Paling Sering Dicari

1 QS. Al-A’raaf (7):179 2 Q.S. Ali-Imran (3) : 190-191 3 ali+imran+191 4 ali imran 190 5 surah+an-nisaa'+ayat+29 6 Q.S. Qaaf (50) : 16 7 ali+imran+190 8 qaaf ayat 16 9 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 10 Al a'raaf 179 11 al ahzab ayat 59 12 qaaf 16 13 Al maidah ayat 90 14 Sedekah 15 Al maidah ayat 2 16 Al-A’raaf 179 17 ali imran 190-191 18 luqman 19 Luqman ayat 20 20 Al-A’raaf (7):179 21 al imran ayat 190-191 22 Al Imran 190 23 surat Al-A'Raaf ayat 179 24 QS.+Al-A’raaf+(7):179 25 yusuf 26 al imran 190-191 27 an-Nisa ayat 58 28 al maidah ayat 1 29 AL-BAQARAH AYAT 30 30 ali imran ayat 190-191 31 al baqoroh ayat 188 32 al hujurat ayat 13 33 Ali-imran ayat 190-191 34 al baqarah ayat 22 35 al baqarah ayat 26 36 surat al baqarah ayat 165 37 Az-Zukhruf ayat 32 38 ali imran ayat 159 39 Adam 40 rahmat 41 ayat kursi 42 al qaaf ayat 16 43 Al-Hujurat ayat 10 44 ali+imran+190+191 45 Ali Imran+ayat+159+ 46 ali imran 110 47 surah+al+isra'+ayat+58 48 al baqarah ayat 195 49 Ali-Imran 50 a'raaf 51 AL IMRAN 125 52 Q.S Al-Qashass ayat 84 53 Surat Al-An’am: 162 54 Surat Al Baqarah ayat 247 55 ali imran ayat 190 56 al maidah ayat 8 57 at tahrim ayat 6 58 doa nabi adam 59 Surat az-Zumar ayat 18 60 ali imran 190 191 61 surat al a'raaf ayat 179 62 Surat Fatir ayat 28 63 sabar 64 qaaf ayat 50 65 berpasang pasangan 66 ali imran 103 67 al+qasas+ayat+50 68 al baqarah ayat 27 69 al isra ayat 32 70 Q.S.+Ali-Imran+(3)+:+190 71 al imran ayat 130 72 Luqman+33 73 Al baqarah ayat 233 74 menciptakan manusia 75 Al-A'Raaf ayat 179 76 al-a'raf ayat 179 77 al hasyr ayat 7 78 al-hujurat ayat 13 79 al baqarah ayat 275 80 makhluk berpasangan 81 Ali Imran 82 At-Taubah ayat 105 83 al-Bayyinah ayat 5 84 Al-A’raaf 85 surat al araaf 179 86 al baqarah ayat 165 87 al+maidah ayat 90 88 ali imran 191 89 al-an'am+ayat+143 90 ar-rum Ayat 41-42 91 Surat 22 ayat 11 92 al a'raaf 172 93 Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah 94 al luqman 95 Asy-Sy'araa+ayat+86 96 Surat+Ali+'Imran+Ayat+19 97 as-sajdah ayat 5 98 goncangan 99 Ilham kepada haiwan 100 An-Nisa ayat 146

Hasil pencarian tentang tajwid+al+a-raf+ayat+34

(Al-A`raf 115) ("Lemparkanlah apa yang hendak kalian lemparkan.")
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Al-A`raf 18, Hud 119, As-Sajdah 32, Shad 85), atau hukuman Allah itu disebabkan (karena mereka tidak
sehingga Engkau memerintahkan aku supaya bersujud kepadanya; di dalam ayat lain disebutkan bahwa ketika...Al-A`raf 12) (Sesungguhnya jika) huruf lam di sini bermakna qasam (Engkau memberi tangguh kepadaku sampai
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
ilmu tentang kegaiban itu ada lima macam; mengenai penjelasannya telah dikemukakan dalam surah Luqman ayat...34, yaitu firman-Nya, "Sesungguhnya Allah hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat...... sampai akhir ayat."...Al-Istitsna/pengecualian berkedudukan sebagai badal isytimal dari istitsna yang sebelumnya.
Tetapi, meskipun demikian, mereka tetap menolaknya(1). (1) Kata al-haqq dalam ayat ini termasuk kata...Kata itu dapat berarti 'Allah Swt. ' seperti tersebut dalam ayat yang berbunyi Ta'âlâ Allâh-u al-Malik-u...al-Haqq (Q., s....Dapat juga berarti 'al-Qur'ân' seperti tersebut dalam ayat Innâ arsalnâk-a bi al-haqq (Q., s....pada ayat yang berbunyi Wa qul jâ'a al-haqq-u wa zahaq-a al-bâthil (Q., s.).
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
[[27 ~ AN-NAML (SEMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 93 ayat ~ Surat al-Naml dimulai dengan huruf-huruf fonemis...yang bertujuan untuk mengingatkan kembali bahwa al-Qur'ân, meskipun menggunakan anasir yang sama dengan...Ayat-ayat pertama surat ini menuturkan kisah dan berbagai mukjizat Mûsâ a. s., kisah Dâwûd a. s. dan...hikayat pewarisan tahta kerajaan dari sang ayahanda, Sulaymân a. s., nabi yang memiliki kekuatan supra...al-Qur'ân dengan kesempurnaan mukjizatnya.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan