Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 berfikir kritis 4 hari kiamat 5 dalil+kitab+injil 6 Surat fatir ayat 3 7 sabar 8 dalil+kitab+zabur 9 al-baqarah ayat 155 10 Cari t Opik dmn 11 Ali+imran+ayat+134 12 surat ibrahim 13 al-baqarah ayat 216 14 surat an nas 15 Keuntungan+jual+beli 16 qs yusuf 17 an nisa ayat 59 18 bekerja 19 Al-Isro ayat 26-27 20 musibah 21 Obat 22 ilmu 23 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 24 hijrah 25 Injil 26 hutang 27 asmaul husna 28 Yunus 57 29 saba 30 Al isra ayat 32 31 Ali imran 110 32 ibrahim 33 Seratus 34 al hijr ayat 9 35 ali imran 185 36 hadist+al-hujurat+ayat+12 37 Wasiat 38 Jinn 39 pendidikan 40 az zumar ayat 53 41 ali imran 159 42 Sedekah 43 ali imran 31 44 Surat Ali Imran ayat 159 45 Al ikhlas 46 al maidah ayat 48 47 Harta 48 kiamat 49 at taubah ayat 105 50 al hijr ayat 22 51 jenazah 52 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 53 an-nisa+ayat+21 54 wanita 55 Iblis 56 Al Mujaadilah ayat 13 57 al maidah ayat 46 58 Ali Imran 104 59 yang belajar al quran dan mengamalkannya 60 hari+kiamat 61 Yusuf 62 pakaian 63 Hadits tentang kitab taurat 64 Wanita keji 65 lalat 66 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 67 Hadis berfikir kritis 68 berkembang 69 al isra ayat 55 70 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 71 Berobat dengan yang halal 72 niat 73 kematian 74 maryam 58 75 Surah Al Isra Ayat 55 76 al hasyr ayat 18 77 surat 3 ayat 5 78 Peristiwa+hari+kiamat 79 al jin ayat 26 80 ar rahman 81 menikah adalah sunnah 82 Maryam 56  83 umur 84 Melihat 85 shalat 86 al hujurat ayat 13 87 Al Baqarah ayat 30 88 ibrahim+26 89 LUQMAN 90 luqman+14 91 al imran 92 batu hitam 93 assyura ayat 38 94 riba 95 QS+An-Nisa+ayat+29 96 putus amal 97 cepat 98 an nahl ayat 97 99 al imran 130 100 Cari nadzwa

Hasil pencarian tentang Al+Baqarah+ayat+31+dan+tafsirnya

(Dan) lembaran-lembaran (Ibrahim yang selalu memenuhi janji) maksudnya Nabi Ibrahim itu selalu menepati...apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya..., "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu...Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
sampai mereka menghentikan tindakan yang merusak kepercayaan orang-orang beriman melalui penindasan dan...Apabila mereka benar-benar meninggalkan kekufuran dan tidak lagi mnenyakiti orang-orang beriman dan mengikhlaskan...sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1). (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah...ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
(Katakanlah, "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Alquran ini...) dalam hal kefasihan dan ketinggian paramasasteranya (niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa...Ayat ini diturunkan sebagai sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya...Al-Anfal 31).
(Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la) yakni para malaikat itu (ketika...Al-Baqarah, 30)
(Dialah yang menurunkan kepadamu Alquran, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat) jelas maksud...dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan) menyeleweng dari kebenaran, (maka mereka mengikuti ayat-ayat...kabur pengertiannya (dan demi untuk mencari-cari takwilnya) tafsirnya (padahal tidak ada yang tahu takwil...) tafsirnya (kecuali Allah) sendiri-Nya (dan orang-orang yang mendalam) luas lagi kokoh (ilmunya) menjadi...mubtada, sedangkan khabarnya: (Berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyaabihat) bahwa ia dari
Jalan kebenaran dan kesesatan telah jelas melalui tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan....Barangsiapa beriman kepada Allah dan mengingkari segala sesuatu yang mematikan akal dan memalingkannya...Perumpamaannya seperti orang yang berpegangan pada tali yang kuat dan kokoh, sehingga tidak terjerumus...Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
(Dan berapa banyaknya malaikat) banyak di antara para Malaikat (di langit) yang sangat dimuliakan oleh...kepada mereka untuk memberikan syafaat (bagi orang yang dikehendaki)-Nya di antara hamba-hamba-Nya (dan...Al Anbiya, 28) Sudah kita maklumi bahwa syafaat para malaikat itu baru ada setelah terlebih dahulu mendapat...izin dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Siapakah yang dapat...Al-Baqarah, 255)
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya...Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Quran); dan di antara mereka (orang-orang kafir Mekah) ada yang beriman kepadanya....Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran)....Dan Kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar: akan tetapi kebanyakan manusia
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
Janganlah engkau gelincirkan hati kami) janganlah diselewengkan dari kebenaran dengan mencari-cari tafsirnya...dialami oleh mereka (setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami) bimbingan ke arah perkara yang benar (dan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
Dia juga yang menciptakan malam sebagai waktu istirahat dan ketenangan jiwa dan raga....Dia juga menjadikan peredaran bulan dan matahari dengan sistem yang sangat teratur rapi....Dengan peredaran bulan dan matahari itu dapat diketahui waktu untuk beribadat dan bermuamalat....apa yang terjadi di seluruh alam raya(1). (1) Peredaran matahari mengilhami perhitungan hari dan tahun...(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).
Allah, karena ia bertakwa kepada-Nya(1). (1) Ayat ini mengisyaratkan kewajiban menepati janji....Banyak ayat lain sebelum ayat ini yang juga berbicara tentang kewajiban menepati janji, seperti ayat...27 surat al-Baqarah, misalnya....al-Nakh'iy....Dan itu merupakan syarat perjanjian.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad...akan mendapatkan azab yang hina dan nista.
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan...berbagai hukum dan aturan yang terkandung di dalamnya.