Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 Ali Imran 4 sabar 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 8 hujan 9 yusuf 10 ali+imran+159 11 ayat tentang kepala madrasah 12 Almaidah ayat 48 13 al-maidah ayat 3 14 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 15 al-insyirah ayat 5 16 Ibrahim ayat 7 17 hewan 18 huud+40 19 dunia 20 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 21 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 22 al-baqarah ayat 168 23 an-nur+ayat+36 24 Aman 25 Urusan 26 Surat al maidah ayat 48 27 ikhlas 28 al-maidah ayat 48 29 ali imran ayat 26 30 Bersyukur 31 ali imran ayat 185 32 ibrahim 32 33 al bayyinah ayat 8 34 surat Al furqan ayat 20 35 lukman+ayat+15 36 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 37 surat al baqarah ayat 11 38 ar rum ayat 21 39 Memohon ampun 40 surat Al furqan ayat 9 41 Al+Anbiyâ+ayat+73 42 Al+hijr+ayat+48 43 an nisa ayat 59 44 al baqarah ayat 124 45 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 46 Surga 47 An nahl ayat 120 48 menghindari perkelahian 49 Anjing 50 petunjuk 51 kemuliaan 52 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 53 al ahzab ayat 70 54 AL+AHZAB+AYAT+70 55 QS.Al imran ayat 79 56 al baqarah ayat 261 57 mengharapkan pertemuan 58 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 59 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 60 orang tua 61 Kitab sunan ibnu majah 62 ummul kitab 63 ali-imran ayat 43 64 an nisa ayat 58 65 Riba 66 an-nisa+ayat+29 67 al qadar ayat 1-5 68 al a'raf ayat 31 69 agama 70 Ibrahim ayat 3 71 Tadabbur asy syuara ayat 174 72 Syarah hadis birulk walidain nomor 3659 sunan Ibnu Majah 73 bohong 74 Cobaan 75 ali imran 185 76 Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. 77 ali+imran+188 78 Ibrahim ayat 43 79 Q.S Al-Maidah ayat 48: 80 olah raga 81 Surat Al ikhlas 82 Keras hati 83 al baqarah ayat 30 84 luqman 85 surah yunus ayat 57 86 al a'raf ayat 20 87 MARYAM 88 Al Imran ayat 7 89 al-baqarah+ayat+66 90 ibrahim ayat 33 91 SURAT 2 AYAT 168 92 terjemahan surat al mulk 93 al-an’am ayat 121 94 contoh waqaf la waqafu fih 95 Niat 96 an-nisa ayat 36 97 hud ayat 61 98 al-baqarah ayat 245 99 LUKMAN AYAT 12 100 Cinta

Hasil pencarian tentang Al+furqaan+27

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا


27. Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata: "Aduhai kiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama-sama Rasul".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 1
Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi
-deskripsi"> Sebagaimana perkataan ibaadurrahman, lihat Al Furqaan: 63.

bintang) yakni bintang-bintang yang dua belas gugusan, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Furqaan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan.
manusia " kembali kepada kitab-kitab yang disebutkan, baik Taurat dan Injil yang masih murni dan kitab Al...

-deskripsi"> Al Furqaan ialah kitab yang membedakan antara yang benar dan yang salah

-deskripsi"> Sebagaimana perkataan ibaadurrahman, lihat Al Furqaan: 63.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 29
Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Kami akan memberikan kepadamu Furqaan.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 41
jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan
Adapun fa'i dibahas dalam surat Al Hasyr....

-deskripsi"> Yang dimaksud dengan “apa” di sini bisa maksudnya ayat-ayat Al-Quran...

-deskripsi"> Yang dimaksud dengan hari Al Furqaan adalah hari yang memisahkan antara

-deskripsi"> Ayat ini seperti yang disebutkan dalam surah Al Furqan: 27-29, yaitu...(dulu) tidak menjadikan si fulan itu teman akrab(ku).-- Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al...Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku.
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
Al Furqaan: 68) demikian pula turun ayat, “Katakanlah, "Wahai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap
Banyak ayat lain sebelum ayat ini yang juga berbicara tentang kewajiban menepati janji, seperti ayat 27...surat al-Baqarah, misalnya....semacam itu telah pernah disanggah oleh Imam 'Aliy ibn Abî Thâlib dalam suratnya yang ditujukan kepada al-Asytar...al-Nakh'iy....Bunyinya, "Kalau terdapat perjanjian di antara kamu dengan musuhmu atau dengan ahl al-dzimmah (non Muslim
Al Maa’idah: 27) Di samping itu, dengan takwa, Allah akan memberi taufik kepada seseorang untuk beramal
Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.” (Al...A’raaf: 27)

[[27 ~ AN-NAML (SEMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 93 ayat ~ Surat al-Naml dimulai dengan huruf-huruf fonemis...yang bertujuan untuk mengingatkan kembali bahwa al-Qur'ân, meskipun menggunakan anasir yang sama dengan...surat seperti itu memiliki fungsi intrinsik (maknawi) yang mencela orang-orang yang enggan mendengarkan al-Qur'ân...Dilanjutkan dengan penjelasan kedudukan al-Qur'ân dalam dakwah dan berpalingnya orang-orang kafir dari...al-Qur'ân dengan kesempurnaan mukjizatnya.
mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir.” (lihat Nuh: 26-27
Ash-Shaffat, 27).
Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dalam kitab Tauhid hal. 76, Ibnu Jarir juz 24 hal. 27, Baihaqi dalam..., namun di dalamnya terdapat ‘Athaa’ bin As Saa’ib, dia mukhtalith (bercampur hapalannya).” Al...Haafizh As Suyuthi dalam Al Itqaan juz 1 hal. 34 berkata, “Hadits tersebut dalam kitab shahih dengan
peringatan tidak bermanfaat bagi mereka, maka Beliau mendoakan kebinasaan kaumnya (lihat surat Nuh: 26-27
haruslah meminta izin lebih dahulu kalau hendak masuk seperti orang-orang yang tersebut dalam ayat 27
keluarganya dan kaum muslimin semua- pada hari Jum’at tanggal 17 Ramadhan 1431 H bertepatan dengan tanggal 27
Luqman: 27) ayat di atas termasuk pendekatakan makna agar lebih mudah dicerna, karena semua yang disebutkan
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
[[1 ~ FATIHAH AL-KITAB (PEMBUKA KITAB SUCI) Pendahuluan: Makkiyyah, 7 ayat ~ Surat al-Fâtihah ini termasuk...Disebut al-Fâtihah (pembuka), karena letaknya yang berada urutan pertama surat-surat al-Qur'ân....Surat yang pertama diturunkan secara lengkap di antara surat-surat yang ada dalam al-Qur'ân ini merupakan...intisari dari seluruh kandungan al-Qur'ân yang kemudian diperinci oleh surat-surat sesudahnya....Oleh sebab itu, surat ini juga disebut dengan nama Umm al-Kitâb (induk al-Qur'ân).]]
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 17
Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al Quran)...dari Tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al Quran itu telah...Mereka itu beriman kepada Al Quran....Dan barangsiapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al Quran...Sesungguhnya (Al Quran) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.
Tidak akan ada satu hal pun dalam al-Qur'ân ini yang memungkinkan untuk dibuat-buat oleh seseorang, karena...al-Qur'ân--dengan kemukjizatan, petunjuk dan kecermatannya--tidak mungkin dihasilkan oleh selain Allah...Al-Qur'ân ini tidak lain adalah penegas atas kebenaran yang terkandung di dalam kitab-kitab samawi yang...Al-Qur'ân juga merupakan penjelas bagi fakta-fakta dan syariat-syariat yang telah ditulis dan ditetapkan...Tidak ada keraguan bahwa al-Qur'ân diturunkan dari sisi Allah.
Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi...kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr...bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).
anak cucunya tercipta dari air yang sedikit dan lemah serta--biasanya--sangat diremehkan(1). (1) Kata "al-mahîn..."Al-rajul al-mahîn" berarti "al-rajul al-dla'îf" ('orang yang lemah')....Kalimat "mahana al-rajulu al-ibila" berarti 'orang itu memerah susu unta'.