Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 surat al-hadid ayat 57 4 Al+hijr+ayat+47 5 Al-Baqarah ayat 168 6 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 7 Al ikhlas 8 ali+imran+159 9 ayat tentang kepala madrasah 10 hujan 11 Almaidah ayat 48 12 ali imran 13 al-maidah ayat 3 14 an-nur+ayat+36 15 al ahzab ayat 70 16 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 17 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 18 huud+40 19 Urusan 20 yusuf 21 Ibrahim ayat 7 22 al-insyirah ayat 5 23 hewan 24 akhlak 25 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 26 laut 27 Aman 28 kemuliaan 29 orang tua 30 al baqarah ayat 261 31 Surat al maidah ayat 48 32 al fatiha ayat 1 33 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 34 Ar-Rahman ayat 19 35 al-maidah ayat 48 36 QS.Al imran ayat 79 37 ali imran ayat 185 38 al bayyinah ayat 8 39 Yunus 40 surat al baqarah ayat 11 41 saba 15 42 Al+hijr+ayat+48 43 Tafsir kepuasan kerja 44 AL+AHZAB+AYAT+70 45 ikhlas 46 surat Al furqan ayat 20 47 ar rum ayat 21 48 Bersyukur 49 surat Al furqan ayat 9 50 lukman+ayat+15 51 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 52 dunia 53 ali imran 64 54 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 55 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 56 Tafsir surat alkafirun 57 menjaga diri 58 Kuda 59 Alquran tentang ke utama an maca istighfar 60 bertakwa 61 al fatihah ayat 1 62 al-baqarah ayat 43 63 al baqarah ayat 124 64 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 65 bermain 66 an nisa ayat 1 67 al furqan ayat 67 68 sungai 69 an-nisa+ayat+29 70 keamanan 71 al+fatihah+ayat+2 72 Muslim 73 masuk 74 LUKMAN+AYAT+18 75 memberikan maaf itu lebih dekat dengan keraqwaan 76 Ar Rahman ayat 33 77 tumbuhan berdzikir 78 Surat Al-Baqarah ayat 10 79 golongan 80 Ibrahim ayat 43 81 Sedikit sekali berterimakasih 82 al a'raf ayat 31 83 menghindari perkelahian 84 Tadabbur asy syuara ayat 174 85 Surat+Al-Baqarah 86 LUKMAN+AYAT+19 87 Surat yasin 88 ali imran 185 89 Surat Al-Baqarah Ayat 20 90 surat al baqarah ayat 219 91 ali+imran+188 92 ibrahim ayat 33 93 al-baqarah-ayat-286 94 wahai jiwa 95 Rezeki dari allah 96 an-nisa ayat 36 97 ayat tentang hukum pada juz 20 98 perang 99 al anfal ayat 63 100 sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliian akhlak

Hasil pencarian tentang Ali+Imron+ayat+133-135

memenuhi janji mereka untuk beriman dan mereka tetap di atas kekafiran (lihat pula surah Al A’raaf: 133...-135).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
cara agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali...dan para sahabat biasa memaafkan Ahli Kitab dan kaum musyrik, hingga Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat...seperti ini dalam Tafsir Ibnu Abi Hatim seperti yang disebutkan dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 1 hal. 135
tafsir-deskripsi"> Menurut Syaikh As Sa'diy, bahwa hikhmah –dan Allah yang lebih mengetahui- dimasukkan ayat...sebab kemenangan, keberuntungan dan kebahagiaan, maka disebutkanlah lafaz takwa tiga kali, yaitu di ayat...130, 131dan 133.
[[20 ~ THAHA Pendahuluan: Makkiyyah, 135 ayat ~ Seluruh ayat, yang berjumlah 135, dalam surat ini diturunkan...di Mekah, kecuali ayat 130 dan 131....Kendati demikian, mereka tetap tidak mampu mendatangkan satu surat pendek atau beberapa ayat saja yang...serupa dengan surat dan ayat al-Qur'ân.
mencincang melebihi mereka.” Saat tiba penaklukkan Mekah, Allah Subhaanahu wa Ta'aala menurunkan ayat...Muqbil berkata, “Hadits ini disebutkan pula dalam Musnad Ahmad dari Zawaa’id Abdullah juz 5 hal. 135
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

class="tafsir-deskripsi"> Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Dzar ia berkata, “Turun ayat...yang bertengkar, mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka…dst.” tentang enam orang Quraisy, yaitu Ali...kepada Qais bin ‘Ubaad, ia berkata, “Aku mendengar Abu Dzar bersumpah sebuah sumpah, “Sesungguhnya ayat...dst.” Turun berkenaan orang-orang yang melakukan perang tanding pada peperangan Badar, yaitu Hamzah, Ali
Sehubungan dengan ayat ini Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis, bahwa pada tahun itu juga, yaitu...tahun sembilan Hijriah, Nabi saw. mengutus Ali untuk mempermaklumkan ayat-ayat ini pada hari raya kurban
(Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian) ayat ini memansukh firman-Nya, "Bertakwalah...Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
amanat) artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat...ini turun ketika Ali r.a. hendak mengambil kunci Kakbah dari Usman bin Thalhah Al-Hajabi penjaganya...Usman merasa heran atas hal itu lalu dibacakannya ayat tersebut sehingga Usman pun masuk Islamlah....Ayat ini walaupun datang dengan sebab khusus tetapi umumnya berlaku disebabkan persamaan di antaranya
yang baik dan orang-orang yang buruk yang dengannya mereka dapat dikenali sebagaimana firman-Nya di ayat...Ali Imran: 106)

Sesungguhnya kami telah memakan ‘ilhiz,” yakni wabar (bulu unta) dan darah.” Maka Allah menurunkan ayat...Di sana pada masing-masing mereka ada Ali bin Al Husain bin Waqid, dan dia didha’ifkan....Sayyaariy berkata, “Saya tidak berani menjaminnya.” Ibnu Abi Sa’daan berkata, “Muhammad bin ‘Ali...mereka, hingga mereka menderita kelaparan, agar mereka kembali kepada Allah dan mau beriman (Lihat ayat...kesesatannya, padahal di hadapan mereka ada azab yang tidak mungkin ditolak sebagaimana diterangkan dalam ayat
Al Auza’i berkata (meriwayatkan) dari Isma’il bin Ubaidullah bin Abul Muhajir Al Makhzumiy dari Ali...akan ditaklukkan untuk umatnya satu persatu, Beliau pun bergembira dengannya, maka Allah menurunkan ayat
Hal ini termasuk ayat-ayat Allah yang menakjubkan, karena tidak mampunya Beliau berbicara dengan manusia...Oleh karena itu, di ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Tandanya bagimu, kamu tidak dapat...Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
Allah Ta’ala, “Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat...yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat.” (Terj....Ali Imran: 7) maksud mutasyabihat di ayat ini adalah yang masih samar dipahami oleh kebanyakan manusia..., dan kesamaran ini tidaklah hilang kecuali dengan mengembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat (jelas...Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksudnya bahwa ayat-ayat Al Quran itu diulang-ulang membacanya
ke-3 surah ini).” Bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan pengiriman surat dari Hathib bin Abi...Beliau (Syaikh Muqbil) berkata, “Saya berpaling dari hadits Ali yang ada di Bukhari dan Muslim, karena...juz 10 hal. 260 berkata, “Susunan (hadits tersebut) menjelaskan bahwa tambahan ini (dalam hadits Ali...dan disebutkannya ayat itu adalah terputus karena Sufyan termasuk atbaa’uttaabi’in....Demikian pula ayat, “Laa yanhaakumullah…dst (ayat ke-8).” Disebutkan turunnya ayat dari jalan Sufyan
ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali...Imran ayat 13.
untuk memperbaiki apa yang telah ada dari keimanan itu dan memunculkan apa yang belum ada, seperti pada ayat...Ali Imran: 102)....Perlu diketahui, bahwa mengingkari salah satu di antara yang disebutkan dalam ayat di atas sama saja
Al Hakam dan Muhammad bin ‘Uqail bin Khuwailid, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Ali...Para perawinya adalah tsiqah kecuali Ali bin Al Husain bin Waqid, maka padanya terdapat pembicaraan....pula Ibnu Jarir di juz 29 hal. 91, di sana terdapat mutaba’ah (penguat dari jalan yang sama) bagi Ali...Dalam Mustadrak Hakim disebutkan mutaba’ah Ali bin Al Husain bin Syaqiq yang termasuk perawi jamaah...Qaasim As Sayyaariy yang aku lepas tangan darinya.” Ibnu Abi Sa’dan berkata, “Muhammad bin ‘Ali
Oleh karena itulah, di ayat ini Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengarahkan mereka untuk memutuskan sarana-sarana...Allah Subhaanahu wa Ta'aala dalam ayat tersebut menggunakan kata-kata, “Falaa takhdha’na bil qauliâ...Oleh karena itulah, Allah memuji Rasul-Nya karena kelembutannya (lihat surah Ali Imran: 159) dan memerintahkan
sampai tidur malam dalam keadaan aman, tenang dan tidak takut kecuali kepada Allah.” Maka turunlah ayat...Muqbil menjelaskan dalam Ash Shahihul Musnad min Asbaabin Nuzul, “Hadits ini dalam sanadnya terdapat Ali...Hal ini termasuk ayat-ayat Allah yang mengagumkan dan jelas, dan hal ini akan tetap ada sampai hari kiamat
ke Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali
Ali Imran: 30)

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali
Bakar memimpin jamaah haji kaum muslimin, dan ketika itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Ali...bin Abi Thalib untuk membacakan ayat “bara’ah” pada hari haji akbar, ia juga diperintahkan menyerukan
lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya