Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 tentang pemimpin yang cerdas 4 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 5 al-baqarah ayat 23 6 hujan 7 ibrahim 8 Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ( 59) : ayat 6 9 jual beli 10 surat ali' imran ayat 185 11 sabar 12 ar rahman 19 13 ali imran 134 14 ali imran 159 15 Cinta 16 lumpuh dan buta 17 dosa 18 Iman 19 JUAL BELI AYAT 20 Nikah 21 pagi 22 rezeki 23 sedekah 24 Al ikhlas 25 an nisa ayat 58 26 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 27 al anbiya ayat 30 28 al isra ayat 9 29 az-zariyat ayat 56 30 Surah An-Najm ayat 24 31 maryam 32 Aliimram+ayat+105 33 Tafsir+shafwatut+tafsir+surat+yusuf+ayat+103 34 Tafsir shafwatut tafsir surat yusuf ayat 103 35 zina 36 al baqarah ayat 233 37 yunus 99 38 Kabar gembira 39 al infitar ayat 6 7 40 an nur ayat 35 41 Putra 42 al-mukminun+ayat+34 43 Riba 44 ayat kursi 45 'Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua 46 Al-ahzab ayat 70 47 Nabi Ismail 48 ali imran 104 49 ar rahman 50 al imran ayat 47 51 surat al imran ayat 185 52 surat al qasas ayat 77 53 surat Al-Baqarah ayat 177 54 al imran 200 55 al+anam+ayat+14 56 al baqarah ayat 256 57 al ahzab ayat 70 58 Hadits ahmad jauhi kufur 59 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 60 Q.S AL A'RAF AYAT 56 61 an-nisa ayat 48 62 delapan puluh 63 al+anam+ayat+16 64 Al-Anam ayat 162 65 surah al baqarah ayat 30 66 hud ayat 6 67 Surat An Nisa ayat 36 68 Merasakan mati 69 sholat 70 Al furqaan 27 71 lidah 72 AN NISA AYAT 29 73 al mujadalah ayat 11 74 aL-AHZAB AYAT 21 75 Saksi 76 adz+dzariyat+ayat+29 77 Bunuhlah dirimu sendiri 78 surat al jatsiyah ayat 19 79 balasan sedekah 80 asbabun nuzul Allah isra ayat 79 81 asy+syuara+ayat+181+182+183 82 at tahrim ayat 6 83 maryam ayat 12 84 al maidah ayat 6 85 pelestarian alam 86 Saba 13 87 surah al maidah ayat 96 88 al anfal ayat 53 89 surat Al-ibrahim ayat 10 90 ayat qursi 91 al hijr 22 92 Jika salah seorang di antara kamu mampu menikah, maka hendaklah dia menikah, karena pernikahan adalah sunnahku, dan barangsiapa yang tidak menikah, maka dia bukan dari golonganku 93 gandum 94 Tafsir Surat an nahl ayat 97 95 ibrahim ayat 37 96 Hendaklah kalian saling memberi hadiah, karena hal itu akan membuat kalian saling mencintai 97 yusuf ayat 47-48 98 surah an-nisa ayat 29 99 al-maidah ayat 2 100 berkata benar

Hasil pencarian tentang pemikiran+islam

ia berkata, “Ada segolongan manusia yang menyembah segolongan jin, lalu segolongan jin itu masuk Islam...jalan yang lain yang sampai kepada Ibnu Mas’ud, dan di sana disebutkan, “Lalu golongan jin masuk Islam...menjadikan makhluk yang lemah keadaannya sebagai tuhan merupakan kekurangan pada akal dan kebodohan pada pemikiran
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
kekuasaan Allah) yaitu bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah dengan penglihatan yang disertai pemikiran...mendengar ayat-ayat Allah) ayat-ayat Allah dan nasihat-nasihat-Nya dengan pendengaran yang disertai pemikiran
benar-benar terdapat bukti yang amat kuat dan jelas bagi kaum yang meyakini melalui perenungan dan pemikiran
menunjukkan adanya hari berbangkit (bagi orang-orang yang mendengarkan) dengan pendengaran dibarengi dengan pemikiran
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan) dengan pendengaran yang dibarengi pemikiran
Kemajuan ilmu pengetahuan akan dapat menyingkap tanda-tanda itu sejalan dengan perkembangan pemikiran
Kalau pun terkadang terlintas dalam pikiran manusia bahwa pendapat dan pemikiran nenek moyang mereka
Demikian pula obat bagi hati yang terkena syubhat, kebodohan, pemikiran yang batil, penyimpangan, dan

-deskripsi"> Maksudnya: dalam urusan yang butuh adanya musyawarah, pemikiran yang
jelas memang harus segera diterima tanpa perlu ditunda, berbeda jika perkaranya masih samar yang butuh pemikiran
Oleh karena itu, apabila mereka ingin melakukan suatu perkara yang butuh pemikiran dan ide, maka mereka
tidak serupa) buahnya (perhatikanlah) hai orang-orang yang diajak bicara dengan perhatian yang disertai pemikiran
Oleh karena itu, pandangannya terhadap makhluk ciptaan-Nya adalah pandangan dengan penuh pemikiran dan
Ayat ini menjadi dalil tasfiyah dan tarbiyah dalam berdakwah, yakni dibersihkan segala yang bukan dari Islam...dan dibina kaum muslimin dengan Tarbiyah Islamiyyah yang bersumber dari ajaran Islam yang murni....Tasfiyah dan Tarbiyah harus dilakukan, terlebih di zaman sekarang, zaman di mana umat Islam tidak mampu...membedakan mana ajaran Islam dan mana yang bukan ajaran Islam, maka seorang da'i hendaknya dalam dakwahnya...membersihkan ajaran Islam yang dicampuri oleh berbagai bid'ah serta menerangkan ajaran Islam yang sesungguhnya
-deskripsi"> Yakni agama Islam sebagai rahmat dan ihsan-Nya kepada kita....Dari ayat ini kita mengetahui bahwa agama para nabi semuanya adalah Islam....Oleh karena itulah, agama para nabi adalah Islam....Orang-orang yang mengikuti rasul di zaman rasul tersebut diutus adalah orang Islam (muslim)....dan meninggal di atas Islam agar nanti dibangkitkan di atasnya pula.
-deskripsi"> Fitnah di sini maksudnya gangguan-gangguan terhadap umat Islam dan agama...Islam....kepada hukum-hukum Islam.”

-deskripsi"> Yakni tegaknya tauhid atau tingginya agama Islam...yang batil, Inilah tujuan dari mengadakan perang atau jihad, dan agar gangguan mereka terhadap agama Islam
Apabila ia masuk agama Islam, berarti ia telah masuk ke dalam golonganmu....Dan apabila ia tidak masuk dalam agama Islam, maka beritahukan kepadanya suatu tempat di mana ia akan...kepadanya sampai ia mendengar firman Allah itu adalah disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang agama Islam...dan keinginannya untuk mengetahui Islam.
pula memikirkan hukum-hukum yang dikandungnya berupa makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi pusat pemikiran
Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu) yakni agama Islam, (maka janganlah kamu mati kecuali...dalam menganut agama Islam!")...Artinya ia melarang mereka meninggalkan agama Islam dan menyuruh mereka agar memegang teguh agama itu
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 20
Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku...kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam...Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka
bin Salam dan kawan-kawannya tatkala mereka membesarkan hari Sabtu dan membenci unta sesudah masuk Islam...Masuklah kamu ke dalam agama Islam), ada yang membaca 'salmi' dan ada pula 'silmi' (secara keseluruhan...) 'hal' dari Islam artinya ke dalam seluruh syariatnya tanpa kecuali, (dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah

-deskripsi"> Yakni mentauhidkan-Nya atau memeluk agama Islam....

-deskripsi"> Hal ini menunjukkan bahwa beragama Islam merupakan nikmat yang paling...

-deskripsi"> Malah menyekutukan-Nya dengan sesuatu atau tidak masuk Islam.
Berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang-orang Islam; b. Memerangi hawa nafsu; c....Mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam; d.
-deskripsi"> Setelah sebelumnya seorang demi seorang yang masuk Islam....Mekah, maka bangsa Arab dari berbagai penjuru banyak yang datang menemui Beliau menyatakan diri masuk Islam
tafsir-deskripsi"> Mereka menggabung antara ibadah batin dengan iman, dan ibadah zahir (lahir) dengan Islam...(syariat Islam atau amal saleh).
bapakku sebagai orang yang layak mendapatkan ampunan-Mu, dengan memberi petunjuk kepadanya untuk memeluk Islam...(Dahulu, saat perpisahan, Ibrâhîm menjanjikan bapaknya dapat masuk Islam).
membenarkan kitab-kitab sebelumnya) seperti kitab Taurat (lagi memimpin kepada kebenaran) kepada agama Islam...(dan kepada jalan yang lurus) yaitu tuntunan agama Islam.
kemudian mereka meminta kepada orang-orang munafik untuk mengikrarkan pernyataan keluar dari agama Islam...(murtad) dan berbalik memerangi orang-orang Islam, mereka pasti segera menerima tawaran itu tanpa mengulur
dengan tali Allah) maksudnya agama-Nya (kesemuanya dan janganlah kamu berpecah-belah) setelah menganut Islam...nikmat Allah) yakni karunia-Nya (kepadamu) hai golongan Aus dan Khazraj (ketika kamu) yakni sebelum Islam...(bermusuh-musuhan, maka dirukunkan-Nya) artinya dihimpun-Nya (di antara hatimu) melalui Islam (lalu
kecuali mereka yang mempunyai hubungan dengan suatu bangsa yang telah mengadakan perjanjian dengan umat Islam...Juga mereka yang bimbang: apakah ikut bergabung bersama orang-orang munafik yang merupakan musuh umat Islam..., sementara tidak ada perjanjian untuk itu, atau bergabung perang bersama kelompok umat Islam?