Paling Sering Dicari

1 Bencana 2 al hujurat ayat 13 3 al maidah ayat 2 4 Jihad 5 Ali imran 6 sabar 7 al baqarah ayat 111 8 Bumi 9 Kematian 10 ali imran 159 11 bintang 12 luqman 13 al hajj ayat 54 14 Al-Hajj ayat 54 15 zina 16 al mulk ayat 15 17 tafsir at-tahrim ayat 3 18 Tafsir surat al kafirun 19 Jika Allah menghendaki 20 Matahari 21 Surah apa yang menjelaskan tentang bencana 22 Gempa 23 hadiah 24 al maidah ayat 8 25 TerJemah+tafsir+al-khazin+Surat+al-baqarah+ayat+82 26 Syari’ah Charge Card 27 ayat tentang penjualan 28 an nur ayat 2 29 ikhlas 30 albaqarah ayat 30 31 AKAL 32 dunia adalah cobaan 33 pendidikan 34 surat+an+nisa+ayat+20 35 Saba 13 36 surah al kahfi ayat 1-2 37 al ahzab ayat 21 38 Hujan 39 Al Baqarah ayat 30 40 takwa 41 al-baqarah ayat 275 42 Surat Al Kahfi ayat 66 43 Dan mengijabahi Lukmanul Hakim dan Sulaiman yang telah mewarisi Daud as. 44 Ar rahman 45 Tuliskan ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 ! 46 Al-Jaatsiyah AYAT 13 47 al baqarah ayat 16 48 Ibrahim 49 al-alaq+ayat+2 50 Iman 51 Al qasas ayat 26 52 Warisan 53 Thalut sungai 54 Luqman 13 55 Ibrahim 7 56 Surah Ibrahim 57 al maidah ayat 25 58 al quran surat at-taubah 59 QS. An-Nahl Ayat 91 60 agama 61 Yunus 101 62 Kehidupan 63 al hujurat ayat 10 64 ibadah 65 al jumuah ayat 9 66 an nahl ayat 97 67 surat al hujurat 68 surat Ibrahim/14:7 69 jadilah 70 Al Isra ayat 23 71 Annisa ayat 36 72 al maidah ayat 90 73 al mujadalah ayat 11 74 al imran 104 75 Hadits ahmad+26216 76 menuntut ilmu 77 surat+an+nisa+ayat+21 78 ali imran 191 79 yusuf 111 80 Arrum ayat 54 81 Quraisy shihab 82 surat al imran 83 an+nur+ayat+6 84 Ujian 85 an nisa ayat 19 86 an+nur+ayat+33 87 Ali Imran 133 88 al maidah ayat 6 89 Ishaq 90 kekal 91 Awan 92 al mudatsir ayat 85 93 Banjir 94 Annisa ayat 29 95 tafsir surat at-tahrim ayat 3 96 an nahl ayat 75 97 Ibrahim 41 98 Mujadalah ayat 11 99 Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rosul pada tiap tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah Thogut itu. 100 Al Baqarah ayat 195

Hasil pencarian tentang Al+hujurat+ayat+56

terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 104
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Quran), Allah tidak akan memberi
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 16
Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Al Quran) serta (mendustakan) menemui hari
Wahai Ahl al-Kitâb, mengapa kalian mendustakan ayat-ayat Allah yang diturunkan untuk menunjukkan kebenaran
(Inilah) (ayat-ayat Al Kitab) yakni Alquran.