Paling Sering Dicari

1 asmaul husna 2 niat 3 puasa 4 Hud ayat 1 5 iman 6 ibrahim 7 ali+imran+ayat+16 8 An Naml ayat 6 9 Al-Maidah ayat 2 10 an nisa ayat 29 11 ibrahim 7 12 surat at tahrim ayat 6 13 an nisa ayat 4 14 At tahrim ayat 6 15 Ayat Alquran tentang filsafat 16 at taubah ayat 105 17 haji 18 al hujurat ayat 6 19 surat alzalzalqh 20 Annisa ayat 1 21 zina 22 ibadah 23 Al+maidah+ayat+90 24 nikah 25 Berangsur 26 AN NISA AYAT 3 27 an-nahl ayat 90 28 Takwa 29 Al baqarah ayat 275 30 al maidah ayat 8 31 ali+imran+ayat+17 32 Tulislah 33 ali imran 159 34 Sedekah 35 gunung meletus 36 zakat 37 ali imran 104 38 berat 39 al anfal ayat 75 40 Babi 41 at tauriq ayat 3 42 marah 43 ali+Imran+ayat+102 44 al ikhlas 45 ali imran ayat 77 46 asy syura ayat 20 47 imran 61 48 al an'am ayat 165 49 Taubat 50 Surah aRum+ayat+21 51 Zaitun 52 al maidah ayat 1 53 Surat 17 ayat 23 54 Bukanlah seorang muslim bila dia kenyang, sementarabtetangganya lapar 55 Dalam kubur berputus asa 56 banjir 57 an nahl ayat 90 58 al imran 192 59 Makna surat al baqarah ayat 234 60 Al-Mutaffifin+ayat+2 61 Ali imran 110 62 surat+thaha+ayat+125 63 ALI IMRAN 64 surah yusuf 65 Budak 66 ali imran ayat 15 67 SURAT AL KAFIRUN 68 Membela diri sesudah teraniaya 69 an Nisa ayat 36 70 Az Zukhruf ayat 4 71 surat al-fatihah 72 Ibrahim ayat 24 73 anak berkebutuhan khusus 74 Al anfal ayat 9 75 Hutang 76 yasin+ayat+30-38 77 Fathir ayat 31 78 anak 79 ali imran 103 80 An Nuur ayat 35 81 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 82 jual beli 83 Kedengkian 84 ilmu 85 Ikan 86 Al hijr 9 87 al maidah ayat 5 88 an-nahl ayat 125 89 Al+Maidah+ayat+101 90 MUHAMMAD 91 Puasa tiga hari 92 Al-Mu'minun Ayat 19 93 Tidak membeda-bedakan 94 Diriwayatkan daripada Abi Hurairah r.a, bahawa Rasulullah SAW melantik seorang sahabat sebagai petugas di Khaibar. Sahabat tersebut membawa kurma yang disebut (janib). Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat tersebut: “Adakah semua kurma Khaibar begini?” S 95 Al baqarah ayat 221 96 At Taubah ayat 111 97 ali imran 134 98 Luqman+2 99 Al-Maidah ayat 3 100 Makhluk

Hasil pencarian tentang Al+Ahqaaf+20+

terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 21
Dan ingatlah (Hud) saudara kaum 'Aad yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al Ahqaaf
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Panjangnya bisa mencapai sekitar 20 meter....Kedua, bisa jadi pula hiu itu termasuk jenis hiu besar yang bergigi yang panjangnya mencapai sekitar 20
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
Isyarat ilmiah al-Qur'ân ini baru dapat diketahui pada abad 20.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
Al-Qur'ân yang berada di al-Lawh al-Mahfûzh ini mempunyai kedudukan sangat tinggi, dengan redaksi dan
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
[[6 ~ AL-AN'AM (HEWAN TERNAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 165 ayat ~ Surat al-An'âm yang berisikan 165 ayat...ini, termasuk kelompok surat Makkiyyah, kecuali ayat-ayat 20, 23, 91, 93, 114, 141, 151, 152 dan 153...Al-An'âm diturunkan setelah surat al-Hijr, dan secara ringkas mengandung hal-hal sebagai berikut: a.
Dengan maksud menghujat al-Qur'ân, orang-orang kafir berkata, " Kenapa al-Qur'ân tidak diturunkan sekaligus...Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân demikian, secara berangsur-angsur, agar hatimu menjadi teguh karena...Kami membacakan al-Qur'ân melalui Jibril sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Al-Qur'ân menafikan ucapan orang kafir Mekah bahwa Muhammad telah dirasuki jin yang membisikkan al-Qur'ân...Maka difirmankan, "Setan-setan itu tak dapat menurunkan dan membisikkan al-Qur'ân!
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 19
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
Lafal al-maftuun ini wazannya sama dengan lafal al-ma`quul, berasal dari mashdar al-futuun, artinya gila
Dan ingatlah pula Ismâ'îl, al-Yasa' dan Dzû al-Kifl. Mereka semua adalah orang-orang terbaik.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 196
Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang
Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi...kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr...bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al
(Dan yang genap) atau tidak ganjil (dan yang ganjil) dapat dibaca Al-Watr dan Al-Witr, artinya ganjil
Kemudian, mereka tidak akan menang selama kalian tetap berpegang pada prinsip al-amr bi al-ma'rûf wa...al-nahy 'an al-munkar.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 51
Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang...Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 17
Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al Quran)...dari Tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al Quran itu telah...Mereka itu beriman kepada Al Quran....Dan barangsiapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al Quran...Sesungguhnya (Al Quran) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.
Tidak akan ada satu hal pun dalam al-Qur'ân ini yang memungkinkan untuk dibuat-buat oleh seseorang, karena...al-Qur'ân--dengan kemukjizatan, petunjuk dan kecermatannya--tidak mungkin dihasilkan oleh selain Allah...Al-Qur'ân ini tidak lain adalah penegas atas kebenaran yang terkandung di dalam kitab-kitab samawi yang...Al-Qur'ân juga merupakan penjelas bagi fakta-fakta dan syariat-syariat yang telah ditulis dan ditetapkan...Tidak ada keraguan bahwa al-Qur'ân diturunkan dari sisi Allah.
Bentuk asal lafal al-muddatstsir ialah al-mutadatstsir, kemudian huruf ta diidgamkan kepada huruf dal...sehingga jadilah al-Muddatstsir, artinya orang yang menyelimuti dirinya dengan pakaiannya sewaktu wahyu
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 3
Dia menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 52
Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah Kami....Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman...itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki