Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 anak 4 ali imran 67 5 al ankabut ayat 3 6 surah+al+baqarah+ayat+188 7 darah 8 ali imran 159 9 al jumuah ayat 10 10 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 11 cinta 12 ibrahim 13 al imran ayat 104 14 ali imran 15 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 16 sabar 17 Pakaian 18 Muhammad 19 an+nisa+ayat+59 20 QS. Ali Imran (3): 67 21 AN NISA AYAT 58 22 AL IKHLAS 23 yunus 24 AL-BAQARAH AYAT 148 25 an nisa ayat 5 26 ali imran 134 27 al baqarah ayat 111 28 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 29 Sedih 30 yusuf 31 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 32 pikun dan beruban 33 al baqarah ayat 151 34 al maidah ayat 2 35 an nisa ayat 58-59 36 Muslim 4969 37 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 38 Ar rahman 39 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 40 Al hujurat ayat 13 41 al imron ayat 198 42 luqman 43 Hadits cinta 44 an nisa ayat 59 45 al+imran+ayat+38 46 al+baqarah+ayat+69 47 Al Maidah ayat 1 48 al+baqarah+ayat+70 49 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 50 menuntut ilmu 51 Asy-syu'ara+ayat+8 52 al araf ayat 185 53 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 54 Al Hajj ayat 54 55 hewan 56 al ankabut ayat 45 57 al baqarah ayat 195 58 albaqarah ayat 2 59 ibrahim ayat 7 60 Putus asa 61 al baqarah ayat 198 62 ali imran 14 63 riba 64 al baqarah ayat 10 65 al+kahfi+ayat++4 66 ali imran ayat 67 67 al+insyirah+ayat+5 68 al maidah ayat 8 69 maryam 70 al alaq ayat 2 71 Kisah nabi 72 surah al baqarah ayat 151 73 al+insyirah+ayat+6 74 Al maidah ayat 18 75 an nisa ayat 29 76 Saba ayat 16 77 1. Jangan mudah mengobral sumpah 78 al mujadilah ayat 11 79 an nahl ayat 97 80 Peristiwa dimasa lalu 81 al imran 82 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 83 Surat Ar-Ra’d 84 Talak 85 Surat asyuaro ayat 214 86 an nur ayat 9 87 Darah manusia 88 al insyirah ayat 5 89 surat al-a'la 90 al ahzab ayat 59 91 al baqarah ayat 43 92 +surat+at+taubah+ayat+24 93 quran 94 Ali Imran ayat 26. 95 akhlak 96 surah fatir ayat 29 97 bekerja 98 surat ar rum 21 99 mimpi 100 Ali Imran ayat 185

Hasil pencarian tentang Air+yang+mensucikan+

terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 18
Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain....Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan...dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya....Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun...Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 9
sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 46
Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada mereka) akhlak yang tinggi yaitu
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 82
Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang...berpura-pura mensucikan diri".
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 42
Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan...kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu).
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 2
Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya...kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah)....Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata,
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang...membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah..., serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada...ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan...Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
Allahlah yang telah mengutus kepada bangsa Arab yang tidak mengenal baca-tulis seorang Rasul dari kalangan...Rasul tersebut membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dari keyakinan dan perilaku...Sebelum kedatangan Rasul, mereka berada dalam kesesatan yang nyata.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 174
Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al Kitab dan menjualnya...dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya...melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka...dan bagi mereka siksa yang amat pedih.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 77
Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga...yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata...dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan...Bagi mereka azab yang pedih.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 222
Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu....Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 30
Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan...padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan...Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".
-deskripsi"> Yakni mengapa kamu tidak mensucikan Allah Subhaanahu wa Ta'aala dari segala...yang tidak layak bagi-Nya, yang di antaranya adalah anggapan kamu bahwa kekuasaanmu terhadapnya adalah...Ada pula yang menafsirkan ‘bertasbih kepda Allah’ dengan mensyukuri nikmat-Nya dan tidak meniatkan...sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah seperti meniatkan tidak akan memberikannya kepada fakir
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 103
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan
jalan di sini dijelaskan oleh firman berikutnya; yaitu: (aku mengajak kepada) agama (Allah dengan hujah yang...nyata) hujah yang jelas lagi gamblang (yaitu aku dan orang-orang yang mengikutiku) orang-orang yang...Lafal man diathafkan kepada lafal ana yang berkedudukan menjadi mubtada daripada khabar yang disebutkan...sebelumnya (Maha Suci Allah) kalimat ini dimaksud mensucikan Allah daripada semua jenis sekutu (dan...aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik.") kalimat ini termasuk ke dalam rangkaian keterangan daripada
penyembah berhala itu telah mempersekutukan Allah dengan menjadikan bebatuan sebagai sembahan, serta tidak mensucikan-Nya...secara layak dengan mengatakan bahwa Allah mempunyai anak, maka Allah Mahasuci dari yang demikian itu...Sementara Allah adalah zat yang kekal dan abadi, serta Pemilik seluruh yang ada di langit dan di bumi...Maka kalian, wahai para pendusta, tidak memiliki argumen dan bukti yang membenarkan dugaaan kalian itu...Oleh karenanya, janganlah kalian membuat-buat sesuatu yang tidak ada dasarnya mengenai Allah.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 11
mengantuk sebagai suatu penenteraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan
(Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada tuhan yang lain beserta-Nya, kalau...diciptakannya) yang menguasai makhluknya sendiri dan mempertahankannya dari makhluk tuhan yang lain...untuk mengalahkan sebagian yang lain sebagaimana apa yang biasa dilakukan oleh raja-raja di dunia....(Maha Suci Allah) lafal Subhaanallaah ini berarti mensucikan Dia (dari apa yang mereka sifatkan) kepada-Nya..., seperti apa yang telah disebutkan tadi.
adalah, agar kamu memuliakan Beliau, menghormatinya, memenuhi hak-haknya karena Beliau memiliki jasa yang.../p>-deskripsi"> Syaikh As Sa’diy berkata, “Allah menyebutkan dalam ayat ini hak yang...Yang khusus bagi Rasul adalah dimuliakan dan dihormati, sedangkan yang khusus bagi Allah adalah mentasbihkan...dan mensucikan-Nya baik dengan shalat maupun lainnya.”

-deskripsi"> Yang di dalamnya terdapat ayat yang membenarkanmu...."> Oleh karena semua ini merupakan sikap menyusahkan diri dan hendak mengalahkan serta ucapan orang yang...paling dungu dan paling zalim yang maksudnya menolak kebenaran, dan merupakan sikap kurang adab terhadap...Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan Beliau untuk mentasbihkan Allah Subhaanahu wa Ta'aala; yakni mensucikan-Nya...dan pandangan mereka yang rusak.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 41
, yaitu diantara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: "Kami telah beriman", padahal hati..., dan jika kamu diberi yang bukan ini maka hati-hatilah"....(yang datang) daripada Allah....Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka....Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.
(Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air) yang menyumber dengan derasnya (maka bertemulah...air-air itu) yaitu air yang ditumpahkan dari langit dan air yang disemburkan dari bumi (untuk suatu...urusan) berkedudukan menjadi Hal (yang sungguh telah ditetapkan) yang telah dipastikan di zaman Azali
Dia menciptakan semua jenis hewan dari asal yang sama yaitu air....Maka tidak satu pun hewan yang tidak memerlukan air....Dia adalah Zat yang berkehendak memilih dan Mahakuasa atas segala sesuatu(1). (1) Air yang dimaksud dalam...ayat di atas adalah air kehidupan atau air yang mengandung anasir-anasir spermatozoa....air liur, air empedu, susu dan seluruh cairan yang ada di sendi.
Nikmat tersebut adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya....Allah membantah pernyataan bahwa hanya merekalah, bukan yang lain, yang menjadi penolong-penolong Allah...Segala yang di langit dan di bumi selalu bertasbih dan mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas...bagi-Nya, Tuhan pemilik segala sesuatu yang melakukan apa saja tanpa pesaing, Yang benar-benar tersucikan...dari segala kekurangan, Yang Maha Perkasa atas segala sesuatu lagi Mahabijaksana.
-deskripsi"> Langit menurunkan air yang di luar kebiasaan dan bumi pun menyemburkan air...sampai bagian dapur yang biasanya tidak ada air karena menjadi tempat api malah memancarkan air....

-deskripsi"> Baik air dari langit maupun air dari bumi.

(Dan Kami turunkan dari awan yang tebal) yaitu awan yang banyak mengandung air dan sudah saatnya menurunkan...air yang dikandungnya, sebagaimana halnya seorang gadis yang sudah masanya untuk berhaid (air yang tercurah...) artinya bagaikan air yang dicurahkan.
Proses penguapan air laut dan samudera akan membentuk awan yang kemudian menurunkan hujan sebagai sumber...Air hujan yang turun di atas permukaan bumi itu kemudian membentuk sungai yang mengalirkan sumber kehidupan...Seringkali, air yang meresap itu menetap dan menjadi air tanah yang tersimpan di bawah kulit bumi untuk...Komponen- komponen geologis yang menyimpan air itu bisa mengalami perubahan suhu--yang oleh para ahli...Ayat ini menunjukkan suatu hikmah adanya distribusi air sesuai kadar yang telah ditentukan oleh Allah
Allahlah yang mengalirkan air dua lautan, laut tawar dan laut asin....Meskipun dimikian, kedua air itu tidak tercampur....asin yang merembes atau mengalir dari lautan ke batu-batuan di dekat pantai dengan air tawar yang merembes...Air tawar itu tergenang di atas air asin seakan-akan di antara keduanya ada pemisah yang menghalangi...untuk kepentingan manusia yang tinggal di sekitar tempat itu dan sangat tergantung kepada air tawar.
air....Sungai-sungai itu, ketika mengalirkan air, membawa benda-benda yang tak berguna yang mengapung di atas...juga dua hal yang mirip dengan kebaikan, yaitu buih air dan buih tambang yang larut, yang tidak dapat...Air yang mengalir itu menghanyutkan buih yang muncul di atas permukaan air yang disebut busa air....Ada juga yang berupa sampah seperti sampah air yang mengapung di atas permukaan air.