Paling Sering Dicari

1 Hud ayat 1 2 ibrahim 3 AN NISA AYAT 3 4 riba 5 kiamat 6 niat 7 wasiat 8 An Naml ayat 6 9 ali imran ayat 19 10 surat at tahrim ayat 6 11 ali imran 159 12 al imran 13 “Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” [HR. Muslim] 14 al+Ali-Imran: 190 15 al maidah ayat 1 16 An nisa ayat 29 17 al hujurat ayat 6 18 Ayat Alquran tentang filsafat 19 an nisa ayat 4 20 Al-Maidah ayat 2 21 Ali imran 130 22 surah fatir ayat 34 23 Berangsur 24 Takwa 25 Dalam kubur berputus asa 26 Ali imran 110 27 Sedekah 28 nikah 29 ibrahim ayat 7 30 an nur ayat 32 31 ibadah 32 al baqarah ayat 30 33 at tauriq ayat 3 34 Al-Baqarah ayat 233 35 Sabar 36 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 37 Sajian+nenek moyang 38 al an'am ayat 165 39 al imran 192 40 Sapi 41 dari 42 Annajm ayat 39 43 ilmu 44 jual beli 45 Ibnu katsir 46 zina 47 tulisan assalamualaikum arab 48 Ibrahim ayat 24 49 anak berkebutuhan khusus 50 an-nahl ayat 90 51 Al-Mu'minun Ayat 19 52 ali imran 103 53 Munafik 54 tenggelam+bumi 55 AL MAIDAH AYAT 5 56 At tahrim ayat 6 57 Membela diri sesudah teraniaya 58 Zaitun 59 SURAT AL KAFIRUN 60 Al anfal ayat 9 61 ali+imran+134 62 Az Zukhruf ayat 4 63 Hidangan 64 luqman 13 65 zakat 66 Makna surat al baqarah ayat 234 67 Al+Maidah+ayat+101 68 waris 69 Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia tidak ketahui 70 Sajian 71 banjir 72 gunung meletus 73 Al-Mutaffifin+ayat+2 74 al+baqarah+ayat+261 75 An nisa ayat 1 76 luqman ayat 13 77 An Nuur ayat 35 78 Babi 79 Al Baqarah ayat 275 80 al baqarah ayat 20 81 Jiwa 82 berat 83 An-Nisa Ayat 9 84 Annisa ayat 1 85 surat ar rum ayat 21 86 sungai 87 Ibrahim 35 88 as syura ayat 38 89 an nisa ayat 7 90 al maidah ayat 8 91 az zumar ayat 3 92 Haji 93 ali imran ayat 77 94 Kedengkian 95 yasin+ayat+30-38 96 an nahl ayat 90 97 Fathir ayat 31 98 Tidak membeda-bedakan 99 surat al kahfi ayat 110 100 At Taubah ayat 105

Hasil pencarian tentang Allah++swt+memberi+azab+penduduk+desa+madyan+berupa+

terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 44
dan penduduk Madyan, dan telah didustakan Musa, lalu Aku tangguhkan (azab-Ku) untuk orang-orang kafir..., kemudian Aku azab mereka, maka (lihatlah) bagaimana besarnya kebencian-Ku (kepada mereka itu).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Inilah kisah Syu'ayb dan penduduk Aykah, penghuni suatu lahan yang dipenuhi dengan pepohonan yang rindang...di dekat kota Madyan....Kepada penduduk Aykah ini, Allah telah mengutus Syu'ayb yang juga diutus ke Madyan.
hai penduduk Mekah, mengenai apa yang telah menimpa mereka berupa azab, oleh karena kalian lalu mengambil
(Penduduk Aikah telah mendustakan) dalam satu qiraat Aikati dibaca Laikata; adalah nama sebuah sumber...air yang banyak pepohonan di sekitarnya di dekat kota Madyan (Rasul-rasul).
(Maka tatkala mereka melihat azab itu) (berupa awan) atau mendung yang muncul di cakrawala langit (menuju..."Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami) maksudnya, awan yang membawa hujan buat kami, Allah...swt. berfirman, ('Bahkan itulah azab yang kalian minta supaya datang dengan segera) maksudnya, azab...itu yang kalian minta agar disegerakan datangnya (yaitu berupa angin) lafal Riihun menjadi Badal dari...lafal Maa (yang mengandung azab yang pedih) yang menyakitkan.
Allah telah mengirimkan seorang rasul kepada penduduk Madyan, yaitu Nabi Syu'ayb....Dia menyerukan mereka kepada ketauhidan dan beribadah kepada Allah, takut kepada hari akhir dan melakukan...apa yang mendatangkan pahala Allah sebagaimana yang mereka harapkan, serta melarang mereka untuk terus
Ketika sampai pada sumber mata air penduduk Madyan, Mûsâ mendapati banyak sekali rombongan dari bermacam-macam...golongan manusia tengah memberi minum ternak mereka....Kami akan menunggu para pengembala itu selesai memberi minum piaraan mereka....Ayah kami sudah tua renta tidak mampu lagi menggembalakan dan memberi minum ternak kami."
Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Madyan sebagaimana kaum Tsamud telah binasa).
Ingat, penduduk Madyan dihancurkan dan dijauhkan dari rahmat Allah seperti pendahulu mereka, kaum Tsamûd
(Dan penduduk Madyan) kaum Nabi Syuaib (dan telah didustakan Musa) didustakan oleh bangsa Koptik bukan...perumpamaan bagimu (lalu Aku tangguhkan untuk orang-orang kafir) memberikan tangguh dengan mengakhirkan azab...mereka (kemudian Aku balas mereka) yaitu menimpakan azab kepada mereka (maka lihatlah bagaimana besarnya...Istifham di sini mengandung makna Taqrir, maksudnya azab itu benar-benar ditimpakan kepada orang-orang
(Dan) Kami utus (kepada penduduk Madyan saudara mereka Syuaib. Ia berkata, "Hai kaumku!...Sembahlah Allah) tauhidkanlah Dia (sekali-kali tiada Tuhan bagi kalian selain Dia....dan timbangan (dan sesungguhnya aku) (khawatir terhadap kalian) jika kalian tidak mau beriman (akan azab...Lafal yaum disifati dengan lafal muhith mengandung pengertian majaz, karena terjadinya azab itu pada
Orang-orang Yahudi tidak akan bersatu memerangi kalian kecuali apabila mereka berada di desa-desa yang
Allah swt. berfirman: (Sesungguhnya Kami benar-benar telah membawa kepada kalian) hai penduduk Mekah
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 8
Dan berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan Rasul-rasul-Nya,...maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan Kami azab mereka dengan azab yang mengerikan
Nabi Lûth, sambil mengingatkan mereka cara wajar yang diperbolehkan, berkata, "Ini gadis-gadis desa.
Allah swt. berfirman mengisahkan tentang mereka, (Maka sesungguhnya Kami akan merasakan azab yang keras...kepada orang-orang kafir dan Kami akan memberi balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk pembalasan
(Dan sesungguhnya) lafal in adalah bentuk takhfif daripada inna (adalah penduduk Aikah itu) yang terkenal...dengan pohon-pohonnya yang subur dan rindang, terletak di dekat kota Madyan, dan mereka adalah kaum
Sesungguhnya azab yang diturunkan kepada penduduk Aykah yang membangkang itu merupakan bukti kemahakuasaan...Allah.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 70
berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, (yaitu) kaum Nuh, 'Aad, Tsamud, kaum Ibrahim, penduduk...Madyan dan negeri-negeri yang telah musnah?....Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata, maka Allah tidaklah sekali-kali
Kami telah memudahkan al-Qur'ân dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira berupa perkenan...dan nikmat Allah kepada orang yang mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya....Juga, agar kamu memberi peringatan berupa murka Allah dan siksa-Nya kepada orang yang ingkar dan membangkang
dan ejekan ("Sesungguhnya kami telah memperoleh apa yang telah Tuhan kami menjanjikannya kepada kami) berupa...Maka apakah kamu telah memperoleh apa yang telah dijanjikan) kepadamu (oleh Tuhanmu) berupa azab (dengan...Mereka, penduduk neraka, menjawab, "Betul."...Malaikat itu mengumandangkan kepada mereka ("Kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang lalim).
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 7
Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada...ummul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya serta memberi peringatan (pula
(Dan tatkala ia menghadap) yakni menuju (ke jurusan negeri Madyan) ke arahnya....Madyan adalah nama kota tempat nabi Syuaib, yang jauhnya kira-kira delapan hari perjalanan dari kota...Kota tersebut dinamai dengan nama pendirinya yaitu Madyan ibnu Ibrahim, sedangkan Nabi Musa belum mengetahui..."Mudah-mudahan Rabbku memimpinku ke jalan yang benar") maksudnya, jalan yang menuju ke arah negeri Madyan...Allah mengutus malaikat yang membawa tongkat, lalu malaikat itu memimpin Nabi Musa menuju ke negeri Madyan
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 102
Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim....Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras.
Rabbmu) menjadi zharaf bagi lafal mu`allamatan (dan hal itu) makna yang diisyaratkan di sini adalah azab...yang berupa batu itu atau negeri mereka (dari orang-orang yang lalim) artinya penduduk Mekah (tidak
Para malaikat itu berkata, "Kami diutus untuk menjalankan perintah Allah guna menurunkan azab dari langit...kepada penduduk negeri ini, karena kefasikan dan kekufuran mereka."
Allah swt. berfirman, (Maka sesungguhnya mereka pada hari itu) pada hari kiamat (bersama-sama dalam azab
Kemudian Allah mewariskan untuk kalian hak milik mereka berupa tanah, perumahan, dan kekayaan lain berikut...Allah Swt. Mahakuasa untuk mewujudkan segala yang dikehendaki.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 34
Sesungguhnya Kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik
(Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Alquran dengan berbahasa Arab) dengan memakai bahasa Arab (agar...kalian) hai penduduk Mekah (memahaminya) memahami makna-maknanya.