan dia kepada...Ishâq dan anak cucunya, dan juga kisah Nabi Idrîs....Kemudian setelah itu Allah menyebutkan pergantian generasi yang datang setelah nabi-nabi tersebut.
-deskripsi"> Maksudnya 9 buah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa ‘alaihis...

-deskripsi"> Maksud dari disebutkannya kisah-kisah ini adalah untuk memperingatkan...manusia dan orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.
-deskripsi"> Yakni pada kisah Ibrahim dengan kaumnya, dan keadaan orang-orang kafir di
Ayat-ayat pertama surat ini menuturkan kisah dan berbagai mukjizat Mûsâ a. s., kisah Dâwûd a. s. dan...hikayat pewarisan tahta kerajaan dari sang ayahanda, Sulaymân a. s., nabi yang memiliki kekuatan supra...Nabi yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Tuhannya....Ayat-ayat berikutnya menuturkan kisah Nabi Shâlih bersama kaumnya, kisah Nabi Lûth bersama kaumnya, kisah...penyelamatan Nabi Lûth dan pembinasan orang-orang yang menyimpang dari hukum Tuhan.
-deskripsi"> Yakni kisah para nabi dan rasul bersama kaumnya....

-deskripsi"> Dari kisah-kisah itu, mereka dapat mengetahui perbuatan yang akan mendatangkan...

-deskripsi"> Benar, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah...menerangkan tentang kedudukan Kitab Suci al-Qur'ân dan apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik tentang Nabi...Muhammad dihibur dengan kisah para nabi dengan kaumnya: kisah Nabi Nûh, Nabi Mûsâ dan Nabi Hârûn beserta...Fir'aun dan Banû Isrâ'îl, kemudian kisah Nabi Yûnus, yang namanya dijadikan tajuk surat ini....Kemudian setelah itu keterangan yang ada pada surat ini diarahkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk menyempurnakan
-deskripsi"> Nabi Syu'aib terkenal dengan ahli khutbah (pidato) dari kalangan para nabi...Dalam kisah Beliau dapat diambil banyak pelajaran, di antaranya:

Wahai Muhammad, tahukah kamu kisah Nabi Mûsâ dengan Fir'aun?
memiliki rasa takut saat Kami berbicara dengan mereka(1). (1) Lebih dari satu kali al-Qur'ân menuturkan kisah...Di satu bagian kisah itu tidak diuraikan secara rinci, ada bagian yang dipotong, yang kemudian disebutkan...Pada bagian ini kisah itu dituturkan untuk menhilangkan rasa heran Nabi Muhammad saat menerima wahyu
-deskripsi"> Menurut riwayat, ada beberapa orang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad...s.a.w. tentang roh, kisah ashhabul kahfi (penghuni gua) dan kisah Dzulqarnain lalu beliau menjawab,...). tapi kiranya sampai besok harinya wahyu terlambat datang untuk menceritakan hal-hal tersebut dan Nabi...Maka turunlah ayat 23-24 di atas, sebagai pelajaran kepada Nabi; Allah mengingatkan pula bilamana Nabi
Dalam kisah Nabi Mýûsâ juga terdapat pelajaran.