Paling Sering Dicari

1 Angin 2 hujan 3 kurban 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 ibrahim 6 Syirik 7 ar-rum ayat 21 8 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 9 surat ali' imran ayat 185 10 Adam 11 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 12 al mujadalah ayat 11 13 Nikah 14 matahari 15 Jihad 16 dosa 17 Dua masa 18 cinta 19 hutang 20 surah al-maidah ayat 8 21 Jika allah menganugerahi rahmat 22 Ikhlas 23 hadist tentang perilaku konsumen 24 ALI IMRAN 159 25 al isra ayat 7 26 Berdebat 27 puasa 28 Al-Imran (3 : 130) 29 Ar Rahman 30 miskin 31 Al-Imran ayat 130 32 surat al imran ayat 185 33 Hadits Muslim Nomor 3035 34 sabar 35 al-mukminun+ayat+34 36 Saba 13 37 Aliimram+ayat+105 38 maryam 39 surat+al+imranayat+110 40 Ta ha+ayat+14 41 Kafir 42 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 43 al ahzab ayat 21 44 ilmu 45 al isra ayat 36 46 al a'raf ayat 52 47 az zumar ayat 68 48 al anam ayat 83 49 al baqarah ayat 81 50 AN NAML AYAT 88 51 asy+syuara+ayat+181+182+183 52 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 53 Perubahan zat 54 ayat tentang serakah 55 arah 56 empat puluh tahun 57 al-baqarah ayat 168 58 ombak 59 iman 60 Yusuf 84 61 al imran 62 Dimana dia akan mati 63 berlayar 64 Al-A'râf ayat 20 65 ayat al-Baqarah 219 66 annisa ayat 12 67 QS. IBRAHIM AYAT 37 68 ibrahim ayat 7 69 surah al maidah ayat 96 70 al-mujadalah ayat 11 71 al qashash ayat 77 72 al-imron ayat 110 73 surah al hadid ayat 57:3 74 Surah Taha ayat 5 75 ayat+menyembunyikan+ilmu 76 menyapih 77 Mencela pemberian 78 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 79 yunus 99 80 Al-Muzammil ayat 20 81 Bahasa kaumnya 82 khusyu 83 Gelap 84 Ditanya 85 yusuf 86 surah al Maun beserta terjemahan 87 ali imran 88 surat al-an'am ayat 59 89 al+maidah+ayat+ 83 90 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 91 al ikhlas 92 al an'am ayat 71 93 AL Hasyr ayat 7 94 al bayyinah ayat 5 95 Surat al mujadalah ayat 11 96 al anbiya ayat 30 97 berserah diri 98 Laut 99 al-Hujurât ayat 6 100 Abu Daud 1397

Hasil pencarian tentang quraisy+ayat+2

إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ


2. (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sesungguhnya Allah tidak menyukai mereka yang melampaui batas. {(1) Ayat ini merupakan salah satu ayat...Dalam ayat ini ditegaskan bahwa kaum Muslimin tidak dibolehkan memulai serangan (agresi)....Ayat ini merupakan ayat kedua yang diturunkan seputar masalah perang, setelah lebih dulu turun surat...Di sinilah lalu turun ayat yang mengizinkan Rasul dan pengikutnya berperang, ayat pertama yang berbicara...Quraisy yang zalim.
dibinasakan.” Beliau bersabda, “Tidak, bahkan aku menunda saja.” Maka Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan ayat..., ia berkata, “Sanadnya jayyid.” Ibnu Jarir juga menyebutkannya pada juz 15 hal. 108, Hakim juz 2...perawinya adalah para perawi hadits shahih.”

-deskripsi"> Yang diusulkan kaum Quraisy...Orang-orang Quraisy meminta kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam agar diturunkan pula kepada...mereka akan dibinasakan seperti umat-umat terdahulu, sedangkan Allah tidak hendak membinasakan kaum Quraisy
-deskripsi"> Yakni orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah seperti sebagian orang...Quraisy.
[[106 ~ QURAISY (SUKU QURAISY) Pendahuluan: Makkiyyah, 4 ayat ~ Dalam surat ini, Allah memberikan karunia...Rumah Suci-Nya (al-Bayt al-Harâm, Ka'bah) kepada orang Quraisy yang dapat berperan melindungi mereka...Merasa herankah orang-orang suku Quraisy itu dengan kemudahan yang Aku berikan kepada mereka dalam melakukan
[[106 ~ QURAISY (SUKU QURAISY) Pendahuluan: Makkiyyah, 4 ayat ~ Dalam surat ini, Allah memberikan karunia...Rumah Suci-Nya (al-Bayt al-Harâm, Ka'bah) kepada orang Quraisy yang dapat berperan melindungi mereka...Merasa herankah orang-orang suku Quraisy itu dengan kemudahan yang Aku berikan kepada mereka dalam melakukan
Tatkala Nabi saw. dihalangi kaum Quraisy untuk mengunjungi Baitullah pada perjanjian Hudaibiah dan berdamai...tatkala ia telah bersiap-siap untuk umrah kada, sedangkan kaum muslimin merasa khawatir kalau-kalau Quraisy...muslimin tak mau melayani mereka jika di saat ihram, di tanah haram dan di bulan haram; maka turunlah ayat...Dan ini dinasakh dengan ayat Bara-ah atau dengan firman-Nya:
-deskripsi"> Ayat 57 dan 58 di atas menceritakan kembali kejadian ketika Rasulullah shallallahu...'alaihi wa sallam membacakan di hadapan orang-orang Quraisy surah Al Anbiya ayat 98 yang artinya, â€...Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar Jahannam.” Maka seorang Quraisy
Lalu aku melanjutkan kata-kataku, “Beritahukanlah kepadaku tentang ayat itu dan tentang beberapa ayat...Abbas) menjawab, “Ya.” Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berkata kepada orang-orang Quraisy..., “Wahai kaum Quraisy!...Sesungguhnya tidak ada satu pun yang disembah selain Allah ada kebaikannya.” Orang-orang Quraisy mengetahui..., “Dan ketika putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu (suku Quraisy) bersorak karenanya.â
'alaihi wa sallam sedang duduk-duduk bersama orang mukmin yang dianggap rendah dan miskin oleh kaum Quraisy..., datanglah beberapa pemuka Quraisy hendak bicara dengan Rasulullah, tetapi mereka enggan duduk bersama...mukmin itu, dan mereka mengusulkan supaya orang-orang mukmin itu diusir saja, lalu turunlah ayat ini
tafsir-deskripsi"> Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Mas’ud (tentang ayat...bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan…dst.” Ia berkata, “Ada dua orang laki-laki dari Quraisy...dan kerabatnya dari Tsaqif atau dua orang laki-laki dari Tsaqif dan kerabatnya dari Quraisy (ini adalah...Sebagian lagi berkata, “Jika mendengar sebagiannya maka berarti Dia mendengar semuanya.”Maka turunlah ayat...yang telah kamu lakukan yang menjadi penyebab kamu binasa dan celaka sebagaimana diterangkan dalam ayat
kebiasaan kaum Firaun dan orang-orang sebelum mereka) seperti kaum Ad dan Tsamud (mereka mendustakan ayat-ayat...Ayat berikut turun ketika Nabi saw. menyuruh orang-orang Yahudi masuk Islam sekembalinya dari perang...Badar, maka jawab mereka, "Janganlah kamu teperdaya mentang-mentang berhasil membunuh gerombolan Quraisy
meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma ia berkata: Ketika turun ayat...Shafa dan menyeru, “Wahai Bani Fihr, wahai Bani ‘Addiy.” Beliau menyebut beberapa suku orang Quraisy...orang yang tidak bisa keluar mengirim utusan untuk melihat ada apa, lalu Abu Lahab dan orang-orang Quraisy...dst.” (Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Jarir dalam At Taarikh juz 2
mencincang melebihi mereka.” Saat tiba penaklukkan Mekah, Allah Subhaanahu wa Ta'aala menurunkan ayat...itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.” Lalu ada seorang yang berkata, “Tidak ada orang Quraisy...Ibnu Hibban sebagaimana dalam Al Mawaarid hal. 411, Thabrani dalam Al Kabir juz 3 hal. 157, Hakim juz 2
(Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan) yaitu yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy...(dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka yang memaksa mereka untuk beriman, ayat

-deskripsi"> Yaitu sebelum kaum kafir Quraisy....Ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka dengan azab yang keras.
-deskripsi"> Ayat ini turun ketika Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan...mereka mengatakan, "Janganlah sekali-kali membuat anda terpedaya karena berhasil membunuh beberapa orang Quraisy
-deskripsi"> Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan mengenai seorang kafir...Mekah, pemimpin Quraisy bernama Al Walid bin Mughirah Al Makhzumiy; seorang yang menentang kebenaran...dan membesarkannya dengan memberikan berbagai kenikmatan, sebagaimana disebutkan nikmat-nikmat itu di ayat
Latar belakang turunnya ayat ini adalah kasus 'Abd Allâh ibn Jahsy yang membawa surat....Amatilah kafilah Quraisy dan kabarkan kami tentang mereka."...Mereka akhirnya membicarakan apakah hendak memerangi Quraisy atau tidak....kesempatan untuk merebut harta Quraisy sebagai ganti dari harta mereka yang dirampas dulu....Turunlah kemudian ayat ini.
Mukmin itu mengetahui kesudahan orang-orang kafir yang telah memakmurkan bumi lebih daripada orang-orang Quraisy...Ayat-ayat terakhir pada surat ini mengisyaratkan tentang hari kiamat dan kekufuran orang-orang musyrik...Dan juga terdapat kejadian ketiga yang dapat dipahami dari konteks ayat-ayat ini yang menjadi pembangkit...rasa gembira orang-orang muslim, yaitu kemenangan mereka atas orang-orang musyrik Quraisy pada Perang...Badar yang terjadi pada hari Jumat, 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau tahun 624 Masehi.
Oleh karenanya sebagian orang-orang Quraisy apabila duduk bersamanya menyakitinya....Abu Mu’aith memiliki seorang teman yang sedang berada di Syam, lalu orang-orang Quraisy mengatakan,...” Ia berkata, “Apakah orang-orang Quraisy berkata seperti itu?...” Beliau menjawab, “Ya, karena engkau telah meludahi wajahku.” Maka Allah menurunkan ayat tentang...Abu Mu’aith, “Wa yauma ya’addhuzh zhaalimu ‘alaa yadaihi…dst. sampai ayat, “Wa kaanasy syaithaanu
[[80 ~ 'ABASA (IA BERMUKA MASAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 42 ayat ~ Surat 'Abasa dimulai dengan sebuah...Saat itu, Rasulullah sedang sibuk menerima tamu dari kalangan pembesar Quraisy dengan harapan mereka...Ayat-ayat berikutnya mengingatkan manusia akan nikmat-nikmat Tuhan yang diberikan kepada mereka semenjak...Ditegaskan dalam beberapa ayat bahwa manusia, kelak, hanya terpilah menjadi dua golongan saja.
> Muslim meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Abu Hurairah ia berkata, “Kaum musyrikin Quraisy...berbantah-bantahan dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang masalah qadar, maka turunlah ayat
Ketika itu Iblis menampakkan diri kepada orang-orang Quraisy sebagai Suraqah bin Malik bin Ju’syam...tokoh Bani Madlaj, di mana mereka (orang-orang Quraisy) takut kepada Bani Madlaj karena permusuhan yang...Dalam ayat lain disebutkan, “(Bujukan orang-orang munafik itu adalah) seperti (bujukan) setan ketika
-deskripsi"> Ayat 172, 173, dan 174, di atas membicarakan tentang Peristiwa perang Badar...Sewaktu meninggalkan perang Uhud itu, Abu Sufyan pemimpin orang Quraisy menantang Nabi shallallahu 'alaihi...Madinah untuk menakut-nakuti kaum muslimin dengan menyebarkan kabar bohong, seperti yang disebutkan dalam ayat...Keuntungan ini mereka bawa pulang ke Madinah seperti yang disebutkan pada ayat 174.

-deskripsi"> Dalam ayat ini, Allah Ta’ala menakut-nakuti orang-orang kafir, orang-orang...

-deskripsi"> Mereka (tokoh-tokoh kafir Quraisy) pun telah dibinasakan Allah dalam
(Apakah orang-orang kafir kalian) hai orang-orang Quraisy (lebih baik daripada mereka itu) yang telah...dan kaumnya yang tidak mendapatkan ampunan (atau apakah kalian telah mempunyai) hai orang-orang kafir Quraisy
-deskripsi"> Di ayat selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan sekilas kisah-kisah...umat-umat terdahulu yang binasa yang sudah disebutkan secara panjang lebar di ayat yang lain untuk memperingatkan...dalam safar mereka, dan lagi umat-umat terdahulu tidaklah lebih buruk dari mereka (orang-orang kafir Quraisy...Akan tetapi yang menghalangi mereka beriman padahal mereka menyaksikan ayat-ayat yang menunjukkan kebenarannya...Oleh karena itu, mereka masih tetap di atas sikap membangkang, padahal telah datang kepada mereka ayat-ayat
kaum-kaum yang telah disebutkan tadi (mendustakan rasul-rasul) sebagaimana yang dilakukan oleh kabilah Quraisy...sudah semestinya semuanya menerima azab-Ku, maka janganlah kamu susah dengan kekafiran orang-orang Quraisy
kasar (selain dari itu, yang terkenal kejahatannya) dia adalah seseorang yang dianggap sebagai orang Quraisy...Ayahnya menjulukinya sebagai orang Quraisy setelah ia berumur delapan belas tahun.
terjemahan ayat Surat Quraisy Ayat 1
Karena kebiasaan orang-orang Quraisy,