Paling Sering Dicari

1 Kiamat 2 penganiayaan 3 Hadis+at+taubah+ayat+105 4 Ayat+201 5 al+qasas+ayat+79+-82 6 hadist+al-hujurat+ayat+10 7 Al-luqman+ayat+13-17 8 hari kiamat 9 Hadits+muslim+nomor+2789 10 hari+kiamat 11 Ali Imran 159 12 sombong 13 Al Hujurat ayat 13 14 Ibrahim ayat 7 15 Injil 16 Surat Al sajdah ayat 29 17 riba 18 Ali+Imran+191 19 dalil+kitab+injil 20 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 21 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 22 al hadid ayat 3 23 an-nisa' ayat 100 24 Al imran 25 Al sajdah ayat 29 26 Membunuh Rasul 27 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 28 kontrol diri 29 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 30 an nisa 1 sampai 3 31 at taubah ayat 105 32 Menyesatkan 33 Ali Imran ayat 159 34 Zina 35 ilmu 36 Hadits tentang ketauhidan 37 niat 38 al ikhlas 39 ali+imran+190-191 40 Nikah 41 At Taubah ayat 122 42 Amal tanpa ilmu 43 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 44 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 45 ali imran 103 46 kebijaksanaan 47 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 48 Surah taha ayat 15 49 al-baqarah ayat 2 50 Az zumar ayat 62 51 Yusuf 52 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 53 yusuf 111 54 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 55 kontrol+diri 56 Hukum bacaanya 57 al bayyinah ayat 5 58 Hadist mengenai Allah sang maharaja 59 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 60 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 61 annahl ayat 90 62 Ali imran ayat 9 63 Surat annaShr 64 Al baqarah ayat 2 65 Al an'am ayat 82 66 Cintailah arab 67 at Taubah ayat 103 68 ibrahim 7 69 an-najiah ayat 17 70 Zabur 71 Al isra ayat 13 72 al ahzab ayat 59 73 hadist+al-hujurat+ayat+12 74 harta 75 an nahl ayat 90 76 Ali imran ayat 138 77 Al-Maidah+ayat+2 78 al hadid ayat 22 79 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 80 an nisa ayat 34 81 Makan 82 Al kahfi ayat 109 83 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 84 beriman pada hari kiamat 85 An nisa ayat 125 86 al maidah ayat 48 87 yusuf 87 88 Al-Maidah+ayat+48 89 Berfikir positif Dan sabar dalam menghadapi ujian Dan cobaan 90 Surat ad duha ayat 7 91 Surat al-a'raf ayat 7 92 an nur ayat 2 93 al-kahfi ayat 82 94 ali imran 110 95 surat Hud ayat 41 96 ayat tentang kontrol diri 97 Jelaskan maksud hadist tersebut! 98 surat az zumar ayat 62 99 Luqman+ayat+14 100 Tanda-tanda bagi

Hasil pencarian tentang Al+luqman+34

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ


34. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa (disediakan) surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
sendiri) ilmu tentang kegaiban itu ada lima macam; mengenai penjelasannya telah dikemukakan dalam surah Luqman...ayat 34, yaitu firman-Nya, "Sesungguhnya Allah hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari...Al-Istitsna/pengecualian berkedudukan sebagai badal isytimal dari istitsna yang sebelumnya.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 13
Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 16
(Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 12
Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah.
(Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Luqman hikmah) antara lain ilmu, agama dan tepat pembicaraannya...Sehubungan dengan hal ini Luqman pernah mengatakan, "Aku tidak pernah merasa cukup apabila aku telah...Luqman menjawab, "Dia adalah orang yang tidak mempedulikan orang lain yang melihatnya sewaktu dia mengerjakan
(Dan) ingatlah (ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia menasihatinya, "Hai anakku) lafal bunayya
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
Al-Qur'ân yang berada di al-Lawh al-Mahfûzh ini mempunyai kedudukan sangat tinggi, dengan redaksi dan
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
Dengan maksud menghujat al-Qur'ân, orang-orang kafir berkata, " Kenapa al-Qur'ân tidak diturunkan sekaligus...Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân demikian, secara berangsur-angsur, agar hatimu menjadi teguh karena...Kami membacakan al-Qur'ân melalui Jibril sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Al-Qur'ân menafikan ucapan orang kafir Mekah bahwa Muhammad telah dirasuki jin yang membisikkan al-Qur'ân...Maka difirmankan, "Setan-setan itu tak dapat menurunkan dan membisikkan al-Qur'ân!
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 19
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
Lafal al-maftuun ini wazannya sama dengan lafal al-ma`quul, berasal dari mashdar al-futuun, artinya gila
Dan ingatlah pula Ismâ'îl, al-Yasa' dan Dzû al-Kifl. Mereka semua adalah orang-orang terbaik.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 196
Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang
Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi...kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr...bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al
(Dan yang genap) atau tidak ganjil (dan yang ganjil) dapat dibaca Al-Watr dan Al-Witr, artinya ganjil
Kemudian, mereka tidak akan menang selama kalian tetap berpegang pada prinsip al-amr bi al-ma'rûf wa...al-nahy 'an al-munkar.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 51
Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang...Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 17
Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al Quran)...dari Tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al Quran itu telah...Mereka itu beriman kepada Al Quran....Dan barangsiapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al Quran...Sesungguhnya (Al Quran) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.
Tidak akan ada satu hal pun dalam al-Qur'ân ini yang memungkinkan untuk dibuat-buat oleh seseorang, karena...al-Qur'ân--dengan kemukjizatan, petunjuk dan kecermatannya--tidak mungkin dihasilkan oleh selain Allah...Al-Qur'ân ini tidak lain adalah penegas atas kebenaran yang terkandung di dalam kitab-kitab samawi yang...Al-Qur'ân juga merupakan penjelas bagi fakta-fakta dan syariat-syariat yang telah ditulis dan ditetapkan...Tidak ada keraguan bahwa al-Qur'ân diturunkan dari sisi Allah.
Bentuk asal lafal al-muddatstsir ialah al-mutadatstsir, kemudian huruf ta diidgamkan kepada huruf dal...sehingga jadilah al-Muddatstsir, artinya orang yang menyelimuti dirinya dengan pakaiannya sewaktu wahyu