Paling Sering Dicari

1 An nur ayat 2 2 Al maidah ayat 3 3 Mukjizat nabi yusuf 4 al baqarah ayat 275 5 Tentang baiat 6 surat al maidah ayat 2 7 Al-Maidah ayat 3 8 Gambar di atas kain 9 Al imran ayat 31 10 Arti surat albaqarah ayat 20-21 11 Al hujurat ayat 12 12 tentang artinya 13 riba 14 Al maidah ayat 2 15 Al isra ayat 23 16 AL MULK AYAT 2 17 Al-Maidah ayat 2 18 al hasyr ayat 18 19 Al hujurat ayat 13 20 Al maidah ayat 6 21 Al baqarah ayat 285 22 Ayat kursi 23 Zina 24 ali imran 97 25 Ayat 11 al baqarah b arab 26 ali imran 103 27 Al maidah ayat 8 28 manusia 29 ar rahman 30 yunus 99 31 nafsu 32 Mentaati pemimpin 33 an nisa ayat 29 34 al hujurat ayat 12 sampai 13 dan artinya 35 al maidah ayat 32 36 Al maidah ayat 33 37 Al isra ayat 33 38 al imran 56 39 Al Baqarah ayat 30 40 rezeki 41 Uzza 42 Al baqarah ayat 2 43 Qs luqman ayat 13-14 44 Menuntut ilmu 45 ali imran 104 46 At taubah ayat 105 47 niat 48 At tahrim ayat 6 49 kiamat 50 Bersyukur 51 Sedekah 52 al baqarah ayat 3 53 Malaikat raqib 54 an nur ayat 4 55 al maidah ayat 5 56 Al Baqarah ayat 158 57 ali imran 26 58 al baqarah ayat 282 59 Annur ayat 31 60 Arti dari hurimat 61 Surat fusillat ayat 10 62 ar rahman ayat 33 63 Yunus ayat 40 64 Hubungan seksual 65 Surat al ghafir ayat 60 66 Ayat mengenai pengendalian diri 67 Surat Hud Ayat 117-119 68 al hujurat ayat 10 69 al baqarah ayat 284 70 pemimpin 71 Yusuf 72 al baqarah ayat 286 73 bagai mana carakita meyayangi anak yatim dari surat al mau 74 Yunus 41 75 ali imran ayat 190 76 Q.S at-Taubah ayat 122 77 zakat 78 puasa 79 Al baqarah ayat 98 80 Kafir 81 hadiits hadits nabi saw yang melarang mengonsumsi zat yang memabukkaan dan atau merusak 82 bersabda barang siapa yang diberi bagian dari sifat lemah 83 Malaikat Munkar 84 al qamar ayat 49 85 Al maidah ayat 35 86 Al ahzab ayat 59 87 Surah Fushshilat ayat 33 88 BEKERJA 89 Az Zumar ayat 4 90 al baqarah ayat 234 91 Surat An nur ayat 2 92 Malaikat nakir 93 al baqarah ayat 283 94 Al anbiya ayat 26 95 Al baqarah ayat 221 96 tanah 97 ali imran 102 98 Al baqarah ayat 280 99 Qs al jumah ayat 9 100 adil

Hasil pencarian tentang AL HUJURAT AYAT 12

bin Adl Dlahak] dia berkata; "Telah di turunkan kepada kami -yaitu kalangan orang-orang Anshar- suatu ayat..., yaitu Dan janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk(Qs Al Hujurat; 11 Nabi shallallahu...Maka turunlah ayat: Dan janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang burukQs Al Hujurat;
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Ayat ini menunjukkan batalnya pahala sedekah yang diiringi dengan menyebut-nyebut...Dari ayat ini juga dapat disimpulkan bahwa amalan buruk dapat membatalkan amal shalih....Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al Hujurat ayat 2, berikut (yang artinya):

Telah bercerita kepada kami [Khalid bin Yazid Al Kilaniy] telah bercerita kepada kami [Abu Bakr] dari...[Sa'id bin Jubair] dari [Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma] menjelaskan tentang firman Allah dalam QS al-Hujurat...ayat 13; "Wa ja'alnaakum syu'uubaw wa qabaa'ila lita'aarafuw" (Dan Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa...Asy-Syu'ub (jama' dari asy-Sya'bu) adalah suku bangsa (yang besar) sedang al-qaba'il (jama' dari al-qabilah
[Ibnu Abu Maryam] telah mengabarkan kepada kami [Nafi' bin Yazid] dari [Al Harits bin Sa'id Al 'Utaqi...'alaihi wasallam pernah membacakan untuknya lima belas ayat sajadah dalam Al Qur'an, di antaranya tiga...ayat terdapat dalam surat Al Mufashal (dari surat Qaaf atau Al Hujurat sampai an naas), dan dalam surat...Al Hajj dua ayat sajadah."...Daud berkata; "di riwayatkan dari Abu Darda` dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam terdapat sebelas ayat
Dawud] dari [Amir] ia berkata; telah menceritakan kepadaku [Abu Jabirah bin Adh Dhahhak] ia berkata, "Ayat...Al Hujurat: 11-....Lalu turunlah ayat ini: (dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk) '.
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abdul A'la Al Qaisi] telah menceritakan kepada kami [Al...Anas berkata, "Berkenaan dengan mereka, maka turunlah ayat: '(Jika dua golongan antara orang-orang Mukmin...Al Hujurat: 9).
Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Harun] telah menceritakan kepada kami [Kahmas bin Al...Aisyah menjawab; "(ya) Surat Al Mufashal (Qaaf, atau Al Hujurat hingga akhir Al Qur'an)."
shallallahu 'alaihi wasallam, salah satu diantara dua sahabat pilihan itu menunjuk Aqra' bin Habis At Tamimi Al...Suara keduanya terus semakin gaduh di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, sehingga turunlah ayat:...Al Hujurat: 2-3).
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Rafi'] telah menceritakan kepada kami [Azhar bin Al Qasim...mengetahuinya ketika dia berada di Makkah- telah menceritakan kepada kami [Abu Qudamah] dari [Mathar Al...] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah sujud sama sekali ketika membaca surat Al...Mufashal (dari surat Qaaf atau Al Hujurat sampai An Naas) hingga beliau pindah ke Madinah."
kepada kami [Musaddad] telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Zurai'] telah menceritakan kepada kami [Al...Jawab Aisyah; "Ya, di surat-surat yang di baca pendek (yaitu dari surat Qaaf atau Al Hujurat sampai surat
Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin...Musa] telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Salamah] dari [Tsabit Al Bunani] dari [Anas bin Malik...] bahwa dia berkata, "Ketika ayat ini diturunkan: '(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan...Al Hujurat: 2) hingga akhir ayat, Tsabit bin Qais yang sedang duduk di rumahnya dan berkata, 'Aku ini...Dan telah menceritakan kepada kami [Huraim bin Abdul A'la al Asadi] telah menceritakan kepada kami [al
Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari pamannya - [Abu Suhail] - dari [bapaknya], bahwa [Umar bin Al...Khathab] menulis kepada Abu Musa Al Asya'ri: laksanakanlah shalat zhuhur ketika matahari tergelincir...saling bersusun, dan bacalah di dalamnya dua surat panjang yang termasuk kategori dari surat-surat Al...Mufasshal (surat yang dimulai dari surat Al Hujurat sampai akhir) .
Kemudian sampai kepada kami bahwa telah turun ayat QS....Al Hujurat: 10 yang artinya ("jika dua kelompok dari kaum muslimin berperang maka damaikanlah keduanya
Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin 'Abdul 'Aziz] Telah menceritakan kepada kami ['Abdullah...Hujurat: 9)....Ibnu Umar menjawab; 'Wahai anak saudaraku, apakah aku akan menipu dengan ayat ini, tidak berperang bagiku...lebih aku sukai dari pada aku harus menipu dengan ayat ini....(Al Anfal: 39).
] berkata, telah menceritakan kepada saya [Muhammad bin Fudhail] dari [Hushain] dari [Salim bin Abu Al...Maka kemudian turunlah ayat ini (QS....Al Jumu'ah ayat 12) yang artinya.: ("Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, maka mereka
-deskripsi"> Maksudnya, di sebelah barat lembah suci Thuwa, lihat surat Thaha ayat 12
lautan itu keluar mutiara dan merjan yang dapat kalian jadikan perhiasan. (1) (1) Lihat catatan kaki ayat...12 surat Fâthir.
enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1) (1) Untuk penjelasan tentang "hari" pada ayat...ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat.
Telah menceritakan kepada kami [Abdu bin Humaid] telah menceritakan kepada kami [Husain bin Ali Al Ju'fi...Bani Bajilah yang biada dipanggil Nahik bin Sinan datang menemui [Abdullah] dan berkata, "Saya membaca Al...Mufashshal (surat-surat yang berada di antara surat Qaaf -atau Hujurat- hingga akhir mushhaf) dalam
Al Hujurat: 10) dengan cara saling tolong-menolong di atas kebenaran, membantunya, saling bersikap lembut...Sebagian sahabat Nabi radhiyallahu 'anhum ada yang berdalil dengan ayat ini untuk membolehkan janin yang...

-deskripsi"> Seperti yang akan disebutkan dalam ayat 3 surat Al Maa'idah.
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Mutsanna] dan [Ibnu Basysyar] -[Ibnul Mutsanna]- berkata...menceritakan; bahwa seorang laki-laki menemui [Ibnu Mas'ud] seraya berkata, "Tadi malam saya membaca Al...Mufashshal (surat-surat yang berada di antara surat Qaaf -atau Hujurat- hingga akhir mushhaf) seluruhnya...Lalu ia pun menyebutkan dua puluh surat dari Al Mufashshal.
[[49 ~ AL-HUJURAT (KAMAR-KAMAR) Pendahuluan: Madaniyyah, 18 ayat ~ Surat ini dimulai dengan larangan
Maka turunlah ayat ini (QS....Al Jumu'ah ayat 12) yang artinya.: ("Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, maka mereka
yang diberikan Allah kepada mereka, sebagian nikmat tersebut akan disebutkan dalam surat ini (lihat ayat...49 dan ayat-ayat setelahnya)....p>-deskripsi"> Janji Allah kepada mereka adalah seperti yang disebutkan dalam surat Al...Maa'idah: 12, yang artinya:

Telah menceritakan kepadaku Malik dari pamannya [Abu Suhail bin Malik] dari [Bapaknya] dari [Ka'b Al...Ka'b lalu bertanya; "Kenapa engkau lepas sandalmu, apakah engkau menta'wilkan ayat ini: '(maka tanggalkanlah...Thaahaa: 12) Malik bin Abu 'Amir berkata; "Ka'b kemudian bertanya bertanya kepada orang itu, "Apakah
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Wazir Al Wasithi] telah menceritakan kepada kami [Ishaq...bin Yusuf Al Azraq] dari [Sufyan Ats Tsauri] dari [Abu Sufyan] dari [Abu Nadlrah] dari [Abu Sa'id Al...Khudri] berkata: Bani Salamah ada di tepi Madinah, mereka ingin pindah di dekat masjid lalu ayat ini...(Yaasiin: 12) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Jejak-jejak (kaki) kalian dicatat, karena
sehingga Engkau memerintahkan aku supaya bersujud kepadanya; di dalam ayat lain disebutkan bahwa ketika...Al-A`raf 12) (Sesungguhnya jika) huruf lam di sini bermakna qasam (Engkau memberi tangguh kepadaku sampai
Mu'awiyah bin 'Amru] berkata, telah menceritakan kepada kami [Za'idah] dari [Hushain] dari [Salim bin Abu Al...Maka turunlah ayat ini: '(Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, maka mereka bubar untuk...Al Jumu'ah: 12).
Lihat pula surat Al Mu'minun ayat 12, 13 dan 14.
telah mengabarkan kepada kami [Isma'il bin Ja'far] dari [Isra`il] dari [Abu Ishaq] dari ['Alqomah] dan [Al...keduanya berkata; seorang laki-laki datang kepada [Ibnu Mas'ud] seraya berkata; "Aku biasa membaca Al...Mufashal (dari surat Qaaf atau Al Hujurat sampai an Naas) dalam satu raka'at."...Iqtarabat" dan "Al Haqqah" dalam satu raka'at."...Al Mudattsir" dan "Al Muzammil" dalam satu raka'at."